mvc 5 display pdf in view : Convert pdf form to html form software control project winforms web page asp.net UWP latbeg13-part426

\raisebox{1.5ex}{Hoog}
en
\raisebox{-1.5ex}{Laag}.
Half \raisebox{.5\height}{hoog}.
Hoog
en
Laag
.
Half
hoog
.
\setlength\fboxrule{2pt}
\setlength\fboxsep{20mm}
\framebox{In de doos.}
Inde doos.
Jekuntdelijndikteendetussenruimtewijzigendoordelengteintestellenvandeparameters
\
fboxrule
en \
fboxsep
De diktemaat \
fboxrule
heeft standaarddikte 0.4pt, en \
fboxsep
standaard3pt.
3.24.3 Parboxenminipage
\parbox{3cm}{
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor.
}
\framebox{
\parbox{3cm}{
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor.
}
}
Lorem ipsum dolor
sit amet, consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
Lorem ipsum dolor
sit amet, consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
\begin{minipage}{3cm}
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor.
\end{minipage}
\framebox{
\begin{minipage}{3cm}
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor.
\end{minipage}
}
Lorem ipsum dolor
sit amet, consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
Lorem ipsum dolor
sit amet, consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
Een\
parbox
(paragraph-box)kanverschillenderegelsbevatten,welkeinalinea-moduswor-
dengezetzoalsgewonetekst. Jemoetzekerdebreedtebepalen,bijvoorbeeld
{0.50\textwidth}
of
{3cm}
.
Jekunteentekstvanmeerdereregelsineenboxplaatsenmethetcommando\
parbox
ofmet
een \
minipage
-omgeving. \
parbox
dientvoorkorteteksten, terwijlde
minipage
-omgeving
een completemini-versieisvaneen pagina,eneigenvoetnotenkan bevatten.
31
Convert pdf form to html form - software control project:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Convert pdf form to html form - software control project:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
De tekst in een \
parbox
of in een
minipage
-omgeving wordt in alinea’s gezet en de regels
worden zoveelmogelijkopgevuld,afgebroken enonderelkaargezet.
Jekunteventueel nog drieparameters(optie)bepalen:
\parbox
[vert pos][hoogte][inw pos]{breedte}
{Tekst}
\begin{minipage}
[vert pos][hoogte][inw pos]{breedte}
Tekst
\end{minipage}
Je moetde breedte van zo’n box opgeven. Je geeft optioneel de verticale positie van debox
opmetdeparameter
[t]
,
[c]
(standaard)of
[b]
.
[t]
de top van de box
gelijk met de basis-
lijn van de omlig-
gendetekst
,
[c]
verticaal
gecen-
treerd ten opzichte
van de omliggende
tekst
of
[b]
de bodem
gelijk
met de basislijn
van de omliggende
tekst
.
De \
parbox
ende
minipage
-omgeving hebben hebben beidenog twee optioneleparameters
[hoogte]en[inwendigepositie].
De inwendigepositie kanzijn:
[t]
,
[b]
of
[c]
(standaard inwpos =vertpos).
[t]
de
tekst
bevindt zich
bovenaan in
debox
,
[c]
de
tekst
bevindt zich
ondereaan
in debox
of
[b]
de tekst is
verticaal
gecentreerd
in debox
.
\framebox{\parbox[b][12ex][c]{5em}{47\\De Haeghe}}
is een verblijf van het type
\framebox{\parbox{4em}{\centering Bed \\ \& \\Breakfast}}.
47
DeHaeghe
iseen verblijfvan hettype
Bed
&
Breakfast
.
Wil jeeen kaderrondde \
parbox
of
minipage
,zethetgeheel danineen \
framebox
.
\begin{center}
\setlength\fboxrule{1.2pt}
32
software control project:VB.NET PDF Form Data Read library: extract form data from PDF in
RasterEdge .NET PDF SDK is such one provide various of form field edit functions. Demo Code to Retrieve All Form Fields from a PDF File in VB.NET.
www.rasteredge.com
software control project:C# PDF Form Data Read Library: extract form data from PDF in C#.
