mvc 5 display pdf in view : Create html email from pdf Library application class asp.net windows winforms ajax latbeg12-part421

\clearpage
\cleardoublepage
3.5 LaTeX-commando’s
AlleLaTeX-commando’s—controlsequencesindetaalvanLaTeX—beginnenmeteenbacks-
lash (\), gevolgddoor een naam diemeestal uit kleine letters bestaat (geen cijfers!). De
schrijfwijzevanLaTeX-commando’sishoofdlettergevoelig.
Dus
˂
˂
˂
˂
˂
˂
\
Clearpage
geefteenfoutmelding,hetmoetzijn:\
clearpage
.Hetcommando\
bedrijf
iseenzelfgemaaktcommando.Ditcommandomoetduseerstwordengedefinieerdalsjehet
wiltgebruiken.Ziesectie4.2oppagina39.
Voorbeelden
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\newcommand{\bedrijf}{Lorem}
\begin{document}
\tableofcontents
...
\%
\bedrijf
\end{document}
Letop bijcommando’sdieeindigenopeenletter(zoals\
bedrijf
).LaTeX‘eet’automatisch
allespatiesopdievolgenopeencommandodat eindigt opeenletter.Alsjetocheenspatie
wiltnazo’ncommando,moetjehetcommandoafsluitenmet‘lege’accolades
{}
.
\newcommand{\bedrijf}{Lorem}
Bij
˂
˂
˂
˂
˂
˂
˂˂
\bedrijf werken 35 mensen.
Bij \bedrijf{} werken 35 mensen.
Bij
˂
˂
˂
˂
˂
˂˂
Loremwerken35mensen.
BijLoremwerken35mensen.
Sommigecommando’s wordengevolgddoor eenlijst vanoptioneleparameters(diejedus
magweglaten),dietussenvierkantehaken[]moetenstaan,eneenofmeerdereverplichte
parameters,dietussenaccolades{}moetenstaan.Deparametertussenvierkantehaken[]
komtdirectnadenaamvanhetcommando.
\commando
[
opties
]{
verplicht
}
LaTeX-commandometopties
Voorbeelden
\documentclass[a4paper, 10pt, twoside]{article}
21
Create html email from pdf - Library application class:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Create html email from pdf - Library application class:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
\usepackage[dutch]{babel}
Sommigecommando’smogenalleenindepreamblestaan,enanderealleenindebodyvan
debrontekst.ElkLaTeX-documentbestaatuittweedelen: depreambleeneenbody.
Depreamblekomttussen
\documentclass[...]{...}
en
\begin{document}
.
Debodykomttussen
\begin{document}
en
\end{document
.
Indepreamblekomteenopsommingvandegebruikteextrapakketten,instellingenendefi-
nitiesdievoorhetheledocument gelden. Opdezemanierkunjedestijlvanhetheledocu-
mentbepalen,ofjekuntpakketteninlezendienieuwemogelijkhedenaanhetLaTeX-systeem
toevoegen.Indebodykomtdeeigenlijketekstvanhetdocument.
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
...
3
... %preamble
4
...
5
\begin{document}
6
...
7
... %body
8
...
9
\end{document}
3.6 Dertienspecialetekens
ErzijnintotaaldertientekensdievoorLaTeXeenspecialebetekenishebben.Zietabel3op
pagina22.Jekuntdezetekensdusnietzomaaringewonetekstgebruiken.Alsjedezetekens
per seletterlijknodighebt indetekst, moet jezelatenvoorafgaandoor eenbackslah (\),
ofinhet gevalalsjedebackslashzelfnodighebt: \
textbackslash
.Despecialewiskundige
tekensverticalestreep(|)kleinerdan(<)engroterdan(>)moetentussendollartekensstaan
alsjezeletterlijkwiltgebruiken.
Naam
Speciaalteken
Letterlijkgebruik
Backslash
\
\textbackslash
Accolades
{}
\{ \}
Procentteken
%
\%
Hekje
#
\#
Dollarteken
$
\$
Ampersand
&
\&
Hoedje
ˆ
\
ˆ
{}
Underscore
_
\
_
{}
Tilde
\
{}
Verticalestreep
|
$
|
$
Kleiner/groterdan <>
$
<
$ $>$
Tabel 3–Dedertienspeciale
tekensvanLaTeX.
