• Om naar het volgende hoofdstuk te gaan tik je
op het pictogram Vooruitspringen 
.
• Om naar het vorige hoofdstuk te gaan tik je op
het pictogram Terugspringen 
.
• Om naar een bepaald hoofdstuk te gaan, tik je
op Inhoudsopgave en tik je op het gewenste
hoofdstuk.
• Tik op het pictogram Snap back 
om terug te
keren naar je vorige positie in het boek.
3. Tik op de pagina om de navigatiebalk te sluiten.
Opties voor tekst en lettertypen wijzigen op je
Kobo eReader
Je eReader biedt verschillende tekstgroottes voor de
meeste boeken. Je kunt de grootte, het lettertype, de
regelafstand of de uitlijning van de tekst aanpassen om het
lezen makkelijker te maken voor je ogen.
1. Tik tijdens het lezen op het midden van je pagina om
het Leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram Tekst 
Aa
.
3. Instellingen lettertype aanpassen:
Convert pdf to tiff c# - software SDK dll:C# PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in C#.net, ASP.NET MVC, Ajax, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for How to Convert PDF File to Tiff Image File
www.rasteredge.com
Convert pdf to tiff c# - software SDK dll:VB.NET PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in vb.net, ASP.NET MVC, Ajax, WinForms, WPF
Free VB.NET Guide to Render and Convert PDF Document to TIFF
www.rasteredge.com
• Tik op het vervolgkeuzemenu naast Lettertype
om te kiezen uit een lijst met beschikbare
lettertypen.
• Sleep de schuifregelaar naast Lettergrootte om
de grootte van het lettertype te
veranderen.Opmerking: Je kunt het knijpgebaar
gebruiken om lettergrootte aan te passen terwijl
je leest.
• Sleep de schuifregelaar naast Regelafstand om
de regelafstand te vergroten of te verkleinen.
• Sleep de schuifregelaar naast Marges om de
zijmarges groter of kleiner te maken.
• Tik op je voorkeursuitlijning.
Opmerkingen:
• Als je het uiterlijk van de tekst verandert, onthoudt je
eReader je favoriete grootte en stijl en past deze toe
op andere boeken die je leest.
• Als je een PDF leest kun je de grootte of de stijl van
de tekst niet veranderen.
Een boek sluiten
Als je klaar bent met een boek, kun je het markeren als
Uitgelezen zodat je de volgende keer dat je het opent zult
beginnen bij het begin.
software SDK dll:C# Create PDF from Tiff Library to convert tif images to PDF in C#
TIFF file. TIFFDocument doc = new TIFFDocument(inputFilePath); // Convert loaded TIFF file to PDF document. doc.ConvertToDocument
www.rasteredge.com
software SDK dll:C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
C# PDF - Convert PDF to JPEG in C#.NET. C#.NET PDF to JPEG Converting & Conversion Control. Convert PDF to JPEG Using C#.NET. Add necessary references:
www.rasteredge.com
Het markeren van een boek als Uitgelezen zal geen
bladwijzers, aantekeningen, of markeringen verwijderen.
1. Zoek in je bibliotheek naar het boek dat je wilt
sluiten.
2. Houd de omslag van het boek ingedrukt.
Er verschijnt een menu.
3. Selecteer Markeren als uitgelezen.
Bladwijzers instellen
Je kunt interessante passages of pagina's markeren met
bladwijzers om er later naar terug te keren.
• Tik op de rechterbovenhoek van een pagina tijdens
het lezen. Er verschijnt een bladwijzer in de vorm van
een ezelsoor.
Een pagina met een bladwijzer vinden
Als je een bladwijzer aan een pagina hebt toegevoegd, kun
je die gemakkelijk terugvinden met behulp van het
Leesmenu.
1. Tijdens het lezen tik je op het midden van de pagina
om het Leesmenu te openen.
software SDK dll:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
C#.NET PDF SDK - Convert PDF to HTML in C#.NET. How to Use C# .NET XDoc.PDF SDK to Convert PDF to HTML Webpage in C# .NET Program.
www.rasteredge.com
software SDK dll:C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
DocumentType.DOCX DocumentType.TIFF. zoomValue, The magnification of the original PDF page size. Description: Convert to DOCX/TIFF with specified resolution and
www.rasteredge.com
2. Tik op het Menupictogram 
aan de onderkant van
de pagina.
3. Tik op Annotaties.
4. Tik op de bladwijzer die je wilt zien.
Tekst op je Kobo eReader markeren
In de meeste boeken kun je tekst markeren, net zoals je een
markeerstift in een gedrukt boek gebruikt.
Opmerking: je kunt geen tekst markeren in een PDF.
1. Druk tijdens het lezen op een woord en houd dit een
paar seconden vast, tot het onderstreept wordt.
2. Haal je vinger van de pagina.
Er verschijnt een 
cirkel aan het eind van het
woord.
3. Sleep de eerste cirkel naar het begin van de tekst die
je wilt selecteren, en daarna de tweede cirkel naar
het einde van de tekst.
4. Tik op Markeren.
software SDK dll:Online Convert PDF file to Tiff. Best free online PDF Tif
Using this .NET PDF to TIFF conversion control, C# developers can render and convert PDF document to TIFF image file with no loss in original file quality.
www.rasteredge.com
software SDK dll:C# WPF Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit Tiff
from Excel; C#: Create PDF from PowerPoint; C#: Create PDF from Tiff; C#: Convert PDF to Word; C#: Convert PDF to Tiff; C#: Convert PDF
www.rasteredge.com
Markeringen bekijken op je Kobo eReader
Je kunt de lijst van markeringen bekijken die je tijdens het
lezen in het boek hebt gemaakt.
