asp.net core pdf editor : How to change pdf to powerpoint format software application project winforms windows html UWP Hino614-part1301

HISTORIA NOVA  6 
141
o komentáre Aristina a Zonarasa.
27
Obsahovala  tiež nový preklad  Collectio  87 capitulorum 
a prvý  celkový  slovanský  preklad  Procheironu,  kódexu  civilného  práva  Basilea  I. 
Macedónskeho,
28
o ktorom ešte budeme hovoriť. Adaptácia Nomokanonu sv. Sávu na Rusi sa 
spája  s osobou  metropolitu  Cyrila  II.,  ktorý  vykonával  svoju  funkciu  v ťažkom  období 
mongolských nájazdov. Okolo roku 1270 dostal od bulharského despotu Jakuba – Sviatoslava 
(nota bene pochádzajúceho z Rusi, vládnuceho z vôle cára Ivana Asena II. na západnej Starej 
planine)
29
rukopis novej právnej zbierky.
30
O štyri roky neskôr zvolal synodu metropolitov do 
Vladimíra nad Kľazmou, na ktorej okrem schválenia reforiem nevyhnutných pre pretrvanie 
a organizáciu ruskej cirkvi v podmienkach mongolských nájazdov promulgovali novú verziu 
Kormčej knigi, opretú  o srbskú  kodifikáciu
31
(kompilácia mala  byť vytvorená v 70.  rokoch 
13. storočia – jej najstarším zachovaným odpisom je Новгородская Синодальная кормчая 
z roku  1282).
32
Zaujímavosťou  je,  že  až  do  našich  čias  sa  zachoval  jeden  z najstarších 
rukopisov obsahujúci ruskú redakciu Nomokanonu sv. Sávu z 13. storočia. Je ním Рязанская 
Кормчая  z roku  1284  (РНБ,  F.п.II.1).
33
Východní  Slovania  začali  byzantské  zbierky 
používať rýchlo aj vo sférach svetského práva. Nepopierateľne najväčší vplyv na formovanie 
súdnictva  a charakteru  „štátneho  zriadenia“  mala  Ekloga  (Εκλογή)
34
–  zbierka  vyhlásená 
Levom  III.  Isaurijským  a jeho  synom  Konštantínom  V.  v rokoch  726  alebo  741
35
je 
považovaná za prvú stredovekú kompiláciu východorímskeho práva po Corpus Iuris Civilis 
Justiniána.
36
Predstavuje  výber  z Digesta,  Noviel,  Inštitúcii  a Kódexu,  podelený 
na 18 tematických kapitol, doplnený o celý rad neskorších cisárskych nariadení.
37
Na tomto 
mieste  sa  objavuje záludná otázka: Ako je možné, že  fundamentom  slovanských  právnych 
27
MEYENDORFF,  ref.  2,  s.  109;  KOWALSKA,  ref.  1,  s.  117,  160;  MAKSIMOVICH,  ref.  1,  s.  11; 
СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. 
28
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11-12; СЛАВОВА, ref. 25, s. 464. 
29
АНГЕЛОВ, Боню. Из старата българска, руска и сръбска литература 1. София : БАН, 1958, s. 192; 
ЩАПОВ, ref. 26, s. 148; СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. 
30
KOWALSKA, ref. 1, s. 117; PODSKALSKY, Gerhard. Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi 
Kijowskiej (988–1237). Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000, s. 415. 
31
KOWALSKA, ref. 1, s. 117, 159; PODSKALSKY, ref. 30, s. 415. 
32
ЩАПОВ, ref. 26, s. 185, 272. 
33
ЩАПОВ, ref. 26, s. 135, 139, 263; ВЗДОРНОВ, ref. 22, 13; СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. Zachoval sa tiež 
relatívne včasný srbský odpis, pochádza z r. 1262 (ХАНУ III.c.9). СЛАВОВА, ref. 25, s. 462. 
34
DVORNIK, ref. 2, s. 77. 
35
VAŠICA, ref. 1, s. 16; MEYENDORFF, ref. 2, s. 107; ЛИТАВРИН, Геннадий. Политическая теория 
в Византии с середины VII до начала XIII в. In УДАЛЬЦОВА, Зинаида, ЛИТАВРИН, Геннадий 
(ed.). Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. Москва : Издательство „Наука”, 1989, s. 66; 
МЕДВЕДЕВ, Игорь. Развитие правовой науки. In УДАЛЬЦОВА, Зинаида, ЛИТАВРИН, Геннадий 
(ed.). Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. Москва : Издательство „Наука”, 1989, s. 216; 
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 201; CHEYNET, Jean-Claude. Administracja cesarska. In 
CHEYNET, Jean-Claude (ed.). Świat Bizancjum 2. Cesarstwo bizantyńskie 641–1204. Kraków : Wydawnictwo 
WAM, 2011, s. 161. 
