mvc 5 display pdf in view : Convert pdf to website Library control component .net azure web page mvc latbeg14-part429

4.3 Voorbeelden
1
\documentclass[10pt]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\
newcommand
4
{\
meerkeuzehorizontaal
}
5
[4]
6
{
7
\begin{center}
8
\begin{tabular}{cccc}
9
A&B&C&D
10
\\
#1 &
#2 & #3 & #4
11
\end{tabular}
12
\end{center}
13
}
14
\
newcommand
15
{\
meerkeuzeverticaal
}
16
[3]
17
{
18
\begin{enumerate}
19
\item[A] #1
20
\item[B] #2
21
\item[C] #3
22
\end{enumerate}
23
}
24
\begin{document}
25
Lorem ipsum?
26
27
\
meerkeuzehorizontaal
28
{dolor}{sit}{pax}{casa}
29
30
Welk dier is geen zoogdier?
31
32
\
meerkeuzeverticaal
33
{aap}{beer}{koe}
34
\end{document}
Loremipsum?
A
B
C
D
dolor sit pax casa
Welkdierisgeenzoogdier?
A aap
B beer
C koe
41
Convert pdf to website - Library control component:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Convert pdf to website - Library control component:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
5 Lay-out
5.1 Documentclass
DeeersteinformatiedieL
A
T
E
Xmoetkennenomeenbrontekstteverwerken,isdestijlvanhet
document.Ditgebeurtmet:
\
documentclass
[opties]{klasse}
Voordeklassekunjekiezenuit:
• article
voorartikelsintijdschriften,korteverslagen,...
Standaardbegint er geen nieuwepagina na detitel vanhet document enwordt het
document enkelzijdig opgemaakt. Je kunt deze voorkeurinstelling wijzigen met de
opties.
Artikelsbevattengeen hoofstukken,alleengenummerdesecties.
• report
voorlangereverslagendieuitverschillendehoofdstukkenbestaan,cursussen,eindwer-
ken,...
Standaardbegintereennieuwepaginanadetitel(erisduseenapartetitelpagina)en
wordthetdocumentenkelzijdigopgemaakt.
Nieuwehoofdstukkenbeginnenopdeeerstbeschikbarenieuwepagina.
• book
voorechteboeken,dieookuitverschillendehoofdstukkenbestaan,metaparttitelblad,
enz.
Standaardbegintereennieuwepaginanadetitel(erisduseenapartetitelpagina)en
wordthetdocumenttweezijdig(rectoverso)opgemaakt.
Nieuwehoofdstukkenbeginnenopdeeerstbeschikbarenieuwerechterpagina.
• slides
voortransparanten.Dezeklassegebruikt
grotesansserifletters.
Je kunt verschillendeopties van
\documentclass
opgeven, gescheiden door komma’s. Je
kuntkiezenuit:
10pt
(standaard),11pt,12pt
definieert delettergroottevoorhet geheledocument. Als jegeenoptieaangeeft,dan
wordtstandaard
10pt
ingesteld.²
• a4paper,a5paper,...
definieerthet papierformaat.³
• titlepage,notitlepage
bepaalt of eennieuwe pagina moet starten na de titelvan het document of niet. De
klasse
article
startstandaardgeennieuwepagina,maar
report
en
book
wel.
onecolumn
(standaard),twocolumn
Hetdocumentwordtintweekolommenafgedrukt(krantenstijl).
• twoside,oneside
Deklasssen
article
en
report
zijnstandaardenkelzijdigendeklasse
book
isstandaard
tweezijdig:bredelinkermargeenpaginanummerslinksvoordeevenpagina’s,enbrede
²Eenpuntis
1
72
vaneeninch(2,54cm),dusongeveer
1
3
mm.
³DestandaardwaardeishetinAmerikagebruikteletter-formaat(6mmbrederen18mmkorterdanhetEuropese
A4-papier).
