INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
Chişinău 2015
Elaborat: Î.S. „Fiscservinform”
Data publicării. 04.12.2015 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
VERSIUNEA: 2.0
Sistemul informatic
«E-Cerere ,, Gestionarea online a subdiviziunilor»    
Rolul 
«Contribuabil»    
Pdf to ppt converter online for large - C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
how to convert pdf into powerpoint slides; how to change pdf to powerpoint slides
Pdf to ppt converter online for large - VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
adding pdf to powerpoint slide; convert pdf to powerpoint online for
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
CUPRINS 
1. Generalităţi .......................................................................................................... 4 
2. Terminologie și abrevieri ..................................................................................... 4 
3. Procedura de Autentificare/Deconectare (Login/Logout) ..................................... 5 
3.1 Care este procedura de autentificare  (Login) ?.................................................. 5 
3.2 Cum se efectuează operațiunea de deconectare (Logout) ? ................................ 7 
4. Descrierea interfeței de lucru................................................................................ 7 
4.1 Ce reprezintă comparatimentele de lucru ? ........................................................ 8 
4.2 Ce este Lista cu Date ? ...................................................................................... 8 
4.3 Ce reprezintă sortarea și cum se efectuează sortarea ? ....................................... 9 
4.4 Ce este  o formă ? Câmpurile și gruparea lor ..................................................... 9 
4.5 Ce reprezintă bara de meniu ? ......................................................................... 11 
5. Procesarea cererilor ............................................................................................ 13 
5.1 Ce reprezintă modulul ,,Gestionarea online a subdiviziunilor” ? ..................... 13 
5.2 Cum se crează o cerere privind înregistrarea subdiviziunilor ? ........................ 14 
5.3 Cum se efectuează modificarea cererii ? .......................................................... 15 
5.4 Cum se efectuează ștergerea cererii ? .............................................................. 15 
5.5 Cum se efectuează semnarea cererii?............................................................... 16 
5.6 Cum se efectuează anularea semnăturii cererii ? .............................................. 19 
5.7 Cum se efectuează expedierea cererilor către SFS ? ........................................ 21 
5.8 Cum se cunoaște dacă cererea a fost acceptată ? .............................................. 22 
5.8.1 Cum se afișează certificatul cererii electronice ? .......................................... 23 
5.9 Cum se cunoaște dacă cererea a fost respinsă ? ............................................... 25 
5.10 Cum se crează o cerere privind suspendarea subdiviziunii ? .......................... 26 
5.11 Cum se crează o cerere privind reluarea activității subdiviziunii ? ................. 27 
5.12 Cum se crează o cerere privind închiderea subdiviziunii ? ............................. 29 
6. Raportarea unui incident .................................................................................... 30 
6.1 Cum se crează incidentul ? .............................................................................. 31 
VB.NET PowerPoint: Sort and Reorder PowerPoint Slides by Using VB.
Thus, we still offer the precise online guide for a large amount of robust PPT slides/pages provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
converting pdf to ppt; convert pdf to powerpoint
C# TIFF: TIFF Editor SDK to Read & Manipulate TIFF File Using C#.
Handle large size of Tiff in partition, reducing the resource 2. Word/Excel/PPT/PDF/ Jpeg to Tiff conversion. Refer to this online tutorial page, you will see:
conversion of pdf into ppt; convert pdf to editable ppt online
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
6.2 Tipul și caracterul incidentelor ........................................................................ 33 
7. Opțiunea ,,Ajutor” .............................................................................................. 33 
VB.NET Excel: Render and Convert Excel File to TIFF Image by Using
If you need the most comprehensive overview on VB.NET Excel converter add-on, please go If you want to view or edit PDF, Word, Excel or PPT document, you
export pdf into powerpoint; changing pdf to powerpoint file
C# Imaging - Decode Identcode in C#.NET
Own advanced Identcode barcode reading functionality for C# PDF,Word, Excel & PPT editing projects. decode is located at one corner of a large-size image
convert pdf into powerpoint online; convert pdf to powerpoint with
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
1. Generalităţi 
Sistemul ,,E-Cerere” reprezintă portalul electronic care este elaborat pentru asigurarea 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu o soluție informațională capabilă de a înlocui mecanismul 
tradițional de depunere a cererilor pe mijloace de hîrtie cu mecanismul modern bazat pe tehnologiile 
informaționale. 