22
Library application class:RasterEdge.com General FAQs for Products
or need additional assistance, please contact us via email (support@rasteredge dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
Library application class:.NET RasterEdge XDoc.PDF Purchase Details
PDF Create. PDF Print. License Agreement. Support Plans Each RasterEdge license comes with 1-year dedicated support (email, online chat) with 24-hour response
www.rasteredge.com
Voorbeelden
30\,\% korting
Jansen \& zonen
30%korting
Jansen&zonen
Letopdekleinespatietussenhetgetalenhetprocentteken.Zieooksectie3.12oppagina24.
3.7 Letterlijketekst(Verbatim)
Alsjelangerestukkentekstletterlijkwilzetten,gebruikdanhet\
verb
-commando.Hetcom-
mando
\verb|...|
zetalleteksttussendetweebegrenzingstekens|en|letterlijk(verbatim),
duszonderzealscommandoteinterpreteren.Ditstukjetekstwordtintypewriter-lettertype
gezet.Jemagdebegrenzingstekenszelfkiezen,maarjemoetwelhetzelfdetekenkiezenom
tebeginnenalsomteeindigen.
\verb|c:\program files|
c:\program files
3.8 Commentaar
AlsLaTeXeen%-teken(zonder\)tegenkomt,dannegeertLaTeXderestvanderegel. Alle
brontekst vanaf een%-tekenwordt dus beschouwdals commentaar enkomt niet indeaf-
drukbaretekst.
Eenveelgebruiktetoepassingvanhetprocentteken%alscommentaartekenishetbuitenwer-
king stellenvanstukkenbrontekstom het zoekennaarfoutentevergemakkelijken. Ineen
LaTeX-editorkunjemeerdereregelsbrontekstinzijngeheelcommentarenenontcommenta-
renmetbehulpvaneensneltoets,bijvoorbeeldinShareLaTeXisdat
Ctrl
-
/
.Andereeditors
hebbenhier meestaltweesneltoetsenvoor:
Ctrl
-
M
(commentaren)en
Shi晴
-
Ctrl
-
M
(ontcommentaren).
Lorem ipsum dolor sit amet,
% consectetaur adip+isicing elit,
% sed do eiusmod tempor incididunt
cillum dolore eu fugiat.
Lorem ipsum dolor sit amet, cillum
doloreeufugiat.
3.9 Wiskunde
Bronteksttussendollartekens$..$wordtbeschouwdalseenformuleenwordtinwiskundige
typografiegezet. LaTeXregeltautomatischdeschikking endejuistespatiëring. Bovendien
worden namenvanvariablenautomatischcursief gezet,precies zoals het hoort indewis-
kunde. ZieLaTeXvoor beginners- deel3 (VanHirtum,LaTeXvoorbeginners-deel3)voor
meeruitlegoverwiskundigeformules.Hettweetjeindeeenheid miseigenlijkeenmachts-
verheffing,enmoetookinwiskundemodusstaan.Tusseneengetalendeeenheidmoeteen
onbreekbarespatie()staan.Zieooksectie3.11oppagina24.
$E=m \cdot c^{2}$
100~m$^{2}$
E=m·c
2
100m2
23
Library application class:VB.NET Create PDF from Excel Library to convert xlsx, xls to PDF
HTML Document Viewer for Azure, C# HTML Document Viewer Create searchable and scanned PDF files from Excel in VB Excel to PDF document free online without email.
www.rasteredge.com
Library application class:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to
PDF in VB.NET, VB.NET convert PDF to HTML, VB.NET convert PDF to Word, VB.NET extract text from Create PDF file from PowerPoint free online without email.
www.rasteredge.com
3.10 Ampersand
Deampersand&wordtintabellengebruiktomkolommentescheiden.Ziesectie6Tabellen
oppagina50voormeeruitlegovertabellen.
\begin{tabular}{ccc}
Loren & ipsum & dolor
\\17 & 66 & 1024
\\AAA & BBB
\end{tabular}
Loren ipsum
dolor
17
66
1024
AAA
BBB
3.11 Onbreekbarespatie
De tilde () heeft inLaTeX debetekenis vaneen onbreekbarespatie. Jegebruikt een on-
breekbarespatieingroepenvanwoordenof symbolenwaarvanjeniet wilt dat zeworden
afgebroken.