42
Library control component:C# HTML5 Viewer: Deployment on DotNetNuke Site
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. RasterEdge.XDoc.PDF.HTML5Editor.dll. Set Website: Click Site->Settings, set website running port and .NET Framework Version.
www.rasteredge.com
Library control component:C# PDF: C# Code to Create Mobile PDF Viewer; C#.NET Mobile PDF
compatible with most mobile browsers; Convert mobile device package, activated C#.NET mobile PDF document viewer Start a Website project in Visual Studio 2005
www.rasteredge.com
rechtermarge enpaginanummers rechts voor deoneven pagina’s. Of het document
effectieftweezijdigwordtafgedrukt,bepaaljenatuurlijkzelfmetdeprinter.
• openright,openany
bepaalt of nieuwehoofdstukkenenkelop een rechterpaginadanwel op deeerst be-
schikbarepaginamoetenbeginnen.Deklasse
report
laatnieuwehoofdstukkenstan-
daardopdeeerstbeschikbarepaginabeginnen,deklasse
book
opdeeerstbeschikbare
rechterpagina.Deklasse
article
heeftgeenhoofdstukken.
Voorbeeld:
\documentclass[
a4paper,11pt,twoside
]{
article
}
5.2 Pagina-opmaakstijlen
\documentclass[a4paper]{article}
\
pagestyle
{stijl}
\begin{document}
...
body
...
\end{document}
Met
\pagestyle
kunjebepalenhoedekoptekst endevoettekstermoetenuitzien. Voorde
stijl
kunjekiezenuit:
• plain(standaardvoor
article
)
Paginanummerskomenmiddenonderaandepagina.
• headings(standaardvoor
book
)
Detitelvanhetlopendehoofdstuk(ofsectie)komtbovenaan elkepaginaaandebin-
nenkant. Hetpaginanummer komtookbovenaan,maaraandebuitenkant: rechtsbij
oneside
enafwisselendrechts/linksbij
twoside
.
Documentklasse
Linkerpagina
Rechterpagina
book
,
report
p
hoofdstuk
sectie
p
article
p
sectie
subsectie
p
• empty
drukt geenvoettekstofkoptekstaf(endusookgeenpaginanummers).
• myheadings
Werkt hetzelfdeals
headings
,behalvedat dekopteksttitels voorelkepaginabepaald
wordendoordecommando’s
markright
of
markboth
.Voorbeeld:
\documentclass[twoside]{book}
\
pagestyle
{
myheadings
}
\
markboth
{\LaTeX{} voor beginners}{Van Hirtum}
\begin{document}
...
\end{document}
43
Library control component:C# Image: How to Integrate Web Document and Image Viewer
RasterEdgeImagingDeveloperGuide8.0.pdf: from this user manual, you can find the detailed instructions and explanations for why & how Setup Your ASP.NET Website.
www.rasteredge.com
Library control component:C# Image: Tutorial for Document Viewing & Displaying in ASP.NET
deploying the ImageCache.Following are detailed steps for website configuration dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
www.rasteredge.com
2
LAT
E
Xvoorbeginners
Theidealsituationoccurs
whenthethingsthatweregard
asbeautiful
arealseregardedbyother people
asuseful. ...
VanHirtum
3
T
E
X is zowel mooi als erg bruikbaar.
Sinds ik de ‘traditionele’ tekstverwer-
keropeenzijspoor zette, betekenthet
schrijvenvanwiskundigetekstenplezier
enontspanning. ...
Jekuntdeopmaakstijlvaneenbepaaldepaginawijzigenmethetcommando:
\
thispagestyle
{stijl}
Bijv.
\thispagestyle{empty}
onderdruktvoordehuidigepaginadevoet-enkoptekst,in
hetbijzonderhetpaginanummer.Merkopdatdezepaginaweldegelijkeenpaginanummer
heeft,maardezewordt nietafgedrukt.
5.3 Afmetingenvanmargesentekst
Met
het
geometry
-
pakket
kun
je
heel ge-
makkelijk
de
afmetingen
van marges en
tekst wijzigen.
