asp.net core pdf editor : How to convert pdf to ppt online application control cloud windows web page .net class Hino618-part1305

HISTORIA NOVA  6 
181
materiál  je  čiernobiely  a  isté  množstvo  fotografií  má  nízku  kvalitu.  Hodnotíme  to  ako 
nedostatok,  zvlášť  pri  vyobrazení  červenofigúrovej  keramiky  alebo  v  prípade  mozaiky 
s hlavou Alexandra Macedónskeho. Čo sa však ilustračného materiálu týka, má Až za hranicu 
oikumeny  v  porovnaní  s  dielom  S.  Rebenicha  jednoznačne  navrch.  Rámčeky,  ktoré  sme 
spomenuli pri opise publikácie, sú vhodným doplnkom, ktorý má podľa nášho názoru dvojakú 
výhodu.  Nepozorného  čitateľa  vhodne  rozptýlia  a  navnadia  na  návrat  k  hlavnému  textu. 
Naopak príliš sústredeného konzumenta osviežia zaujímavými informáciami. 
Zaradené  prílohy  považujeme  za  vítanú  pomôcku,  najmä  pre  vysokoškolských 
študentov pri písaní seminárnych prác a hľadaní vhodnej literatúry. V tomto smere im môže 
pomôcť  aj  Zoznam  použitej  literatúry,  v  ktorom  majú  svoje  zastúpenie  nielen  slovenské 
a české  publikácie,  ale  aj  francúzska,  anglická  a  nemecká  tvorba.  Veľkým  kladom  tohto 
zoznamu  sú diela ruských odborníkov, ktorí boli  v posledných  dvoch desaťročiach  mierne 
zaznávaní a na našom území neprávom odstrkovaní. Na druhej strane by možno bolo potrebné 
doplniť ešte taliansku produkciu. V prílohách sa nachádza aj krátka edičná poznámka, ktorá 
sa venuje prepisu mien. Tejto problematike by mohol byť venovaný aj väčší priestor, hlavne 
keď ide o tak skúsených autorov a o tak diskutovaný a nedoriešený problém. 
Autorský kolektív Až za hranicu oikumeny reprezentuje spoluprácu univerzít Ostrava – 
Bratislava  –  Trnava.  Keďže  vzájomná  inštitucionálna  spolupráca  býva  v  súčasnom 
akademickom  prostredí  skôr  výnimkou  ako  pravidlom,  ceníme  si  finálnu  podobu  ich 
spolupráce oveľa viac, ako keby bola výsledkom úsilia iba jedného autora. 
Práci  nemožno  v  konečnom  hodnotení  uprieť,  že  sa  netradičným  spôsobom  snaží 
rozšíriť poznatky o staroveku, ktoré sú v dnešných osnovách na stredných i vysokých školách 
značne obmedzované. Jej plnohodnotné uplatnenie by si však vyžadovalo oveľa väčší náklad 
ako len „symbolických“ 100 kusov, čo žiaľ znamená takmer nulovú dostupnosť na trhu. 
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). 
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s., ISBN 978-80-8115-053-1 
Lukáš Krajčír (rec.) 
Medzivojnové Československo  má z viacerých  dôvodov význačné miesto v dejinách 
Slovenska.  Zastavenie  maďarizácie,  nástup  slovenského  školstva,  zvýšenie  gramotnosti 
obyvateľstva,  postupný  národohospodársky  vývoj,  kultúrny  rozvoj  spoločnosti.  Inak 
povedané  –  v  novom  demokratickom  ovzduší  prišlo  k doformovaniu  slovenského  národa 
a zabezpečeniu  rovnoprávneho  postavenia  všetkých  obyvateľov  Slovenska.  V skutočnosti 
však ani demokracia nie je dokonalý systém a z jednotlivých problémov sa v medzivojnovom 
období  vyprofilovala  primárna  rovina  –  tzv.  slovenská  otázka.  Martin  Vašš  sa  vo  svojej 
monografii rozhodol nahliadnuť do tejto širokej škály rôznych problémov. Na prvý pohľad sa 
síce môže  zdať,  že  monografií podobného námetu už vyšlo  mnoho,  netreba  však  zabúdať 
na niekoľko okolností. 
Slovenská  otázka  ako  pojem  v sebe  totiž  nekumuluje  len  otázku  verejnosprávnu 
a národno-politickú.  V tejto  súvislosti  je  nevyhnutné  súhlasiť  s autorom,  ktorý  sa  jasne 
vyjadril,  že  slovenská  otázka  pozostávala  zo  štátoprávnej,  nacionálnej,  hospodárskej, 
sociálnej,  kultúrnej  a geopolitickej  roviny.  Autor  priniesol  čitateľovi  akýsi  nový  a pritom 
dôsledne prepracovaný pohľad na viaceré problémy Slovenska v medzivojnovom období. 
Monografiu  rozčlenil  na  sedem  veľkých  kapitol,  v rámci  ktorých  najprv  spracoval 
slovenskú  otázku  ako  takú  a následne  ním  vybrané  osobnosti  a  ich  vnímanie  slovenskej 
otázky.  Kniha  pozostáva  z výpovedí  viac  či  menej  známych  elít  Československa. 
How to convert pdf to ppt online - application control cloud:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
How to convert pdf to ppt online - application control cloud:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
182
Autor zmapoval  názory  prívržencov  československej  jednoty  a  obhajcov  samobytnosti 
slovenského  národa.  V osobitných  kapitolách  spracoval  názory  slovenských  komunistov, 
národohospodárov a kultúrnych elít. 