36
МЕДВЕДЕВ, ref. 35, s. 216. 
37
МЕДВЕДЕВ, ref. 35, s. 217; СЛАВОВА, ref. 2, s. 201-202. 
How to change pdf to powerpoint format - software application project:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
How to change pdf to powerpoint format - software application project:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
142
systémov sa stala zbierka  vyhlásená cisármi-obrazoborcami? Ba čo  viac,  obsahujúca toľko 
s ortodoxiou  nezlúčiteľných  nariadení.  Aby  sme  odpovedali  na  otázku,  stačí  sa  pozrieť 
na počiatočnú etapu spomenutej zbierky. Je to  samozrejme pretože  na základe Eklogy  bola 
vytvorená najstaršia zbierka civilného práva a súdnych procesných pravidiel, známa vede ako 
Законъ  сдьныи  людьмь.
38
Vo  svojej  počiatočne  krátkej  redakcii  ju  môžeme  považovať 
za dielo jedného zo solúnskych  bratov,  napísané počas  ich pobytu na Morave,  čiže v  čase, 
keď bola zbierka Leva III. v Byzancii jediným všeobecne záväzným právnym dokumentom.
39
Ekloga sa bleskovo udomácnila v Bulharsku. Existujú názory, že text pamiatky (celý, alebo 
vo  fragmentoch)  bol  súčasťou  rukopisu(ov)  poslaného(ých)  Fotiom  Borisovi  –  Michalovi, 
spolu  s Nomokanonom  14  titulov.
40
Zbierka  sa  stala  vzorom  pre  mnoho  neskorších 
slovanských kompilácií a bola prítomná pri široko rozšírenej praktike (v Bulharsku, na Rusi) 
napájať  na  preklad  Syntagmy,  vybrané  časti  zo  svetských  zbierok  – Eklogy  a neskôr  tiež 
Procheironu.
41
F.  Dvorník  sa  domnieva,  že  v Bulharsku  po  roku  950  vznikol  bez  reakcie 
na Zakon  sudnyj  ljudem  iný  celkový  preklad  zbierky  Leva  III.  K.  Maksimovič  pre  zmenu 
pripúšťa staroruský pôvod prekladov, o čom má svedčiť fakt, že dodnes sa zachovali jedine 
východoslovanské  odpisy  spomenutej  pamiatky.
42
V každom  prípade  vidíme,  že  recepcia 
zákonov  Eklogy  sa  na  Rusi  udiala  rýchlo  po  kristianizácii.  Законъ  сдьныи  людьмь, 
podporovaný kyjevskými elitami sa tu udomácnil pár desaťročí po krste Vladimíra.
43
Prijíma 
sa, že už v 11. storočí sa zbierka prispôsobila domácim podmienkam, rozširujúc pôvodný text 
32  paragrafov  o ďalších  45,  extrahovaných  ako  z byzantských  kompilácií,  tak  z obyčaje, 
okrem  iného  zo  slávnej  Ruskej  pravdy.
44
Zaujímavosťou  je,  že  pod  vplyvom  posledne 
spomenutej  zbierky  bola  skompilovaná  obšírna  verzia  Zakona.  S najväčšou 
pravedepodobnosťou  sa  to  udialo  v intelektuálnych  centrách  Novgorodu,  alebo  Pskova 
v druhej  polovici  12.  storočia  (najstarší  zachovaný  odpis  pochádza  z druhej  polovice 
14. storočia).
45
Výbery  z Eklogy  (vybrané  z plného  slovanského  prekladu,  tiež  zo Zakona 
sudnego  ljudem)  začali  byť  súčasťou  staroruských  právnych  kompilácií.  Spolu 
38
VAŠICA, ref. 1, s. 17; DVORNIK, ref. 2, s. 77; VAŠICA, ref. 2, s. 73; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 831; 
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10. 
39
DVORNIK, ref. 2, s. 77; VAŠICA, Josef. K otázce původu Zakona sudného ljudem. In Slavia, 1961, roč. 30, 
s. 1-2; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196-197. 
40
ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
41
DVORNIK, ref. 2, s. 81, 89; ЩАПОВ, ref. 2, s. 397. 
42
DVORNIK, ref. 2, s. 81, 89; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
43
DVORNIK, ref. 2, s. 77. 
