mvc 5 display pdf in view : Convert url pdf to word SDK application service wpf html azure dnn latbeg16-part434

8 BibliografiemetBiblatex
Bijnaelkwetenschappelijkdocumentbevateenlijstmetreferentiesen/ofeenbibliografie.
Zo’nreferentielijstofbibliografiemakenbetekentheelwatwerk,maarLaTeXbevatdaarvoor
uitstekendegereedschappen: het
biblatex
-pakketenhet
biber
-sorteerprogramma. Alsje
dezegereedschappengebruiktishetrelatiefeenvoudigom:
• eendatabanktecreërenmetallereferenties;
• automatischdegeciteerdereferentiesteselecteren;
• delayoutvandebibliografieaantepassenaandeeisenvandeuitgever.
8.1 Debibliografischedatabank
De eerstestapishetmaken vaneenbibliografischedatabank. Ditis eenapartbestand(of
meerderebestanden,bijv.elkvolgenseenbepaaldthema)metallebibliografischegegevens
van publicatiesdiejeooithebtgeraadpleegd. Ditbestand is eenplatte tekst, die je kunt
typeninomheteven welkeeditor. Jemoetditbestandbewarenonderdeextensie
.bib
,
bijvoorbeeld
bibdatabank.bib
.
Voorbeeld
%bibdatabank.bib
@book{guide,
author
= "Kopka, , Helmut and Daly, {Patrick W.}",
title
= "Guide to LaTeX",
edition
= "fourth",
publisher = "Addison-Wesley",
year
= 2003
}
@online{latbeg1,
author
= "Van Hirtum, , Wilfried",
title
= "LaTeX voor beginners",
year
=
2016,
url
= {http://users.fulladsl.be/spb10695}
}
@book{grafisch-ontwerp,
author
= "Numan, , John",
title
= "Bronnenboek k voor grafisch ontwerp",
publisher = "Academic Service",
address
= "Schoonhoven",
year
= 2003,
isbn
= {90 395 5 2114 X}
}
@online{biblatex-localguide,
language
= {english},
title
= "Local guide e to Biblatex",
author
= "Hegna, , Knut and
Langmyhr, Dag",
editor
= "Department of Informatics -- University of Oslo",
year
= 2013,
url
= {http://dag.at.ifi.uio.no/latex-links/biblatex-guide.pdf}
}
Heteerstewoordvanelkepublicatieindebibdatabank,bijvoorbeeld
@book
,begintmeteen
apestaart
@
engeeftdesoortpublicatieaan.Voorbeelden:
@article
,
@book
,
@online
.
⁷Eenbibliografieiseeninventarisvanallebronnendiejezelfhebtgelezen,ofdieaanteradenzijnalsverdere
lectuur.Eenreferentielijstiseeninventarisvanenkeldiepublicatieswaarnaarjeinjemanuscriptverwijst.
61
Convert url pdf to word - SDK application service:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Convert url pdf to word - SDK application service:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
Tussenaccolades
{...}
komtdesleutel.Jemagdenaamvandesleutelzelfkiezen(gemaks-
halveinkleineletters).Jegebruiktdezeuniekesleutelindebrontekstomnaardepublicatie
teverwijzen. Daarnavolgteenlijstmetverschillendeveldenvandepublicatie,gescheiden
doorkomma’s, volgenshetpatroon veldnaam
="..."
ofveldnaam
={...}
. Deaccoladesof
aanhalingstekensmogenweggelatenwordenalsdeveldtekstalleenbestaatuiteengetal.
Alsinformatieongewijzigd,letterlijkmoetwordenovergenomen,gebruikdanextraac-
colades,bijvoorbeeld
publisher = {{O’R}eilly}
,
author = {Jansen {and} sons}
.
