asp.net core pdf editor : Conversion of pdf into ppt SDK application service wpf html azure dnn Hino60-part1291

Štúdie o dejinách 
HISTORIA NOVA 6 
Editor 
Peter Podolan 
Bratislava 2013
Conversion of pdf into ppt - SDK application service:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
Conversion of pdf into ppt - SDK application service:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE 
Katedra slovenských dejín 
Štúdie o dejinách 
HISTORIA NOVA 6 
Editor 
Peter Podolan 
Bratislava 2013
SDK application service:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
clicking on the blue button or drag-and-drop your pptx or ppt file into the drop area. Then just wait until the conversion from Powerpoint to PDF is complete
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PowerPoint: Convert & Render PPT into PDF Document
use for fast PPT (.pptx) to PDF conversion in .NET to render selected PowerPoint slide(s) into image source create a featured PPTX to PDF converting application
www.rasteredge.com
Štúdie o dejinách 
HISTORIA NOVA 6 
Editor 
Peter Podolan 
Bratislava 2013
SDK application service:How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF
PPT to PDF. Online C# Tutorial for Converting MS Office Word, Excel and PowerPoint to PDF. MS Office to PDF Conversion Overview. By integrating XDoc.PDF SDK into
www.rasteredge.com
SDK application service:How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
XDoc.Word SDK into your C#.NET project, PDF, MS-Excel and MS-PPT can be converted to Word document. Generally speaking, following conversion types are supported
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA 
recenzenti 
prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. 
doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. 
zodpovedný redaktor 
Mgr. Peter Podolan, PhD. 
redakčná rada 
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. 
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. 
prof. Martin Homza, Dr. 
prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. 
Mgr. Milota Floreková, PhD. 
PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc. 
Mgr. Peter Podolan, PhD. 
Mgr. Martin Vašš, PhD. 
PhDr. Peter Zelenák, CSc. 
©  autori – Tomáš Adamčík,  Eva Benková, Zofia  Brzozowska, Mária Gaššová, Juraj 
Jankech,  Lukáš  Krajčír,  Eduard  Laincz,  Ľudmila  Maslíková,  Pavol  Matula,  Adam 
Mesiarkin, Andrea Námerová, Peter Podolan, Jana Sofková, Vladimír Vlasko 
© Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
© STIMUL – Poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty UK 
adresa redakcie 
Katedra slovenských dejín 
Filozofická fakulta UK                  podolan@fphil.uniba.sk 
Gondova ul. 2 
P. O. Box 32                                    http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
814 99 Bratislava 
ISBN  978-80-8127-082-6 
SDK application service:C# TIFF: Learn to Convert MS Word, Excel, and PPT to TIFF Image
C# TIFF - Conversion from Word, Excel, PPT to TIFF. is quiet easy to integrate this SDK into your C# directly use them in your project for fast file conversion.
www.rasteredge.com
SDK application service:C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
Read: PDF Image Extract; VB.NET Write: Insert text into PDF; PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe Provide Free Demo Code for PDF Conversion from Microsoft
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
SDK application service:VB.NET PowerPoint: PPTX to SVG Conversion; Render PPT to Vector
high-quality PPT (.pptx) to svg conversion in both be easily converted and rendered into svg image powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PowerPoint: Convert PowerPoint to BMP Image with VB PPT
converters, such as VB.NET PDF Converter, Excel VB.NET PPT converting library: As batch conversion is also to render PPT document page into RasterEdge-defined
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
obsah 
––––––––––––––––––––––– 
Ceci n'est pas une pipe  (Peter PODOLAN)   
štúdie 
Jana SOFKOVÁ 
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov   
11 
Vladimír VLASKO 
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku 
26 
Ľudmila MASLÍKOVÁ 
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej 
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia   
48 
Eva BENKOVÁ 
Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia            71 
Peter PODOLAN 
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára   
82 
Eduard LAINCZ 
Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939 
95 
Lukáš KRAJČÍR 
Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok 
107 
články 
Zofia BRZOZOWSKA 
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí 
137 
dokumenty 
Ľudmila MASLÍKOVÁ 
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598  
144 
Eva BENKOVÁ 
Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva   
155 
jubileá 
Lukáš KRAJČÍR 
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)   
166 
podujatia & správy 
Adam MESIARKIN 
Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480), 
Varšava, 15. – 17. november, 2012   
169 
SDK application service:.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
Convert. Convert Word/Excel/PPT to PDF. Convert PDF to Word (.docx). PDF Write. Insert text, text box into PDF. Edit, delete text from PDF. Insert images into PDF
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
anotácie 
Andrea NÁMEROVÁ (anot.) 
BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. 
Praha : Academia, 2011, 2. vydanie, 512 s.  
173 
Juraj JANKECH (anot.) 
DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? 
Bratislava : Veda, 2010, 136 s. 
174 
Eva BENKOVÁ (anot.) 
JAMRICHOVÁ, Andrea a kol. Vinohrady za... 
Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s.   
176 
Tomáš ADAMČÍK (anot.) 
KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo. 
Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s.  
176 
recenzie 
Mária GAŠŠOVÁ (rec.) 
KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). 
Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku. 
Brno : Tribun, 2012, 328 s.   
179 
Lukáš KRAJČÍR (rec.) 
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). 
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.   
181 
Pavol MATULA (rec.) 
VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského. 
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s. 
185 
o autoroch
188 
HISTORIA NOVA  6 
8
Ceci n'est pas une pipe 
––––––––––––––––––––––– 
„You will not find the corpse. 
Because I have never possessed the body.“ 
Project 2501, Ghost in the Shell, 1995 
Otázka  digitalizácie  historických  prameňov  je  výzvou  dnešnej  doby.  Hoci  používanie 
klasických „papierových“ dokumentov má svoju tradíciu a je zaužívané, zvládnutie techniky 
ich  manuálneho  (či  dnes  tiež  už  virtuálneho)  vyhľadávania  a spracovania  patrí 
k elementárnym  základom  historického  remesla,  výdobytky  technológií  tento  trend  môžu 
aspoň čiastočne zmeniť. 
Zmenilo sa toho už naozaj mnoho – všetko je zvlášť výrazné pri spomienke na dnes už zašlé 
časy, ktoré bádateľa ovanú už iba na niektorých pracoviskách. Dril pozná každý: Manuálne 
či skôr  vizuálne  vyhľadanie  každého  jednotlivého  potrebného  (alebo  aj  nepotrebného) 
prameňa  v radoch  kartotečných  skríň.  Vypísanie  výpožičného  lístku  dvojmo  (aj 
s „kopirákovým  podkladom“,  ktorý  bolo  treba  vložiť  medzi  lístky,  alebo  v prípade  tých 
modernejších bol už na  prvom  liste  žiadanky). Vhodenie  žiadanky  do správnej schránky. 
A potom už nasledovalo iba čakanie na príslušný dokument, o ktorom sa bádateľ nemal šancu 
dozvedieť či je vypožičaný (čo sa stávalo často) alebo napríklad stratený (stávalo sa). Keď 
teda  knihu-zborník-časopis vôbec  dostal do  rúk,  často  zistil, až potom čo  si  ho priniesol 
(zvyčajne na chrbte) domov či na internát, že mu je vlastne nanič (zvlášť ak nemal čas si 
dokument ani prelistovať pri výdajnom okienku s dlhočizným radom za chrbtom). 
Dnešný  spôsob  je naozaj v mnohom  pohodlnejší  – v online katalógu  knižnice si môžeme 
vyhľadať požadovaný dokument, prezrieť si jeho atribúty (a ak je vypožičaný, rezervovaný 
a pod.)  a prípadne  ho  hľadať  inde.  Pravda  tento  pokrok  sa  týka  najmä  väčších  knižníc 
a popravde  v menších,  regionálnych  –  lokálnych  je  skôr  záťažou  ako  pomocou.  Pretože 
vyhľadávanie v registroch, alebo len tak manuálne v prezenčných policiach má tiež svoje čaro 
a metóda obsiahnutia fondu tej-ktorej (podotýkam malej) knižnice alebo tzv. hľadanie naslepo 
má tiež zásadné výsledky. Človek iba nesmie byť lenivý a musí si prezrieť každú knihu, ktorá 
ho zaujme názvom. (V dnešnej dobe pravda pri dodržaní pokynov, že sa vytiahnuté knihy 
nemajú  bádateľmi  zaraďovať  naspäť,  prelistovanie  cca  200  kníh  z police  a ich  následné 
odloženie na odkladací pultík môže privodiť personálu knižnice aspoň malý nervový šok.) 