LaTeXvoorziet standaardinruimemarges eneenniet tebredetekstbreedte. Endaarzijn
goederedenenvoor. ZieLaTeXvoorbeginners- deel1(VanHirtum,LaTeXvoorbeginners-
deel1).Wiljeomeenofandereredentochdemargeswijzigen,kunjeditbestdoenmethet
geometry
-pakket.
Hierzijnenkelevoorbeelden:
\usepackage[margin=4cm]{geometry}
Allemarges(links,onder,rechtsenboven)zijnnuevenbreed(4cm).
\usepackage[text={14cm, 21cm}, top=2cm, left=4cm]{geometry}
Detekstis14cmbreeden21cmhoog.Debovenmargeis2cmendelinkermargeis4cm.Met
het
geometry
-pakketkunjezelf bepaaldeafmetingenkiezenterwijldeandereontbrekende
afmetingenautomatisch berekendworden. Ziededocumentatievan het
geometry
-pakket
voormeerinformatie.
⁴Let op: als je de titelpagina zonder paginanummer wilt, moetje ditcommandogevenná hetcommando
\maketitle
.
44
Library control component:VB.NET Word: VB Code to Create Word Mobile Viewer with .NET Doc
Directly convert your Android, iOS or Windows mobile device prorgam, please link to see: PDF Document Mobile Begin a website project with Visual Basic language
www.rasteredge.com
Library control component:C# TIFF: C#.NET Mobile TIFF Viewer, TIFF Reader for Mobile
most mobile browsers like iOS and Android; Convert your mobile Viewer in C#.NET. As creating PDF and Word Create a website project in Visual Studio 2005 and name
www.rasteredge.com
5.4 Paginanummers
Het commando
\pagenumbering{parameter}
bepaalt de stijl van de paginanummers. De
mogelijke
stijlen
zijn:
arabic
(1 2 3 4 ...dit is destandaardstijl),
roman
(iii iii iv ...),
Roman
(IIIIIIIV...),
alph
(abcd...),
Alph
(ABCD...).
Ditcommandoresetdepaginateller.Bijv.omallepagina’sinhet‘voorwoord’met Romeinse
cijferstenummerenenderestvandetekstmetIndo-Arabischecijfers:
...
\
pagenumbering
{roman}
Voorwoord ...
\chapter{Beginnen met \LaTeX{}}
\
pagenumbering
{arabic}
Hoofdtekst ...
Dehoofdtekstbegintopnieuwtenummerenvanafpagina1.Jekuntookdenummeringlaten
beginnenmeteenzelfgekozenpaginanummer:
\
setcounter
{
page
}{zelfgekozen paginanummer}
5.5 Nieuwepaginaoponevenpagina
Het commando
\cleardoublepage
beëindigt de huidigepaginaenprint eerst allefiguren
entabellenaf dieindewachtrijstaan. Ineen tweezijdigepaginastijl wordt devolgende
paginabegonnenop een rechterpagina(oneven nummer). Eventueel wordt eerst nog een
legepaginaingevoegd.
5.6 Titel
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\usepackage{graphicx}
4
\
title
5
{\sffamily\Huge Olifanten voor beginners}
6
\
author
7
{\sffamily\Large Merel l Vanherten}
8
\
date
9
{\sffamily\large 2008}
10
\usepackage[margin=1cm]{geometry}
11
\begin{document}
12
\
maketitle
13
\
thispagestyle
{
empty
}
14
\begin{center}
15
\includegraphics
16
[width=0.60\textwidth]{olifantndutu}
17
\end{center}
18
\
clearpage
19
...
20
...
21
...
22
\end{document}
Olifantenvoorbeginners
MerelVanherten

.........