... bij
Dr. De Lange.
... bij Dr.~De~Lange.
De afmetingen van de plaat zijn
15 kg en ˂
˂
˂
˂
˂
˂
0.016 m$^2$.
De afmetingen van de plaat zijn
15~kg
en
0.16~m$^{2}$.
Jij hebt morgen een afspraak bij Dr.
DeLange.
Jij hebt een morgen afspraak bij
Dr.DeLange.
Deafmetingenvandeplaat zijn
15
kgen0.16m2
De afmetingen van de plaat zijn
15kgen0.16m2
Eenanderetoepassingvandeonbreekbarespatieisom eenlege alineatemaken,zodat er
extrawitruimteontstaatwaarnodig.
Lorem
ipsum
~
dolor
Lorem
ipsum
dolor
3.12 Kleinespatie
Somsiseenhelespatietegroot,bijvoorbeeldalsscheidingstekenvoorduizendtalen.Gebruik
daneenkleinespatie(\
,
of\
thinspace
).Eenthinspaceiszobreedals1/6vaneenem-spatie
(debreedtevandehoofdletter‘M’).
˂
˂
˂
˂
˂
˂
12 345 euro
12\,345~euro
˂
˂
˂
˂
˂
˂
12345euro
12345euro
24
Library application class:VB.NET Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in
PDF in VB.NET, VB.NET convert PDF to HTML, VB.NET Easy to create searchable and scanned PDF files from Word. Free online Word to PDF converter without email.
www.rasteredge.com
Library application class:About RasterEdge.com - A Professional Image Solution Provider
Email to: support@rasteredge.com. We are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image to pdf files and components for
www.rasteredge.com
3.13 Grotespaties
Een\
quad
is eenspatiemet de breedtevaneen letter ‘M’enwordt ook wel eenem-spatie
genoemd.Eriseennoggroterespatie:een\
qquad
iseenspatiemetdebreedtevan‘MM’.Je
kuntspatiesmakenvanelkemaat.Bijvoorbeeld
\hspace{2cm}
is eenspatievan2cmbreed
en
\hphantom{lorem}
iseenspatiemetdebreedtevanhetwoordje‘lorem’.Je‘ziet’nietmeer
watzo’nspatieverbergt,enzo’nspatieisduseigenlijkeenspook(phantom).
Lorem \quad ipsum \qquad dolor.
Duis aute \hspace{2cm} irure dolor
Ut enim \hphantom{lorem} veniam.
Lorem
ipsum
dolor.
Duisaute
iruredolor
Utenim
veniam.
3.14 Verticalespatie
Het commando \
vspace
voegt verticale spatie toe. De lengte van de spatie kan worden
uitgedrukt in elke lengtemaat die LaTeX begrijpt: inch, cm, mm, pt, ex, veelvouden van
\
textheight
.Jekuntnegatievezowelalspositievespatietoevoegen.Hetcommandobegint
eennieuwealinea,enmoetdusnaeenlegeregelstaan.
\section
*
{Katten}
\vspace{4ex} \lipsum[1-2]
\end{document}
Katten
Loremipsum namut nostrudfierent,
delenitimaluissetassueveritiusid.Ut
eratinviduntdefiniebasvim,tegraeci
feugiatusu.
LaTeXverwijdert standaarddeverticalespatiedieop inhet beginof op het eindevaneen
paginazouverschijnen. Als jeniet wilt dat LaTeX dezespatieverwijdert, gebruik dande
hardeverticalespatie\
vspace
*
.
...
\begin{document}
\vspace
*
{1cm} Katten weten alles.
\end{document}
Kattenwetenalles.
3.15 Extraspatienaeennieuweregel
Je kunt extrawitruimtetoevoegennaeen regel door middel vanhet
\\[xxx]
-commando
met
xxx
eenlengtemaat.
