mvc return pdf file : How to change pdf to html application SDK tool html .net asp.net online kurshefte_ld36_lr26_ls31-part152

20
21
Da må du først legge inn gjør du, gjør han og gjør hun under arkfanen Brukerord. I ordlisten finnes 
det ingen fraser (to ord eller flere) som er oppført sammen fra før. Når du skriver inn gjør du som 
et brukerord, vil det registreres som et ord. Deretter går du til arkfanen Brukerregler og setter inn 
jøru som feilstaving som skal erstattes med gjør du. Prøv dette og se om det virker.
3.4.3 Regler
Lingdys har flere regelgrupper. Disse gruppene kan du se under kategorien ”Regler”. 
Lingdys-innstillinger – Regler
Dialektbakgrunn har ofte mye å si for hvilke stavefeil som oppstår. I regelgruppene ligger det 
mange regler som korrigerer dialektbaserte feil. Noen stavefeil har ikke opphav i spesielle dialekter, 
og disse finnes i de to øverste gruppene: ”Vanlige feil” og ”Visuelle feil”.  De fem nederste gruppene 
kan ekspanderes ved at du klikker på pluss­tegnet foran dem. Velg aktuell geografisk region for å få 
korrigert stavefeil som skyldes spesifikke dialektegenskaper. Det er fullt mulig å velge flere dialekt­
grupper om det skulle være behov for det.
Gruppene er:
•   Vanlige feil: Her ligger regler for feil som vi kan si er vanlige i store deler av landet.  
Eks: Skriver du jærne, får du forslagene gjerne, hjernen, jern og hjerne i forslagsvinduet.
•   Visuelle feil: Her ligger regler for feil som skyldes at enkelte bokstaver blir byttet om.  
Eks: p, b og d. Skriver du dare kommer også forslagene bare og paret i forslagsvinduet. 
•   Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet: Hver gruppe innholder regler 
som korrigerer dialektbaserte feil innenfor hvert av disse områdene.
3.4.2.2 Brukerregler
Om du har skrevet et ord feil og fått rødt strek under det uten at Lingdys presenterer det riktige 
ordet, har vi antakelig å gjøre med en type feilstaving som reglene ikke tar høyde for.
Lingdys-innstillinger – Bruker – Brukerregler
oppgave 1:
Om du skriver ordet hener eller henner i betydningen hun, som i setningen Det var hener som sa 
det, så får du rød strek under dette ordet. 
Men ordet hun dukker ikke opp i forslagsvinduet. I dette tilfellet kan du skrive inn hener eller hen-
ner i tekstfeltet for ”Feilstaving” under ”ny regel” på denne arkfanen, og deretter hun i tekstfeltet 
for ”Erstattes med” like under. Deretter klikker du på knappen ”<< Legg til regel”. Regelen blir nå 
lagt til i lista over Brukerregler til venstre. Heretter vil henne dukke opp som forslag når man har 
skrevet hener. 
Du setter en regel inaktiv ved å fjerne markeringen. Du kan også fjerne en regel ved å klikke på 
den med musepekeren og deretter klikke på knappen ”>> Fjern regel”.
oppgave 2:
Legg inn en regel som erstatter feilstavinga vørtn med blitt.
oppgave 3:
Om du skriver to ord sammen som en enhet, for eksempel jøru , jørn/jøn eller jøra for gjør du, gjør 
han og gjør hun, kan du lage regler for slike feil også.
How to change pdf to html - application SDK tool:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
How to change pdf to html - application SDK tool:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
22
23
Når du har valgt en stemme, vil den lese tekst i Word eller Writer ved at du markerer det du vil 
ha lest og deretter klikker på leseknappen på verktøylinjen:
Du kan avbryte opplesningen ved å klikke på denne knappen:
Den samme stemmen vil også lese ord fra forslagsvinduet om du markerer et ord og klikker på 
”Les opp”­knappen i forslagsvinduet. Samme stemme leser også teksten i ordboksvinduet når du 
klikker på avspillingsikonet der.