De titel vanhet document wordt ingevoegdmet het commando \
maketitle
. De precieze
titelgegevens wordengespecificeerdmet driecommando’s: \
title
,\
author
en\
date
. De
titel,auteursnaamendatumwordengecentreerd,elkopeenaparteregel.Alseentiteltelang
⁵netals\
clearpage
45
Library control component:C# Image: C# Code to Upload TIFF File to Remote Database by Using
to RasterEdge DocImage; Start an upload folder in the website's root to We are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
Library control component:VB.NET PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images
Our website offers PDF to Raster Images Conversion Control developers are able to load target PDF document from local file or stream and convert it into
www.rasteredge.com
is,wordthijautomatischafgebroken.Jekuntechterzelfdeplaatsbepalenwaareennieuwe
regelbegonnenwordt door een
\\
intevoegen. Als er meerdereauteurszijn,waarvande
namengescheidenzijndoor
\and
,danverschijnendenamenzijaanzij.
Voorbeeld:
\title{Weervoorspelling op lange termijn \\onmogelijk}
\
author
{Jan Jansen \\Tienen
\
and
Eva Dewinter \\Geel}
\date{1 april 2005}
\
maketitle
\
begin
{
abstract
}Het weer is onderhevig aan ... \
end
{
abstract
}
Weervoorspelling op lange termijn
onmogelijk
Jan Jansen
Tienen
Eva Dewinter
Averbode
1april 2005
Samenvatting
Hetweerisonderhevigaanchaotischespelregels. Klei-
neoorzakenkunnenoptermijngrotegevolgenhebben,de-
ze kleinigheden zijn onberkenbaar, dus weersvoorspelling
op langetermijn isonmogelijk.
Alsjehet
date
-commando weglaat, neemt LAT
E
Xautomatischdedatum vanvandaag. Met
hetlege
\date{}
wordtdedatumweggelaten.Als jegeenauteurwiltvermelden,laatjehet
author
-commando weg. Zoals reeds eerder gezegd, wordt de ‘titel’ op een apartepagina
afgedrukt bij
book
en
report
,en dit gedrag kan beïnvloed worden door
notitlepage
en
titlepage
.
Jekunteenapartetitelpagina(zonderpaginanummer)ookzettenmeteenomgeving:
\begin{titlepage}...\end{titlepage}
Denummeringbegintdanvanaf1 opdevolgendepagina.
Tussen
\begin{abstract}
en
\end{abstract}
kaneensamenvatting gegevenworden.Deze
wordtineenkleinerlettertypegezetenmeteenkleineretekstbreedte.Ditcommandoisniet
beschikbaarindedocumentklasse
book
.
5.7 Inhoudsopgave
Jekunt deinhoudsopgaveinhet document zettenmet het commando
\tableofcontents
.
Letop:omdeinhoudsopgavetegenereren,moetjehetdocumentdriemaallatexen:
• Tijdens deeerste compilatie(‘latexen’) worden de verschillende regels diein de in-
houdsopgavemoetenkomen,weggeschreveninhetbestanddocumentnaam.toc.Maar
dezeinhoudsopgaveismeestalnietcorrect,omdatdepaginanummeringnognietklopt:
deinhoudsopgaveneemtimmerszelfookplaatsin.
• Tijdensdetweedecompilatiewordendezeregels(metfoutepaginanummering)inhet
documentgezet opdeplaatswaarhetcommando
\tableofcontents
staat.Nuwordt
eennieuweinhoudsopgaveweggeschrevennaarhet
toc
-bestand.
46
Library control component:C# Word: How to Create Word Mobile Viewer in with Imaging SDK
component DLLs for image manipulation (jpeg, png, gif, bmp and tiff); PDF, Microsoft Word Create a Visual C# Website project in Visual Studio 2005 and name it
www.rasteredge.com
Library control component:VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
Able to render and convert PDF document to/from supported offers robust APIs for editing PDF document hyperlink provide quick access to the website or other
www.rasteredge.com
• Tijdensdederdecompilatiewordtdejuisteinhoudsopgaveinhetdocumentgezet.