A best PDF document SDK library enable users abilities to read and extract PDF form data in Visual C#.NET WinForm and ASP.NET WebForm applications.
www.rasteredge.com
\framebox
{\setlength\fboxrule{.7pt}%
\framebox{\parbox[b][12ex][c]{6em}{\centering Bed \\ \& \\Breakfast}}}
\end{center}
Bed
&
Breakfast
Jekuntookeen boxineen boxineen boxzetten.
3.25 Letterstijl
LaTeXkiestautomatischdegepastelettergrootte(grotelettersvoortitels,kleinelettersvoor
voetnoten,enz.). Somswil je echterzelfeen stukje lopende tekstineen bepaaldeletterstijl
zetten. De lettergroottes zijn relatieve groottes. De absolute lettergrootte hangt af van de
optie
10pt
,
11pt
of
12pt
van de
documentklasse
.
3.25.1 SmallCaps
De opmaaktaaal \textsc{html}
Deopmaaktaalhtml
Woordeninhoofdletterswordeninkleinkapitaalgezet.
3.25.2 Cursief
Heb jij \emph9{Jip en Janneke}al gelezen
HebjijJip enJannekealgelezen?
LaTeXgebruiktcursief omtekst tebenadrukken.
3.25.3 Vet
Een \textbf{dikke} olifant
Eendikkeolifant
3.25.4 Grootenklein
{\Huge Olifanten}
{\footnotesize Een olifantje}
Olifanten
Eenolifantje
Andere commando’s voor de lettergrootte van eengroep, omsloten dooraccolades({...}) ,
teveranderen:
33
software control project:VB.NET PDF Form Data fill-in library: auto fill-in PDF form data
C#: Convert PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# File: Merge PDF; C# Protect: Add Password to PDF; C# Form: extract value from fields;
www.rasteredge.com
software control project:VB.NET Image: Professional Form Processing and Recognition SDK in
Please make sure you have checked your forms before using form printing add are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
\tiny\scriptsize\footnotesize\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
3.25.5 Sansserifentypewriter
{\sffamily Olifanten vergeten nooit.}
{\ttfamily Geachte heer}
Olifantenvergetennooit.
Geachte heer
3.25.6 Onderstrepen
Onderstrepenwordtinhetalgemeenalstypografischongewenstbeschouwd. Hetisnamelijk
eentechniekdiestamtuithettypemachinetijdperk,toenonderstrepen
cursief moestvervan-
gen.
onderstrepen
cursief
Goed
Fout
Gebruikcursief
3.26 Foutmeldingen
Een brontekst in LaTeX is eigenlijk een reeks van instructies aan de computerom een be-
paalde tekst drukklaartemaken. Als LaTeXdaarbij eencommando tegenkomtdat hetniet
begrijpt,zalLaTeXeenfoutmelding inhetuitvoervenstervandeeditor(ofaandeopdracht-
prompt) schrijven met een beknopte, maar precieze omschrijving van het probleem. Voor
minderernstigeproblemen,geeftLaTeXwaarschuwingen(warnings).
Panikeernietbijhetzienvandezefouten. Iedereen,beginnerszowelalsgevorderden,maken
fouten: vooralfoutgeschrevencommando’s. LeesopnieuwdesectieLerenopgaanmetfouten
inLaTexvoorbeginners -deel1 (Van Hirtum,LaTeXvoorbeginners-deel1, pagina42).
Alsjedegoede raad uitsubsectie3.23Hetgeheimvandesmid oppagina29opvolgt, kunje
reedsheel watfoutmeldingenvoorkomen.
3.26.1 Overfullbox
...
\usepackage[text=4cm]{geometry}
...
Paternosterbolletjesmakerijendirecteur
Paternosterbolletjesmakerijendirecteur
34
software control project:C# PDF Form Data fill-in Library: auto fill-in PDF form data in C#
Robust .NET components and dlls for filling in PDF form online in ASP.NET WebForm application. Able to fill out all PDF form field in C#.NET.
www.rasteredge.com
software control project:VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
C#: Convert PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# File: Merge PDF; C# Protect: Add Password to PDF; C# Form: extract value from fields;
www.rasteredge.com
Uitvoervenster
zomaar.tex...
zomaar.tex(6): Overfull \hbox (69.35597pt too wide)
in paragraph at lines 6--7
LaTeXdoet erg veel moeite om mooie regels te maken, rekening houdend met de hele ali-
nea. Als geen van de methoden een mogelijkheid biedt om een gladde rechterkantlijn te
produceren,geeftLaTeXeenmeldingvaneen
overfull box
.Dittreedtvooralopalsergeen
geschikteplek wordtgevondenomeenwoord aftebreken.
