mvc 5 display pdf in view : Adding pdf to html software control project winforms azure .net UWP latbeg15-part430

6.2 Vlottendetabellen
Netalsfiguren,kunnentabellenookvlottendgemaaktworden,compleetmeteencaptionen
eenlabel.Zieooksectie7Afbeeldingen.
Tabel4–FormulevanEuler
Veelvlak
z
h
r
z+ h − r
Kubus
6
8
12
2
Viervlak
4
4
6
2
Twaalfvlak 12 20 30
2
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\usepackage{ctable}
4
\begin{document}
5
6
\
begin
{
table
}[
h
]
7
\
centering
8
\
caption
{Formule van Euler}
9
\
label
{
tabel:euler
}
10
\begin{tabular}{ccccc}
11
\FL Veelvlak
& $z$ & $h$ & $r$ & $z+h-r$
12
\ML Kubus
& 6
& 8
& 12
& 2
13
\NN Viervlak
& 4
& 4
& 6
& 2
14
\NN Twaalfvlak & 12
& 20
& 30
& 2
15
\LL
16
\end{tabular}
17
\
end
{
table
}
18
19
\end{document}
Zie tabel~\
ref
{
tabel:euler
}
op pagina~\
pageref
{tabel:euler}.
Zie tabel4 op pagina51.
De
tabular
-omgeving zit nu in een
table
-omgeving. Daardoor ontstaat een vlottende tabel.
Het bijschrift van een tabel (caption) wordt bovenaan gezet. Vlottende tabellen worden
automatische voorzien van een volgnummer (‘Tabel 1’, ‘Tabel 2’, enzovoort). Het label dient
voor de kruisverwijzing. Net zoals bij figuren: gebruik nooit ‘zie tabel 1’ of iets dergelijks,
maar steeds
zie tabel~\ref{tabel:...}
.Op de plaats van de puntjes komt dan het label
dat bij de tabel gedefineerd is. Gebruik hiervoor een woord dat in het kort iets zegt over de
tabel, zoals bijvoorbeeld
euler
,dat verwijst naar ‘formule van Euler’.
⁶Bij figuren is ditomgekeerd:hetbijschrift van een figuur staat onderaan.
51
Adding pdf to html - software control project:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Adding pdf to html - software control project:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
6.3 Gecentreerde koppen en rijen met tekst
...
\usepackage{ctable}
...
\begin{tabular}{
p
{
1cm
}
p
{
0.6cm
}
c
}
\FL
\
multicolumn
{
1
}{
c
}{Lor}
& \
multicolumn
{
1
}{
c
}{Ipsum}
& Dolor
\ML Ire
& Sed fringilla,
orci ac lobortis adipiscing,
& 14
\NN Erat
& Vel congue justo nisl sit amet.
& 12
\LL
\end{tabular}
Lor
Ipsum
Dolor
Ire
Sed frin-
gilla, orci
ac lobor-
tis adipis-
cing,
14
Era
Vel con-
gue justo
nisl
sit
amet.
12
Deze tabel bestaat uit drie kolommenmet voorafbepaalde breedtes. Elke cel uitde de eerste
kolom is een parbox (links uitgelijnd) met eenbreedtevan0.6cm. Elkecel uit de detweede
kolom is een parbox (links uitgelijnd) met een breedte van 1.5 cm. Elke cel uit de derde
kolom is gecentreerd.
De eerstetweekolomkoppen zijn gedefinieerd als een multicolumndie over één kolom strekt
(
1
)en gecentreerd is (
c
). Op die manier zijn alle drie kolomkoppen gecentreerd. Zonder de
multicolumn
-constructies zouden de eerste twee kolomkoppen ook parboxen zijn en dus
links uitgelijnd. Kolomkoppen horen echter gecentreerd te zijn.
6.4 Wil je meer weten over tabellen?
Lees dan het artikel Tables in LaTeX: Packages and Methods (tabellenmori ) met heel veel
praktijkvoorbeelden.