Extraaccolades
@article
Eenartikelineentijdschrift
@book
Eenuitgegevenboek
@manual Eentechnischehandleiding
@online
Eenwebpagina
@misc
Watnietpastinbestaandesoortenpublicaties
Tabel5–Soortenvanpublica-
tiesindebibdatabank. Voor
eencompletelijstzie(LEHMAN
e.a.,TheBiblatexPackage).
author
Denaamvandeauteur(s)
journal
Detitelvanhettijdschrift
title
Detitelvandepublicatie
subtitle
Deondertitelvandepublicatie
year
Hetjaarvandepublicaties
keyword
Eensleutelwoord,omtekunnensorteren
institution
Denaamhetacademischinstituut
publisher
Denaamvandeuitgeverij
location
Woonplaatsvandeuitgeverij
edition
Hetnummervandeuitgave
pages
Welkepagina’s
isbn
Hetinternatiolstandardbooknumber
url
Hetwebadres
urldate
Datumwanneerdepublicatieisgeraadpleegd
note
Bijkomendeinformatie
Tabel6–Soortenvanvelden
indebibdatabank. Vooreen
completelijstzie(LEHMANe.a.,
TheBiblatexPackage).Schrijf
indedatabanksteedszoveel
informatiealsjekuntvinden
overdepublicatie.Biblatexzal
automatischgebruikenwatre-
levantis.
Jeciteerteenpublicatieuitdebibdatabank methetcommando
\cite
of
\parencite
(met
haakjes).Jekuntdetailstoevoegenviaeenoptioneleparameter,bijvoorbeeld
[pagina 15]
.
Inhetpdf-documentwordendezeverwijzingeningevuldmetdenaamvandeauteurende
titel(ofeenanderecombinatie)vandepublicatie.
... \parencite{texbook} ...
... \parencite{biblatex-localguide} ...
Zie ook \parencite{grafisch-ontwerp}.
(Knuth,TheTeXbook)
(HegnaenLangmyhr,Localguideto
Biblatex)
(Numan, Bronnenboek voor grafisch
ontwerp)
Omindebibliografieeenpublicatietezettenwaarnietnaarverwezenwordt,zetje
\nocite{
sleutel
}
indebrontekst. Met
\nocite{
*
}
zetjeineensallebronnenuitdebibdatabankindebiblio-
grafie.
62
SDK application service:C# PDF url edit Library: insert, remove PDF links in C#.net, ASP.
Keep Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint links in PDF document. Enable users to copy and paste PDF link. Help to extract and search url in PDF file.
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF url edit library: insert, remove PDF links in vb.net
Keep Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint links in PDF document. Make PDF link open in a new window, blank page or tab. Edit PDF url in preview without
www.rasteredge.com
8.2 Eenminimaalvoorbeeld
%voorbeeld-biblatex.tex
\documentclass[a5paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[
backend
= biber,
citestyle = authortitle,
bibstyle
= numeric,
sorting
= nty
]{biblatex}
\addbibresource{bibdatabank.bib}
\usepackage[
colorlinks,
linkcolor = blue,
citecolor = blue,
urlcolor
= blue
]{hyperref}
\begin{document}
\tableofcontents
\section{Voorbeeld}
In het oorspronkelijke boek van Donald Knuth
\parencite{texbook} en in de Biblatex-gids
\parencite{biblatex-localguide}
vind je alle informatie.
\section{Typografie}
Zie ook \parencite{grafisch-ontwerp}.
\printbibliography
\addcontentsline{toc}{section}{Referenties}
\end{document}
Inhoudsopgave
1 Voorbeeld . .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ..
1
2 Typografie .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ..
1
 Voorbeeld
InhetoorspronkelijkeboekvanDonaldKnuth(Knuth,The
TeXbook)enindeBiblatex-gids(HegnaenLangmyhr,Local
guidetoBiblatex)vindjealleinformatie.
 Typografie
Zieook(Numan,Bronnenboekvoorgrafischontwerp).
Referenties
[1] KnutHegnaenDagLangmyhr.LocalguidetoBiblatex.