,,E-Cerere” permite contribuabilului să depună (înregistreze) online cererea privind 
înregistrarea,suspendarea,reluarea activității și închiderea subdiviziunilor. 
Crearea cererilor privind inregistrarea,suspendarea și închiderea subdiviziunilor prin intermediul 
serviciului „E-Cerere” are următoarele beneficii: 
• oferă alternativă la modul clasic de interacţiune cu Serviciul Fiscal de Stat; 
• contribuabilul nu se deplasează la organele fiscale teritoriale;  
• oferă nivelul necesar de securitate a datelor transmise fiind în concordanţă deplină cu 
normele Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în 
documentele electronice ale autorităţilor publice , aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.320 din 28.03.2008 (Monitorul Oficial, 31 martie 2006 nr.51-54, p.2, art. 350); 
Prezenta instrucţiune este destinată contribuabilului  utilizator (autorizat) al portalului 
servicii.fisc.md sau www.fisc.md care deține semnătura electronică și dorește să depună cererea 
privind înregistrare/ modificare/ sistare/ închidere subdiviziunilor. 
În acest scop, contribuabilul poate întreprinde următoarele acţiuni: 
• Autentificarea; 
• Înregistrarea subdiviziunii noi; 
• Modificarea / ștergerea cererilor; 
• Semnarea / anularea semnăturii; 
• Expedierea cererii; 
• Vizualizarea cererilor create, semnate și expediate; 
• Monitorizarea stării cererii; 
• Vizualizarea subdiviziunilor existente; 
• Modificarea, sistarea sau închiderea subdiviziunilor existente; 
• Vizualizarea / descărcarea recipisei. 
Pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul sistemului, contribuabilul trebuie să efectueze 
procedura de înregistrare/autentificare în sistem. 
2. Terminologie și abrevieri 
În prezentul document, noțiunile Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS), Tehnologii Informaționale, 
Sistem Informațional etc. vor fi utilizate conform definițiilor, incluse în standardele naționale, 
C# Imaging - Scan 1D POSTNET in C#.NET
C#.NET PDF document SDK. Seamlessly integrated with C#.NET MS Word, Excel and PPT documents SDK. Quickly scan POSTENT barcode from images in high-quality. Large
how to convert pdf to ppt; convert pdf to ppt
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
internaționale sau adoptate de Ministerul tehnologiei informației şi comunicațiilor al Republicii 
Moldova, de exemplu: 
Terminologii: 
• Sistem – SIA ,,E-Cerere” ; 
• Date – informația despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, 
obiecte, situații etc. prezentate într-o formă care permite comunicarea şi prelucrarea lor; 
• Sistem Informațional (SI)  totalitatea de resurse şi tehnologii informaționale 
interdependente de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de 
informație;  
• Cod fiscal  cod unic de identificare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice 
autorizate; 
• Contribuabil  Persoană fizică sau juridică obligată prin lege să plătească impozit; 
• Fișier  Un fişier este o colecţie de date indicat printr-un nume şi o extensie. 
Abrevieri: 
• BD – Bază de Date; 
• FSI – Înterprinderea de Stat ,,Fiscservinform” 
• IFS  Inspectoratul Fiscal de Stat; 
• IFPS – Inspectoratul Fiscal de Stat. 
3. Procedura de Autentificare/Deconectare (Login/Logout) 
Înainte de a începe lucrul în cadrul sistemului ,,E-Cerere”, Dvs., ca utilizatorul, veţi fi nevoiţi să 
treceţi procedura de autentificare. Efectuând procedura dată sistemul vă va acorda dreptul de acces 
în acord cu rolul şi permisiunile Dvs. ca utilizatorul sistemului.  