Jekunt dediepte(0=
alleen hoofdstukken
,1=
ook secties
,2=
ook subsecties
,3=
ook
subsubsecties
)bepalenmethetcommando:
\setcounter{
tocdepth
}{diepte}
Standaardwordendrieniveausopgenomenindeinhoudsopgave,dus voor
book
en
report
:
totenmetsubsecties,envoor
article
:tot enmetsubsubsecties. Alsjeietspersetochwil
opnemenindeinhoudsopgave,bijvoorbeeldeenVoorwoordofhet trefwoordenregister,doe
jeditzo:
\section
*
{Voorwoord}
\
addcontentsline
{toc}{section}{Voorwoord}
...
\printindex
\
addcontentsline
{toc}{section}{Trefwoordenregister}
5.8 Hoofdstukken,secties,subsecties
1
\documentclass
2
[a4paper,twoside]
3
{
article
}
4
\usepackage[dutch]{babel}
5
\title{\LaTeX{} voor beginners}
6
\author{Jan Jansen}
7
\date{\today} % % of: \date{1 april l 2005}
8
\setlength{\textwidth}{6cm}
9
\begin{document}
10
\maketitle
11
\thispagestyle{empty}
%Dit moet ná \maketitle
12
\tableofcontents
13
\
section
{Inleiding}
14
\
subsection
{Beginnen met \LaTeX}
15
\LaTeX{} is gratis\ldots
16
\
section
{Installatie}
17
\
subsection
{MiKTeX}
18
\subsubsection{Downloaden}
19
MiKTeX is d\
'
e installatie\ldots
20
\
subsection
{Installeren}
21
Kies voor
`
large
'
\ldots
22
\subsubsection
*
*
*
{Nederlands}
23
Afbreekregels\ldots
24
\ldots
25
\
appendix
26
\
section
{Documentatie}
27
In de
`
texmf
'
-boom\ldots
28
\end{document}
LAT
E
Xvoorbeginners
JanJansen
25januari2016
Inhoudsopgave
1 Inleiding... ... ... ... ..
1
1.1 WatisLAT
E
X? ......... 1
2 Installatie................. 1
2.1 MiKTeX............. 1
2.2 Installeren........... 1
A Documentatie.............. 1
1 Inleiding
1.1 WatisLAT
E
X?
LAT
E
Xisgratis...
2 Installatie
2.1 MiKTeX
2.1.1 Downloaden
MiKTeXisdéinstallatie...
2.2 Installeren
Kiesvoor‘large’...
Nederlands
Afbreekregels......
Eendocumentvandeklasse
article
heefteentitelenis ingedeeldinsecties,ondersecties
enonderondersecties.Achteraankomeneventueelnogappendices.
(Sub)Sectiesmeteen‘*’gemerktkrijgengeensectienummerenwordendusnietopgenomen
indeinhoudsopgave.
Als jeappendices wilt opnemen, moet je éénmaal het commando
\appendix
typen. Alle
sectiesdienádit
appendix
-commandokomen,wordenalsappendixgezet.
47
Deklassen
report
en
book
latennogtweeanderecommando’stoe:
\
part
{Titel} %(ook in article beschikbaar)
\
chapter
{Titel}
L
A
T
E
Xregeltzelfdewitruimtetussensecties,denummeringendelettergroottevandetitels.
Tweecommando’sverschilleneenbeetjevanderest:
• Hetcommando
\part
heeftgeeninvloedopdenummeringvandehoofdstukken. Als
hoofdstukken1,2 en3 samenheteerstedeelvormen,krijgt heteerstehoofdstukuit
hettweededeelhetnummer4.
• Hetcommando
\appendix
zorgtervoordatdenummeringvandevolgendehoofdstuk-
ken(ofsectiesindeklasse
article
)metlettersgebeurtinplaatsvanmetcijfers.