Engels.Red.doorDepartmentofInformatics–Univer-
sityofOslo.2013.URL:
http://dag.at.ifi.uio.no/
latex-links/biblatex-guide.pdf
.
[2] DonaldErvinKnuth.TheTeXbook.ComputersandTy-
pesettingA.Reading,Massachusetts:Addison-Wesley,
1984,x+483pp.ISBN:0-201-13448-9.
[3] JohnNuman.Bronnenboekvoorgrafischontwerp.Schoon-
hoven:AcademicService,2003.ISBN:903952114X.
Figuur11–Weveronderstellendatjehetminimaalvoorbeeld(
voorbeeld-biblatex.tex
)éndebibda-
tabank(
bibdatabank.bib
)hebtaangemaaktineeneditor,bijvoorbeeldinShareLaTeX.
JekuntdandeLaTeX-brontekstcompilerenmetde
Recompile
.AchterdeschermenheeftSha-
reLaTeXdriebewerkingenuitgevoerd.Jehoeftechtermaareenmaalopdeknop
Recompile
63
SDK application service:C#: How to Open a File from a URL (HTTP, FTP) in HTML5 Viewer
PDF to svg, C#.NET convert PDF to text, C#.NET convert PDF to images VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB.NET Excel C# HTML5 Viewer: Open a File from a URL.
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.
VB.NET Tutorial for How to Convert PDF to Word (.docx) Document in VB.NET. using RasterEdge.XDoc.PDF; Convert PDF to Word Document in VB.NET Demo Code.
www.rasteredge.com
teklikken.ShareLaTeXvoertdezedriestappenautomatischachterelkaaruit.
1. Eerstecompilatie:
pdflatex voorbeeld-biblatex
.LaTeXzetnualleverwijzingenin
eenaparthulpbestand(
voorbeeld-biblatex.bbl
).
2. Hetprogrammabibermoetlopen:
biber voorbeeld-biblatex
.NumaaktBiblatexhet
bibliografiebestandaan(
voorbeeld-biblatex.bbl
).
3. Tweecompilatie:
pdflatex voorbeeld-biblatex
. Nuwordthetbibliografie-bestand
inhetpdf-documentgeplaatst.
Verbetereventuelefoutenindebibdatabanken/ofde
LaTeX-brontekst.
Hetkansomsnodigzijnbij,hardnekkige
fouten, om de tijdelijke hulpbestanden
evenopteruimen. Klik danopde knop
Clearcachedfiles
helemaal onderaan de
laatstefoutmelding.
Alsallesgoedisgegaan,hebjeeenleesbaarpdf-document.Merkinhetbijzonderop:
• Allecommando’s\
cite{...}
zijnvervangendoordebijbehorendereferenties(naam
auteur,titel)uitdebibliografie.
• Hetcommando\
printbibliography
heeftdereferentielijstgeproduceerd,metalleen
diepublicatieswaarnaarisverwezenindetekst.
• Depublicatiesindereferentielijstzijnalfabetischgerangschiktvolgensnaamauteur,
titel,jaartal.
• Deopmaakstijlvandereferentielijstismetnummerstussenvierkantehaken:[1],[2],
...
• Denaamvanmeerdereauteurswordengescheidendoorhetwoordje
and
indebibda-
tabank,enwordenvervangendoorkomma’s,ofdoorhetjuistewoordenindetaalvan
hetpdf-document.
• Debackendbiberwordtgebruiktvoorhetsorterenvandereferentielijst.
• Hetcommando\
addbibibresource{bibdatabank.bib}
moetindepreamblekomen.
Jemoetookdeextensie(
.bib
)typenindenaamvandebibdatabank.
• Elkenaamwordtgegevenineenvandetweevolgendemanieren.
