PDFLaTeXvoorbeginners-deel1
Directbeginnen(OnlineeditorShareLaTeX)
Basis
WilfriedVanHirtum
Versie4.06–2februari2016
Pdf to html conversion - SDK software API:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Pdf to html conversion - SDK software API:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
Copyright©2016
WilfriedVanHirtum
Ditwerkwordtvrijgegevenaandegemeenschapenmagdusgekopieerd,verspreidenaan-
gepastwordenmitsvermeldingvandebronondervoorbehouddathetresultaatblijftbeant-
woordenaandezevoorwaarden,dusvrijblijftvoordegemeenschap.
Bronvermelding
Defiguuropdetitelpaginaismetdankontleendaan:
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/graphics.html
Detekeninginparagraaf2.9(TheReadingBlacksmith)ismetdank ontleendaanCarnegie
LibraryofPittsburgh:
http://www.carnegielibrary.org/
Doelstellingenvandezeboekjes
• eenonlineteksteditorgebruikenompdfLaTeX-documententezetten;
• eenverslag,artikel,eeneindwerk,eenboekschrijvenmetbehulpvanpdfLaTeX;
• eenbasishandleidingoverpdfLaTeX,zoalsdeze,zelfstandiggebruiken;
• bijkomendedocumentatieopzoekenoverspecifiekemogelijkhedenvanpdfLaTeX;
• eventueelpdfLaTeXenaanverwantesoftwareinstallerenopeencomputerzodatjeeen
bruikbaarsysteemhebt.
SDK software API:Online Convert PDF to HTML5 files. Best free online PDF html
This Visual C#.NET PDF to HTML conversion control component makes it extremely easy for C# developers to convert and transform a multi-page PDF document and
www.rasteredge.com
SDK software API:C# PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file formats
C#.NET PDF to HTML Conversion. Using provided C# code example, fast conversion from PDF to HTML can be achieved. C#.NET PDF to SVG Conversion.
www.rasteredge.com
Voorwoord
Theidealsituationoccurs
whenthethingsthatweregard
asbeautiful
arealsoregardedbyotherpeople
asuseful.
—DonaldKnuth
LaTeXiszowelmooialsergbruikbaar.Sindsikde‘traditionele’tekstverwerker(leesmsWord)
opeenzijspoorzette, betekenthetschrijvenvantekstenplezierenontspanning. Metdeze
inleidende cursushoop ik dat ook andere mensen de vreugde van het werken met goed
gereedschaplerenkennen.
Absolutebeginnerswilleneenduidelijkehandleidingvoordeeerstestappeninhetgebruik
vanLaTeX.Voorhenisdezeinleidingbedoeld.
Jekuntmetdezehandleidingenlerenhoejeeenartikelschrijft,ofeenvolledigeindwerk,of
eenboek,metalleseropeneraan:vaninhoudsopgavetotbibliografie,trefwoordenregister,
wiskundige formulesen figuren. En vooral: jehoeftgeen typografische specialist te zijn.
LaTeXneemtditwerkimmersuitjouwhanden.LaTeXisdetypograaf,jijbentdeschrijver.
Ik beschouwmezelfniet als een expert, per se, maarik leer elke dagnogsteeds bij. Ik
herinnermedatheterglastigwastoenik LaTeXbegonteleren. Datisde redenwaarom
ikdezehandleidingenbenbegonnen.Maarikhoopdatmijnervaringinuwvoordeelspeelt
omdatdezehandleidingenallevragenenproblemenbehandeltdiewaarschijnlijkzotypisch
zijnvoordemeestebeginners.
Sinds2012zijnermogelijkhedenomkennistemaken met LaTeXzonderzelfsoftwarete
moeteninstalleren. Hetenigewatjenodighebtiseeninternetverbinding. Loginmeteen
een e-mailadres en je kunt direct starten met een online LaTeX-editor, zoals bijvoorbeeld
ShareLaTeX.