Allesopeenrijtje:
\part{Titel}
\chapter{Titel}
%(alleen in book en report)
\section{Titel}
\subsection{Titel}
\subsubsection{Titel} %(alleen genummerd in article)
\appendix
%nu begint nummering met letters
5.9 Kruisverwijzingen
Dit is eenvandekrachtigstefunctiesvanL
A
T
E
X. Jekunt elkpuntineendocumentvoorzien
vaneennaam(label),ennaarditlabelverwijzenvanuitelkeandereplaatsinhetdocument.
LAT
E
Xzalsteedshetcorrectekruisverwijzingsnummerbepalen,maaktniet uithoedikwijlsje
debrontekstcompileert.
Eengelijkaardigemethodewordtgebruiktomwerkenuitdebibliographyteciterenofomeen
trefwoordenregistertemaken.ZiesectiesBibliografievoordummies8enTrefwoordenregister
maken9.
1
De nieuwe brug g over
2
de Peau\
label
{sectie:brug} is
3
de hoogste e brug ter wereld.
4
...
5
In sectie \
ref
{sectie:brug} op
6
pagina \
pageref
{sectie:brug} zagen
7
we dat ...
DenieuwebruginMilauisdehoogste
brug ter wereld. ... In sectie5.9 op
pagina48zagenwedat ...
Jegebruikteen
label
-commandoomeenlabelaantemaken. Dit labelis eendoorjoube-
paaldwoord.Gewoonlijktypjeeerstdeaardvanhetobjectwaarnaarjeverwijst(hoofdstuk,
sectie,figuur,tabel),gevolgddooreendubbelpunt,endandenaamvanhetobjectwaarnaar
jeverwijst.
Omteverwijzennaar hetaangemaaktelabel,gebruikjedecommando’s
\ref
en
\pageref
metalsparameterdenaamvanhetlabel.
Als het label in dedoorlopendetekst staat, wordt de verwijzing automatischhet huidige
nummervanhethoofstuk,sectieofsubsectie.Alshetlabelineentabeloffiguurstaat,wordt
deverwijzing hetnummervandetabelof vandefiguur. Als het labelineengenummerde
lijststaat,wordtdeverwijzinghetnummervanhetitemwaarhetlabelbijstaat.
48
Elklabelmoetuniekzijninnaamgeving.Omhetjezelfgemakkelijktemaken,kunjehetlabel
latenbeginnenmet denaam vanhet soort onderdeel waarnaarjewiltverwijzen. Bijvoor-
beeld
\label{figuur:jumbo}
isduidelijkeenlabelvooreenfiguuren
\label{sectie:olifanten}
isblijkbaareenlabelvooreensectie.
Alsjeeen\
ref
gebruikt,enLAT
E
Xheeft(nog)geenlabelgevondenheeftomnaarteverwijzen,
drukt LAT
E
Xtweevraagtekensaf(??) opdeplaats vandeverwijzing. Bovendiengeeft LAT
E
X
eenwaarschuwing,bijvoorbeeld:
Uitvoervenster
LaTeX Warning: Reference
`
olifant
'
on page 1 undefined on input
line 7.
LaTeX Warning: There were undefined references.
Omallekruisverwijzingengoedtekrijgen,moetdebrontekst minstenstweemaalgecompi-
leerdworden (
F10
inWinShell). Deeerste keerverzamelt LAT
E
Xallekruisverwijzingenin
eenaparthulpbestand,detweedekeerwordendejuistenummersenpaginanummersinge-
vuld.DaardoorkanhetgebeurendatLAT
E
Xstukjestekstmoetopschuiven,enisduseenextra
compileergangnodigomdejuistepaginanummerstezettenindeverwijzingen.
Met het pakket
hyperref
kunnenalle verwijzingen‘klikbaar’ gemaakt worden. Ziesectie
10.2HyperrefenUrloppagina69.
Met het pakket
showkeys
kunjedenamenvan
labels
,
refs
en
pagerefs
afdrukkeninde
margevandetekst.Handigomnatekijkenopfouten. Ziededocumentatievan
showkeys
.