Voornaam Familienaam
Familienaam, Voornaam
Beidevormenzijngelijkwaardig,maargebruikdelaatsteinmeercomplexesituaties,
bijvoorbeeld:
author = {Brinch Hansen, Per}
author = {van Beethoven, Ludwig}
author = {Vallee Poussin, Charles Louis Xavier Joseph de la}
author = {Ford, Jr., Henry}
• Jekuntvariantengebruikenvanhetcommando\
cite
.
64
SDK application service:C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
C#.NET PDF SDK - Convert PDF to Word in C#.NET. C#.NET DLLs and Demo Code: Convert PDF to Word Document in C#.NET Project. Add necessary references:
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in
PDF to Text. Convert PDF to JPEG. Convert PDF to Png to PDF. Image: Remove Image from PDF Page. Image Link: Edit URL. Bookmark: Edit Bookmark. Metadata: Edit, Delete
www.rasteredge.com
\citeauthor{texbook}
\citetitle{texbook}
\citeyear{texbook}
\citeurl{biber}
\parencite{texbook}
Als een voetnoot.\footcite{texbook}
Knuth
TheTeXbook
1984
biber
(Knuth,TheTeXbook)
Alseenvoetnoot.
a
a
Knuth,TheTeXbook.
• StandaardzetLaTeXdetitels‘Referenties’(
article
)en‘Bibliografie’(
book
en
report
)
indebibliografie.Maarjekuntditwijzigendooreenextraoptiemeetegevenmethet
commando,bijvoorbeeld
\printbibliography[title = Literatuurlijst].
• Detitelvaneenbibliografiewordtzondernummergezetenkomtbijgevolgooknietin
deinhoudsopgave.Wiljedebibliografietochindeinhoudsopgavezetten,gebruikdan
hetcommando\
addcontentsline
metdeargumenten
toc
(tableofcontents),
section
(niveauvanopmaak)endetitelvandebibliografie,bijvoorbeeld‘Literatuurlijst’.
• Methetpakket
hyperref
kunnenalleverwijzingennaaritemsuitdebibliografie‘klik-
baar’gemaaktworden.Ziesectie10.2HyperrefenUrloppagina69.
• Debibliografiewordtautomatischalfabetischgesorteerdopfamilienaamvande(eer-
ste)auteur.Tussendeonderdelenkomttelkenseenpunt.
8.3 Verderlezen
Eriseenheeluitvoerige technischehandleidingvan BibLaTeXbeschikbaar(Lehmane.a.,
TheBiblatexPackage)vanongeveer250pagina’s.Erisookeenheelgoedebasishandleiding
van eendertigtal pagina’sbeschikbaaropde universiteitvanOslo(HegnaenLangmyhr,
LocalguidetoBiblatex).
9 Trefwoordenregistermaken
De werkwijze omeen trefwoordenregistertemaken, verloopt in verschillende stappenin
eenbepaaldevolgorde. Typeerstdebrontekst, voorzienvanenkelespecialecommando’s.
Voorbeeld:
65
SDK application service:VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
Able to render and convert PDF document to/from supported document package offers robust APIs for editing PDF document hyperlink (url), which provide
www.rasteredge.com
SDK application service:C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
NET extract PDF pages, VB.NET comment annotate PDF, VB.NET delete PDF pages, VB.NET convert PDF to SVG. Able to load PDF document from file formats and url.
www.rasteredge.com
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{
makeidx
}
\
makeindex
\begin{document}
olifanten \
index
{olifant}
apen\
index
{
aap
}
\
renewcommand
{\
indexname
}
{Trefwoordenregister}
\
printindex
...
\end{document}
Trefwoordenregister
aap,5
olifant,2
Steldathetcommando
\index{aap}
oppagina5staatenenhetcommando
\index{olifant}
oppagina2.Dewoorden‘aap’en‘olifant’wordenautomatischopgenomenmetdejuistepa-
ginaverwijzingineenaparttrefwoordenregister.StandaardgebruiktL
A
T
E
Xdetitel‘Index’.Het
Nederlandsgeeftdevoorkeuraanhetwoord‘Trefwoordenregister’.Hettrefwoordenregister
komtopdeplaatsvanhetcommando\
printindex
.