44
DVORNIK, ref. 2, s. 78; VAŠICA, ref. 2, s. 76; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
45
VAŠICA, Josef. Obširná a smišená redakce Zakona sudného ljudem. In Slavia, 1963, roč. 32, s. 251, 
255; KOWALSKA, ref. 1, s. 154; špeciálnym úkazom v ruskej právnej literatúre je spájanie Zakona s menom 
Konštantína  Veľkého  (Sudiebnik  cara  Konstantyna),  predstavujúc  tak  neobykle  rozšírený  obraz  prvého 
kresťanského cisára ako ideálneho kresťanského vládcu. DVORNIK, ref. 2, s. 78; KOWALSKA, ref. 1, s. 154. 
software application project:How to C#: File Format Support
Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. Home ›› XDoc.PowerPoint ›› C# PowerPoint: File Format PDF in C#, C# convert PDF to HTML
www.rasteredge.com
software application project:C# PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images in C#
An attempt to load a program with an incorrect format", please check your configure as follows: You can also directly change PDF to Gif image file in C# program
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
143
s Nomokanonom  a Procheironom  boli  včlenené  do  Кормчей  книги  z 13.  storočia.
46
Nachádzame  ich tiež  na  stranách Книг  законных,
47
pochádzajúcich  z toho  istého  obdobia, 
rovnako  vo  zbierke  právnych  textov  napísanej  na  severovýchodnej  Rusi  v druhej  polovici 
13. storočia,
48
Мерила  праведного,  zachovanej  v rukopise  z tretej  štvrtiny  14.  storočia 
(aktuálne  v Ruskej  národnej  knižnici,  РГБ,  ф.  304,  №  15).
49
Nasledujúcim  byzantským 
kódexom, ktorý vošiel do kánonu slovanského práva, bol už veľakrát spomenutý Procheiron 
(Πρόχειρον)  –  skompilovaný  za  vlády  Basilea  I.  a jeho  synov  Leva  VI.  a Konštantína, 
oficiálne promulgovaný  v rokoch  870  –  879,  alebo  v roku  907  namiesto  „ikonoklastickej“ 
Eklogy.
50
Na území Slavia Orthodoxa bol známy počiatočne iba čiastočne, prostredníctvom 
výpisov  vložených  do  bulharského  prekladu  Nomokanonu  14  titulov
51
(tzv.  Закон 
градский).
52
Najstaršie svedectvá používania Procheironu na Rusi môžeme datovať do 10. – 
11. storočia.
53
V 13. storočí sa tiež ukázal nezávislý preklad zbierky do cirkevnej slovančiny, 
ktorého  odrazom  môže  byť  Книг  законных.
54
Ten,  žiaľ,  nemôžeme  nazvať  prekladom 
úplným.  Prvý  úplný  preklad  sa  viaže  znovu  s osobou  sv.  Sávu.  Spolu  s jeho  redakciou 
Nomokanonu prenikol na územia východného Slovanstva, kde bol vložený do súboru Мерила 
праведного.
55
Musíme rovnako dodať, že incidentálne mohli byť na Rusi používané aj ďalšie 
byzantské  právne  zbierky,  t.  j.  Eisagoga,
56
vytvorená  pod  patronátom  patriarchu  Fotia 
v rokoch 885 – 886 a Bazyliky – obsiahla, 60-zväzková kompilácia, spájaná s osobou cisára 
Leva VI. Filozofa.
57
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
BRZOZOWSKA, Zofia. Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí. 
In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 137-143. Dostupné na 
internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> 
46
DVORNIK, ref. 2, s. 78; KOWALSKA, ref. 1, s. 117, 153-154. 
47
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10. 
48
KOWALSKA, ref. 1, s. 153-154; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 196. 
49
ВЗДОРНОВ, ref. 22, 20. 
50
DAGRON, Gilbert. Lawful Society and Legitimate Power. In LAIOU, Angeliki, SIMON, Dieter (ed.). Law 
and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries. Washington : Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, 1994, s. 41; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829-830; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11; СЛАВОВА, ref. 2, s. 202; 
51
DVORNIK, ref. 2, s. 81, 89; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829-830; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 12. 
52
KOWALSKA, ref. 1, s. 117. 
53
DVORNIK, ref. 2, s. 101. 
54
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 12. 
55
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11-12. 
56
МЕДВЕДЕВ, ref. 35, s. 231; LOKIN, Jan. The Significance of Law and Legislation in the Law Books of the 
Ninth to Eleventh Centuries. In LAIOU, Angeliki, SIMON, Dieter (ed.). Law and Society in Byzantium: Ninth- 
Twelfth Centuries. Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1994, s. 71; CHEYNET, ref. 
35, s. 162. 
57
LOKIN, ref. 56, s. 71; KOWALSKA, ref. 1, s. 105; CHEYNET, ref. 35, s. 162. 
software application project:VB.NET PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in vb.