Lorem
\\[4ex] ipsum
Lorem
ipsum
25
Library application class:C# Create PDF from Excel Library to convert xlsx, xls to PDF in C#
Create searchable and scanned PDF files from Excel. Export PDF from Excel with cell border or no border. Free online Excel to PDF converter without email.
www.rasteredge.com
Library application class:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF
documents. Easy to create searchable and scanned PDF files from PowerPoint. application. Free online PowerPoint to PDF converter without email. C#
www.rasteredge.com
3.16 Elastischespatie
Hetcommando\
stretch{n}
zorgtvooreenelastischespatieofelastischewitruimte.Hetrekt
despatieuittotalleoverblijvendespaties(horizontaal)ofwitruimte(verticaal)opgevuldzijn.
Alstweeof meer \
hspace{\stretch{n}}
wordengebruikt indezelfderegel,groeienbeide
elastischespatiesevenredigmetderekfactor.Hetcommando\
vspace{\stretch{n}}
werkt
gelijkaardigvoordeoverblijvendeverticalewitruimteopeenpagina.
xxx \hspace{\stretch{10}} yyy
xxx \hspace{\stretch{2}}
yyy \hspace{\stretch{3}} zzz
aaa
\vspace{\stretch{2}} bbb
\vspace{\stretch{1}} ccc
xxx
yyy
xxx
yyy
zzz
aaa
bbb
ccc
3.17 Aanhalingstekens
Heb jehetverschilalopgemerkt tussendevormvandeaanhalingstekens omteopenenen
omtesluiten?Eriseenverschil!Dus,jemoetookverschillendeaanhalingstekenstypen!
Hij zei: ``Ga weg!
''
"Ga weg!"
Zij zag er `stralend
'
'
stralend
'
uit.
Hijzei: “Gaweg!” "
Gaweg!"
Zijzager‘stralend’ ˂
˂
˂
˂˂
’stralend’ uit.
3.18 Liggendestreepjes
LaTeXkentvijfverschillendeliggendestreepjes:hetsamenstellingsteken,hetminteken,het
getallenbereik,hetgedachtestreepje,enhetafbrekingsstreepje(welkejezelfnooittypt).Op
het toetsenbordstaatechtermaaréénenkelstreepje(hetonderlijningsstreepjenietmeege-
rekend,wantdatheefteenwiskundigefunctie,zie(VanHirtum,LaTeXvoorbeginners-deel
3)).LaTeXheeftditcreatiefopgelostdoorsomséénstreepje,somstweeofdriestreepjesna
elkaartegebruiken.
Samenstellingsteken
Hetkortestreepjewordtgebruiktalssamenstellingsteken,zoalsin‘X-STRALEN’.Jetyptviahet
toetsenbordéénenkelstreepje
-
.
Minteken(wiskundemodus)
Inwiskundemodus wordt het korte streepje automatisch eeniets langerminteken (). Je
typt ook hier éénenkelstreepje
-
. Een minteken is dus iets langer danhet samenstel-
lingsteken, enLaTeX zet automatischeenextraspatievoorenachter het minteken. Tekst
inwiskundemodus staat tussendollarteken(
$...$
). ZieLaTeXvoor beginners-deel3(Van
Hirtum,LaTeXvoorbeginners-deel3)voormeeruitlegoverwiskundigeformules.
26
Library application class:C# Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in C#.
class. Easy to create searchable and scanned PDF files from Word. bookmark. Free online Word to PDF converter without email. C#
www.rasteredge.com
Library application class:RasterEdge Product Refund Policy
send back RasterEdge Software Refund Agreement that we will email to you We are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
Getallenbereik
Heten-streepjeiszobreedalseenhoofdletter‘N’,vandaardenaam,endientomgetallenbe-
reikenaantegeven,zoalsin‘10–18’.Omeenen-streepjetezetten,moetjetweestreepjesna
elkaartypen
--
.
Gedachtestreepje
Het em-streepje heeft de breedte van een hoofdletter ‘M’ en wordt gebruikt als gedachte-
streepje.Jetyptdriekortestreepjesnaelkaar
---
.
Afbrekingsteken
LaTeXzet automatischeenafbrekingstekenals eenwoordmoet wordenafgebroken. Deze
streepjeshoefjeduszelfnooittetypen.
X-stralen
$100-20=80$
10--18 uur
Lorem --- ipsum --- dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet paternoster.
X-stralen
100−20=80
10–18uur
Lorem—ipsum—dolor.