Omhetaanmakenvaneentrefwoordenregistertevergemakkelijken,kunjebesteengebrui-
kersprogrammadefiniërenindeeditor.InWinShellgaatditalsvolgt:
Winshell
Opties
Gebruikersprogramma’s
Vuldetekstvakken
Naam
,
exe-bestand
en
cmd-line
inzoalsinhetvoorbeeldvanfiguur12
oppagina66
Letop:zethetkeuzevakje
MS-DOS
aanenzetdekeuzevakjes
LaTeX eerst
,
PdfLaTeX eerst
en
DVI eerst
af.
Figuur12–EenzelfgemaakteknopinWinShell
GaverderinWinShell:
Winshell
Opties
Beeld
Aanpassen
Kiesdecategorie
Gebruikersprogramma’s
ensleepdeknop
Trefwoorden
,diejeeerderaan-
gemaakthebt,naardewerkbalk,bijvoorbeeldtussendeknoppen
BIB
en
DVI
.
Vanafnukunjedeknop
Trefwoorden
aanklikken.
66
SDK application service:C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
provides C# users abilities to view, annotate, convert and create NET package offers robust APIs for editing PDF document hyperlink (url) and quick
www.rasteredge.com
SDK application service:VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
csv to PDF, C#.NET convert PDF to svg, C#.NET convert PDF to text, C#.NET convert PDF to images Able to load PDF document from file formats and url in ASP
www.rasteredge.com
DewerkwijzeomeentrefwoordenregistertemakenindeeditorWinShellgaatvanafnuals
volgt:
1. Indepreamble:
\
usepackage{makeidx}
\
makeindex
2. Indelopendetekst:
\
index{aap}
.
\
index{olifant}
.
\
index{...}
.
...
\
renewcommand
{\
indexname
}{
Trefwoordenregister
}
\
printindex
(opdeplaatswaarhetregistermoetkomen)
3. Indeeditor:
F10
(pdflatex)
trefwoorden
(zelfgemaaktetoets)
F10
TrefwoordenregistermakeninWinShell
Bijhetmakenvaneentrefwoordenregisterzijndusdrieprocessennodig. Tijdensdeeerste
keerlatexen(
F10
),verzameltLAT
E
Xalletrefwoordenmethetpaginanummerwaarzevoor-
komenineen aparthulpbestand (metbestandsextensie
.idx
). Met deuitvoeringvanhet
programma
makeindex
viadezelfgemaakteknop
Trefwoorden
,wordtdithulpbestandopge-
maaktineenbepaaldestijl. Tijdensdetweedekeerlatexen(
F10
),wordthetopgemaakte
trefwoordenregisterindetekstopgenomen.
Methetpakket
hyperref
kunnende paginanummersin hettrefwoordenregister‘klikbaar’
gemaaktworden.Ziesectie10.2HyperrefenUrloppagina69.
Methetpakket
showidx
kunjedetrefwoordenafdrukkenindemargevandetekst.Handig
omnatekijkenopfouten.Ziededocumentatievan
showidx
.
Ziededocumentatievanhetpakket
makeidx
voormeeruitlegovertrefwoordenverzamelen.
67
10 Beamer,Hyperref,Pdfpages
10.1 Beamer
De documentclass
beamer
dientom presentatieste makenin liggendformaat diegebruikt
worden meteen grootbeeldprojector. LAT
E
Xgebruikt automatischeen grooten schreefloos
lettertype. Erzijnautomatischspecialeknoppenaanwezigomdepresentatietebedienen,
zoals
Volgende
,
Vorige
,enzovoort. Zie ook de help-pagina’s van ShareLaTeXvoormeer
uitleg.(Sharelatex,Beamer).
