download pdf file in mvc : Convert pdf photo to jpg Library control component .net web page wpf mvc Drukgerede_PDF_in_4_stappen_(uitgebreid)0-part382

1
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
Aanleverspecificaties: 
een drukgerede PDF in 4 stappen
met Adobe InDesign CS/CC
April 2016  
Convert pdf photo to jpg - Convert PDF to JPEG images in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
How to convert PDF to JPEG using C#.NET PDF to JPEG conversion / converter library control SDK
convert multiple page pdf to jpg; to jpeg
Convert pdf photo to jpg - VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
Online Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB.NET Image Application
best convert pdf to jpg; convert .pdf to .jpg
2
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF 
met Adobe InDesign CS/|CC
Algemene aanleverinstructies
PDF controle met Adobe Acrobat Pro  
Kleurmanagement in Photoshop en InDesign
Exporteren PDF vanuit Adobe InDesign
Download en installeer profielen en instellingen
Inleiding
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
3
4
9
5-7
10
C# PDF insert image Library: insert images into PDF in C#.net, ASP
Support various image formats, like Jpeg or Jpg, Png, Gif, Bmp, Tiff and other Import graphic picture, digital photo, signature and logo into PDF document.
convert multiple pdf to jpg; change file from pdf to jpg
VB.NET PDF insert image library: insert images into PDF in vb.net
Support various image formats, like Jpeg or Jpg, Png, Gif, Bmp, Tiff and other Import graphic picture, digital photo, signature and logo into PDF document.
.pdf to .jpg converter online; change pdf to jpg
3
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
Naamgeving
Naamgeving van bestanden
- Geef bestanden geen langere naam dan 26 karakters.
 Gebruik geen speciale tekens of spaties. 
- Gebruik alléén alfabet, cijfers en underscore ( _ ).
 Indien u bij corren: 
bestandsnaam_corr01, bestandsnaam_corr02, enz.
Pagina’s
Aanleveren pagina’s in PDF formaat
 Een PDF bestaat uit MEERDERE pagina’s, dus NIET van elke pagina een PDF maken. 
Bijvoorbeeld: geen 24 losse PDF’s aanleveren voor een brochure met 24 pagina’s.
Algemene controle
Check vóór het PDF maken . . .
- Is het paginaformaat correct?
 Hebben de pagina’s voldoende afloop (3 mm)?
- Zijn de fonts geladen en ingesloten?
- Hebben de illustraties voldoende resolutie? 
- Zijn de CMYK beelden omgezet met het kleurprofiel afgestemd op het juiste papier?
- Bestaat het bestand uit het juiste aantal deelkleuren? 
- Zijn ongebruikte kleuren verwijderd?
- Zijn alle illustraties bijgewerkt in het bestand?
- Is het bestand bewaard na de laatste aanpassingen?
Inleiding
Algemene aanleverinstructies
VB.NET Image: How to Save Image & Print Image Using VB.NET
and printing multi-page document files, like PDF and Word different image encoders, including tif encoder, jpg encoder, png VB.NET Code to Save Image / Photo.
convert online pdf to jpg; convert pdf image to jpg
VB.NET Image: Tutorial for Flipping Image Using Our .NET Image SDK
SDK, an image (including BMP, PNG, JPG, etc) can be becomes a mirror reflection of the photo on the powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
convert pdf photo to jpg; convert pdf to jpeg on
4
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
1.1  Downloaden
Download hier de benodigde profielen en instellingen
Download hier de ICC-profielen (Kleurprofielen) voor het OS-systeem.
Download hier de kleurinstellingen (ColorSettings) voor Adobe Photoshop en InDesign.
Download hier de Joboptions voor Adobe InDesign
1.2  ICC-profielen installeren
PSOcoated_v3.icc  
(voor coated papier) 
PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc (voor uncoated papier)
Plaats de ICC-profielen in de volgende folder:
Apple Macintosh OS
Kopieer de profielen naar de map: (Systeem of gebruiker) > Bibliotheek > ColorSync > Profiles
Nadat u de kleurprofielen in de map hebt geplaatst moet het Adobe-programma opnieuw worden 
opgestart.
Windows OS
Plaats de profielen op het bureaublad en klik met de rechtermuisknop op een profiel 
en selecteer profiel installeren. U kunt de profielen ook kopiëren naar de map: 
Windows > System32 > spool > drivers > color.