52
software control project:VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
Capable of adding PDF file navigation features to your VB.NET program. Capable of adding PDF file navigation features to your VB.NET program. How To Tutorials.
www.rasteredge.com
software control project:VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Support adding PDF page number. Offer PDF page break inserting function. DLLs for Adding Page into PDF Document in VB.NET Class. Add necessary references:
www.rasteredge.com
7 Afbeeldingen gebruiken in PDFLaTeX
7.1 Drie afbeeldingsformaten
Je kunt drie soorten van grafische bestandsformaten gebruiken in pdfLaTeX:
jpg
(foto’s)
png
(scherpe tekeningen)
pdf
(een pagina met tekst en/of foto’s en/of tekeningen).
De meeste programma’s kunnen afbeeldingen opslaan in een van deze bestandsformaten.
Afbeeldingen in een ander bestandsformaat, moeten eerst worden omgezet naar een van
deze drie bovenstaande bestandsformaten. Er zijn websites waar je dit online kunt laten
doen. Maar je kunt zelf ook software installeren om dat op uw eigen computer te doen.
ImageMagick is een heel degelijk programma waarmee je vanaf de opdrachtprompt deze
omzettingen gemakkelijk kunt uitvoeren. Zie sectie7.11 voor hetgebruik van ImageMagick.
Zorg er voor dat de naam van de brontekst en de namen van de figuren die je gebruikt
verschillend zijn:
wiskundekubus.tex
en
kubus.jpg
˂
˂
˂
˂
˂
kubus.tex
en
kubus.jpg
Goed
Fout
Tip
AlsjefigurenwiltgebruikeninLaTeX-bronteksten, moetendezealtijdapartbewaardworden,
los vandebrontekst. DitkomtdestabiliteitvanLaTeXnogeens tengoede. LaTeX-bronteksten
bevattenalleen maar deplattetekst,waardoor debrontekstaltijdeenbeperkteomvangheeft.
Stel, je hebt een foto van een kat gemaakt, bijvoorbeeld
felix.jpg
. Stel, je hebt ook een
brontekst, bijvoorbeeld
katten.tex
: Je hebt beide bestanden bewaard in dezelfde map als
waarin het bronbestand staat.
Gebruik de knop
Upload
(rechts van de menu-knop) om af-
beeldingen up te loaden in het project in ShareLaTeX. Deze
afbeelding moet,zoals weeerder zeiden,vanhet formaat
jpg
,
png
of
pdf
zijn.
Bewaar de afbeelding, bijvoorbeeld
felix.jpg
en de brontekst, bijvoorbeeld
katten.tex
in dezelfde map.
Je kunt de afbeelding nu gebruiken in de tekst met het
includegraphics
-commando van
het
graphicx
-pakket. (Let op: schrijf
\usepackage{graphicx}
met ‘cx’ en
\includegraphics
met ‘cs’.) Dit commando verwijst naar een externe afbeelding. LaTeX zal tijdens het compi-
leren deze afbeelding insluiten in het uiteindelijke pdf-document.
53
software control project:C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
Capable of adding PDF file navigation features to your C# program. Perform annotation capabilities to mark, draw, and visualize objects on PDF document page.
www.rasteredge.com
software control project:C# PDF insert image Library: insert images into PDF in C#.net, ASP
application? To help you solve this technical problem, we provide this C#.NET PDF image adding control, XDoc.PDF for .NET. Similar
www.rasteredge.com
Voorbeeld
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\usepackage[T1]{fontenc}
4
\usepackage[utf8]{inputenc}
5
\
usepackage
{
graphicx
}
6
\usepackage{amsmath}
7
\usepackage[pdftex, colorlinks]{hyperref}
8
\usepackage[text = {14cm, 24cm}]{geometry}
9
\begin{document}
10
\begin{center}
11
Kat
12
13
\
includegraphics
[width = 4cm]{felix}
14
15
\url{http://nl.wikipedia.org}
16
\end{center}
17
\end{document}
Kat
http://nl.wikipedia.org
Merk op: jemoet debestandsextensie(
.jpg
,
.png
of
.pdf
)nietpersetypeninhetcommando
\includegraphics[...]{...}
.LaTeX zoekt zelf wel uit of er een bestand aanwezig is met
een van deze drie geldige bestandsformaten.