NET control to batch convert PDF documents to Tiff format in Visual Basic. Qualified Tiff files are exported with high resolution in VB.NET.
www.rasteredge.com
software application project:How to C#: File Format Support
Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB.NET Excel, VB.NET PowerPoint, VB.NET
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
144
dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598
1
(Regestum super Connumeracione Domorum tam Dominorum Magnatum, quam uniuersitatis 
Nobilium,  possessionum:  Comitatus Nittriensis  Anno  1598  per  me  Franciscum  Nagÿwathj 
factum) 
Ľudmila Maslíková (ed.) 
Edičné poznámky 
V uvedenej  prílohe  uvádzame  samotný  prameň  v plnom  znení.  Veľkým  písmenom 
sme písali miestne názvy, vlastné mená a začiatok vety. Miestne názvy sme prepisovali verne, 
ako to uvádza prameň.  
Rozpisovali sme všetky skratky. Miestne názvy, ktoré sa nám nepodarilo jednoznačne 
identifikovať,  sme  označovali  otáznikom  (?).  Písmená  u,  v,  w,  ÿ  a dvojhlásku  ae  sme 
prepisovali verne podľa predlohy. 
Z dôvodu prehľadnosti sme prameň publikovali v tabuľkovej podobe. V prvom stĺpci 
uvádzame miestny názov, ako ho uvádza prameň, v druhom jeho súčasnú podobu a v treťom 
stĺpci  uvádzame  počet  zdaniteľných  domov.  Za  základnú  jednotku  zdanenia  sa  považoval 
jeden poddanský dom. 
1
Edícia je  výstupom  projektu ,,Výskum  archívnych  prameňov  ku cestnej  sieti, mýtnym  staniciam  a  trhovým 
miestam na území Nitrianskej župy v stredoveku III.“– Grant Univerzity Komenského č. UK/240/2012. 
software application project:C#: How to Determine the Display Format for Web Doucment Viewing
convert PDF, Word, Excel and PowerPoint format files into _pptViewer are corresponding to setting PDF, Word, Excel on C#.NET web viewer, please change value to
www.rasteredge.com
software application project:C# PDF Convert to SVG SDK: Convert PDF to SVG files in C#.net, ASP
In some situations, it is quite necessary to convert PDF document into SVG image format. Here is a brief introduction to SVG image.
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
145
Edícia textu 
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598 
Odpis na papieri z 27. septembra 1598, latinsky, 21 fol., uložený v Magyar Nemzeti Levéltár 
Budapešť, Magyar Kamara Archívuma. Sectio E 158, nr. 37. 
Názov v súpise 
Dnešný názov 
Počet 
zdaniteľných 
domov 
Processus Andreae Teoreok Judlium
2
Zÿlad 
Siladice  
36 
Also Zeela 
Dolné Zelenice  
16 
Felseo Zeela 
Horné Zelenice  
28 
Bwchan 
Bučany  
86 
Karkocz 
Trakovice  
64 
Maniga dominorum Czobor 
Malženice  
49 
Swk 
Žlkovce  
31 
Rattkocz 
Ratkovce 
22 
Peteoffalwa 
Patová 
13 
Pechemed nobilium
3
Pečeňady  
Ibidem portio ad Beczko 
časť patriaca k Beckovu 
11 
Zakoztolÿan domini Nadasdi 
Zákostoľany 
24 
Koztholÿan eiusdem 
Veľké Kostoľany 
99 
Dwbowan eiusdem 
Dubovany 
34 
Ibidem portio nobilium Ochkaj 
časť patriaca rodu Očkaj 
24 
Vezelÿe ad Beczko 
Veselé  
60 
Rakowÿcz 
Rakovice 
31 
Borÿ 
Borovce 
45 
Nagÿ Eorwisthie nobilium 
Veľké Orvište 
16 
Trebete ad Nittra 
Trebatice  
72 
Kÿs Eorwisthie nobilium 
Malé Orvište 
Pobedÿn praepositurae Wÿheliensis 
Pobedin 
55 
Bassocz 
Bašovce 
13 
Zerdahel ad Galgocz 
Horná Streda 
78 
Brwnocz 
Brunovce 
31 
Pattwarocz 
Potvorice 
21 
Vÿezka 
Vieska (časť Považian) 
18 
Zenttkereztt 
Svätý Kríž nad Váhom 
Mossocz 
Mošovce nad Váhom 
25 
Ochko 
Očkov 
34 
Zttrassa dominorum Aponi 
Stráže  
18 
Ozttro ad Nittra 
Ostrov  
60 
Krakowan ad Idem 
Krakovany  
55 
2
Termín Judlium  = dobová skrátenina (zaužívaná ako samostatné slovo) od „judex nobilium“, teda v slovenčine 
slúžny. 