HetgrotevoordeelvanhetgebruikvanopensourcesoftwarezoalsLaTeXisdezeergoede
ondersteuningdooreenlevendige gemeenschap. Steleenvraagenjevindtgegarandeerd
eenantwoord. AlsjeeenvraagoverLaTeXgoogelt, komjeongetwijfeldterechtopdede
websiteLaTeXStackExchange. Ditisdeabsolutenummeréénvraag-en-antwooordwebsite
voorgebruikersvanLaTeX,100%free,zonderregistratie.
VeelsuccesmetjeeerstestappeninLaTeX
WilfriedVanHirtum
2005—2016
SDK software API:.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
XDoc.PDF SDK for .NET. RasterEdge XDoc.PDF for .NET is a professional .NET PDF solution that provides complete and advanced PDF document processing features.
www.rasteredge.com
SDK software API:VB.NET PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file
Conversion of PDF to Html5. For how to convert PDF to HTML document in VB.NET application, a simple and easy VB.NET sample code is given on this page for you
www.rasteredge.com
Inhoudsopgave
1 OverLaTeX ..... ........ ........ ........ ....... ........ ........
7
1.1 Techne,TeX,LaTeXenpdfLaTeX........................................... 7
1.2 WaaromLaTeX? ........................................................ 8
1.3 HoewerktLaTeX?....................................................... 9
2 BeginnenmetLaTeX .......................................................... 13
2.1 DeonlineeditorShareLaTeXstarten ........................................ 13
2.2 Sneltoetsenineeneditor ................................................. 14
2.3 DenaamvandeLaTeX-brontekstwijzigigen .................................. 14
2.4 WijzigingenaanbrengenindeLaTeX-brontekst................................ 15
2.5 DeLaTeX-brontekstcompilerennaarpdf .................................... 15
2.6 Foutberichtenlezenenfoutenverbeteren .................................... 16
2.7 Spelfoutenensyntax-fouten............................................... 17
2.8 Tipsvooreenefficiënteditor-gebruik........................................ 17
2.9 Ennuaandeslag....................................................... 18
2.10Help–TexStackExchange ............................................... 18
3 Teksttypen.................................................................. 19
3.1 Dummytekst .......................................................... 19
3.2 Nieuwealinea.......................................................... 19
3.3 Nieuweregel........................................................... 20
3.4 Nieuwepagina ......................................................... 20
3.5 LaTeX-commando’s...................................................... 21
3.6 Dertienspecialetekens................................................... 22
3.7 Letterlijketekst(Verbatim) ............................................... 23
3.8 Commentaar........................................................... 23
3.9 Wiskunde ............................................................. 23
3.10Ampersand............................................................ 24
3.11Onbreekbarespatie...................................................... 24
3.12Kleinespatie ........................................................... 24
3.13Grotespaties........................................................... 25
3.14Verticalespatie ......................................................... 25
3.15Extraspatienaeennieuweregel ........................................... 25
3.16Elastischespatie ........................................................ 26
3.17Aanhalingstekens ....................................................... 26
3.18Liggendestreepjes ...................................................... 26
3.19Benadrukken .......................................................... 27
3.20Accenten,enanderespecialetekens ........................................ 27
3.21Tekstuitlijning.......................................................... 28
3.22Lijsten................................................................ 29
3.23Hetgeheimvandesmid.................................................. 29
3.24Boxen ................................................................ 30
3.25Letterstijl ............................................................. 33
3.26Foutmeldingen ......................................................... 34
4 Pakketten ................................................................... 38
SDK software API:C# Windows Viewer - Image and Document Conversion & Rendering in
CSV Document Conversion. RasterEdge Windows Viewer SDK provides how to convert TIFF: Convert to PDF. Convert to Various Images. PDF Document Conversion.
www.rasteredge.com
SDK software API:C# Word - Word Conversion in C#.NET
And detailed C# demo codes for these conversions are offered below. C# Demo Codes for Word Conversions. Word to PDF Conversion. PDF to Word Conversion.