7.2 Figuren met automatisch nummer en bijschri晴
Het is professioneelom eenafbeelding tevoorzienvaneenbijschriften eventueel gecentreerd
indepaginabreedte en vooral tevoorzien vaneen automatisch nummer om er naar tekunnen
verwijzen in de tekst. Dit kan met behulp van een
figure
-omgeving,
Voorbeeld
%kat.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\
begin
{
figure
}[h]
\
centering
\
includegraphics
[width=4cm]{felix}
\
caption
{Een kat}
\
label
{
felix
}
\
end
{
figure
}
Zie figuur~\
ref
{
felix
}
voor een afbeelding van een kat.
\end{document}
Figuur5 –Eenkat
Zie figuur5 voor een afbeelding van
een kat.
De afbeelding, samen met het bijschrift, is nu een vlottende figuur geworden. Een vlottende
figuur kan niet worden afgebroken als de pagina vol is, maar wordt op een speciale manier
behandeld. Het meest voorkomende probleem met vlottende figuren is dat er niet genoeg
plaats is op een pagina om de figuur te zetten. LaTeX lost dit probleem op door de figuur
naar een andere pagina te verhuizen en de rest van de huidige pagina op te vullen met de
gewone tekst.
54
software control project:C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
By using reliable APIs, C# programmers are capable of adding and inserting (empty) PDF page or pages from various file formats, such as PDF, Tiff, Word, Excel
www.rasteredge.com
software control project:C# PDF insert text Library: insert text into PDF content in C#.net
Supports adding text to PDF in preview without adobe reader installed in ASP.NET. Powerful .NET PDF edit control allows modify existing scanned PDF text.
www.rasteredge.com
7.3 De plaats van een vlottende figuur
De optionele plaatsingsparameter van het commando
includegraphics
kan een combinatie
van de tekens
htbp!
bevatten. Hiermee geef je aan hoe LaTeX de figuur moet plaatsen:
• [
h
]: hier terplaatse(kleinefiguren‘luisteren’gemakkelijknaardezepositie-aanduiding);
• [
t
]: aan de top van een pagina;
• [
b
]: op de bodem van een pagina;
• [
p
]: op een aparte pagina met alleen figuren;
• [
!
]: zonder rekening te houden met andere paramters, zoals het maximaal aantal
figuren per pagina.
LaTeX plaatst de figuur (of tabel) bij voorkeur bovenaan (
t
)of onderaan (
b
)op de volgende
pagina, of, als dat ook niet mogelijk is, op een speciaal voorziene pagina (
p
), zelfs als het
resultaat niet volgens de regels is (
!
). Met de optie
[h]
kun je de figuur hier ter plaatse
zetten, in zover het mogelijk is.
Als een figuur (of een tabel) niet op de huidige pagina kan geplaatst worden, wordt ze in
een wachtrij gezet. Bij het begin van een nieuwe pagina controleert LaTeX telkens of er zich
nog een tabel of figuur in de wachtrij bevindt, waarbij devolgorde van de tabellen of figuren
wordt gerespecteerd. Soms kan een bepaalde tabel of figuur opstopping veroorzaken in een
wachtrij. Dan kun je best het commando \
clearpage
gebruiken, zodat een nieuwe pagina
begonnen wordt, nadatalle wachtendetabellen en figurenafgedruktzijn. Hetzelfde systeem
wordt gebruikt bij tabellen. Zie sectie6 Tabellen op pagina50.
7.4 Als je bedoelt: echt hier,en nergens anders
Als je de optie
[h]
echt letterlijk wilt nemen, en je laat het niet graag aan LaTeX over om te
bepalen waar figuren moeten komen, kun je het pakket \
float
gebruiken. Dit pakket laat
een extra optie
[H]
toe (let op: ’H’ met een hoofdletter dus). Deze optie
[H]
betekent echt
hier, en nergens anders. Deze optie zal veel frustraties wegnemen omtrent figuren die te fel
vlotten naar je zin.
• [
H
]: echt hier, en nergens anders.