Let op:
De ICC-profielen moeten geïnstalleerd zijn om de volgende stappen kunnen nemen.
Ter info
De volgende getoonde schermafbeeldingen zijn gemaakt met de programma’s van
Adobe CC in Windows 10. Er kunnen in de verschillende programmaversies en tussen de 
Stap 1
Download en installeer profielen en instellingen
C# PDF remove image library: remove, delete images from PDF in C#.
NET delete PDF pages, VB.NET convert PDF to SVG. vector image, graphic picture, digital photo, scanned signature remove multiple or all images from PDF document.
change pdf into jpg; convert .pdf to .jpg online
VB.NET PDF remove image library: remove, delete images from PDF in
NET convert PDF to text, C#.NET convert PDF to images vector image, graphic picture, digital photo, scanned signature or all image objects from PDF document in
batch convert pdf to jpg online; batch pdf to jpg converter online
5
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
2.1a   Kleurinstellingen voor coated papier
Ga naar: Bewerken > Kleurinstellingen > Kies via Laden . . . de kleurinstelling: 
Tuijtel - PSO Coated v3 uit de gedownloade map ColorSettings.
Het profiel PSO Coated v3 is nu gekozen met de juiste settings.
2.1b   Instellingen voor uncoated papier
Ga naar: Bewerken > Kleurinstellingen > Kies via Laden . . . de kleurinstelling:  
Tuijtel - PSO Uncoated v3 uit de gedownloade map ColorSettings.
Het profiel PSO Uncoated v3 (FOGRA52) is nu gekozen met de juiste settings.
Stap 2
Kleurinstellingen in Photoshop CS/CC
VB.NET PDF copy, paste image library: copy, paste, cut PDF images
pasting and cutting from adobe PDF file in image formats, including Jpeg or Jpg, Png, Gif and cut vector image, graphic picture, digital photo, scanned signature
pdf to jpg; convert pdf picture to jpg
VB.NET Image: Create Image from Stream; Stream to Image Converter
to capture image from web url, convert image to like image sharpening and old photo effect adding powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
convert multipage pdf to jpg; change pdf to jpg image
6
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
2.2  Kleurconversie in Photoshop
Kies vooraf de juiste kleurinstelling (zie vorige stap 2.1).
Ga daarna naar: 
Bewerken > Omzetten in profiel
Tuijtel - PSO Coated v3 
Juiste instelling voor coated papier
Tuijtel - PSO Uncoated v3 
Juiste instelling voor uncoated papier
Let op:  Bij de ‘opties voor omzetten’ kan bij ‘Intent’ een keus gemaakt worden op welke 
manier de kleurruimte omgerekend moet worden. 
Richtlijn:
Kies ’Perceptueel’ indien u in de schaduwgebieden contrast wilt behouden.
Kies ’Relatief colorimetrisch’ indien u maximale kleurkracht wilt behouden.
Via ‘Voorvertoning’ kunt u de resultaten visueel beoordelen.
Opmerking: voor een optimale RGB-to-CMYK of CMYK-to-CMYK conversie is het aan te 
bevelen dit ook visueel te beoordelen op een goede gekalibreerde monitor. 
ongewenste effecten kunnen ontstaan.
Stap 2
Kleurconversie in Photoshop CS/CC
VB.NET PowerPoint: Use .NET Converter to Convert PPT to Raster
so it is not widely used for digital photo. If temp IsNot Nothing Then temp.Convert( imageStream, ImageFormat & profession imaging controls, PDF document, image
convert pdf file to jpg online; convert pdf into jpg
VB.NET Image: VB.NET Planet Barcode Generator for Image, Picture &
gif, jpeg, bmp and tiff) and a document file (supported files are PDF, Word & TIFF to decide the output barcode image format as you need, including JPG, GIF, BMP
convert pdf pages to jpg; bulk pdf to jpg converter
7
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
2.3  Voorinstellingen Adobe PDF
Let op:
De ICC-profielen moeten geïnstalleerd zijn in het 
OS-systeem om de volgende stappen 
te kunnen nemen.
Ga naar:
Bestand > Voorinstellingen Adobe PDF > 
Definiëren >
Kies via Laden... de joboption:
Tuijtel - SheetSpotHiRes_1v4_IND4 
uit de gedownloade map Joboptions.
Dit is een standaard export voorinstelling 
geschikt voor CMYK en CMYK met spotkleuren, 
gebaseerd op de Ghent Workgroup richtlijnen. 
www.gwg.org.