Under ”Talehastighet” kan du styre hastigheten til stemmen. Skyver du glidebryteren mot høyre, 
leser maskinen hurtigere. Hastigheten går ned når glidebryteren dras mot venstre. Det er viktig at 
du som bruker programmet finner en hastighet som gir forståelig tale.
”Les opp bokstaver”: Krysser du av for dette valget, vil talesyntesen lese hver bokstav etter hvert 
som du skriver. Merk at stemmen leser bokstavnavnene og ikke lydene som bokstavene representerer.
”Les opp ord”: Krysser du av for dette valget, vil programmet lese opp hvert ord etter at du har 
trykket på mellomromstasten eller satt punktum, komma eller kolon.
Disse to valgene kan være nyttige for de som er i begynnerfasen av lese­ og skriveopplæring eller 
de som ønsker å få fortløpende tilbakemelding på ordene de skriver. 
3.4.5 hurtigtaster
Det er mulig å tilordne tastekombinasjoner til ulike funksjoner i Lingdys. Husk at en del taster 
allerede er opptatt av operativsystemet og andre programmer du har på pc­en din.For eksempel 
er kombinasjonen Ctrl­tast og bokstaven Z  i mange programmer en hurtigtastkombinasjon for 
å fjerne den siste endringen du gjorde (altså Angre­funksjonen). Man bør derfor unngå å definere 
taster som gjør at hurtigtaster som allerede brukes blir utilgjengelige.
oppgave:
Velg den gruppa eller de gruppene med regler som er aktuell for deg. Prøv deretter å skrive 
noen ord stavet etter dialektnær stavemåte og se om du får riktig stavede ord i forslagsvinduet.
For eksempel kan du gå inn på Midt­Norge – Trøndelag – Sør­Trøndelag og krysse av for 
Trondheim. Ordet dåker skal nå rettes til dere.
Er det stavemåter der Lingdys ikke gir korrekt stavet ord som forslag, kan du definere dialektordet 
som feilstaving og det korrekte som erstatning slik det ble vist demonstrert i avsnittet 3.4.2.2 
Brukerregler.
3.4.4 Talesyntese
Talesyntese konverterer tekst til tale. Under ”Stemme” kan du velge hvilken stemme du ønsker at 
talesyntesen skal bruke i høytlesingen.
Lingdys-innstillinger – Talesyntese
I Lingdys finnes de norske stemmene Inger HTS (bokmål), Inger HTS (nynorsk), Isak HTS  
(bokmål), Isak HTS (nynorsk), LingSpeak Arne (bokmål) og LingSpeak Arne (nynorsk). 
Inger­stemmen og Isak­stemmen er basert på nyutviklet synteseteknologi som tilbyr et utmerket 
kompromiss mellom forståelighet og naturlighet. Arne­stemmen er en litt tilårskommen talesyntese, 
men den har meget god forståelighet. Fra stemmemenyen kan du velge blant de talesyntesene 
som finnes på pc­en din, for eksempel engelske stemmer som følger med i Windows. Lingdys og 
Lingright bruker den stemmen du velger.
application SDK tool:Online Convert PDF to HTML5 files. Best free online PDF html
Download Free Trial. Convert a PDF file to HTML. Then just wait until the conversion from PDF to HTML is complete and download the file.
www.rasteredge.com
application SDK tool:VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password
Add password to PDF. Change PDF original password. Remove password from PDF. Set PDF security level. VB: Change and Update PDF Document Password.
www.rasteredge.com
24
25
Lingdys-innstillinger – Hurtigtaster – Sette inn forslag
3.4.5.1 Generelle hurtigtaster
Her kan du lage dine egne hurtigtaster for noen funksjoner i programmet.
Lingdys-innstillinger – Hurtigtaster – Generelle hurtigtaster
•   Gå til forrige forslag: Dette valget gjelder forslagsvinduet. Lager du en hurtigtastkombinasjon  
for denne funksjonen, lar den deg gå til forslaget ovenfor der man er. 
•   Gå til neste forslag: Dette gjelder også forslagsvinduet, men her manøvrerer man seg nedover.
•   Sett inn merket forslag: Igjen forslagsvinduet. Her vil en kombinasjon sette inn ordet som 
er markert.
•   Les opp merket forslag: Her får du lest opp det markerte ordet i forslagsvinduet.