Een nadeel is natuurlijk dat er extra witruimte kan ontstaan. Je zult dus de bladschikking
moeten in het oog houden. Maar ja, elk voordeel heb zijn nadeel.
7.5 Caption en label van een vlottende figuur
Een
figure
-omgeving heeft een bijschrift (caption) en een label. Het bijschrift van figuren
wordtbest onderaangezet(in tegenstelling tot de bijschriftenvan tabellen, die bovenaanko-
men). Het
caption
-commando komtdus na het
includegraphics
-commando. Zievoorbeeld
in sectie7.2 op pagina54.
Het label dient om naar de figuur te verwijzen in de lopende tekst. Voorbeeld:
Zie figuur~\
ref
{
jumbo
}
op pagina~\
pageref
{
jumbo
}.
Zie figuur ?? op pagina ??.
Figuur6–Jumbo
55
software control project:VB.NET PDF insert text library: insert text into PDF content in vb
VB.NET PDF - Insert Text to PDF Document in VB.NET. Providing Demo Code for Adding and Inserting Text to PDF File Page in VB.NET Program.
www.rasteredge.com
software control project:C# PDF Annotate Library: Draw, edit PDF annotation, markups in C#.
Provide users with examples for adding text box to PDF and edit font size and color in text box field in C#.NET program. C#.NET: Draw Markups on PDF File.
www.rasteredge.com
Schrijf dus nooit in de lopende tekst ‘zie figuur9 op pagina59 of iets dergelijks. Want als je
achteraf figuren toevoegt of verwijdert, heb je heel veel werk om alle nummeringen aan te
passen. Daarbij is dekans groot datjefouten maakt. LaTeX voorzietalle figuren automatisch
van het juiste nummer dankzij het systeem:
\label{...} - \ref{...} - \pageref{...}
Op de plaats van de puntjes zet je uiteraard drie keer hetzelfde woord, bijvoorbeeld de be-
standsnaam van de figuur. Op die manier weet LaTeX naar welke figuur je precies verwijst.
Hierbij is het nodig dat de brontekst tweemaal gecompileerd wordt. Na de eerste keer zet
LaTeX alle verwijzingen in een apart hulpbestand, na de tweede keer zet LaTeX de juiste
nummers in de tekst.
Op dezelfde manier werken verwijzingen naar tabellen, naar werken in de bibliografie of
naar secties. We noemen dit soort verwijzingen kruisverwijzingen. Zie ook sectie6 Tabel-
len en sectie8 Bibliografie en sectie5.9 Kruisverwijzingen voor nog meer toepassingen van
kruisverwijzingen.
7.6 Opties van includegraphics
7.6.1 Waregrootte,vergrotenenverkleinen
\includegraphics
[]
{olifant}
Dit is de afbeelding op ware grootte. In dit voorbeeld is
olifant.png
een figuur van 2,3 cm
op 2,3 cm.
\includegraphics
[
scale
=1.20]
{olifant}
\includegraphics
[
scale
=0.50]
{olifant}
De afbeelding is nu vergroot met 20% (
scale=1.20
)en verkleind tot 50% van de ware
grootte (
scale=.50
).
56
software control project:VB.NET PDF File & Page Process Library SDK for vb.net, ASP.NET
page modifying page, you will find detailed guidance on creating, loading, merge and splitting PDF pages and Files, adding a page into PDF document, deleting
www.rasteredge.com
software control project:C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#
Able to perform PDF file password adding, deleting and changing in Visual Studio .NET project use C# source code in .NET class. Allow
www.rasteredge.com
7.6.2 Breedte of hoogte bepalen
\includegraphics
[
width
=2cm]
{olifant}
\includegraphics
[
height
=1cm]
{olifant}
\includegraphics
[width=.25\
textwidth
]
{olifant}
Als je alleen de breedte of de hoogte van de afbeelding instelt, wordt de andere afmeting
automatisch aangepast, zodat de verhoudingen nog steeds kloppen. Je kunt ook relatieve
maateenheden gebruiken. Voorbeeld: de breedte van de derde afbeelding is gelijk aan 25%
van de breedte van een regel tekst.