Samotný výber  je  však  príťažlivý len  pre  náročnejšieho čitateľa  s určitým  stupňom 
znalosti  danej  problematiky.  Nedá  sa  však  pochybovať,  že  práve pre  takého  čitateľa  je  aj 
kniha  určená.  Dôkazom  toho  je  absencia  používania  jazyka  zrozumiteľného  aj  pre  laickú 
verejnosť a graficky atraktívnejšieho spracovania knihy. Na druhej strane však ako odbornej 
monografii  nechýba  dôsledne  prepracovaný  poznámkový  aparát.  Pri  ňom  pokladám 
za dôležité  uviesť,  že  Vašš  sa  striktne  držal  odkazovania  na  menej  alebo  viac  dôležité 
interpretácie  iných  bádateľov,  nehovoriac  o prameňoch.  Takýto  spôsob  narábania 
s poznámkovým  aparátom  mal  na  svedomí  vytvorenie  až  2898  poznámok  pod  čiarou. 
Na daný  počet  strán  a  veľkosť  knihy  je  takto  často  využívaný  poznámkový  aparát 
v historiografii  skôr  výnimkou  než  zvykom.  Na  druhej  strane  to považujem  za  autorov 
subjektívny spôsob využívania, ktorým chcel dať jasne najavo závažnosť uvádzania zdrojov 
ako  dôkazov  svojich  interpretácií.  Ako  recenzent  vyzdvihujem  aj  veľmi  jasné,  výstižné 
a jednoduché  členenie  bibliografie.  Takéto  spracovanie  možno  klásť  za  vzor  ostatným 
tvorcom monografií podobného významu. 
Úvodná kapitola monografie vnesie čitateľa do celej problematiky slovenskej otázky. 
Autor tak na  viac  ako štyridsiatich  stranách  oboznámil čitateľov so  základnými  postulátmi 
svojej  monografie.  Na  základe  širokej  pramennej  bázy  a literatúry  utvoril  ucelený 
a vo viacerých  ohľadoch  dôsledne  prepracovaný  prológ  do  slovenskej  otázky.  Vstúpil 
do širokej  problematiky  slovenského  autonomizmu  ako  verejnosprávnej  roviny  slovenskej 
otázky  na  jednej  strane  a idey  československého  národa  ako  národno-politickej  záležitosti 
na srtrane  druhej.  Pri  ich  analýze  uviedol  ich  základné  východiská  trendy  rozvoja  sa 
v spoločnosti. Autor sa  zamýšľal  čím  boli  obidva  smery  odlišné,  na  akých  základoch boli 
postavené a čo spôsobovalo  ich vzájomnú  konfrontáciu.  Dôležitou časťou tejto  kapitoly  je 
otázka doformovania slovenského národa. Ako už doterajší výskum, tak aj autor knihy dospel 
k jednoznačnému názoru, že demokratizácia spoločnosti  na Slovensku mala  najväčší  vplyv 
na doformovanie  moderného  slovenského  národa.  Vašš  pri  komplexnej  analýze  slovenskej 
otázky identifikoval aj iný dôležitý aspekt – konfrontačný charakter slovenskej politiky, resp. 
slovenských nacionalistov. Tento obranný mechanizmus (primárna ochrana Slovákov už nie 
pred  Maďarmi,  ale  pred  Čechmi)  akoby  kontinuálne  z čias  predprevratových  sa  vniesol 
do nových povojnových pomerov. Nejde síce o nový poznatok v historiografii, Vašš mu však 
pridal  na  váhe.  K tejto  percepcii  by  sa  však  patrilo  uviesť,  že  kontinuita  obranného 
mechanizmu  v  slovenskej  politike  je  viditeľná  aj  z pohľadu  vytrvalej  potreby  fuzionovať 
politické  strany  zo  strany  viacerých  politických  elít  v jedno  zastrešujúce  hnutie,  ktoré  by 
hájilo  záujmy  Slovákov  celoplošne,  resp.  by  na  jednej  strane  riešilo  slovenské  problémy 
komplexne a na strane druhej by bolo účinnou protiváhou  voči prenikaniu filiálok  českých 
strán na Slovensko. 
V úvodnej  štúdii  autor  jasne  vytýčil  komplexné  uberanie  sa  svojho  pohľadu 
na slovenskú  otázku,  a preto  sa  zaoberal  aj  ekonomickou, sociálnou  a kultúrnou 
problematikou.  Dotkol  sa  príčin  úpadku  slovenského  priemyslu  po  vzniku  ČSR,  dopadov 
hospodárskej krízy, ale aj oživenia priemyslu v 30. rokoch. Pri vnímaní peripetií hospodárstva 
Slovenska  vychádzal  z vnímania  situácie  dobovými  národohospodármi  a  z posledných 
výskumov  historikov  (najmä  Hallona,  Trubačíka,  Průchu),  ktorých  výsledky  bádania  sú 
všeobecne akceptované. V tomto prípade autor monografie skôr rekapituloval, než by prinášal 
nové  pohľady.  Na  druhej  strane  však  ponúka  čitateľovi  aj  aktuálny  stav  výskumu 
historiografie. V úvodnej štúdii prínosne zhodnotil aj uberanie sa vývoja kultúry a jej rozvoja 
v demokratických  pomeroch.  Poukázal  na  dve  strany  mince:  nevídanú  podporu  a  rozvoj 
slovenskej kultúry, no aj súbežné prenikanie idey československého národa. 
application control cloud:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Online Powerpoint to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a PPTX/PPT File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue
www.rasteredge.com
application control cloud:How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word. Online C# Tutorial for Converting PDF, MS-Excel, MS-PPT to Word. PDF, MS-Excel, MS-PPT to Word Conversion Overview.