1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het Menupictogram 
aan de onderkant van
de pagina.
3. Tik op Annotaties.
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers,
markeringen en notities die je in het boek hebt
gemaakt.
4. Tik op een markering om de hele passage die je hebt
gemarkeerd te zien.
Markeringen verwijderen op je Kobo eReader
Je kunt markeringen die je tijdens het lezen in je boek hebt
gemaakt weer verwijderen.
1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het Menupictogram 
aan de onderkant van
de pagina.
software SDK dll:C# WinForms Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit Tiff
from Excel; C#: Create PDF from PowerPoint; C#: Create PDF from Tiff; C#: Convert PDF to Word; C#: Convert PDF to Tiff; C#: Convert PDF
www.rasteredge.com
software SDK dll:C# Convert: PDF to Word: How to Convert Adobe PDF to Microsoft
RasterEdge.XDoc.PowerPoint.dll. RasterEdge.XDoc.TIFF.dll. String inputFilePath = @"**pdf"; String outputFilePath = @"**docx"; // Convert PDF to Word.
www.rasteredge.com
3. Tik op Annotaties.
4. Tik op de markering die je wilt verwijderen en houd
deze even vast.
Er verschijnt een menu.
5. Tik op Markering verwijderen.
De markering wordt uit je boek verwijderd.
Notities aan je boek toevoegen op je Kobo
eReader
Je kunt notities toevoegen aan je boeken terwijl je aan het
lezen bent.
1. Druk tijdens het lezen op een woord en houd dit een
paar seconden vast, tot het onderstreept wordt.
2. Haal je vinger van de pagina.
Er verschijnt een 
cirkel aan het eind van het
woord.
3. Sleep de eerste cirkel naar het begin van de tekst die
je wilt selecteren, en daarna de tweede cirkel naar
het einde van de tekst.
4. Tik op Notitie toevoegen.
5. Gebruik het toetsenbord om je notities in te voeren
en tik op Opslaan.
Je notities bekijken tijdens het lezen op je Kobo
eReader
Nadat je een notitie hebt gemaakt, kun je deze op ieder
moment bekijken terwijl je leest.
1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het Menupictogram 
aan de onderkant van
de pagina.
3. Tik op Annotaties.
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers,
markeringen en notities die je in het boek hebt
gemaakt.
4. Tik op de tekst naast Notitie aan de rechterkant om
je gehele notitie te bekijken.
Notities verwijderen in je boeken op je Kobo
eReader
Als je een notitie niet meer nodig hebt, kun je het
verwijderen uit je boek terwijl je aan het lezen bent.
1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het Menupictogram 
aan de onderkant van
de pagina.
3. Tik op Annotaties.
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers,
markeringen en notities die je in het boek hebt
gemaakt.
4. Tik op de notitie die je wilt verwijderen en houd deze
vast.
Er verschijnt een menu.
5. Tik op Annotatie verwijderen.
Er verschijnt een dialoogvenster.
6. Tik op Doorgaan om je notitie te verwijderen.
Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken
AlsMjeMeenMonbekendMwoordMµietMterwijlMjeMleest.MkunMjeMhet
ingebouwdeMwoordenboekMvanMjeMeReaderMgebruikenMomMde
deÉnitieMervanMteMbekijken.
1. Houd het woord dat je wilt opzoeken kort ingedrukt
en vast tijdens het lezen.
Het woord wordt onderstreept.
2. Haal je vinger van het scherm.
DeMdeÉnitieMvanMhetMwoordMµalMverschijnen.
De woordenlijst werkt niet in PDF's, boeken die je uit een
openbare bibliotheek hebt geleend of gratis eBooks die je
op het internet hebt gevonden.
Woordenboeken toevoegen of verwijderen
Je kunt de woordenboeken die zijn geïnstalleerd op je
eReader verwijderen om opslagruimte te besparen, of
woordenboeken toevoegen in andere talen.
1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Menu 
bovenaan het
scherm.
Het menu Snelle instellingen wordt weergegeven.
3. Tik op Instellingen.
4. Tik op Taal.
5. Tik onder Woordenboek op Bewerken.
6. Een woordenboek toevoegen of verwijderen:
• Voor het toevoegen van een woordenboek, tik je
op het plus-pictogram 
naast het
woordenboek dat je wilt toevoegen.
• Om een woordenboek te verwijderen, tik je op
het vinkje 
naast het woordenboek dat je wilt
verwijderen.
7. Tik op Opslaan.
Een woord vertalen
Je Kobo eReader heeft een ingebouwd woordenboek dat je
kunt gebruiken als je Kobo eBooks leest.
De woordenlijst werkt niet in PDF's, boeken die je uit een
openbare bibliotheek hebt geleend of gratis eBooks die je
op het internet hebt gevonden.
1. Houd in je boek het woord dat je wilt vertalen
ingedrukt.
2. Haal je vinger van het scherm.
EenMdeÉnitieMvanMhetMwoordMverschijntMinMeen
dialoogvenster.
3. Tik op het pictogram met de vervolgkeuzelijst 
rechtsonder in het dialoogvenster.
Er verschijnt een lijst van talen in het
vervolgkeuzemenu.
4. Selecteer de taal waarin je de vertaling wilt zien.
Documents you may be interested
Documents you may be interested