3
Termín nobilium pri jednotlivých  sídlach  znamená, že uvedené sídla boli  majetkom šľachty.  Pri  súčasnom 
názve  ho  ďalej  nebudeme  prekladať.  Termín  ad  Nittra,  ad  Topolchan,  ad  Galgocz,  ad  Korlatt,  ad  Branch, 
ad Sascin, ad Jookew, ad Cheÿte, ad Temetwen, ad Sellÿe, ad Baÿmocz označuje pri ako sídle sa uvedená lokalita 
nachádza.  Termín  dominorum  Aponi,  dominorum  Czobor,  Rewaÿ  et  Bakic,  dominorum  Czobor,  dominorum 
Forgach,  dominorum  Abbatis  označuje  komu  (resp.  akému  šľachtickému  rodu)  uvedené  sídlo  patrilo. 
Pri súčasnom názve ich taktiež ďalej nebudeme prekladať. 
software application project:VB.NET Image: Tutorial for Converting Image and Document in VB.NET
you integrate these functions into your VB.NET project, you are able to convert image to byte array or stream and convert Word or PDF document to image format.
www.rasteredge.com
software application project:C# powerpoint - Convert PowerPoint to PDF in C#.NET
Why do we need this PowerPoint to PDF converting library? Under this situation, you need to convert PowerPoint document to some image format document.
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
146
Radossocz dominorum Czobor, Rewaÿ et Bakic Radošovce  
111 
Jabloncza 
Jablonica 
65 
Swanczndorff ad Korlatt 
Prievaly  
69 
Zenÿcze ad Branch 
Senica  
180 
Zwczina nobilium 
Sotina (?)  
24 
Chÿarÿ ad Sahin 
Čáry  
54 
Chacho ad Branch 
Čáčov 
43 
Rÿbka ad idem 
Rybky 
31 
Zmerdak ad idem 
Smrdáky 
37 
Nagÿ Kowalÿo dominorum Czobor etc. 
Veľký Koválov  
79 
Doÿch eorundem 
Dojč 
101 
Sahin eorundem 
Šaštín  
113 
Stepano eorundem 
Štefanov  
122 
Zttrassa eorundem 
Stráže  
59 
Kwtthÿ eorundem 
Kúty 
59 
Broczkÿ eorundem 
Brodské 
29 
Zmolnÿcza eorudem 
Smolinské 
40 
Gbello eorudem 
Gbely 
128 
Peterffalwa eorundem 
Petrova Ves 
79 
Vnÿn eorundem 
Unín 
118 
Radimo eorundem 
Radimov 
70 
Kÿs Senkwÿcz 
Malé Šenkvice (?) 
85 
Lettnÿcze dominorum Czobor 
Letničie  
41 
Hwboka ad Korlatt 
Hlboké  
51 
Kopchan dominorum Czobor 
Kopčany  
55 
Holÿch eorundem 
Holíč 
140 
Ternawecz eorundem 
Trnovec 
29 
Kaattho nobilium 
Kátov 
29 
Wradisthia nobilium 
Vrádište 
20 
Prÿtersd hospitalis Zakolczensis 
Prietržka 
39 
Popugÿn nobilium 
Popudiny 
12 
Mochÿdlan dominorum Czobor 
Močidlany 
46 
Wlchkowan eorundem 
Vlčkovany 
38 
Wÿdowan nobilium 
Vidovany 
21 
Vÿezka dominorum Czobor 
Vieska (časť Radošoviec) 
35 
Orechowe eorundem 
Oreské (okr. Skalica) 
24 
Radossocz ad Jookew 
Radošovce (okr. Skalica) 
37 
Kÿs Kowaliocz nobilium 
Koválovec 
39 
Roho ad Branch 
Rohov  
45 
Hroppo ad idem 
Chropov 
43 
Lopasso dominorum Czobor 
Lopašov 
41 
Chezttkow ad Branch 
Častkov 
46 
Twra Lwka ad idem 
Turá Lúka 
108 
Rawenzka ad idem 
Rovensko 
65 
Zobodisthia ad idem 
Sobotište 
86 
Verbocz ad idem 
Vrbovce 
91 
Kwno ad Branch 
Kunov 
31 
Prÿtersd ad idem 
Prietrž 
110 
Ozwzka ad Korlatt 
Osuské  
25 
Ibidem ad Jookew 
časť patriaca k Dobrej Vode 
29 
Hradistia ad idem 
Hradište pod Vrátnom 
52 
Vÿtencze ad idem 
Chtelnica 
152 
Lopasso ad idem 
Lopašov 
115 
Nÿhnÿa nobilium 
Nižná (okr. Piešťany) 
43 
software application project:VB.NET PowerPoint: Complete PowerPoint Document Conversion in VB.
image or document formats, such as PDF, BMP, TIFF corresponding VB.NET guide for converting PowerPoint document to your required image or document format.
www.rasteredge.com
software application project:C# PDF Thumbnail Create SDK: Draw thumbnail images for PDF in C#.