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
183
Do  mozaiky  jednotlivých  osobností  verejného  života,  ktorých  zaujímali  problémy 
Slovenska  po  celý  život,  patria  aj  také  osobnosti  ako  Ivan  Dérer  a Vavro  Šrobár.  Autor 
pri Dérerovi  vychádzal  najmä zo štúdií X.  Šuchovej, P.  Zelenáka a ďalších. Takýto prístup 
mu otvoril  dvere  do priestoru, v ktorom  dodnes  ostáva niekoľko  nezodpovedaných  otázok. 
Po dôslednej analýze prameňov dospel ku kľúčovej dileme: či Dérer vnímal slovenskú otázku 
pragmaticky, alebo  úprimne veril vo svoje obhajoby československej jednoty.  Pri Dérerovi 
a Šrobárovi konštatoval dogmatický a konzervatívny prístup k slovenskej otázke počas celého 
medzivojnového  obdobia,  ktorý  u  Šrobára  vypuklo  prevládal  pri  vnímaní  požiadavky 
legislatívnej  autonómie.  V prípade  Milana  Hodžu autor  jasnejšie  identifikoval pragmatický 
rozmer nazerania na nacionálnu rovinu slovenskej otázky. Na rozdiel od Dérera pri Hodžovi 
konštatoval,  že  jeho  počiatočné  sympatizovanie  s myšlienkou  jednoty  československého 
národa súviselo s jeho politickou kariérou. 
Pre  čitateľa  je  špecificky  prínosná  kapitola  o limitoch  slovenských  členov 
československých  strán  pri  nazeraní  na  slovenskú  otázku.  Autor  sa  zameral  na  poslancov 
Národného zhromaždenia, ktorým bol doposiaľ v historiografii venovaný menší záujem ako 
predošlým elitám. Zameral sa na Jána Líšku, Milana  Ivánku, Ivana Markoviča, Ferdinanda 
Bendu,  Pavla  Teplánskeho,  Jána Petroviča a Štefana  Stundu. Pri všetkých  dospel  k názoru, 
že ako  členovia  celoštátnych  strán  sympatizujúcich  s  myšlienkou  etnickej  jednoty 
československého národa zúžili svoje vnímanie slovenskej otázky na hospodársku a kultúrnu 
sféru.  Autor  pri  analýze  prameňov  narazil  na  povšimnutiahodnú  skutočnosť  – 
v hospodárskych  otázkach  sa  títo  politici  vo  viacerých  ohľadoch  zhodovali  s obhajcami 
samobytnosti slovenského národa. Pozornejší čitateľ postrehne, že autor svoj výskum zameral 
na analýzu poslaneckých prejavov. Ako je však známe, uvedené osobnosti vyprodukovali aj 
veľké  množstvo  článkov,  v  ktorých  tiež  reflektovali  slovenské  problémy  v ČSR.  Pre  ich 
komplexné zhodnotenie by bolo nevyhnutné preštudovať aj archívne materiály. Tie mi ako 
recenzentovi  v autorovej práci  chýbajú.  Využitie  týchto  absentujúcich prameňov  by mohlo 
umožniť nazrieť hlbšie do myslenia uvedených osôb. Menovite u Ivanku by bolo zaujímavé 
postrehnúť jeho názory na slovenskú otázku, keďže pôsobil v autonomistickej SNS a potom 
medzi celoštátnymi národnými demokratmi. 
K tejto  kapitole  priradil  autor  aj  výskum  o vnímaní  slovenskej  otázky  mladými 
agrárnikmi.  Nová  generácia  si  uvedomovala,  že  smer  ich  materskej  strany  založený 
na akceptovaní dovtedajšieho krajinského zriadenia prináša pre Slovensko viaceré nevýhody. 
Vašš poukázal najmä na názory Jozefa Lettricha, Jána Ursíniho a Františka Lednára, ktorí síce 
autonómiu  odmietali,  ale  požadovali  aspoň  dôslednú  decentralizáciu  štátnej  moci  na  báze 
fungujúceho regionalizmu. Všimol  si aj ich vnímanie postavenia slovenčiny, ktorá sa napr. 
na Univerzite  Komenského  komplikovane  presadzovala  kvôli  prítomnosti  českých 
profesorov.  Konštatuje,  že  mladí  agrárnici  sa  rozchádzali  v otázke  uznania,  či  popretia 
samobytnosti slovenského národa. 
V tretej kapitole autor rozoberá názory slovenských autonomistov z HSĽS, pričom sa 
zameral na  najvýznamnejších politikov –  Andreja Hlinku, Ferdinanda Jurigu  a Jozefa Tisa. 