3.26.2 Moeilijkverklaarbarefouten
De meeste foutmeldingen van LaTeXzijn zelfverklarend. Maarweesgewaarschuwd datde
plaatswaarLaTeXeenfoutondtdekt(vele)regelsverderkanzijndandeplaatswaardefout
ookdaadwerkelijkoptreedt. Vergelijkditmethetonderwaterlopenvandehallineenhuis:
deoorzaak kanbestineen anderekamerinhuisopgetredenzijn,bijvoorbeeldeenkraanin
de badkamerdie is blijven open staan. Dergelijke fouten kunnen duspas worden opgelost
door‘mensen’, diekunnenlezenenbegrijpen wat debrontekst eigenlijk betekentofwatde
bedoeling isvanbepaaldecommando’s.
Beginnerszoudenzekerdelijstvandespecialetekens(ziesubsectie3.6oppagina22)moeten
controleren.Hetperongeluktypenvaneenvandezespecialetekenskanfoutenveroorzaken.
In het begin, bij het leren van LaTeX, heb je daar veel mee te maken. Later verdwijnt dit
vanzelfalsje gewendbent aan dezespecialetekens.
3.26.3 Toomany}’s
Logvenster
! Too many }
'
s.
l.8 \date 9 september 2007}
Deoorzaak vandefoutishierhetontbrekenvandeopeningsaccoladetussenhetcommando
\
date
endetekst 9september’. Nochtans zegt LaTeXniet datereen accoladeteweinig is,
maardat dedesluitaccoladena2007’een accoladeteveelis. Deverklaring is hetfeitdater
nahetcommando\
date
ietsandersmágstaandaneenbeginaccolade.LaTeXkannietraden’
datjijeenopeningsaccolade vergetenbent,totdatheteeneenzaamsluitaccoladevindt!
3.26.4 Undefinedcontrolsequence
...
\usepakackage[text=4cm]{geometry}
...
Uitvoer
zomaar.tex...
zomaar.tex(4): Fout: ! Undefined control sequence.
zomaar.tex(4): Fout: ! LaTeX Error: Missing \begin{document}.
Log
! Undefined control sequence.
<recently read> \usepakackage
l.4 \usepakackage
[text=4cm]{geometry}
35
software control project:.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
Convert PDF to images, like Tiff. Convert image files to PDF. File & Page Process. Edit, remove images from PDF. Add, edit, delete links. Form Process.
www.rasteredge.com
software control project:VB.NET PDF Field Edit library: insert, delete, update pdf form
The demo code below can help you to add form fields to PDF file in VB.NET class. This is VB.NET sample code for deleting PDF document form field.
www.rasteredge.com
LaTeXkent’ geencommando (control sequence)metalsnaam\
usepakackage
.Deoorzaak
van dezefoutisduidelijk: eenfoutgespeldecommandonaam(tesnelgetypt:stuikelenover
deeigenvingers).
3.26.5 Runawayargument
...
\usepackage[text=4cm]{geometry
...
Uitvoer
zomaar.tex...
zomaar.tex(1): Fout: ! File ended while scanning use of
\@fileswith@ptions.
zomaar.tex(1): Fout: ! Emergency stop.
zomaar.tex(1): Fout: !
==> Fatal error occurred,
no output PDF file produced!
--------------------------------------------------
zomaar - 3 fout(en)
Log
Runaway argument?
{geometry \begin {document} Hallo \end {document}
! File ended while scanning use of \@fileswith@ptions.