Description: Convert the PDF page to bitmap with specified format and save it on the disk. Parameters: Name, Description, Valid Value.
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
147
Deÿte ad Jookew 
Dechtice 
23 
Lanchiar ad idem 
Lančár 
25 
Kochin ad idem 
Kočín 
13 
Ibidem nobilium 
časť patriaca šľachte 
24 
Sterwcz ad Jookew 
Šterusy  
30 
Ibidem nobilium Zichi 
časť patriaca šľacht. rodu Ziči 
29 
Ibidem nobilium Bibi 
časť patriaca šľacht. rodu Bibi (?) 
30 
Verbo ad Cheÿte 
Vrbové  
185 
Sÿpko dominorum Aponi 
Šípkové  
48 
Korÿttna ad Cheÿte 
Korytné 
69 
Lezetthe ad idem 
Ležatice 
100 
Chezkocz ad idem 
Častkovce 
31 
Oppidum Cheÿte 
mestečko Čachtice 
151 
Solnafalwa ad idem 
Žolná 
25 
Kraÿna ad idem 
Krajné 
60 
Vagÿocz ad idem 
Vaďovce 
104 
Hrahowistia cum Geblo 
Hrachovište s Gablovom 
25 
Brezowa ad idem 
Brezová pod Bradlom 
111 
Mÿawa ad idem 
Myjava 
99 
oppidum Vÿhell ad Beczko 
Nové Mesto nad Váhom  
200 
Hrusso ad Cheÿte 
Hrušov 
34 
Lwbinÿa ad idem 
Lubina  
73 
Bottfalwa ad idem 
Bzince 
27 
Ibidem Nobilium 
časť patriaca šľachte 
49 
Koztolna ad Cheÿte 
Kostolné  
44 
Huorka ad Temettwen 
Hôrka nad Váhom 
39 
Hradok ad idem 
Hrádok 
41 
Lwka ad idem 
Lúka 
33 
Kÿs Modro ad idem 
Malá Modrová 
17 
Nagÿ Modro ad idem 
Veľká Modrová 
41 
Hwbina ad idem 
Hubina 
34 
Dwczibrod ad idem 
Ducové 
11 
Ó Lehota ad idem 
Stará Lehota 
28 
Wÿlehota ad idem 
Nová Lehota 
20 
Morawen ad idem 
Moravany nad Váhom 
48 
Banka ad Galgocz 
Banka  
48 
Oppidum Peostien ad idem 
Piešťany 
144 
Rattnocz ad idem 
Ratnovce 
20 
Ibidem nobilium 
časť patriaca šľachte 
25 
Jalsso ad Galgocz 
Jalšové  
30 
Kaplatt nobilium 
Koplotovce 
14 
Zenttpeter  
Svätý Peter (časť Hlohovca) 
74 
Oppidum Galgocz 
Hlohovec 
315 
Ó Galhocz 
Starý Hlohovec 
73 
Platea hospitalis Galgocziensis 
Špitálska ulica 
26 
Drahocz ad Galgocz 
Drahovce 
43 
Madwnicz ad Galgocz 
Madunice  
37 
Vereswar ad idem 
Červeník 
39 
Ibidem nobilium 
časť patriaca šľachte 
33 
Kelechen ad Galgocz 
Kľačany 
49 
Berekzegh nobilium 
Šulekovo 
36 
Felseo Rechen nobilium 
Horné Rišňovce 
26 
Also Rechen nobilium 
Dolné Rišňovce 
19 
Elekchi nobilium  
Alekšince 
45 
HISTORIA NOVA  6 
148
Izbegh Archiepiscopatus Strigoniensis 
Zbehy 
62 
Nagÿ Sarlo Capituli Nittriensis 
Šarlužky 
24 
Ibidem nobilum 
časť patriaca šľachte 
Molnos Capituli Nitriensis 
Mlynárce 
35 
Keonÿeok nobilium 
Kynek 
15 
Andoch nobilium 
Andač 
14 
In eiusdem judicis nobilium, pagi antea non 
dicati: 
Lÿzko ad Korlatt 
Lieskové  
26 
Ibidem Stephani Dersffÿ 
časť patriaca Štefanovi Dersfymu 
Rozbehÿ ad Korlatt 
Rozbehy 
40 
Kopchan Joannis Barsson 
Kopčany  
Platea Komarom ad Cheÿte 
ulica Komárno v Čachticiach (?) 