Autorovo  niekoľkoročné  výskumné  zameranie  na  týchto  politikov  viedlo  k  vytvoreniu 
kvalitných a hodnotných štúdií. Vďaka dôsledne používanému poznámkovému aparátu, ktorý 
odzrkadľuje autorovu zorientovanosť v prameňoch a literatúre patria tieto kapitoly k najlepšie 
spracovaným.  Veľmi  prínosné  sú  aj  kapitoly  o nástupistoch  a členoch  poslaneckého  klubu 
HSĽS.  V nich  totiž  reflektuje  názory  menej  významných  ľudáckych  politikov.  Využil 
elektronicky dostupné  pramene,  ktoré mu umožnili  ľahšie a efektívnejšie  spracovať  názory 
poslancov, ktorí slovenskú otázku vnímali a aktívne sa k nej vyjadrovali. 
Autor  do  monografie  prirodzene  zahrnul  aj  vnímanie  problematiky  významnými 
národniarmi – Martinom Rázusom a Emilom Stodolom. SNS ako celku však venoval oproti 
HSĽS menší záujem. Dá sa to vysvetliť najmä nesporným faktom – Slovenská národná strana 
application control cloud:How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF
How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF. Online C# Tutorial for Converting MS Office Word, Excel and PowerPoint to PDF. MS Office
www.rasteredge.com
application control cloud:C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document. Provide Free Demo Code for PDF Conversion from Microsoft PowerPoint in C# Program.
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
184
počas  celého  medzivojnového  obdobia  bola  marginálnou  stranou,  s malým  vplyvom 
na spoločenské dianie. Nič to však nemení na  fakte, že v sebe kumulovala významné elity, 
ktoré  sa  aktívne  angažovali  vo  verejnom  živote.  Hoci  osobnostiam  Stodolu  a Rázusa 
historiografia  venovala  nemálo  priestoru,  výskum  však  týchto  elít  nie  je  stále  dostatočný. 
Pri Emilovi  Stodolovi  autor  vychádzal  jednak  z doterajšieho  výskumu  bádateľov  a jednak 
zo svojho  vlastného,  ktorý  opieral  o  jeho články  a práce.  Napriek  vykonanej  analýze 
percepcie  slovenskej  otázky  E.  Stodolom  sa  javí  kapitola  o Rázusovom  vnímaní  ako 
prepracovanejšia  a  dôslednejšia.  V tejto  súvislosti  treba  vyzdvihnúť,  že  autor  si  všimol 
zaujímavé  skutočnosti  Rázusovho  nazerania  na  národnosť/etnikum  v prvých  rokoch 
existencie  Československa.  Vašš  totiž  konštatuje,  že  v tomto  období  zaujímala  Rázusa 
slovenská  otázka  skôr  z ekonomického  a sociálneho  hľadiska  než  z  národno-politického. 
Uviedol tu Rázusovo konštatovanie, že otázka jedného či dvoch národov v prípade Čechov 
a Slovákov je „teoretická  otázka“, ktorá ho nezaujímala.  K tomuto  dôležitému nálezu treba 
dodať, že rovnakého názoru v danom období bol aj Emil Stodola. Vzájomné kontakty mali 
na svedomí vzájomné ovplyvňovanie vo vnímaní nacionálnej roviny slovenskej otázky. 
Vnímanie slovenskej otázky komunistami malo niekoľko ostrých zákrut. Vašš pri nich 
konštatoval  niekoľko  uhlov  pohľadu:  slovenskú  otázku  dávali  do  popredia  ako  problém 
ekonomický  a sociálny.  Všimol  si  ich  výraznú  zmenu  v nazeraní  na  slovenskú  otázku 
od polovice  20.  rokov.  Vývoj  v nazeraní  na  túto  problematiku  pozoroval  na  osobnostiach 
Vladimíra Clementisa, Ladislava Novomeského a Jána Poničana. 
Z pomedzi  národohospodárov  si  autor  na  analýzu  vybral  Imricha  Karvaša  a Petra 
Zaťka.  Pri  oboch  zhodne  konštatoval,  že  požadovali  síce  dôslednú  decentralizáciu  štátnej 
moci, ale boli proti autonómii. Všimol si podstatnú stránku ich argumentov proti autonómii, 
ktoré  boli  založené  na predstave  zvýšenia finančného  zaťaženia.  Autor  uviedol,  že  názory 
oboch národohospodárov boli postavené na predstavách regionalizmu, t. j. decentralizácie len 
výkonnej  moci.  Obaja  patrili  k tej  skupine  národohospodárov,  ktorí  boli  v predstavách 
decentralizácie  liberálnejší  než  ich  starší  kolegovia,  menovite  Kornel  Stodola.  Vašš 
nerozoberá  vzájomné  vzťahy  staršej  a mladšej  generácie  národohospodárov,  čo  je  výzva 
na ďalší výskum. 
Monografiu  uzatvárajú  postoje  kultúrnych  elít  na  slovenskú  otázku.  Vďaka  ich 
zaradeniu  pôsobí  kniha  na  čitateľa  komplexne.  Autor  si  totiž  uvedomil,  že  aj  osobnosti 
z takého prostredia mali svoje miesto pri vnímaní niektorých segmentov slovenskej otázky. 
Z divadelného prostredia si vybral operného speváka Štefana Hozu. Okrem toho, že pozoroval 
jeho  myšlienky,  prínosne  rozšíril  svoj  výskum  aj  na  prostredie,  v ktorom  Hoza  pôsobil  – 
na Slovenské  národné  divadlo.  Zachytil  polemiky  a rôzne  výmeny  názorov  medzi 
pracovníkmi  SND a ostatnými  kultúrnymi činiteľmi.  Vďaka dôslednému presahu v analýze 
Hozovho vnímania slovenskej otázky v širšom kontexte sa autorovi podarilo podať čitateľovi 
obraz atmosféry v kultúrnom prostredí z národno-politického hľadiska. 