<inserted text>
\par
Hier isde eindaccolade vergeten, zodat het argument
geometry
de kans heeft om te gaan
lopen’. DezesoortvanfoutishettegenovergesteldevanToomany}’s’.Hierziejeeentypisch
fenomeen meteenfout: ze veroorzaaktonmiddellijkeen ketting vananderefoutmeldingen
(3fouten): doorhetontbreken vaneen sluitaccolade kan de restvan de brontekstookniet
behoorlijkwordenbegrependoorLaTeX,omdatLaTeXnogsteedsaanhetzoekenisnaarde
ontbrekendesluitaccolade. Nahetplaatsenvandeontbrekendeaccoladeverdwijnenookde
anderefoutmeldingen.
%zomaar.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
% \usepackage{ctable}
\begin{document}
\begin{tabular}{cc}
\FL Lorem & Ipsum
\NN 12
& 20
\LL
\end{tabular}
\end{document}
Uitvoervenster
zomaar.tex...
zomaar.tex(7): Fout: ! Undefined control sequence.
zomaar.tex(8): Fout: ! Undefined control sequence.
36
zomaar.tex(8): Fout: ! Extra alignment tab has been changed to \cr.
zomaar.tex(9): Fout: ! Undefined control sequence.
--------------------------------------------------
zomaar - 4 fout(en),
Logvenster
! Undefined control sequence.
l.7 \FL
Lorem & Ipsum
! Undefined control sequence.
l.8 \NN
12
& 20
! Extra alignment tab has been changed to \cr.
<recently read> \endtemplate
l.8 \NN 12
&
20
! Undefined control sequence.
l.9 \LL
LaTeX kent de commando’s (control sequences) \
FL
,\
NN
en \
LL
niet, omdat het typische
macro’szijnvanhetpakket pakket
ctable
,datnog nietgeladenisinde preamble.
Voeg de regel
\usepackage{ctable}
toeindepreamble, endefoutishersteld.
3.26.6 Packagenotfound
...
\usepackage{ctablel}
...
Uitvoer
zomaar.tex...
zomaar.tex(0): Fout: ! LaTeX Error: File
`
ctablel.sty
'
not found.
zomaar.tex(5): Fout: ! Emergency stop.
--------------------------------------------------
zomaar - 2 fout(en)
Log
! LaTeX Error: File
`
ctablel.sty
'
not found.
Deze typfout(

ctablelinplaatsvan
ctable
)veroorzaaktde foutmelding
File
`
ctablel.sty
'
not found
omdatergeenpakket ismetdenaam
ctablel
.
37
4 Pakketten
4.1 Usepackage
\documentclass[a4paper]{article}
\
usepackage
[text=4.5cm]{
geometry
}
\
usepackage
[dutch]{
babel
}
\begin{document}
Schrijvers schrijven
geschreven schrijfsels...
\end{document}
Schrijversschrijvengeschre-
ven schrijfsels. Schrijvers
schrijvengeschrevenschrijf-
sels.
Schrijvers schrijven
geschreven
schrijfsels.
Schrijversschrijvengeschre-
venschrijfsels.
StandaardL
A
T
E
Xissomsnietvoldoende. Erzijnveleextrafunctionaliteitenbeschikbaarinde
vormvanmacro-pakketten.
Alsje Nederlandstalige teksten schrijft, gebruik dan het
babel
-pakket met de optie
dutch
.
Dit pakket zorgt ernamelijk voor dat woorden correct afgebroken worden volgens de Ne-
derlandstaligeafbreekregelsendatnamenvanhoodstukken(‘Hoofdstuk ...’ i.p.v. ‘Chapter
...’),figuren,tabellen,enz. inhetNederlandsbenoemdworden.Letopdecorrecteafbreking
van de woorden ‘geschre-ven’, ‘schrijf-sels’,‘ge-schreven’ en ‘Schrij-vers’. Met het
geometry
-
pakketkunjeonderanderedetekstbreedteinstellen. Ziesectie5Lay-outoppagina42voor
meeruitleg overlay-out.
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\
usepackage
{
xcolor
}
4
\begin{document}
5
6
\fcolorbox{black}{green}{
7
\begin{minipage}{3cm}
8
Lorem ipsum nam ut nostrud
9
fierent, deleniti maluisset.
10
\end{minipage}
11
}
12
13
\end{document}
Lorem ipsum nam
ut nostrud fierent,
deleniti maluisset.