Archívy sú v tomto oveľa konzervatívnejšie. Ich prístup sa líši od pracoviska k pracovisku 
a záleží tiež aký dojem urobí bádateľ na personál. Dôveryhodnosť je vec, ktorá sa iba pomaly 
buduje a rýchlo stráca. Ak budete pravidelne chodiť do toho istého archívu aspoň pol roka 
minimálne na 4-8 hodín denne a budete rešpektovať pokyny personálu, máte  vyhrané. Aj 
samotné vyhľadanie potrebného dokumentu sa líši. Sú archívy, ktorých fondy nájdete iba na 
stránkach sprievodcov. Výhodou je, ak boli vydané knižne, lebo vtedy ich nájdete a môžete si 
ich prejsť aj v lepšej knižnici. Špecifickými sú „originálni“ sprievodcovia, ktorých ošúchané 
oslie uši budete musieť ohmatať iba v budove príslušného archívu. Ak sa náhodou nachádza 
aspoň 500 km od vášho bydliska, môžete sa vydať na objavnú dobrodružnú cestu – aj keď 
riskujete neúspech, budete sa aspoň chvíľu cítiť ako Indiana Jones, najmä ak použijete celú 
škálu dopravných prostriedkov – z posledného v rade vytrielite do archívu a s kvapkami potu 
na čele sa pustíte do prezerania prístupného obsahu fondov, aby ste sa čoskoro vrátili na cesty 
(najlepšie posledným spojom). Dnes aj táto romantika upadá, pretože tí inteligentnejší predsa 
HISTORIA NOVA  6 
9
len napíšu dopredu email, kde sa opýtajú, či ich tip na vysnívaný dokument a jeho uloženie 
bol správny. 
Kapitolou  samou  o sebe  je  hľadenie  budovy  archívu.  Ťažko  len  pomyslieť  ako  to  bolo 
v minulosti – keď i dnes vyzbrojení GPS navigáciou, zocelení pohľadom na satelitnú mapu 
síce trafíte k budove, ale neviete z ktorej strany sa dostať dnu. Ak náhodou silne prší a vy sa 
dobýjate do nesprávnych dverí, o minimálne nádchu máte postarané. Nie každý archív sa 
vypína ako hrad na kopci, niektoré majú omračujúcu atmosféru zaprášených histórií a iné 
(aspoň zvonka) pripomínajú skôr ústredie drogovo závislých či pelech bezdomovcov. Takmer 
vždy však pre zanieteného bádateľa skrývajú poklady nevýslovnej ceny. 
Kedysi  bádateľ  musel  mať  vytrénované  svaly  na  rukách,  prstoch  a zadku,  pretože  si 
informácie  musel  doslova  „vysedieť“  a ručne  prepísať.  (Posledný  tohoročný  pokus 
predstavoval ručný prepis rukopisu o 16 stranách za 3 hodiny a následnú svalovica v pravej 
ruke). Doma bolo treba záznamy zahrnúť do rukopisu (znovu prepísať) alebo to opakovať 
na písacom stroji, prípadne na kartotečnom lístku pre ďalšie použitie. Dnes je možné prepísať 
si texty rovno do digitálnej podoby a ušetriť si nielen jedno prepisovanie, ale i more času 
a energie.  Pribudli  aj  ďalšie  užitočné  techniky.  Text  o ktorom  nevieme,  či  ho  vôbec 
potrebujeme, si môžeme dať oxeroxovať, alebo tam, kde sa to dá, jednoducho nafotografovať 
digitálnym fotoaparátom. Boli časy, keď na kopírky s obsluhou stávali šóry ľudí, pretože to 
bol jediný rýchly spôsob ako si dáta odniesť so sebou. Potom bolo treba (ak sa nekopírovalo 