Už  v úvode  spomínanú  potrebu  národného  zjednotenia  všetkých  Slovákov  Vašš 
identifikoval pri osobe básnika Štefana Krčméryho. Z uvedeného vyplýva, že táto osobnosť sa 
zameriavala najmä na nacionálnu rovinu slovenskej otázky. K podobným záverom dospel aj 
pri  Jánovi  Smrekovi,  ktorý  sa  tiež  zaoberal  najmä  nacionálnou  a štátoprávnou  rovinou 
slovenskej otázky. Autor si všimol aj jeho vnímanie pravidiel slovenského pravopisu z roku 
1931,  problematiku  výberu  slovenskej  hymny  a  Pribinove  oslavy  v Nitre.  K mozaike 
kultúrnych  činiteľov  pridal  a stručne  zhodnotil  názory  Rudolfa  Dilonga,  Ela  Šándora, 
Vladímíra Roya, Jozefa Tida Gašpara a Milana Mitrovského. 
Kniha  Martina  Vašša ponúka čitateľovi dôkladnú analýzu  osobností, avšak autor  je 
pri ich hodnotení príliš opatrný. Prirodzene, úlohou historika nie je súdiť ľudí a s nimi spojené 
udalosti. Čitateľ však očakáva do istej miery autorovo odvážnejšie hodnotenie, ktoré mu môže 
poskytnúť  mienku  na  dané  historické  súvislosti.  Na  druhej  strane  sa  nedá  pochybovať, 
application control cloud:C# TIFF: Learn to Convert MS Word, Excel, and PPT to TIFF Image
PPTXDocument doc = new PPTXDocument(@"demo.pptx"); if (null == doc) throw new Exception("Fail to load PowerPoint Document"); // Convert PPT to Tiff.
www.rasteredge.com
application control cloud:VB.NET PowerPoint: Process & Manipulate PPT (.pptx) Slide(s)
This VB.NET online tutorial page can help you processing control add-on can do PPT creating, loading powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
185
že monografia  je  výsledkom  dlhoročného  a precízneho  autorovho  výskumu.  Doterajšie 
publikované štúdie autora, patriaceho do mladej generácie historikov, nám umožnujú nádejať 
sa, že bude naďalej úspešne zmenšovať biele miesta v historiografii a ponúkať nové pohľady 
vnímania rôznych etáp moderných slovenských dejín. 
VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského. 
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s., ISBN 978-80-8128-008-5 
Pavol Matula (rec.) 
Slovenské  národné  zhromaždenie  v Martine  z roku  1861,  ktorého  výsledkom  bolo 
skoncipovanie  a prijatie jedného z najdôležitejších programových  dokumentov novodobých 
dejín Slovákov – Memoranda národa slovenského, patrí k základným medzníkom formovania 
moderného  slovenského  národa.  Napriek  tomu  sa  táto  udalosť  a  ani  dokument  dosiaľ 
nedočkali  kvalifikovaného  odborného  spracovania  v monografickej podobe, ak nepočítame 
brožúru Konštantína Čulena Memorandum národa slovenského z roku 1861
1
vydanú v roku 
1941 či zborník z konferencie Z prameňov národa,
2
ktorý však vyšiel ešte pred rokom 1989. 
Publikácia Miriam Viršinskej Memorandum národa slovenského zapĺňa túto medzeru 
len  čiastočne,  keďže  jej  prvoradým  cieľom  bola  popularizácia  spomínaného  dokumentu 
a udalosti, z ktorej vzišiel, než nové vedecko-odborné spracovanie problematiky. Útla brožúra 
vyšla  k 150.  výročiu  prijatia  Memoranda  národa  slovenského  a jej  vydavateľom  je  Matica 
slovenská, ktorá týmto nadviazala na predchádzajúce publikácie z jej produkcie venujúce sa 
uvedenému problému. Išlo o už spomínaný zborník Z prameňov národa, ako aj o takmer pol 
storočia staršiu edíciu prameňov Slovenské národné shromaždenie v Turč. Sv. Martine 1861.
3
Publikácia  Miriam  Viršinskej  Memorandum  národa  slovenského  je  rozdelená 
do deviatich  kapitol,  pričom  obsahom  poslednej  je  plné  znenie  samotného  memoranda. 
Kapitoly  sú  za  sebou  radené  chronologicky.  Prvá  Roky  sklamania  a nádejí  sa  zaoberá 
obdobím  od  rokov  1848/1849  až  po  začiatok  jari  1861.  Bez  revolučného  zlomu  z konca 
40. rokov  19. storočia,  ktorý  znamenal  zásadný  posun  vo  vývoji  slovenského  národného 
hnutia, by si bolo len ťažko možné predstaviť memorandové udalosti 60. rokov. Túto ideovo-
politickú  kontinuitu  autorka  náležite  podčiarkuje:  „Protagonisti  slovenského  národného 
hnutia  v  šesťdesiatych  rokoch...  nadviazali  na  aktivity  štúrovskej  generácie  z revolučného 
obdobia 1848-1849. Prakticky to bola tá istá generácia, s mladšími a staršími príslušníkmi. 
V udalostiach  šesťdesiatych  rokov  19.  storočia  sa  odzrkadľuje  vedomie  kontinuity 
s revolučným  bojom  Slovákov  za  národnú  slobodu.“  Základným  dokumentom,  na  ktorý 
účastníci memorandových udalostí nadviazali, boli Žiadosti slovenského národa z roku 1848. 