www.rasteredge.com
4.1 Usepackage............................................................ 38
4.2 Newcommand.......................................................... 39
4.3 Voorbeelden ........................................................... 41
5 Lay-out..................................................................... 42
5.1 Documentclass ......................................................... 42
5.2 Pagina-opmaakstijlen .................................................... 43
5.3 Afmetingenvanmargesentekst ........................................... 44
5.4 Paginanummers ........................................................ 45
5.5 Nieuwepaginaoponevenpagina........................................... 45
5.6 Titel ................................................................. 45
5.7 Inhoudsopgave ......................................................... 46
5.8 Hoofdstukken,secties,subsecties........................................... 47
5.9 Kruisverwijzingen....................................................... 48
5.10Voetnotenenmargenoot ................................................. 49
6 Tabellen .................................................................... 50
6.1 Tabular ............................................................... 50
6.2 Vlottendetabellen ...................................................... 51
6.3 Gecentreerdekoppenenrijenmettekst...................................... 52
6.4 Wiljemeerwetenovertabellen?........................................... 52
7 AfbeeldingengebruikeninpdfLaTeX............................................. 53
7.1 Drieafbeeldingsformaten................................................. 53
7.2 Figurenmetautomatischnummerenbijschrift................................ 54
7.3 Deplaatsvaneenvlottendefiguur.......................................... 55
7.4 Alsjebedoelt:echthier,ennergensanders................................... 55
7.5 Captionenlabelvaneenvlottendefiguur .................................... 55
7.6 Optiesvanincludegraphics................................................ 56
7.7 Tekstrondeenafbeelding ................................................ 58
7.8 Eenzelfgemaaktcommandovoorvlottendefiguren ............................ 58
7.9 Subfiguren ............................................................ 59
7.10Tekenprogramma’s...................................................... 60
7.11Afbeeldingenconverterennaarjpg,pngofpdf ................................ 60
8 BibliografiemetBiblatex ....................................................... 61
8.1 Debibliografischedatabank............................................... 61
8.2 Eenminimaalvoorbeeld.................................................. 63
8.3 Verderlezen ........................................................... 65
9 Trefwoordenregistermaken..................................................... 65
10Beamer,Hyperref,Pdfpages..................................................... 68
10.1Beamer ............................................................... 68
10.2HyperrefenUrl......................................................... 69
10.3Pdfpages.............................................................. 70
Referenties..................................................................... 71
Referenties..................................................................... 71
Trefwoordenregister ............................................................. 71
SDK software API:C# powerpoint - PowerPoint Conversion & Rendering in C#.NET
And detailed C# demo codes for these conversions are offered below. C# Demo Codes for PowerPoint Conversions. PowerPoint to PDF Conversion.
www.rasteredge.com
SDK software API:VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.
As RasterEdge VB.NET PDF to Word converter library has its own PDF decoder, it can finish high-fidelity PDF to Word conversion without depending on other third
www.rasteredge.com
1 OverLaTeX
1.1 Techne,TeX,LaTeXenPDFLaTeX
TechneisGrieks(τϵχνϵ)voorkunst,vaardigheidofvakmanschap.Woordenzoals‘techniek’
en‘technisch’zijnvantechneafgeleid. DeopmaaktaalTeXisookafgeleidvantechne. De
letter‘X’ in TeXisdeGriekseletterchi (χ)enwordtuitgesprokenalsch, zegdus: “tech”,
“latech”en“pdflatech”.
TeXisdeorigineleopmaaktaalvanDonaldKnuth(Knuth,TheTeXbook).Knuthontwikkelde
TeXmet tweeduidelijkedoelstellingen voorogen: iedereeninstaattestellen omboeken
vaneenhoogstaandeopmaakkwaliteittemakenmeteenminimumaaninspanning,eneen
systeem te voorzien dat precies hetzelfde resultaat geeft op alle computers, nu en in de
toekomst.
Ontevredenoverdemanierwaaropzijnboekenwerdenvormgegevendoorwetenschappe-
lijkeuitgevers,begonKnuthin1978aaneencomputerprogrammaomhetbetertedoen.Hoe-
welhijhiervoortijdenseensabbatjaaraanvankelijkeenhalfjaarhaduitgetrokken,groeide
hetuittoteenprojectvaneenjaaroftien.