jednostranne)  zorientovať  sa  v priam  kubisticky  pootáčaných  stránkach,  prípadne  si 
skontrolovať či niečo nechýba, je nečitateľné, „odrezané“ a podobne. Pre veľký úspech potom 
bolo treba procedúru opakovať znovu. Niektoré knihy však ani vtedy nebolo možné vkladať 
do  kopírky  –  najmä  tie  s vysokými  väzbami  neuveriteľne  trpeli.  Ak  s týmto  porovnáme 
dnešné nafotenie doslova všetkého (aj nohavíc, prípadne prstov, prepisiek a pod.) digitálnym 
fotoaparátom  v ľubovoľnom  počte  uhlov  pohľadu,  zväčšení,  priblížení  a pod.  nostalgická 
slzička v kútiku oka sa okamžite vyparí. Lebo ak sa kedysi spievala pesniška o „chlupatom 
kaktuse“, dnes pre bádateľa  platí: „Digitálny fotoaparát mám tak rád,  je  to môj najlepší 
kamarát“. Len potrebuje aspoň 5MPx, čo dnes zvládne i „My first mobil“. Pár ortodoxných 
môže  vyskúšať  i použitie  skeneru,  ale  práca  s ním  je  namáhavá,  podobná  tej 
pri samoobslužnej  kopírke,  a hlavne  pomalá.  Pravda  na  orgiasticky  dokonalé  zachytenie 
obrazu,  najmä  obrázkov,  je  skener  neoceniteľný.  Dokonalé  na  istý  druh  práce  sú potom 
veľkoformátové  skenery,  alebo  vyľahčené  mobilné  verzie.  Toto  sú  už  neklamné  stopy 
digitalizácie. 
Pravú digitalizáciu však predstavujú skutočné digitálne knižnice, miesta, kde nájdete to, čo 
potrebujete bez toho, aby ste sa museli postaviť a dôjsť do knižnice alebo archívu. Takýto 
prístup  je  o celý  level  vyššie  ako  pri  obyčajnom  online  katalógu,  lebo  okrem  atribútov 
dokumentu si ho môžete rovno aj poprezerať. Je pritom zázrak, že na väčšine portálov si 
môžete dokumenty pozerať zadarmo, peniaze pýtajú zväčša zrejme podvodné portály, ktoré 
materiál aj tak ukoristili niekde inde zadarmo. Takže – hledej, šmudlo! Jediným obmedzením 
je  filter  IP  adries  na  niektorých  serveroch,  ktorý  vás  ako  cudzinca  jednoducho  nepustí. 
(Nostrifikáciu cez proxy nezvládne každý na počkanie.) Zvlášť v našich zemepisných šírkach 
sa však rozmáha iný neduh – dokument si síce môžete prezerať online, ale iba v pobočke 
knižnice.  Ak  sa  to  týka  dokumentov,  ktoré  sú  ešte  pod  ochranným  termínom  70  rokov 
od smrti autora, je to v poriadku, ale aj tu je evidentné, že knihovníci nie sú historikmi, alebo 
sa nenaučili poriadne rátať – niektoré pokojne „voľné“ dokumenty nie a nie sprístupniť. 
HISTORIA NOVA  6 
10
Z portálov služieb je tu celá sada systému Kramerius (už i v 4-tej verzii), ktorý sa rozplemenil 
v českých krajinách za nórske fondy. Pretože každá knižnica či inštitúcia má svoj, treba sa iba 
zorientovať v tejto džungli – výhodou je, že niektoré dokumenty nájdeme aj vo viacerých 
verziách a nie všade rovnako počítajú ochrannú lehotu. Nevýhodou je nutnosť .djvu pluginu 
a fakt, že ak nechcete súbory ťahať po jednom obrázku, do PDF verzie zahrnie iba 20 strán. 