•   Vis innstillinger: Lager du en hurtigtastkombinasjon for denne funksjonen, kommer  
innstillingsvinduet opp når du trykker hurtigtasten.
•   Slå opp i ordbok: Dette valget gjelder forslagsvinduet. En hurtigtastkombinasjon her vil vise  
ordboksinformasjon for det ordet som er markert.
3.4.5.2 Sette inn forslag
Her er funksjonstastene F2 – F11 standard tilordnet hurtigtaster for rask innsetting av de 10 øverste 
ordene i forslagsvinduet. Om du for eksempel trykker F3 vil altså ord nummer to i lista settes inn. 
Du kan endre til andre hurtigtastkombinasjoner enn funksjonstastene om du vil. Funksjonstasten 
F1 er allerede er opptatt som hurtigtast for hjelpefunksjonen i Office­pakken, så F1 bør ikke velges 
som hurtigtast.
application SDK tool:C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#
Able to change password on adobe PDF document in C#.NET. To C# Sample Code: Change and Update PDF Document Password in C#.NET. In
www.rasteredge.com
application SDK tool:VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.
3.pdf"; String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" 3_optimized.pdf"; 'create optimizing options TargetResolution = 150.0F 'to change image compression
www.rasteredge.com
26
27
Slik ser språkinnstillingsvinduet ut i Writer:
Vinduet for språkinnstillinger i Writer
Lingright fungerer med få unntak på samme måte som Lingdys. Vet du hvordan du bruker Lingdys, 
så vet du også det meste om hvordan Lingright fungerer.
4.1 Forskjeller mellom Lingdys og Lingright
Det er enkelte forskjeller mellom de to programmene:
•  Det finnes ikke noe valg for sammensetninger i engelsk, simpelthen fordi  
ordsammensetninger ikke brukes produktivt i samme grad på engelsk som i norsk.
•   Under valget “Oppsett” kan ordlisten gjerne gjøres mindre enn på norsk. Den kan med 
fordel settes til ”halvliten”. Det finnes mange sære ord i engelsk som nordmenn sjelden 
eller aldri har bruk for.
Lingright-innstillinger – Oppsett – Forslag: Halvliten ordliste og ingen sammensetningsanalyse
4.0 Lingright: Innstillinger og øving 
Når du skal bruke Lingright må du endre språkinnstillingen i Word (eller Writer) til engelsk.  
Lingright tar da over stavekontroll og aktiverer forslagsvinduet.
Endre språk i Word:
1.  Dobbeltklikk på språknavnet nederst på statuslinja i Word 
ELLER 
Velg arkfanen ”Se gjennom” i Word og klikk på ”Angi språk”
2.  Vinduet for språk i Word dukker opp
3.  Velg det språket du vil ha fra listen
I vinduet for språk i Word, anbefaler vi på det sterkeste å ta bort markering for “Identifiser språk 
automatisk”. Da unngår du at Word “hopper” tilbake til standardspråket (som oftest norsk)  
underveis i skrivingen.
Vinduet for språk i Word
Endre språk i Writer:
1.  Klikk på ”Verktøy” i menylinja
2.  Velg ”Innstillinger” fra nedtrekksmenyen
3.  Vinduet for innstillinger dukker opp
4.  Klikk på ”Språkinnstillinger” i venstremenyen
5.  I undermenyen som dukker opp velger du ”Språk”
6.    Under ”Standardspråk for dokumenter” velger du det språket du vil ha. 
Huk av for at språkvalget bare skal gjelde for dette dokumentet om du ikke vil endre  
standardspråket.
application SDK tool:C# PDF Annotate Library: Draw, edit PDF annotation, markups in C#.