7.6.3 Eenkaderronddeafbeelding
\
fbox
{
\includegraphics
[width=0.25\textwidth]{olifant}
}
7.6.4 Roteren
\includegraphics
[
angle
=45, width=1cm]{olifant}
\includegraphics
[
angle
=-20, width=1cm]{olifant}
7.6.5 Trim en Viewport
\includegraphics
[
trim
= 0.3
cm
0cm 0.2cm 0cm,
clip
,
width=1cm]{olifant}
\includegraphics
[
viewport
= 100 100 557 540,
clip
,
width=1cm] {olifant}
De optie
[trim = 0.3cm 0 0.2cm 0, clip]
knipt links 0,3 cm, onder 0 cm, rechts 0,2 cm
en boven 0cm weg vandeafbeelding. Je moet de optie
clip
gebruiken, zodat de opgegeven
stukjes daadwerkelijk worden afgeknipt.
De optie
[viewport = 100 100 557 540, clip]
bepaalt welk deel van de afbeelding ge-
toond wordt. De eerste twee coördinaten(100,100) zijn van de linkerbenedenhoek van het
57
venster en de laatste twee coördinaten(557,540) zijn van de rechterbovenhoek. Dit voor-
beeld toont dus een stukje van457×440 pixels van de afbeelding. De afbeelding zelf is
540 pixels breed en 557 pixels hoog.
Je kunt in plaats van de optie
clip
te gebruiken, ook de stervorm van \
includegraphics
gebruiken:
\includegraphics
***
[viewport= 100 100 557 540, width=2cm]{elephant}
7.7 Tekst rond een afbeelding
...
\
usepackage
{
wrapfigure
}
...
\begin{
wrapfigure
}{l}{3.2cm}
\includegraphics[width=3cm]{jumbo}
\caption{Jumbo}\label{olifant}
\end{
wrapfigure
}
\lipsum[1-2]
Zie figuur~\
ref
{olifant}.
Figuur7 –Jumbo
Dicat noluisse
facilisis
sea
ut, his ut sale
voluptua, vis
vide
causae
at. Eaquo tale
sint debet, vix
ad veri elitr gloriatur.
Zie figuur7.
Je kunt de tekst rond een afbeelding (of een tabel, of een stukje tekst) zetten met behulp
van het pakket
wrapfigure
.De verplichte parameters
{l}{3.2cm}
voorzien links een plaats
van 3.2 cm breed om de afbeelding met het bijschrift te plaatsen. Je kunt ook hoofdletters
L
en
H
gebruiken om er een vlottende figuur van te maken. Dit is bijvoorbeeld nodig als je
wrapfigure
gebruikt in de buurt van een pagina-einde. Zie de documentatie van het pakket
wrapfigure
voor meer mogelijkheden.
7.8 Een zelfgemaakt commando voor vlottende figuren
Als jeveel figurengebruiktineentekst,is hethandig omeennieuw commando teontwerpen,
bijvoorbeeld:
\
floatfiguur
{width=4cm}{felix}{Een kat}
Het commando
\floatfiguur
teltdrie parameters. Deeersteparameter is de optionelepara-
meter van het
includegraphics
-commando, bijvoorbeeld
width=4cm
,de tweede parameter
is de bestandsnaam van de afbeelding (de extensie
.jpg
,
.png
of
.pdf
mag je weglaten) en
de derde parameter is het bijschrift.
Voorbeeld:
58
%dieren.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx, ctable, url}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[margin=8cm]{geometry}
\
newcommand
{\
floatfiguur
}[3]{
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[#1]{#2}
\caption{#3}
\label{#2}
\end{figure}
}
\begin{document}
\
floatfiguur
{
width=4cm
}{
felix
}{
Eenkat
}
\
figuur
{
height=3cm,angle=90
}
{
jumbo
}{
Eenolifantopzijnkant
}
Zie figuur~\ref{felix}
en figuur~\ref{jumbo}...
\end{document}
Figuur8–Eenkat
Figuur9– Eenolifant opzijnkant
Zie figuur8 en figuur9 voor afbeel-
dingen van een kat en een olifant.