\
documentclass
{
beamer
}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx, url}
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
\
begin
{
frame
}
\includegraphics[width=5cm]{jumbo}
\begin{itemize}
\item grote oren
\item groot brein
\item groot lawaai
\end{itemize}
\
end
{
frame
}
\
begin
{
frame
}
Wat moeten dat t voor ruimten zijn
waar die olifanten wandelen gaan
zonder zich te e stoten.
\
end
{
frame
}
\end{document}



w  
N
68
10.2 HyperrefenUrl
\documentclass{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[text={5cm,6cm}]{geometry}
\
usepackage
{
url
}
\
usepackage
[
pd晴ex
,
a4paper,
pagebackref,
colorlinks,
linkcolor=blue,
urlcolor=blue,
citecolor=blue,
]{
hyperref
}
\begin{document}
\tableofcontents
\
section
{Lorem}
Het boek \
cite
{kattengevorderden}
is een goede handleiding.
\
url
{www.miktex.org}
\
section
{Ipsum}
In
\
cite
[pagina 15]{allesoverdekat}
staat een n goed voorbeeld.
\
url
{http://users.%
fulladsl.be/spb10695/latex.html}
\renewcommand{\refname}{Literatuur}
\addcontentsline
{toc}{section}{Literatuur}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{allesoverdekat}
Felix De Hond.
\emph{Alles over katten}.
2008.
\bibitem{kattengevorderden}
Felice De Kat.
\emph{Katten voor gevorderden}.
2009.
\end{thebibliography}
\end{document}
Inhoudsopgave
1 Lorem
1
2 Ipsum
2
Literatuur
2
1 Lorem
Hetboek[2]iseengoedehand-
leiding.
www.miktex.org
1
2 Ipsum
In[1,pagina15]staateengoed
voorbeeld.
http://users.fulladsl.be/
spb10695/latex.html
Literatuur
[1] Felix De Hond. Alles over
katten.2008.2
[2] Felice De Kat. Katten voor
gevorderden.2009.1
2
Methetpakket
hyperref
verschijnenalleverwijzingenindeinhoudsopgave(\
section
),bi-
bliografie(\
cite
), trefwoordenregister(\
index
),kruisverwijzingen(\
ref
),enurl’s(\
url
)
ineenaangepastekleur.Jekuntaldezeverwijzingenophetbeeldscherm(pdf)aanklikken
metdemuis. Deoptie
pagebackref
zorgtervoordatindebibliografiedepaginanummers
staanwaarophetwerkgeciteerdwerd,bijvoorbeeldpagina2voor
allesoverdekat
.
Omurl’stezetten,gebruikjehet
url
-pakket. Opdiemanierwordenlangeurl’sondubbel-
zinnigafgebroken,bijvoorbeeldoppuntenofopschuinestrependiealindeurlstonden.
Raadpleegdedocumentatievanhet
hyperref
-pakketvoormeeruitleg.
69
10.3 Pdfpages
\documentclass[a4paper,twoside]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\
usepackage
{
pdfpages
}
\begin{document}
\
includepdf
[
pages={4,5,43-70},
landscape,
signature=32
]{
beginlatex
}
\end{document}
Methetcommando\
includepdf
vanhetpakket
pdfpages
wordendepagina4,pagina5en
pagina’s43totenmet70gesecteerduithet(reedsbestaande)pdf-document
beginlatex.pdf
enopnieuwgerangschiktineenboekjemet32pagina’s(moeteenveelvoudvanvierzijn).
Depagina’swordendaarbijverkleindvanA4naarA5. Ditnieuwedocumentkandantwee-
zijdigafgedrukt worden, gevouwen en geniet. Zo krijg je een A5-boekje. Raadpleegde
documentatievanhet
pdfpages
-pakketvoormeeruitleg.
70
Documents you may be interested
Documents you may be interested