Able to edit and change PDF annotation properties such as font size or color. Abilities to draw markups on PDF document or stamp on PDF file.
www.rasteredge.com
application SDK tool:C# HTML5 Viewer: Deployment on DotNetNuke Site
RasterEdge.XDoc.Office.Inner.Office03.dll. RasterEdge.XDoc.PDF.dll. RasterEdge.XDoc. PDF.HTML5Editor.dll. RasterEdge.XDoc.PowerPoint.dll. RasterEdge.XDoc.TIFF.dll
www.rasteredge.com
28
29
Forslagsvinduet i Lingright viser sammensatt ord ved særskriving
4.2 Lingright i bruk
Endre språket i Word eller Writer til engelsk og åpne Lingright. Gå inn på Innstillinger i Lingright 
og still størrelsen på ordlisten til for eksempel ”halvliten”.
oppgave:
Skriv denne lille teksten i dokumentet (husk å få med feilene):
Mai vik in the steits
Vi vent bai plein tu the bigg eppel. The djorni tuk meni auers.
Sett inn ord som Lingright foreslår slik at det blir en akseptabel engelsk tekst.
oppgave:
Begynn å skrive komplisert i feltet for å slå opp norske ord i Lingrights forslagsvindu. Sjekk at ordet 
finnes i den norske fullføringslisten som dukker opp. Slå opp det norske ordet i engelsk ordbok 
(nederst i forslagsvinduet) og sett inn det tilsvarende engelske ordet i dokumentet.
•   Under ”Regler” finnes ingen grupper for regioner i Norge siden dette anses å være lite  
relevant. Den eneste gruppa med regler som kan velges er ”Visuelle feil”, altså om du 
forveksler bokstaver som ligner hverandre utseendemessig (eks.: p-b-d).
•   Forslagsvinduet i Lingright har et tekstfelt nederst. Til høyre for feltet er det en knapp med 
et norsk og britisk flagg med en pil i mellom. Her kan du skrive inn et norsk ord du vil slå 
opp i ordbok for å få den engelske oversettelsen. I dette feltet er det også lagt inn norsk 
ordfullføring. Når du har funnet det norske ordet du vil slå opp, kan du klikke på knappen 
med flaggene til høyre. Da kommer norsk­engelsk ordbok opp i et eget vindu. Alle ord og 
fraser markert med blå farge og understrek kan settes rett inn i dokumentet ved at du  
klikker på dem. Ordbøkene i Lingright er Engelsk-norsk/Norsk-engelsk blå ordbok fra 
Kunnskapsforlaget.
Forslagsvinduet til Lingright, med felt nederst for oppslag i norsk-engelsk ordbok
4.1.1 Sammensatte ord i engelsk – Compound words 
I engelsk er det tillatt å skrive de fleste sammensatte ord (”compound words”) med mellomrom. 
Ordet bussjåfør skal for eksempel skrives bus driver og skolebuss skrives school bus. Men det finnes 
også sammensatte ord i engelsk som skal skrives som en enhet. Disse ordene er relativt vanlige, 
og de fleste finnes i ordlisten til Lingright.
Eksempel:
Skriver du ”home work” vil Lingright foreslå ”homework”, som du ser i bildet på side 29.
application SDK tool:C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
3.pdf"; String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" 3_optimized.pdf"; // create optimizing TargetResolution = 150F; // to change image compression mode
www.rasteredge.com
application SDK tool:VB.NET Create PDF from Excel Library to convert xlsx, xls to PDF
PDF to Word; Convert PDF to Tiff; Convert PDF to HTML; Convert PDF Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings.
www.rasteredge.com
30
31
6.0 Flere nyttige funksjoner
Det er mulig å eksportere og importere brukerinnstillinger i Lingdys og Lingright fra en maskin til 
en annen. Man kan også finne hvilken versjon av programmene og hva slags tekstbehandler og  
operativsystem som er installert, om du er usikker på det. Dette er forøvrig svært viktig informasjon 
for feilsøking dersom det viser seg at Lingdys eller Lingright ikke virker som de skal. 
6.1 Eksport og import av brukerinnstillinger 
Hvis du har definert mange brukerinnstillinger i Lingdys og Lingright på en maskin og ønsker  
de samme innstillingene på en annen, kan du eksportere og importere innstillingene.
Gå til Start­menyen og velg Lingdys­ eller Lingright­mappen under ”Alle programmer”.
Eksporter og importer brukerinnstillinger
Herfra velger du ”Eksporter brukerinnstillinger”. Du kan da lagre innstillingene som en zip­fil 
(komprimert fil). Du kan lagre den på en minnepenn, for eksempel.