Merk op dat de tweede parameter (
#2
)een tweede keer gebruikt wordt om automatisch
een label toe te kennen aan de figuur, namelijk de bestandsnaam van de figuur. In bijvoor-
beeld
\figuur{width=4cm}{felix}{Een kat}
is debestandsnaam
felix.jpg
(of
felix.png
of
felix.pdf
)en wordt
felix
automatisch de naam van het label om naar te verwijzen.
7.9 Subfiguren
Elke subfiguur heeft zijn eigen bijschrift en subletter (of subnummer, zelf in te stellen). Zie
de documentatie van het pakket
subfig
voor meer mogelijkheden.
...
\
usepackage
{
subfig
}
\newcommand{\figuur}[2]{
\vspace{0pt}\includegraphics[width=#1]{#2}
}
...
\
begin
{
figure
}[h]
\
centering
\
subfloat
[
Koe
]{\figuur{2cm}{olifant}}
\
subfloat
[
Kalf
]{\figuur{1cm}{olifant}}
\
caption
{Moeder en kind}
\
label
{moederenkind}
\
end
{
figure
}
(a) Koe
(b) Kalf
Figuur10–Moeder enkind
59
7.10 Tekenprogramma’s
Er zijn tal vanprogramma’s voorhandenom zelf tekeningente maken. Om eenvoudigeschet-
sen te maken is er bijvoorbeeld gimp. Je kunt de gemaakte rastertekening bewaren als een
png
-afbeelding.
Wil je hoogwaardige vectortekeningen maken, kijk dan ook eens naar Asymptote. Dit is een
echte programmeertaal waarmee je ingewikkelde en haarscherpe tekeningen kunt maken.
Deze programmeertaalwerkt bovendien zeer nauw samen met LaTeX.Zieook Programmeren
met Asymptote (asyprogeen ). Je kunt zelf ter plaatse in een LaTeX-document tekeningen
maken. Hiervoor zijn er heel wat macro-pakketten geschreven, bijvoorbeeld TikZ. Zie The
TikZ and pgf packages (tikz ).
7.11 Afbeeldingen converteren naar jpg, png of pdf
Afbeeldingen die met pdfLaTeX verwerkt worden, moeten van het formaat jpg, png of pdf
zijn. Andere afbeeldingen moeten eerst omgezet worden naar een van deze drie bestands-
formaten.
ImageMagick is zo’n programma waarmee je vanaf de opdrachtprompt deze omzettingen
gemakkelijk kunt uitvoeren. Bij een Linux-distributie is dit programma standaard aanwezig.
Voor een Windows-platform kun je het programma gratis downloaden:
wwww.imagemagick.org
.
Als het programma geïnstalleerd is, kun jeaan de opdrachtpromptsnel afbeeldingen omzet-
ten naar een ander formaat.
Om bijvoorbeeld het bestand
olifant.gif
om te zetten naar
olifant.png
ga je als volgt te
werk. De werkwijze is dezelfde in Windows en Linux.
Terminal
convert
olifant.gif
olifant.png
Soms is aangewezen om de gewenste resolutie handmatig in te stellen met behulp van de
optie
density
.
Terminal
convert
-density 300
foo.pdf
foo.png
Er zijn nog veel meer mogelijkheden van het programma ImageMagick. Zie de handleiding
voor meer informatie.
Sommige betere tekenprogramma’s leveren afbeeldingen in
eps
-formaat — voor vectorteke-
ningen. Vectortekeningen worden beschreven door lijnen en blijven er scherp uitzien als er
ingezoomd wordt. Om een
eps
-afbeelding om te zetten naar een
pdf
-bestand, is het hulp-
programma
epstopdf
het best geschikt —
epdtopdf
is automatisch geïnstalleerd in MiKTeX
(Windows) of TexLive(Linux). Bijvoorbeeld, om de tekening
grafiek.eps
te converteren
naar
grafiek.pdf
,geef je het volgende commando aan de opdrachtprompt in de map waar
deafbeelding opgeslagen is (de naam vanhet doelbestand
grafiek.pdf
moet je niettypen).
Terminal
epstopdf grafiek.eps
60
Documents you may be interested
Documents you may be interested