Eengelijkaardigpakket (
showidx
)doethetzelfdemet trefwoorden. Ziesectie9Trefwoor-
denregisterop pagina65.
5.10 Voetnotenenmargenoot
1
Met \LaTeX{}%%%
2
\
footnote
{Spreek uit:
`
latech
'
.}
3
kun je teksten n zetten
4
met een professionele typografie.%%%
5
\
footnote
{Vele uitgevers van
6
boeken gebruiken \LaTeX.}
Met L
A
T
E
X1 kun je tek-
stenzettenmeteenprofes-
sioneletypografie.2
1
Spreekuit:‘latech’.
2
Vele uitgevers van boeken
gebruikenLAT
E
X.
Lorem
ipsum
dolor
\
marginpar
{Lorem ipsum dolor}
Het commando\
footnote
zeteenvoetnootonderaandelopendepagina.Jevermeldtvoet-
notenaltijdonmiddellijk(zonderspatie)nahetwoordofdezinwaarnaarzeverwijzen.Zet
eenvoetnoot diebetrekking heeft op eenhelezin,achter depunt. Het %-tekenverhindert
datereenspatiekomtvoorhetnummervandevoetnootverwijzing. Weetjenog: %-tekens
‘eten’alleresterendetekens op eenregelop. Eenopmerkinginde(buiten)margekomt er
methetcommando\
marginpar
.
49
6 Tabellen
6.1 Tabular
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\
usepackage
{
ctable
}
\begin{document}
\
begin
{
tabular
}{
cccc
}
\
FL
Veelvlak
& $z$ & $h$ & $r$
\
ML
Kubus
& 6
& 8
& 12
\NN Viervlak
& 4
& 4
& 6
\NN Voetbal
& 32
& 60
& 90
\NN Twaalfvlak & 12
& 20
& 30
\
LL
\
end
{
tabular
}
\end{document}
Veelvlak
z
h
r
Kubus
6
8
12
Viervlak
4
4
6
Voetbal
32 60 90
Twaalfvlak 12 20 30
Dezetabelbestaat uit vijf(horizontale)rijen. Deelementeninelkerijzijngerangschiktin
viergecentreerdekolommen(
cccc
). Naelke&begint eennieuwekolom. Decommando’s
\
FL
(First Line), \
ML
(MiddleLine), \
NN
(Normal Newline),\
LL
(Last Line) komen uit het
ctable
-pakket.Decommando’s\
FL
en\
LL
zorgenvooreendikkeeersteendikkelaatstelijn
metextraruimtebovenenonderdelijnzodatertypografischverantwoordetabellenkunnen
gemaakt worden. Er wordt automatischeeennieuwerijbegonnen. Het commando\
ML
zet
eenietsfijnerelijnvoortussenin,ook met eenextrabeetjewitruimtebovenenonder. Het
commando\
NN
beginteennieuwerijzondereenlijntetrekken.
Merkop datdevariabelenz,henr inwiskunde-modusstaan. Zewordendanautomatisch
cursiefgezet,volgensdetypografischeregelsvoorwiskundigevariabelen.
Dezetabelisgezetvolgensdetypografischeregelsvoorprofessioneletabellen:
• Gebruikuitsluitendhorizontalelijnen.
• Gebruikuitsluitendenkelvoudigelijnen.
• Zetdeeenhedenindetabelkoppen.
• Zetaltijdeencijfervoordedecimalepunt(ofkomma).
• Herhaaleenzelfdewaarde.
Typografischeregelsvoortabellen
Lorem
Ipsum
Dolor
(cm)
(kg)
(l)
10
20
3.0
15
20
0.5
44
20
6.5
Lorem
Ipsum
Dolor
10cm
20kg
3.0l
15cm
"
.5l
44cm
"
.1l
Goed
Fout
Alsjealleendecommando’sgebruiktdiewehiervermelden,zaljouwlezerjezeerdankbaar
zijn.
50
Documents you may be interested
Documents you may be interested