Pre  Slovákov  požadoval  právo  na  sebaurčenie,  etnické  vymedzenie územia, vlastný  snem, 
kompletnú sústavu národného školstva  od základných škôl po  univerzitu.  Uhorsko sa malo 
federalizovať  na  princípe  národnej  rovnoprávnosti,  vychádzajúc  z prirodzeného  práva 
národov na sebaurčenie (teda nie historického). Oficiálne uhorsko-maďarské kruhy reagovali 
na žiadosti vydaním zatykača na ich hlavných osnovateľov Štúra, Hurbana a Hodžu, ako aj 
vyhlásením stanného práva v slovenských župách. Slováci sa teda pridali na stranu Viedne, 
ktorá ich však po víťazstve nad maďarskou revolúciu nechala „bez odmeny“. Nechávala si ich 
„v  zálohe  pre  prípad,  že  by  opätovne  musela  čeliť  tlaku  zo  strany  Maďarov.“  Následný 
1
ČULEN, Konštatnin. Memorandum národa slovenského z roku 1861. Martin : Hlinkova Slovenská ľudová 
strana, 1941. 
2
ELIÁŠ, Michal (ed.): Z prameňov národa. Martin : Matica slovenská, 1988. 
3
Slovenské národné shromaždenie v Turč. Sv. Martine 1861. Martin : Matica slovenská, 1941. 
application control cloud:VB.NET PowerPoint: Convert & Render PPT into PDF Document
VB.NET PowerPoint - Render PPT to PDF in VB.NET. How to Convert PowerPoint Slide to PDF Using VB.NET Code in .NET. Visual C#. VB.NET. Home > .NET Imaging SDK >
www.rasteredge.com
application control cloud:VB.NET PowerPoint: Read & Scan Barcode Image from PPT Slide
VB.NET PPT PDF-417 barcode scanning SDK to detect PDF-417 barcode image from PowerPoint slide. VB.NET APIs to detect and decode
www.rasteredge.com
HISTORIA NOVA  6 
186
nástup  neoabsolutizmu  spojený  s presadzovaním  nemčiny  ako  úradného  jazyka  bol  však 
pre Slovákov  predsa  len  o čosi  menej  bolestný  ako  predchádzajúca  (či  nasledujúca) 
maďarizácia. Už aj preto, že „jednotlivé národnosti smeli na stredných školách používať svoj 
materinský jazyk... v tomto období na úradoch a súdoch  sa popri nemčine  mohlo úradovať 
i v národnom  jazyku“.  Podľa  autorky  však  Slováci  počas  neoabsolutizmu  nerozvinuli 
výraznejšie  svoje  národnopolitické  aktivity  a  „dostatočne  nevyužili  podmienky  na  ich 
uplatnenie“. S tvrdením by sa dalo polemizovať hľadaním odpovede na otázku, či vôbec mali 
čo využiť, keďže absolutizmus veľa priestoru na národno-politickú činnosť neposkytoval. Pád 
nenávideného ministra  A. Bacha  po  porážke Rakúskeho  cisárstva  v Taliansku  v roku  1859 
priniesol Slovákom nádej, ale i obavy z ďalšieho vývoja. Na jednej strane uvoľnil politický 
život s prísľubom návratu k ústavnosti a federalizácie monarchie, na druhej uprednostňovanie 
tzv. historických národov nad nehistorickými neveštil pre Slovákov nič dobrého. 
Kapitoly Slovenské  úsilia  a Na  ceste k memorandu sa  venujú  aktivitám  popredných 
slovenských  predstaviteľov,  ako  aj  udalostiam,  ktoré  bezprostredne  predchádzali  zvolaniu 
a konaniu  národného  zhromaždenia  v Martine.  Hneď  po  páde  absolutizmu  bola  väčšina 
evanjelických  národovcov  pohltená  tzv.  patentálnymi  bojmi.  Tie  vzplanuli  po  vydaní 
cisárskeho  Protestantského  patentu  v septembri  1859.  Patent  demokratizoval  pomery 
v evanjelických cirkvách, čo slovenskí evanjelici privítali, keďže okrem iného obmedzoval aj 
vplyv svetských šľachtických predstaviteľov, v drvivej väčšine tvrdých maďarizátorov.
4
Ďalšou  dôležitou  predmemorandovou  udalosťou  bolo  založenie  slovenských 
politických novín Pešťbudínske vedomosti (1861), ktoré však z finančných dôvodov nestihli 
zasiahnuť do volieb a ovplyvniť ich výsledok. Slováci tak v novom uhorskom sneme nemali 
žiadneho  zástupcu,  čo  v konečnom  dôsledku  viedlo  k myšlienke  zvolať  národné 
zhromaždenie.  Slovenskí  predstavitelia  sa  nechali  inšpirovať  i  politickým  pohybom 
u ostatných  nemaďarských  národov  –  Chorvátov,  Srbov  a Rumunov,  ktorí  svoje  národné 
programy prerokúvali  na  národných  kongresoch.  Paralelne  prebiehali  rokovania  panovníka 
so zástupcami uhorského parlamentu, na ktorých sa malo rozhodnúť o budúcom štátoprávnom 
usporiadaní a riešení národnostnej otázky. Pod vplyvom zmienených udalostí Štefan Marko 
Daxner inicioval zvolanie celonárodného zhromaždenia slovenského národa. 