Loremipsumdolorsitametpaternos-
ter.
3.19 Benadrukken
Vermijdzoveel mogelijkaccenttekens om woorden te benadrukken. Om hele woordente
benadrukken,gebruikje\
emph
.
Dit is \emph{geen} grap.
\emph{Le Soir}
Ditisgeengrap.
LeSoir
3.20 Accenten,enanderespecialetekens
Vermijdzoveelmogelijk accenttekensom woordentebenadrukken. Als jetocheenaccent
nodighebtomeenwoorddeeltebenadrukken,typdanaltijdhet‘accentaigu’(´).Hetpakket
inputenc
metdeoptie
utf8
zorgtervoordatjedirectvanafhettoetsenbordalletekensineen
brontekst kunttypen. Jetypt deFranseœals
\oe{}
.JetyptdeDuitseßals
\ss{}
.Jetypt
het Spaansebegin-uitroepteken/vraagtekenals
!
`en
?
`. Jetypt deScandinavischeletters
ø,Ø,å,Å,æ,Æals
\o{}
,
\O{}
,
\AA{}
,
\aa{}
,
\ae{}
,
\AE{}
.
27
...
\usepackage[utf8]{inputenc}
...
où élève garçon
un \oe uf
à l
'
hôtel
!
`
Hasta mañana!
?
`
Qué tal?
voorkómen en vóórkomen
elfen en feeën
Übung macht den Meister
Regelmä\ss{}ig üben
sj\aa{}f\oo{}ren
(de chauffeur)
\O{}sterrikke
(Oostenrijk)
n\ae{}rme
(naderen)
oùélèvegarçon
unœufàl’hôtel
¿Quétal?
¡Hastamañana!
voorkómenenvóórkomen
elfenenfeeën
ÜbungmachtdenMeister
Regelmäßigüben
sjåføren(dechauffeur)
Østerrikke(Oostenrijk)
nærme(naderen)
3.21 Tekstuitlijning
Standaardzet LaTeXtekst uitgelijnd tussenzoweldelinkseals derechtsekantlijn. Metde
omgevingen
\flushleft
,
\flushright
en
\center
onstaanonregelmatigekantlijnen. Een
quote
-omgevingzettekstuitgelijndtussentweemargesdielinksenrechtsingesprogenzijn.
Metde
quote
-omgevingkunjeookpoëziezetten.
\begin{flushleft}
Jan Jansen
\\Koekoekstraat 17
\\Melle
\\[6ex]
\end{flushleft}
\vspace{\stretch{1}}
\begin{center}
Kunstsmid
\\[6ex]
\end{center}
\vspace{\stretch{1}}
\begin{flushright}
0495 123 456
\\016 12 34 56
\end{flushright}
JanJansen
Koekoekstraat 17
Melle
Kunstsmid
0495123456
016 123456
Lorem ipsum:
\begin{quote}
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit.
\end{quote}
Loremipsum:
Lorem ipsumdolorsitamet,
consectetaur.
\begin{quote}
De meester gaat voor
\\Ga niet in zijn voetstappen
\\Zoek zelf wat hij zocht
\end{quote}
Demeestergaatvoor
Ganietinzijnvoetstappen
Zoekzelfwathijzocht
28
3.22 Lijsten
Jemaaktopsommingslijstenmetde
itemize
-omgevingengenummerdelijstenmetde
enumerate
-
omgeving.Elkonderdeelvaneenlijstbegintmeteen
\item
-commando.Lijstenkunnenwor-
dengenest,totmaximaalvierniveausdiep. Debibliografieis eenbijzonderelijst.Ziesectie
8oppagina61.
Lorem ipsum:
\begin{itemize}
\item lorem
\item ipsum
\end{itemize}
\begin{enumerate}
\item lorem
\item ipsum
\end{enumerate}
Loremipsum:
• lorem
• ipsum
1. lorem
2. ipsum
\begin{enumerate}
\item lorem
\item ipsum
\begin{enumerate}
\item dolor
\item sit
\begin{itemize}
\item amet
\item consectetaur
\end{itemize}
\end{enumerate}
\end{enumerate}
1. lorem
2. ipsum
(a) dolor
(b) sit
• amet
• consectetaur
3.23 Hetgeheimvandesmid
LaTeX-commando’szijnsymmetrischopgebouwd: evenveellinker-alsrechteraccolades,een
$omeentebeginnen,eneen$omteeindigen,een
\begin
-commandoeneen
\end
-commando,
enz. Het gebeurt heelvaak dat jedewederhelft (rechteraccolade,detweede$,het
\end
-
commando)vergeettetypen,met(somsmoeilijkteverklaren)foutmeldingentotgevolg.