18 
Vÿsnÿo ad Cheÿte 
Višňové (okr. Nové Mesto nad 
Váhom) 
20 
Termae Peostenienses ad Galgocz 
Piešťanské kúpele (?) 
12 
Kaÿza nobilium Sookÿ 
Kajsa  
Koczwrÿcz ad Beczko 
Kocurice  
Platea Zabranÿe dicta ad Galgocz 
Zábranie  
86 
Dobrawoda ad Jookew 
Dobrá Voda   
62 
Oppidum Nittra 
Nitra 
93 
Ibidem Kaptalanwcza Capituli Nittriensis 
Kapitulská ulica 
29 
Ibidem inquilini domini vicarÿ Nittriensis 
podželiari generálneho vikára 
Nitrianskeho biskupstva 
Ibidem platea Gÿeork vocata ad Arcem Nittra  ulica Ďurková 
12 
Ibidem Baratok vczaya monachorum 
Posoniensium 
Mníšska (neskôr Ondrejova) ulica 
14 
Parwcza nobilium 
Párovce 
18 
Zokolocz nobilium 
Sokolovce 
Tepkocz nobilium 
Ťapkovce 
Kamocha nobilium 
Komoča 
Processus Andreae Bossanÿ Judlium. 
Zalakwz nobilium 
Sokolníky 
26 
Brattkocz nobilium 
Bratkovce (?) 
Mehnÿe dominorum Forgach  
Mechenice 
51 
Beed nobilium 
Bádice 
21 
Also Elefantt nobilium 
Dolné Lefantovce 
34 
Felseo Elefantt nobilium 
Horné Lefantovce 
36 
Ibidem Kÿsvcza nobilium 
Malá ulica 
21 
Nagÿ Apon nobilium 
Veľké Oponice 
33 
Zwliocz capituli Nitriensis 
Súlovce 
45 
Kowarcz nobilium 
Kovarce 
78 
Zeolchen nobilium 
Solčany 
62 
Chalad nobilium 
Čeľadice 
22 
Zerdahel nobilium 
Nitrianska Streda 
23 
Praznocz nobilium 
Práznovce 
18 
Krenche nobilium 
Krnča 
21 
Kwttnÿa nobilium 
Kutňa (?) 
14 
Czÿzich nobilium 
Čížik 
Nagÿ Bossan nobilium 
Veľké Bošany 
39 
Kÿs Bossan nobilium 
Malé Bošany 
17 
Hornÿa nobilium 
Horňany 
Teokeswÿffalw nobilium 
Klátova Nová Ves 
54 
HISTORIA NOVA  6 
149
Janoffalwa nobilium 
Janova Ves 
12 
Jeskoffalwa monialium Tÿrnaviensium 
Ješkova Ves (okr. Partizánske) 
20 
Kÿs Kolos earundem 
Malý Klíž 
37 
Nagÿ Kolos earundem 
Veľký Klíž 
25 
Hÿnoran Archiepiscopatus Strigoniensis 
Chynorany  
62 
Nedanocz nobilium 
Nedanovce 
36 
Krazna nobilium 
Krásno 
20 
oppidum Sambokrett nobilium 
Žabokreky nad Nitrou 
50 
Kÿs Belicz dominorum Forgach 
Malé Bielice  
21 
Nagÿ Belicz eorundem 
Veľké Bielice 
31 
Nawoÿocz nobilium 
Návojovce 
21 
Nedassocz nobilium 
Nedašovce 
23 
Zkachian ad Nittra 
Skačany  
73 
Hradisthia ad idem 
Hradište  
38 
Also Weztenicz ad idem 
Dolné Vestenice 
42 
Felseo Weztenicz ad idem 
Horné Vestenice 
36 
Dwornÿk ad idem 
Dvorníky nad Nitricou 
43 
Raczich ad idem 
Račice 
39 
Zwchian ad idem 
Nitrianske Sučany 
76 
Dÿwekwÿffalw nobilium 
Diviacka Nová Ves 
38 
Verben nobilium 
Vrbany 
Basthianka nobilium 
Baštianka 
Zomorfalwa nobilium 
Somorova Ves 
Dÿwek nobilium 
Diviaky (nad Nitricou) 
26 
Macho nobilium 
Mačov 
10 
Kristhanffalwa nobilium 
Kršťanová Ves 
10 
Rudna nobilium 
Nitrianske Rudno 
27 
Banka nobilium 
Banky 
Lehota nobilium 
Rudnianska Lehota 
Lesthien nobilium 
Liešťany 
Dobrochna nobilium 
Dobročná 
11 
Temes nobilium 
Temeš 
Chawoÿ nobilium 
Čavoj 
14 
Bela nobilium 
Valaská Belá 