Štvrtá  kapitola  Snemovanie  v Turčianskom  Svätom  Martine  sa  zaoberá  priebehom 
samotného zhromaždenia, ktoré sa konalo v dňoch 6. až 7. júna 1861 v Martine. Zúčastnilo sa 
ho okolo 1500 až 1600 hostí (Francisci uvádzal až 6000 delegátov). Okrem najvýznamnejších 
predstaviteľov slovenského národného života sa v Martine objavili i traja zástupcovia šľachty, 
o ktorých  dodnes  nie  je  známe,  s akým  skutočným  cieľom  sa  na  snemovanie  dostavili. 
Podkladom pre rokovanie sa stal text Š. M. Daxnera Hlas zo Slovenska, ktorý predurčil dva 
hlavné  body  memoranda:  uznanie  Slovákov  za  osobitný  národ  a zákonné  vydelenie  im 
národného  územia  (Hornouhorské  slovenské  okolie).  Práve  rozpory  okolo  druhého  bodu 
na zhromaždení vykryštalizovali dva tábory, neskôr nazývané Stará a Nová škola. 
Reakciami  na  prijatie  memoranda  sa  zaoberá  piata  kapitola  Ohlasy  memorandovej 
akcie.  Maďarské vládnuce kruhy zorganizovali širokú  protimemorandovú  kampaň s cieľom 
zdiskreditovať  dokument  i jeho  signatárov  v očiach  slovenskej  verejnosti.  Jej  argumenty 
nemali nič spoločné s realitou. Obviňovali memorandistov zo snahy o dezintegráciu Uhorska 
ako aj z nezákonnosti celého zhromaždenia. 
Ďalším  osudom  dokumentu  sa  venujú  kapitoly  Osudy  memoranda  a S prosbopisom 
u panovníka.  Slovenská  delegácia  vedená  Jánom  Franciscim  odovzdala  memorandum 
26. júna  1861  podpredsedovi uhorského  parlamentu Kolomanovi  Tiszovi.  Keďže  panovník 
22. augusta rozpustil parlament, slovenskí predstavitelia prepracovali dokument (Viedenské 
memorandum) a na čele s biskupom Štefanom Moyzesom ho odovzdali 12. decembra 1861 
4
Autorka problematiku podrobne rozobrala v monografii VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v 
Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia. Matica slovenská : Martin, 2011. 
HISTORIA NOVA  6 
187
panovníkovi.  Slováci  síce  nedosiahli  to,  čo  požadovali  v memorande,  ale  získali  aspoň 
minimálne výdobytky: založenie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej. 
Predposledná kapitola Rovnoprávnosť a samostatnosť sa zaoberá rozborom samotného 
textu  memoranda.  Hlavnými  zásadami  boli  rešpektovanie  územnej  celistvosti  Uhorska 
a zároveň  uznanie  národnej  rovnoprávnosti  na  prirodzenom  princípe.  Autorka  poukazuje 
na to,  že  na  rozdiel  od  Žiadostí  slovenského  národa  memorandum  obišlo  aktuálne 
hospodárske a  sociálne a problémy a  bolo  celkovo „menej radikálne“,  čo  vysvetľuje tým, 
že oba  dokumenty  vznikli  v odlišných  politicko-spoločenských  podmienkach  a zároveň 
pri memorande došlo k väčšej polarizácii slovenského národného hnutia. 
Pri hodnotení publikácie nemožno nepoukázať na jej drobné nedostatky. Patria k nim 
zbytočné  opakovania informácii,  ktoré už  boli  spomenuté. Autorka na  niektorých miestach 
prehliadla alebo si neuvedomila protirečiace si vyjadrenia: „Korešpondencia spolu s novinami 
bola jedinou platformou, kde sa určovala stratégia pre pripravované zhromaždenie“ (s. 18). 
Vzápätí  na  to  cituje  z listu  J. Plošica  G. K. Zechenterovi,  v ktorom  sa píše,  že  bol v Turci 
a tam „sa radili o petícii“. Teda nešlo len o korešpondenciu a noviny, ale aj osobné stretnutia. 
Na  s.  45  zasa  píše,  že  panovník  v čase  provizória  „zrušil  činnosť  miestodržiteľskej  rady“ 
a o niekoľko riadkov ďalej pokračuje „V činnosti však ponechal... Uhorskú miestodržiteľskú 
radu“. Text bol pravdepodobne písaný v časovej tisni o čom svedčia aj občas chýbajúce slová 
či písmená. 
Celkovo  však  možno  publikáciu  hodnotiť  ako  prínosnú.  Je  stručná  a prehľadná, 
čo umocňuje aj v jej závere pripojená chronológia významných udalostí. Štýl autorky je jasný 
a zrozumiteľný. Zároveň bohatým obrazovým materiálom, no najmä mnohými autentickými 
dobovými  citáciami  vťahuje  čitateľa  priamo  do  diania,  takže  nadmieru  napĺňa  svoj  účel 
popularizovať zmienenú dejinnú udalosť a sprístupniť ju čo najširšej verejnosti. 