Niet alleen hetprogramma maar ook de broncode werden openbaar gemaakt, en Knuth
beloondeiedereendieeenernstigebugkonvinden. Ditkosttehemmindergelddanmen
zoudenken, wantteneerstemaaktehij nietveel fouten,ententweedelijsttendemeeste
ontvangerseendergelijkechequelieverinaandemuurdanhemteincasseren:hetbewijs
datjeeenbughebtkunnenvindenindecodevanKnuthdrijftjereputatiealsprogrammeur
sterkdehoogtein.
DeopmaaktaaldieKnuthontwikkelde,wordt‘TeX’genoemd. TeXwerdwereldberoemden
wordtnogsteedsvooralindewiskunde,natuurkundeeninformaticaergveelgebruikt.Het
is inmiddels eenvande meest bugvrije programma’s dieerbekend zijn. Het isdanniet
verwonderlijkdat veleuitgeverijenvan wetenschappelijkeboekenenartikelsberoepdoen
op dit zetsysteem. LaTeX isde standaard in de academische wereld van wetenschappen
en wiskunde voorhet opmaken van publicaties, zoals artikels in tijdschriften, cursussen,
scripties.OokineentoenemendaantalopleidingenaanhethogeronderwijsbehoortLaTeX
tothetverplichtecurriculum.Maarevengoedzijnervoorbeeldenvanniet-technischeteksten.
Infiguur1staateenvoorbeeld.
AmazingGrace
G
C
G
Em
D
4
3
G
C
G
D
G
Figuur1–Eenvoorbeeldvanhetge-
bruikvanLaTeXindeniet-technische
wereld, of ismuziek toch ook TeX-
nisch?
LaterbreiddeLeslieLamporthetnogaltechnischeTeXuitmetmetgebruiksvriendelijkema-
cro’s. Op diemanierisLaTeXuitgegroeidtoteen verzamelingvanmacropakketten. Een
moderneLaTeX-distributiebevathonderdenpakketten. Voorspecifieketakenzoalsbijvoor-
beeld hetschrijven van muziekpartituren, het beschrijven van technische tekeningen, het
makenvanvragen-en-antwoordenzijntelkensopmaatgeschrevenpakkettenbeschikbaar.
Erwordennogsteedspakkettenbijgeschrevendoorvrijwilligers.
pdfLaTeXisnogrecenter.HetiseenuitbreidingvanLaTeXwaardoorhetmogelijkisomdi-
rect,zonderomwegen(ziefiguur2),pdf-documententeproduceren.pdf(PortableDocument
Format)iseenzeeralgemeengebruiktbestandsformaatvoordocumenten.
7
Bronbestand
PDF-document
pdflatex
Figuur2–MetPDFLaTeXishetmoge-
lijkomdirect,zondertussenstappen,
eenPDF-documentteproduceren.
DevoordelenvanpdfLaTeXopeenrijtje:
• Documentenin pdfkunnendooriedereengelezenworden. Je hebtalleeneenpdf-
readernodig,engeentekstverwerker.
• Eriseenprettigenavigatiemogelijkmetonderandereeenoverzichtineenframevan
alleparagrafenensubparagrafenwaaropgekliktkanworden(bookmarks).
• Referentiesbinnenhetdocumentkunnenalshyperlinksgekliktworden,enhyperlinks
naarinternetbestandenenzelfsnaarmultimediabestandenzijneenvoudigtemaken.
• Jekuntafbeeldingenin
.jpg
,
.png
en
.pdf
insluiten.
• Documentenzijncompactendaardoorsneltedownloaden.
Weschrijveninderestvandezetekstkortweg‘LaTeX’,ookalswepdfLaTeXbedoelen.
1.2 WaaromLaTeX?
LaTeXisalsindsde jaren tachtigeen zeerstabieltekstzetsysteem, alomgeroemd omtek-
stenteschrijvenmeteenverbluffendetypografie. Jezietineenoogopslagdatdekwaliteit
professioneelis,klaaromzonaardedrukkertegaan.