På den andre pc­en går du så til Lingdys­ eller Lingright­mappen under Start­menyen og  
”Alle programmer”. Her velger du nå ”Importer brukerinnstillinger”. Du klikker på zip­filen du vil 
importere og brukerinnstillingene blir da importert med en gang.
5.0 Bruk av Lingdys og Lingright  
i Internet Explorer
Om Lingdys og Lingright allerede er åpne, kan du bruke dem i Internet Explorer 8. 
Skal du for eksempel skrive en tekst i et tekstfelt i Internet Explorer, klikker du på Lingdys­ikonet 
nede til høyre på skjermen for å åpne forslagsvinduet til Lingdys.
oppgave 1:
Åpne forslagsvinduet til Lingdys.
Gå inn på www.google.com og søk i Google, på f. eks. åkksygn. Sjekk at Lingdys gir deg  
forslaget oksygen.
Trenger du engelsk skrivestøtte i Internet Explorer, klikker du på Lingright­ikonet nede til høyre på 
skjermen for å åpne forslagsvinduet til Lingright.
oppgave 2:
Åpne forslagsvinduet til Lingright.
Gå inn på www.google.com og søk i Google, på f. eks. djøstis. Sjekk at Lingright gir deg  
forslaget justice.
I Internet Explorer er det ingen innebygd stavekontroll som setter røde streker. Lingdys og Lingright 
kan derfor ikke ta over for en innebygd stavekontroll som i Word og Writer. Men programmene 
vil gi både ordforslag (ordfullføring) mens du skriver og stavekontroll etter at du har skrevet et 
ord, selv om det ikke settes inn rød strek i dokumentet.
For å lese tekst høyt fra Internet Explorer bruker du skjermleseren Lingspeak (se kapittel  
7.0 Lingspeak).
32
33
6.2 om Lingdys/om Lingright 
Når du høyreklikker på Lingdys­ eller Lingright ikonet nede i systemstatusfeltet, får du disse menyene:
Lingdys-meny ”Om Lingdys” i XP 
Lingdys-meny ”Om Lingdys” i Win7
Velger du ”Om Lingdys” eller ”Om Lingright” dukker det opp et vindu med informasjon om 
nøyaktig hvilken versjon du har av programmet og hvilken versjon av tekstbehandler og operativ­
system du har.
6.3 Avslutte Lingdys og Lingright
Høyreklikk på Lingdys­ eller Lingright­ikonet i systemstatusfeltet, og velg ”Avslutt Lingdys” eller 
”Avslutt Lingright”.
7.0 Lingspeak
Lingspeak er til stor hjelp for de som synes det er krevende å lese. Programmet kan brukes til å 
få lest opp elektronisk tekst. Flere kunstige stemmer følger med Lingspeak, men programmet kan 
også bruke andre kunstige stemmer som er lagt inn på maskinen. På Windows­maskiner er det 
engelske stemmer som kan brukes til høytlesing i Lingspeak. I tillegg til å lese høyt, gir Lingspeak 
også god hjelp til visualisering av teksten. Det er lagt stor vekt på at skjermleseren skal være enkel 
å bruke. I tillegg til vanlig tekst kan Lingspeak lese opp nesten alle elementer du ser på skjermen, 
også knapper på verktøylinjer og valg i menyer.
7.1 Å lytte seg til boklig kunnskap
For de som sliter med å lese vil det oppleves som befriende å kunne lytte på en tekst og samtidig 
følge med på hvilke ord som leses. På den måten kan man tilegne seg boklig kunnskap selv om 
man har problemer med lesingen. Mange finner det også nyttig å kunne lagre tekster til lydfiler og 
deretter laste dem inn på musikkspillere for opplesing når det måtte passe. 
Om høytlesing fra pc, musikkspiller eller lignende skal gjøres i et klasserom, er det naturligvis en 
fordel å bruke hodetelefoner for å unngå at andre blir forstyrret.
Vi har ofte observert at elever opplever stor mestringsfølelse når de har tilegnet seg kunnskap på 
denne måten.