HISTORIA NOVA  6 
188
o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
Bc. Tomáš Adamčík 
absolvent  bakalárskeho  stupňa  odboru  história  na  Fakulte  humanitných  vied  Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici s pokračovaním na Mgr. stupni štúdia na FHV UMB, oblasť 
vedecko-výskumného  bádania:  dejiny  a  kultúra  starovekej  Mezopotámie,  archeologická 
expedícia  Bedřicha  Hrozného;  šéfredaktor  študentského  historického  časopisu  ACHERON 
(Acta Historica Et Orientalia Neosoliensia). 
Mgr. Eva Benková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jej 
dizertačnej  práce  je  novoveké  vinohradníctvo  Malých  Karpát.  Venuje  sa  tiež  dejinám 
hospodárstva  na  Slovensku  v  novoveku  a  regionálnym  dejinám  stredovekého  Gemera 
s dôrazom na šľachtické rody. 
Mgr. Zofia Brzozowska 
je  doktorandka  na  Katedre  dejín  Byzancie  Lodžskej  Univerzity.  Je  členkou  spoločnosti 
Ceraneum, ukončila štúdium histórie a tiež slovanskej filológie. Venuje sa dejinám a kultúre 
stredovekej Rusi, cirkevno-slovanskej literatúre a paleografii. 
Bc. Mária Gaššová 
študuje odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vo svojej diplomovej 
práci sa zameriava na kresťanské apologetické spisy a ich pramennú výpoveď v období 2. až 
4.storočia n. l. Orientuje sa na úlohu a vplyv náboženstva v dejinách Rímskej ríše. 
Bc. Juraj Jankech 
študent  odboru  História  na  Fakulte  humanitných  vied  Univerzity  Mateja  Bela  v  Banskej 
Bystrici. Zaujíma sa o politické dejiny Slovenska v 20. storočí so zreteľom na obdobie  rokov 
1945 – 1989. 
Mgr. Lukáš Krajčír 
je interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Vo výskume sa 
zaoberá českými a slovenskými evanjelickými elitami v r. 1918-1938. V bádaní kladie dôraz 
na verejné pôsobenie slovenských evanjelických kňazov a ich percepciu slovenskej otázky 
počas 1. ČSR. 
Mgr. Eduard Laincz 
absolvent  Filozofickej  fakulty  Trnavskej  univerzity  v Trnave,  odbor  história.  Je  členom 
Spišského dejepisného spolku a v súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Ľubovnianskom 
múzeu  –  hrade  v Starej  Ľubovni.  Venuje  sa  problematike  slovensko-poľských  vzťahov 
a regionálnym dejinám severného Spiša v prvej polovici 20. storočia. 
HISTORIA NOVA  6 
189
Mgr. Ľudmila Maslíková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie: stredoveké dejiny, konkrétne cestná sieť v stredoveku v Nitrianskej 
stolici. Venuje sa aj problematike regionálnych dejín dedín a mestečiek v Oravskej stolici. 
Mgr. Pavol Matula, PhD. 
pôsobí  na  Katedre  histórie  PdF  UK  v Bratislave.  Profesionálne  sa  zaoberá  slovenskými 
dejinami 19.  a 20.  storočia, so  zameraním  na slovensko-poľské  a  slovensko-české vzťahy. 
Je autorom  dvoch  monografií,  desiatok  vedeckých  štúdií  a  množstva  vedeckopopulárnych 
článkov. 
Mgr. Adam Mesiarkin 
je  interným  doktorandom  na Katedre slovenských dejín  FiF UK  v Bratislave.  Témou  jeho 
dizertačnej práce je úloha vojenských elít pri etnogenéze Slovanov. Zaujíma sa o politické 
dejiny včasného stredoveku a etnicitu včasnostredovekých gentes. 
Mgr. Andrea Námerová, PhD. 
vyštudovala  klasickú  filológiu  na  FiF  UK  v  Bratislave.  Pôsobila  ako  interná  doktoradka 
na katedre klasickej archeológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Zaoberala sa nomádskym 
kmeňom Skýtov v kontexte archeologických materiálov a gréckych písomných prameňov z 
1.  – 2. storočia po Kr. V roku 2012 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu. 
Mgr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 
19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 
Mgr. Jana Sofková 
vyštudovala odbor história na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí 
ako  odborná  pracovníčka  v Múzeu  Červený  kláštor.  Zaoberá  sa  svetovými  a slovenskými 
cirkevnými dejinami s užším záberom na rehoľu kartuziánov a kamaldulov a na ich pôsobenie 
v Lechnickom kláštore na Spiši. 
PhDr. Vladimír Vlasko 
pôsobí ako interný doktorand na HÚ SAV. Odborné zameranie: politické dejiny uhorského 
stredoveku,  predovšetkým  obdobie  vlády  posledných  Arpádovcov  a  nástup  dynastie 
Anjouovcov. 
Štúdie o dejinách 
HISTORIA NOVA 6 
Katedra slovenských dejín 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova ul. 2 
P.O. Box 32 
814 99 Bratislava 
Editor: Peter Podolan 
Redakčná úprava: Peter Podolan 
Korektúry: Eva Benková, Dominik Blanár, Lukáš Krajčír, Ľudmila Maslíková, 
Helena Markusková, Adam Mesiarkin, Marek Púčik, Michal Zajden 
Jazyková úprava anglických textov: Zuzana Orságová 
Vydanie prvé; 2013; 190 s. 
Pre Katedru slovenských dejín Filozofickej fakulty UK 
vydal 
STIMUL – Poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty UK 
Bratislava 2013 
ISBN  978-80-8127-082-6 
EAN  9788081270826 
Documents you may be interested
Documents you may be interested