Het
xcolor
-pakket is bijvoorbeeld handig bij het maken van gekleurde kaders. Sommige
pakkettenwordenstandaardmetLAT
E
Xmeegeleverd. BijMiKTeXwordenhonderdenpakket-
ten meegeleverd. Voorelk pakket geldt echter: als je de functionaliteitvan een pakketwilt
gebruiken, moetjehet pakket activeren indepreamble(dusvóór
begin{document}
)vande
brontekst:
\
usepackage
[opties]{pakket}
Usepackage
Leessteedsde meegeleverdedocumentatiebijhetpakket.
38
c:
/
Programfiles
MiKTeX2.9
doc
latex
geometry
graphics
grfguide.pdf
...
hyperref
...
...
miktex
bin
pdflatex.exe
biber.exe
...
...
ImageMagick
Winshell
...
Je
vindt
massa’s docu-
mentatie in de
MikTeX
-boom.
4.2 Newcommand
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\
newcommand
{\
toets
}
4
[1]
5
{\framebox{\sffamily #1}}
6
\begin{document}
7
Druk op \
toets
{Enter}.
8
Druk op \
toets
{F5}.
9
\end{document}
Drukop Enter
.Druk op F5
.
Alsjeopverschillendeplaatseninhetdocumenteenspecialeopmaak wiltgebruikenombij-
zonderedelentebenadrukkenofandersweertegeven,dangebruikjebesteen\
newcommand
omdezespecialeopmaaktedefiniëren.
Deze aanpak heeft een praktisch voordeel. Als je later beslist om deze speciale opmaak te
veranderen,hoefje enkeldezeopmaakte herdefiniëren. Opalle plaatsen in het document
waardezedefinitiegebruikt is,wordtdan automatische de nieuweopmaak van kracht. Dit
heetwerkenmetstijlen.
De kracht van LAT
E
Xkomt pas ten volle totuiting, alsjegebruik maakt van de mogelijkheid
omzelf commando’stedefiniëren. Hierzijnnog enkelevoorbeelden.
\
newcommand
{\
procent
}
{\,\%}
21\
procent
{} van 200.
21%van200.
Nieuwe commando’s worden meestal in de preamble gedefinieerd, maarkunnen ook in de
bodyaangemaaktworden. Hetmaken vannieuwecommando’sgebeurtalsvolgt:
\newcommand
{nieuwenaam}
[aantal parameters]
[standaardwaarde eersteparameter]
{definitie}
Newcommand
39
De eerste parameter(naam commando) van
\newcommand
is verplicht en moet een nieuwe
naamzijn, dit wil zeggen, mag nog niet gedefinieerd zijn. Alsje een bestaand commando
wilherdefiniëren,moetje
\renewcommand
gebruiken. Desyntaxvanditcommandoisprecies
dezelfdealsdievan
\newcommand
,alleenoverschrijfthetdevorigedefinitievanhetbestaande
commando.
De tweede parameter van
\newcommand
is optioneel en bevat een getal tussen 1 – 9. Dit
getal geeft aan hoeveel parameters er verwacht worden als je het nieuwe commando ge-
bruikt. Wanneerdezeparameternietopgegeven wordt,gaatLAT
E
Xervan uitdat hetnieuwe
commandogeenparametersverwacht.
De derdeparametervan
\newcommand
is ook optioneel en bevat eenstandaardwaarde voor
deeersteparametervanhetnieuwecommando.¹
Indevierde(verplichte)parameterstaat,wathetnieuwecommandodoet. Desymbolen
#1
,
#2
,enzovoort, kun je inde definitievanhet nieuwe commando gebruiken.
#1
wordtauto-
matischvervangendoordeeersteparametervanhetnieuwecommando,
#2
wordtvervangen
doorde tweedeparametervanhetnieuwecommande,enzovoort.
¹Dederdeparametervan\
newcommand
heeftduspaszinalsdetweede(optionele)parametervan\
newcommand
ingevuldis:ermoetnamelijkminstenséénparameterzijnvoorhetnieuwecommando.
40
Documents you may be interested
Documents you may be interested