La terminarea lucrului cu sistemul în scopuri de siguranţă şi securitate veţi fi nevoiţi să treceţi 
procedura de logout. 
3.1 Care este procedura de autentificare  (Login) ? 
Pentru autentificare se execută următoarele operaţiuni: 
1. Se introduce adresa electronică www.servicii.fisc.md în orice browser instalat în 
calculator, fie: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera etc. 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
Figura 1 Accesarea portalului www.servicii.fisc.md în browser-ul Mozilla FireFox 
2. Se tastează butonul “Autentificare” şi în fereastra pop-up se completează cîmpurile „E-
mail” şi „Parola”
Figura 2  Formularul de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md 
Important  : 
1. În cazul în care, se dorește ca sistemul să memorizeze datele introduse în procesul de logare 
(autentificare) atunci se bifează câmpul ,,Ține-mă minte” situate sub caseta de autentificare. 
2. În cazul în care, s-a uitat ,,Numele de utilizator” sau ,,Parola” atunci se accesează link(ul) 
,,Ați uitat parola ?” în partea de jos a formularului de login. 
3. De pe pagina de start se selectează bannerul „E-Cerere”
Se indică E-mailul utilizatorului 
Se indică parola utilizatorului 
Se tastează butonul pentru autentificare 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
Figura 3 Banerul ,,e-Cerere” 
Veţi fi transferaţi spre pagina principală E-Cerere care va conţine profilul Locului de Lucru (din 
partea stângă) şi listele de date  (din partea dreaptă) .  
3.2 Cum se efectuează operațiunea de deconectare (Logout) ? 
Odată cu ce aţi terminat sesiunea Dvs. de lucru în cadrul sistemului în scopuri de menţinerea 
securităţii locului de lucru Dvs. efectuaţi procedura de Logout. În profilul Dvs. de lucru apăsaţi 
butonul 
în partea dreaptă de sus a ecranului. În rezultatul operaţiunii efectuate veţi ieşi din 
sistem, sesiunea de lucru Dvs. va fi stopată, iar datele vor fi protejate de la accese nesancţionate din 
partea persoanelor străine.  
4. Descrierea interfeței de lucru 
Interfeţele de Lucru ,,E-Cerere” reprezintă un set de interfeţe cu ajutorul cărora 
utilizatorii sistemului efectuează operarea asupra cererilor electronice sau efectuează unele acţiuni 
conjugate legate de deservirea cererilor.  
Interfeţele de lucru în ansamblu formează Locul de lucru al utilizatorului, a cărui structură, 
elementele componente, nivelul de acces depind în cea mai mare parte de rolul utilizatorului în 
sistem. Un utilizator obişnuit va avea un acces standard spre interfeţele de lucru, precum utilizator 
cu rol de administrator va avea un acces extins spre compartimentele sistemului, având posibilitatea 
de a efectua administrarea nu doar a interfeţelor de lucru, ci şi a tuturor setărilor sistemului 
(serviciului). 
Pentru a începe lucrul de bază în cadrul portalului ,,E-Cerere”, este necesar de a face 
cunoştinţă cu elementele interfeţelor de lucru. Astfel de cunoştinţe vor asigura o exploatare corectă 
şi eficientă a serviciului. 
Interfaţa paginii principale al portalului este alcătuită din profilul Locul de Lucru pentru 
contribuabilul autentificat şi lista cu date arătată în acord cu elementul selectat din cadrul 
compartimentului. 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
4.1 Ce reprezintă comparatimentele de lucru ? 
Compartimetul reprezintă un set de elemente de lucru organizat în forma unui arbore vertical (vezi 
Figura 4). 
Figura 4 Compartimentele sistemului „E-Cerere”
4.2 Ce este Lista cu Date ?  
Lista cu date – reprezintă un tabel în care se reflectă conţinutul elementului selectat în 
cadrul profilului în forma unor înregistrări. Fiecare înregistrare în cadrul listei reprezintă o descriere 
prescurtată privind o unitate informaţională aparte (în cazul dat în calitate de unitate informaţională 
serveşte cererea de gestionarea online a subdiviziunii).  