37 
Newigien nobilium 
Nevidzany 
15 
Zech nobilium 
Seč 
14 
Koztolna nobilium 
Kostolná Ves 
Dlwsin nobilium 
Dlžín 
13 
Felseo Swtocz nobilium 
Horné Šútovce 
Also Swtocz nobilium 
Dolné Šútovce 
Koczwr nobilium 
Kocurany 
18 
Apatthi prope Baÿmocz ad Nittra 
Opatovce nad Nitrou  
35 
oppidum Baÿmocz 
Bojnice 
117 
Lazan ad Baÿmocz 
Lazany  
38 
Kanianka ad idem 
Kanianka 
19 
Porwba ad idem 
Poruba  
34 
Czeh ad idem 
Malinová 
31 
Twzÿna ad idem 
Tužina 
77 
Gaÿdiell ad Baÿmocz 
Kľačno  
109 
Maÿzellÿ nobilium 
Vyšehradné 
21 
Zolka praepositurae Twrocziensis 
Solka 
10 
Praweniecz nobilium 
Pravenec 
23 
Polwz ad Baÿmocz 
Poluvsie  
Nemett prona ad idem 
Nitrianske Pravno 
121 
HISTORIA NOVA  6 
150
Brezen ad idem 
Brezany (okr. Prievidza) 
47 
Nedosser ad idem 
Nedožery (okr. Prievidza) 
31 
Kÿs Chawchia ad idem 
Malá Čausa 
24 
Lÿpnik nobilium 
Lipník 
24 
Hrenowecz ad Baÿmocz 
Chrenovec 
21 
Jalowecz ad idem 
Jalovec 
19 
Brwzno ad idem 
Brusno (okr. Prievidza) 
17 
Raztochna ad idem 
Ráztočno 
62 
Hendlÿowa ad idem 
Handlová 
182 
Morowna ad idem 
Morovno 
14 
Hradecz ad idem 
Hradec 
13 
Nagÿ schiawchia ad idem 
Veľká Čausa 
22 
Neczpall ad idem 
Necpaly 
14 
oppidum Preogÿe ad idem 
Prievidza 
169 
Preogÿe Nagÿ Lehota ad idem 
Veľká Lehôtka 
14 
Preogÿe Kis Lehota ad idem 
Malá Lehôtka 
Kaash ad idem 
Koš 
45 
Czÿgell nobilium 
Cigeľ 
31 
Lazkar nobilium 
Laskár 
13 
Zebedras nobilium 
Sebedražie 
36 
Kÿs Paplehota nobilium 
Malá Lehota (okr. Prievidza) 
23 
Nagÿ Paplehota nobilium 
Veľká Lehota (okr. Prievidza) 
37 
Nowak nobilium 
Nováky 
60 
Felseo Lelocz nobilium 
Horné Lelovce 
11 
In eiusdem Judlium processu Pagi antea 
non dicati: 
Beznakfalwa nobilium 
Besnákova Ves 
Jeskoffalwa nobilium 
Ješkova Ves (okr. Prievidza) 
Lownÿcza nobilium 
Lomnica 
10 
Twrchan nobilium 
Turčianky 
23 
Bachkaffalwa nobilium 
Baštín 
Also Lelocz nobilium 
Dolné Lelovce 
23 
Lehota sub Kemeniecz nobilium 
Podhradie (okr. Prievidza) 
22 
Dwbnÿcza  ad Baÿmocz 
Dubnica (okr. Prievidza) 
12 
Kÿs Apon nobilium 
Malé Oponice 
10 
Processus Stephanj Gereczÿ Judlium: 
Lakachÿ ad Nittra 
Lukáčovce 
53 
Ibidem nobilium 
časť patriaca šľachte 
17 
Paztoh ad Galgocz 
Pastuchov 
86 
Also Attrak nobilium 
Dolné Otrokovce 
58 
Also Wassard nobilium 
Dolné Trhovište 
34 
Dolÿna nobilium 
Dolina (?) 
Martonffalwa nobilium 
Martinova Ves (?) 
13 
Felseo Wassard nobilium 
Horné Trhovište 
21 
Felseo Mereche nobilium 
Horné Merašice 
11 
Also Mereche ad Topolchan 
Dolné Merašice 
Chermen nobilium 
Čermany 
41 
Bodok nobilium  
Horné Obdokovce 
30 
Paczolaÿ nobilium 
Obsolovce 
19 
Sarlwska nobilium 
Lužany 
18 
Chÿtar nobilium 
Horné Štitáre 
25 
Septenczwÿffalw nobilium 
Hajná Nová Ves 
27 
Teokeold ad Galgocz 
Tekolďany 
13 
Documents you may be interested
Documents you may be interested