HetgeheimvanLaTeXis,dathetdetussenruimtetussenlettersenwoordenberekentopbasis
van dehele alinea, en nietregel perregel. De bladspiegel oogtdaarbijzeeraangenaam
leesbaar.DaaromwordtLaTeXookindeniet-wetenschappelijkewereldgebruikt.
DekrachtvanLaTeXisimmersdatjegeenprofessioneelgeschooldtypograafmoetzijn,omdat
deTeX-machinedatinjouwplaatsis.Jijzelfhoeftimmersnietaantegevenhoeeentitelmoet
gezetworden,enhoeveelwitruimtebovenenonderdezetitelmoetkomen,welk nummer
dithoofdstuk moet krijgen, hoe je titels opneemt in de inhoudsopgave, ommaar enkele
typografischekopzorgentenoemen.Nee,jijschrijftenkeldatereentitelmoetkomen,enal
derestgebeurtautomatisch.
LaTeXisookeenprogrammeertaal,endusoneindiguitbreidbaarvolgenseigenwensen.
LaTeXwordt ondersteunddooreen actievegebruikersgroep van duizendenvrijwilligersen
professionelen,waarookbeginnelingenwelkomzijnmethunvragenensuggesties.Eigenlijk
isditeengedroomdewerksituatieinhetonderwijs: ingroepzelfbepalenhoesoftwareer
moetuitzien,vrijenonafhankelijkzijninhetgebruik,hetverspreidenenhetaanpassenvan
desoftware. Bovendienisdesoftwaretegenwoordigzeereenvoudigteinstalleren,ookin
Windows,Macosx,ofUbuntu.
LaTeXlooptnietvast, hoe langof hoeingewikkelddetekstook is (honderden pagina’s)of
hoeveelfigurenjeookgebruikt. Immersdefigurenblijvenapartbewaard,losvandetekst.
Daardoorwordtdetekstzelfniethopeloosopgeblazentothonderdenmegabytesenwordt
decomputerookniettragernaargelanghetdocumentinomvangtoeneemt.
Wiljeeenfiguurvervangendooreenandere,danmoetjeinhetdocumentalleendenaam
van defiguurwijzigen. Wil jelaterschuivenmetstukkentekst, isdatgeenprobleem. De
computerpastautomatischallenummeringenaan:vanallehoofdstukken,tabellen,figuren
enverwijzingen.Hetgrotevoordeelis,datjenooitofnooitzelfeennummermoettypen,je
geeftditgewooninhandenvanhetcomputerprogramma.
LaTeXgebruikteenopenbestandsformaat—namelijkplattetekst—enisdusperfectuitwis-
selbaar,archiveerbaarenbruikbaarmetnieuweversiesvandesoftware.
8
JevindtvoorbeeldenvanhoeLaTeXopdemeestuiteenlopendegebiedengebruiktwordtin
deShowcasevanLaTeX(LaTeXStackExchange,Showcaseofbeautifultypographydonein
TeX&friends). DezewebsiteisooktheplacetobeomeenvraagtestellenoverLaTeX.Je
vindtergegarandeerdeenantwoorddoorervarenmedegebruikers.
LaTeXisbovendiengratistegebruiken.
1.3 HoewerktLaTeX?
1.3.1 Platteteksttypenineeneditor
LaTeXiseenopmaaktaal. Ditwilzeggendatjetussendetekstdiejewiltschrijvenookop-
maakcommando’stypt. Diecommando’sbeschrijvenhoedetekstmoetwordenopgemaakt,
enhoeandermateriaal, zoals plaatjes, worden ingevoegd. Hieriseen voorbeeld: watin
delinkerkaderstaat, moetjeindeeditortypen, inderechterkaderstaathetresultaatin
pdf-vorm.
Katten zijn nachtdieren.
\includegraphics[width=3cm]{felix}
Kattenzijnnachtdieren.
Jehebtdusindeeersteplaatseenteksteditornodig.Jekuntmeteenteksteditorplattetekst
indecomputerinvoerenenwijzigen.Plattetekstistekstzonderopmaak.