7.2 Stemmer på ulike språk i Lingspeak
Skjermleseren Lingspeak støtter alle SAPI­stemmer . I Lingspeak følger det med tre norske stemmer: 
Inger HTS (både nynorsk­ og bokmålsutgave), Isak HTS (både i nynorsk­ og bokmålsutgave) og 
LingSpeak Arne (både i nynorsk­ og bokmålsutgave). Det følger med to engelske stemmer i  
Lingspeak; Cepstral Millie (britisk­engelsk) og Cepstral David (amerikansk­engelsk).
På Windows Vista og i Windows 7 følger det med en amerikansk­engelsk stemme som heter 
Microsoft Anna. På Windows XP følger det med en amerikansk­engelsk stemme som heter  
Microsoft Sam. Lingright installerer dessuten de amerikansk­engelske stemmene Microsoft Mary 
og Microsoft Mike. Alle disse stemmene kan brukes i Lingspeak, Lingdys og Lingright.
Har du andre SAPI­stemmer på maskinen vil også disse kunne brukes som stemme for høytlesing 
i Lingspeak (og også i Lingdys og Lingright, om du ønsker det).
7.3 Installasjon
Lingspeak 3 blir installert når du installerer Lingdys eller Lingright. Når Lingspeak 3 er på plass,  
blir det opprettet en snarvei på skrivebordet.
Lingspeak-snarvei på skrivebordet
Lingright-meny ”Om Lingright” i Win7
Lingright-meny ”Om Lingright” i XP
34
35
Du kan bruke denne for å åpne Lingspeak. Du kan også åpne programmet ved å gå til  
”Alle programmer” fra Start­knappen og velge Lingspeak fra mappen ”Lingspeak 3”.
2 SAPI-stemmer følger Microsofts konvensjoner for hvordan stemmer skal implementeres på Windows. Det betyr at man i programmer 
som kan lese SAPI-stemmer kan velge fritt blant stemmene som er installert på maskinen, forutsatt at de er gjort tilgjengelige for alle 
Windows-programmer. 
7.4 Enkelt å lese med pek­og­les 
Når Lingspeak er åpnet, kan du stille musepekeren over en tekst på skjermen og trykke på CTRL­
tasten. Da leser Lingspeak. Denne måten å lese på er nyttig for kortere tekster, som for eksempel 
avsnitt på en nettside og menyer. Dette fungerer også når du stiller musepekeren på et ikon hvor 
som helst i Windows. Lingspeak leser da teksten knyttet til ikonet mens teksten vises i et eget 
vindu slik at du kan følge med på hvilke ord som leses. Les mer om dette i 7.7 Å lese med 
Lingspeak.
Eksempel:
Det kan være vanskelig å lese innhold på nettet fordi det du vil vite noe om ikke er godt lesbart, 
gjerne blandet med bilder. Reklamen for kjøttfri mandag til venstre på bildet under kan tjene som 
et slikt eksempel. Her er det en håndskriftslignende skrift låst i et bilde sammen med en gulrot. 
Skrift i bildeformat er ikke leselige for vanlige skjermlesere.
Nettside med reklame i venstremeny for kjøttfri mandag
Om du vil vite hva dette er, kan du peke på bildet og klikke CTRL. Lingspeak leser da den teksten 
som nettstedsredaktørene har lagt inn. Lingspeak markerer hvert ord etter hvert som det leses og 
legger et filter på resten av skjermen for å fremheve teksten:
Lingspeak leser teksten ved bruk av musepek og CTRL-tast
7.5 Å åpne Lingspeak
Når du åpner Lingspeak 3 vises åpningsbildet for Lingspeak.
Åpningsbildet for Lingspeak
36
37
Deretter kommer hovedvinduet til Lingspeak opp.
Hovedvinduet til Lingspeak
Så lenge Lingspeak er åpent, vises Lingspeak­ikonet i systemstatusfeltet nede til høyre på skjermen.
Lingspeak i systemstatusfeltet på XP
7.5.1 Lese tekst fra hovedvinduet i Lingspeak 
I Lingspeak­vinduet kan du skrive inn tekst selv eller lime inn kopiert tekst. Deretter kan du klikke 
på avspillingsknappen nede til venstre for å få teksten lest opp. Du kan velge pause i lesingen eller 
stoppe den helt. Mens stemmen leser fra teksten, vil Lingspeak markere hvert enkelt ord etter 
hvert som det blir lest, slik at du kan følge med i teksten om du vil.