Trest by si zaslúžil i architekt ovládania, na ktoré si každý musí zvyknúť. Fondy obsahujú 
i slovaciká, ktoré si naše knižnice zatiaľ sušia iba pre seba. Digitálny kolos predstavujú služby 
Google Books, ked nájdete celú škálu historických prameňov, ale i uvoľnené náhľady z novej 
literatúry. Súbory sú štandardne vo formáte PDF. Vynikajúcim portálom je Archive.org, ktorý 
poskytuje  obrovský  počet  jednotiek,  ochrannú  lehotu  akoby  nepoznal  (je  možné,  že  pre 
akademické prostredie sa počíta inak) a aj formátov okrem PDF  a DJVU či  čistého textu 
ponúka ešte celý stĺpec. Ďalší z portálov nanešťastie práve s IP filtrom pre niektoré lokácie je 
i Haithi Thrust Digital Library, pre obmedzenia však budete vo väčšine prípadov sklamaní 
a súbory sa dajú iba prehliadať, nie ukladať, čo je ďalšou nevýhodou. Je prakticky nemožné 
vymenovať všetky portály (navštívte sekciu Odkazy na stránke KSD), ale spomeňme ešte 
rakúsky systém ANNO, obsahujúci časopisy a noviny (avšak súdruhovia v Rakúsku napríklad 
nevedia sprístupniť Slovenské noviny vydávané vo Viedni!!!, kým Moravské noviny i exotické 
časopisy tam  nájdete  –  od  roku  1849 zrejme  ešte žije  aspoň jeden  autor –  Matuzalem). 
Samozrejme spomenuli sme oficiálne zdroje – obrovské možnosti ponúkajú ruské stránky, 
kde sa nachádza okrem ruskej asi všetka literatúra vôbec, avšak musíte aspoň čítať azbuku 
či ešte lepšie – vedieť po rusky. Už i naše „odkladacie“ portály obsahujú slušné porcie staršej 
i novšej literatúry v digitálnom stave. 
Vráťme sa ale na naše milé Slovensko. Kým u susedov sa veselo pracovalo, u nás donedávna 
všetko „tuhô“ spalo. Univerzitná knižnica v Bratislave síce už dávnejšie sprístupnila napr. 
časť Slovenských pohľadov a rukopisné štúrovské časopisy, čo je však žalostne málo a systém 
stránky je použiteľný iba pre tých najodolnejších bádateľov, ktorí veľmi dobre vedia čo a kde 
hľadajú.  Novinkou  bolo  pred  časom  nasadenie  systému  Kramerius  (dokonca  v češtine!) 
cez ktorý  sprístupňuje  zopár  (!!!)  časopisov,  no  väčšinou  aj tak  iba  na  pôde  knižnice. 
Našťastie  portály  okolitých  krajín  tento  obsah  zobrazujú  bez  obmedzení,  čím  sa  ale 
dostávame k otázke – načo je takýto portál pre nás vôbec dobrý. Zobudila sa aj Slovenská 
národná  knižnica  –  prvé  lastovičky  predstavuje  kompletná  digitalizácia  Riznerovej 
Bibliografie slovenského písomníctva do roku 1900, ktorá nás má asi nalákať na ďalší obsah, 
no zatiaľ ponúka iba rozprávky. Doslova a do písmena. Dobšinského prostonárodné slovenské 
rozprávky. Iba pomaly sa rozbieha, a svojou troškou prispieva, náš systém Hrebenda 2501, 
pretože na to, aby sa stal plnohodnotným mu jednoducho chýbajú podmienky. Ako online 
bibliografia  (primárnych  prameňov  i sekundárnej  literatúry),  kde  si  môžete  práce  rovno 
prezerať či stiahnuť, ale nemá vôbec konkurenciu. 
Digitalizácie archívnych prameňov pre novšie obdobia sa zrejme nedočkáme, je to z hľadiska 
archívnych zákonov pomerne chúlostivá vec. Stredovekári sa však k svojim prameňom môžu 
dostať online už teraz. Na nete možno nájsť materiály pre každé obdobie, no kvantita kolíše. 
Pripomeňme, že digitalizácia prameňov nepoškodzuje originály, sprístupňuje dokumenty i cez 
hranice (a stovky kilometrov) a ak by aj došlo ku kolapsu internetu, papierové verzie to budú 
istiť. Je teda správnym krokom vpred. Okrem prameňov sa na digitálnej vlne vezie pomerne 
veľa  kvalitnej  sekundárnej  literatúry,  lepšie  vedecké  rady  zborníkov  a časopisy,  vrátane 
karentovaných.  Aj  tomuto  segmentu,  ktorý  pomáha  sprístupňovať  výsledky  vedy  širokej 
verejnosti, treba venovať pozornosť. 
Peter Podolan
Documents you may be interested
Documents you may be interested