Omdatplattetekstgeenopmaakheeft,moetjeooknogcommando’stypenopdatLaTeXde
juisteopmaakaandeteksttoevoegt.Dezecommando’sbeginnenallemaalmeteenspeciaal
teken:debackslash(\).Delopendetekstsamenmetdespecialeopmaakcommando’sheetde
brontekst.Jezietinfiguur3hoeeenstukjebronteksteruitzietindeonlineeditorShareLaTeX.
Figuur3–Bronteksttypenin
eeneditor
LaTeXisduseensoortvaneenmarkeertaal,tevergelijkenmethtml.Debekendeopmaak-
taalhtml is echterbedoeldomwebpagina’s opte maken. LaTeXdaarentegeniseen op-
maaktaalomafdrukbaredocumentenenpresentatiesaantemakeninpdf-formaat.
LaTeXisbovendieneenprogrammeertaal.Jekuntzelfbijkomendeopmaakcommando’sont-
werpen. LaTeXishierdoordusvoortdurend uitbreidbaar, integenstellingtoteenkant-en-
klaretekstverwerker,diepasbijeenvolgendeversiemeermogelijkhedenheeft.
1.3.2 LaTeXiseenopmaaktaal
Bijvoorbeeld,omeennieuweparagraafmetalstitelDekubusvanRubiktebeginnen,gebruik
jehetcommando\
section
(linksstaatwatjetyptindeeditor,rechtsstaathetpdf-resulaat).
9
\section
{De kubus van Rubik}
In eerste instantie was de kubus
alleen bedoeld om de studenten
van Rubik een beter ruimtelijk
inzicht te verschaffen.
1 DekubusvanRubik
In eerste instantie was de kubus al-
leenbedoeldomdestudentenvanRu-
bikeenbeterruimtelijkinzichttever-
schaffen.
Merkopdatjezelfgeenmoeitemoetdoenomvetteselecterenvoordetitelvandesectie,of
specialewitruimtevoorofachter.Jemoetzelfsgeensectienummeropgeven.LaTeXdoetdat
allemaal zelfenautomatisch. Ditisbijzonderhandigalsjeachterafnieuwesectiestussen
bestaandetussenvoegt: jehoeftdan niet allesectiesopnieuw te nummeren. Dit zijn een
van devoordelenvan eenzetprogrammazoalsLaTeX:jij hoeftalleeninhoudteschrijven,
LaTeXzorgtvoordeopmaakendeautomatischenummering,zelfsvoorhetmakenvaneen
inhoudsopgave.
Allehoofdstukkenenparagrafenwordenautomatischopgenomenindeinhoudsopgave,met
dejuistepaginanummering. Deinhoudsopgavewordtdaarbijautomatischopgemaakt.Om
bijvoorbeeldeeninhoudsopgaveintevoegen,gebruikjehetcommando\
tableofcontents
.
\tableofcontents
Inhoudsopgave
1 Groepentheorie . .. . .. .. .
2
1.1 Definitie ............ 2
1.2 Eindigegroepen...... 11
2 DekubusvanRubik......... 20
2.1 Transformatiegroepen . 21
2.2 Oplossingvandekubus 21
LaTeXisvooralberoemdengeliefdgewordenvoorhetelegantzettenvanwiskundigeformu-
les.Ombijvoorbeelddeabc-formuleintevoegen,typjehetvolgendeineeneditor(links),
enjezietrechtshetresultaatinhetpdf-bestand.
\begin{align
*
}
& d = = \sqrt{b^2-4ac}
\\ & x
_
1 =\frac{-b + d}{2a}
\end{align
*
}
d=
p
b2−4ac
x
1
=
−b+d
2a
1.3.3 Eenminimaalvoorbeeldvaneenartikel
Hieriseenminimaalwerkendvoorbeeld(MWE:minimalworkingexample)meteentitel,
inhoudsopgave,indelinginsectiesensubsecties,enalinea’s. Ditiseeneenvoudigvoorbeeld,
maarhetgeefttochaleenideewatermogelijkismetLaTeX.
Omditresultaatteverkrijgen,moetjedevolgendebronteksttikkenineeneditor(links).Je
ziethetpdf-resultaatrechts.
10
Documents you may be interested
Documents you may be interested