2.4  Kleurinstellingen InDesign
Kies via Bewerken > Kleurinstellingen > 
de gewenste kleurinstelling.
(zie ook vorige stap 2.1)
Tuijtel - PSO Coated v3 
Juiste instelling voor coated papier
Tuijtel - PSO Uncoated v3 
Juiste instelling voor uncoated papier
Opmerking: 
uitsluitend RGB illustraties met bovenstaande basisinstellingen. Voor een optimale kleurconver-
Stap 2
Voorinstellingen InDesign CS/CC
8
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
3.1  Exporteren als Adobe PDF
Ga naar: 
Bestand > Exporteren . . . 
Opslaan als: Adobe PDF (afdrukken).
3.2  Voorinstelling Adobe PDF 
Kies de voorinstelling Adobe PDF:
Tuijtel - SheetSpotHiRes_1v4_IND4
Compatibiliteit: 
Acrobat 4 (PDF1.3)
Pagina’s: 
Selecteer alle of een deel van de pagina’s.
Bij voorkeur losse pagina’s i.p.v. spreads.
Ga daarna naar “Uitvoer”.
Alle overige instellingen zijn correct.
3.3  Uitvoer
Let op: Controleer bij Uitvoer > kleur of het 
juiste doelprofiel actief is als werkruimte.
Bij inktbeheer kunnen eventueel 
extra steunkleuren worden omgezet 
naar CMYK.
Selecteer hier “Standaard lab waarden”. 
Hierdoor worden de steunkleuren
optimaal omgezet naar CMYK 
afhankelijk van het doelprofiel. 
Stap 3
Exporteren vanuit InDesign CS/CC
9
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
4.1  Preflight 
Open het PDF bestand in Acrobat Professional.
Ga naar: Gereedschappen > Afdrukproductie 
> Preflight
Selecteer bij profielen: onder de groep Prepress
Sheetfed-offset (CMYK en steunkleuren) 
of Sheetfed-offset (CMYK) 
voor producties uitsluitend in FC.
4.2  Markeer als Favoriet en Analyseer 
Selecteer via opties het betreffende profiel 
en kies Favoriet. Er wordt nu rechts een 
vlaggetje toegevoegd.
Kies Opties rechtsboven in het scherm en 
selecteer Favoriet. 
Nu heeft u direct uw favoriete profielen beschikbaar.
Klik daarna op Analyseren. 
Na deze controle uitgevoerd te hebben krijgt u een rapport. 
Zijn er geen fouten aangetroffen in uw bestand, dan is de PDF drukgereed!
Let op: Kiest u voor ”Analyseren én corrigeren” dan worden eventueel nog aanwezige 
RGB- beelden geconverteerd naar de standaard uitvoerintentie Coated Fogra 39.
4.3  Preflight met TuijtelTransfer 
Wanneer u uw document wenst te uploaden naar Tuijtel kan dat ook gedaan worden via 
TuijtelTransfer*). Na de upload ontvangt u per mail een preflight rapport waarin de belangrijkste 
zaken door het systeem zijn gecontroleerd. 
*) TuijtelTransfer is een uploadtool van onze Webportal Remote Access en is onderdeel van onze PDF workflow. 
Hiervoor dient u een uitnodiging te ontvangen via uw ordermanager.
Meer informatie hierover en andere functies van Remote Access kunt u hier verkrijgen of bij uw ordermanager.
Stap 4
PDF controle met Adobe Acrobat Pro
10
Adobe InDesign CS/CC   |   April 2016
4.3   Laatste controle: transparantie en overdruk goed uitgevoerd?
Bekijk daarna uw PDF goed in Acrobat Professional.
Let op: Tijdens het exporteren wordt eventuele transparantie in het document afgevlakt en 
mogelijk anders weergegeven. 
Overdruk wordt door ons verwerkt zoals de PDF getoond wordt met Overdruk simuleren.
Beoordeel daarom de PDF ALTIJD met: 
Bewerken > Voorkeuren > Paginaweergave > Overdrukvoorbeeld gebruiken > Altijd.
Uploaden PDF via Tuijtel Transfer? Zie hier de info.
Verkorte versie van de aanleverspecificaties? Download hier.
Vragen? Bel 0184-614011 en vraag naar uw contactpersoon.
Stap 4
PDF controle met Adobe Acrobat Pro
Documents you may be interested
Documents you may be interested