Avspilling, pause og stopp i hovedvinduet
7.5.2 Velge stemme, volum og hastighet
Du kan velge hvilken som helst av de tilgjengelige SAPI­stemmene (kunstige stemmer) på pc­en 
fra nedtrekksmenyen under ”Stemme:”.
Til høyre for dette valget kan du justere volum og hastighet. Volum og hastighet kan du justere 
underveis i høytlesingen, uten å måtte stoppe lesingen og begynne på nytt. Da justerer Lingspeak 
til nytt volum og ny lesehastighet fra neste setning.
Stemme, volum og hastighet i hovedvinduet
7.5.3 Lagre tekst til lydfil
Du kan lagre teksten du har i Lingspeak­vinduet som lydfil ved å klikke på knappen for lagring  
til lydfil. 
Lagring til lydfil
Teksten blir lagret som .wav­fil. Dette er et format som aksepteres av alle musikkspillere. 
Om man ønsker det, kan .wav­filer konverteres til for eksempel MP3. Det finnes mange gratis­
programmer som kan gjøre dette for deg (for eksempel ”FreeRIP MP3”). På nettet kan du søke 
etter ”sound file converter free download” eller lignende.
I Windows Media Player 11 for Vista og Windows 7 konverterer du til MP3­format på denne måten: 
•  Lagre teksten til lydfil
•  Åpne lydfilen i Windows Media Player
•  Klikk på ”Brenn” i Media Player og dra filen over i Brennelista. 
•  Marker filen i Brennelista og gå til ”Alternativer for brenning” oppe til høyre
•  Herfra velger du ”Flere alternativer for brenning” 
•  I vinduet som dukker opp velger du ”Ripp musikk”
•   Her velger du formatet MP3 under ”Rippeinnstillinger” – ”Format” og klikker OK
Lingspeak i systemstatusfeltet på Vista og Win7
38
39
7.6.1 Stemme
Under ”Valgt stemme” angir du hvilken stemme Lingspeak skal benytte.
Med de to glidebryterne stiller du inn volum (husk at du også kan stille volum globalt på pc­en 
din), og du kan stille inn talehastighet. Det er viktig at du som bruker programmet får det volumet 
og særlig den hastigheten du synes fungerer best for deg. Du kan endre hastigheten på opplesningen 
underveis, enten ved å bruke glidebryteren her eller ved hurtigtastkombinasjonen WIN + CTRL 
+ PIL OPP/PIL NED. Om du endrer hastigheten underveis, vil stemmen ofte endre hastighet først 
fra neste setning.
7.6.2 Visualisering
Her kan du endre skrifttype, skriftstørrelse og fargevalg på en rekke elementer. 
Visualisering under Innstillinger i Lingspeak
•  Hovedvindu: 
Dette er Lingspeak­vinduet. Endrer du skrifttype, skriftfarge og bakgrunnsfarge under 
Visualisering, kan resultatet for eksempel bli slik: 
7.5.4 Menyen i Lingspeak­vinduet
I Lingspeak­vinduet finner du følgende meny øverst til venstre:
Lingspeak-menyen
•  Fil: 
 Åpne: Her åpner vi en tekstfil (.txt­format)
  Lagre som: Lagre en tekst du har kopiert inn i Lingspeak­vinduet som tekstfil
o  Avslutt: Lingspeak takker for seg
•  Vis: 
  Innstillinger: Her kan vi inspisere og eventuelt forandre innstillingene i Lingspeak
•  Hjelp:
 Vis hjelp: Her finner du brukerveiledning 
 Om Lingspeak: Her vises versjonsinformasjon og opphavsrettigheter.
7.6 Lingspeak­innstillinger 
Når du velger ”Vis innstillinger” under ”Vis” i Lingspeak­vinduet, dukker innstillingsvinduet til  
Lingspeak opp. 
Innstillinger i Lingspeak
Documents you may be interested
Documents you may be interested