Typsteedsonmiddellijkhetsluitcommandoentyppasdaarnadecodetussenopen-en
sluitcommando.
Tip
Voorbeelden:
• Typeerst
\begin{document}\end{document}
,entypdaarnapasde‘body’tussen
\begin
...en
\end
.
• Typ eerst
\begin{enumerate}\end{enumerate}
, en vul daarna pas de verschillende
‘items’in.
• Typeerst
\footnote{}
entypdaarnapasdetekstvandevoetnoot intussen{}.
• Typeerst
\frac{}{}
,entypdaarnapasdetellerendenoemertussende{}.
$$
$\sqrt{}$
$\sqrt{x^{}}$
$\sqrt{x^{3}}$
$$
$\frac{}{}$
$\frac{\frac{}{}}{\frac{}{}}$
,
vuldaarnapasdetellersendenoemersin.
Opdezemaniervergeetjenooitmeersluitcommando’s,ooknietbijgenesteconstructies!
29
3.24 Boxen
3.24.1 Horizontalelijnen
Eenlijnis eigenlijkeenzwart ingekleurderechthoek. Jemoetdelengteendediktevande
lijnopgeven.Jegeefteventueel(optie)deverticaleverschuivingvandelijnop,waarmeede
lijnboven(+)ofonder(-)debasislijnmoetwordengezet. Delengte-eenheid
bp
iseenbig
point(1bp= 1
72
inch).
Lorem \rule{1cm}{.4bp}
Ipsum \rule[1ex]{.5\textwidth}{1.2bp}
Dolor \rule[-1ex]{25mm}{.4bp}
Lorem
Ipsum
Dolor
3.24.2 L(le晴)R(ight)-Box
Eenboxdientomtekstsamentehoudendienietmagwordenafgebroken.Eenlr-box(left-
right)is eenobject dat doorLaTeXnetzo behandeldwordtalseenletter.Eenboxkanniet
wordengesplitstopeenregel- of pagina-einde.Zestrekkenduseventueelvoorbijhet einde
vanderegel.
Boxenkunnennaarboven,beneden,linksofrechtswordenverschovenenkunneneventueel
wordenvoorzienvaneenkader.
Het commando\
makebox
zettekstineenbox.Jekunteventueel(optie)debreedteopgeven
endepositievandetekst.Standaardisdepositiegecentreerd(
c
),maarjekuntookkiezen
voorlinksuitgelijnd[
l
],rechtsuitgelijnd[
r
]of‘stretched’[
s
](duslinksénrechtsuitgelijnd).
Hetcommando\
framebox
doethetzelfdeals\
makebox
,enzetbovendieneenkaderrondde
box.
Het commando\
raisebox
hefteenstuktekstboven(+)ofonder(-)debasislijn.
Despecialelengteparameters\
width
,\
height
,\
depth
en\
totalheight
bepalendenatuur-
lijkeafmetingenvandetekstindebox,enjekuntdezelengtesgebruikenindeverschillende
box
-commando’s.
Voorbeeld:
\framebox[1.5\width]{In de doos.}
zeteenboxmetkaderdie50%brederis
dandeinhoud:
Indedoos.
\makebox{In de doos.}
\makebox[3cm]{In de doos.}
\makebox[3cm][r]{In de doos.}
\makebox[\textwidth]
{\includegraphics[width=1.1\textwidth]
{slinger}}
Indedoos.
Indedoos.
Indedoos.
\framebox{In de doos.}
\framebox[3cm][c]{In de doos.}
\framebox[3cm][s]{In de doos.}
\framebox[1.5\width]{In de doos.}
Indedoos.
Indedoos.
In
de
doos.
Indedoos.
30
Documents you may be interested
Documents you may be interested