O listă este aprovizionată cu bară de meniu situată în partea de sus, care permite efectuarea 
unor operaţiuni asupra înregistrărilor în cadrul listei. 
Fiecare înregistrare în cadrul listei poate fi deschisă într-o formă (întru-un formular) aparte, 
în care pot fi vizualizate datele detaliate privind înregistrare. Pentru a deschide forma înregistrării 
efectuaţi dublu-clic pe înregistrare în listă. Modul de creare a cererilor precum şi modul de 
procesare a acestora va fi descris mai jos în cadrul prezentei instrucţiuni. 
Indicatorii 
compartimentelor  
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
Figura 5 Interfața profilului de lucru 
4.3 Ce reprezintă sortarea și cum se efectuează sortarea ? 
Sortarea înregistrărilor serveşte pentru reflectarea mai comodă a înregistrărilor în listă. 
Înregistrările pot fi sortate după coloanele din care este compusă lista lor. Pentru a efectua sortarea 
se apasă denumirea coloanei conform căreia este necesar de sortat înregistrarea (vezi Figura 6). 
Figura 6 Sortarea înregistrărilor dupa coloana ,,Nr. Cererii” 
Indicatorul în forma săgeţii lângă denumirea coloanei arată ordinea crescătoare  sau 
descrescătoare 
a sortării.  
4.4 Ce este  o formă ? Câmpurile și gruparea lor 
Înregistrările privind cererile de solicitare de înregistrare pot fi văzute în mod detaliat cu ajutorul 
unei forme . Pentru a deschide o formă selectaţi înregistrare din listă şi efectuaţi dublu-clic pe ea. 
Formă reprezintă o fereastră (un formular) pentru introducerea, salvarea, redactarea şi 
vizualizarea înregistrărilor din liste. Deci, pentru ca datele să fie introduse în sistem este nevoie de 
un număr stabilit de forme. 
Toate formele sânt compuse din mai multe câmpuri. Câmpurile au un caracter diferit şi pot fi 
grupate după câteva criterii 
Lista de date (lista înregistrărilor) 
Denumirea 
coloanei 
Bara de 
meniu 
Pentru a efectua sortarea efectuați un clic pe 
denumirea coloanei 
Sortarea crescătoarea a 
coloanei ,,Nr. cererei” 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011 
10 
După posibilitatea administrării datelor câmpurile pot fi: 
• Câmpuri pentru editare - sunt toate câmpuri în care pot fi introduse datele prin diferite 
mijloace: introducerea manuală, alegerea din listă sau alegerea prin intermediul unei 
ferestre de dialog.  
• Câmpuri fixe (în format ”numai citire”) - sunt câmpuri ”inactive”, completarea cărora 
de către utilizator este imposibilă, deoarece informaţia conţinută în aceste câmpuri se 
completează de către sistem. Utilizatorul poate numai să vizioneze astfel de câmpuri şi 
nu poate să efectueze modificări de date conţinute în ele 
• Câmpuri simple – denumirea lor este marcată cu culoarea neagră. Sunt câmpuri 
ordinare, completarea cărora cu date este obligatorie 
• Câmpuri de completare obligatorie – Câmpul va conține mesajul informativ ,,Câmpul 
este obligatoriu”. În caz când un astfel de câmp rămâne necompletat, sistemul nu va 
permite salvarea datelor introduse în formă 
După funcţionalitatea lor: 
• Câmpuri ”Text-box” - sunt toate câmpurile în care pot fi introduse datele manual (prin 
intermediul tastaturii). Aceste câmpuri pot avea unele restricţii permiţând introducerea 
doar literelor sau doar cifrelor (reieşind din context) 
• Câmpuri ”Pick-list” sau ”Drop-down list” - câmpuri care sunt destinate pentru 
alegerea datelor incluse într-o ”listă” care se deschide apăsând butonul 
aflat în partea 
dreaptă a câmpului. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested