HISTORIA NOVA  6 
11
štúdie 
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov 
Jana Sofková 
I. 
Pre obyvateľov zeleného ostrova bola vždy typická ich kresťanská viera a je tomu tak 
až dodnes. Íri patria aj v súčasnosti medzi národy s najviac vyvinutým náboženským cítením. 
Faktom však je, že ani dnes presne nevieme, kto boli prví kresťania, kto ich oboznámil 
s kresťanstvom a kedy sa vlastne viera v Krista začala šíriť po ostrove. Tieto a mnohé iné 
otázky zostávajú aj naďalej nezodpovedané. Môžeme len predpokladať, že tak ako 
v ostatných častiach západnej Európy, sa kresťanstvo na ostrov dostalo prostredníctvom 
obchodníkov. 
Jedným z najstarších svedectiev o začiatkoch kresťanstva v Írsku je zmienka v kronike 
Bédy Ctihodného, kde sa dozvedáme o Palladiovi, prvom nám známom biskupovi na írskom 
ostrove. Ako sa v kronike uvádza, v roku 431 mal byť vyslaný pápežom Celestínom I. 
„k Írom veriacim v Krista“.
1
Toto je prvá a zároveň jediná zmienka o pôsobení Palladia 
medzi Írmi. Nedozvedáme sa z nej nič podrobnejšie o jeho činnosti medzi ľudom. Napriek 
prítomnosti kresťanstva tu neexistovali žiadne komunity veriacich, preto môžeme 
predpokladať, že práve ich organizácia bola úlohou Palladia. O mieste jeho pôsobenia sa 
takisto polemizuje. Je možné, že účinkoval na území dnešného okresu Wicklow na východe 
Írska, kde sa nachádzajú tri kostoly, ktoré mal údajne založiť, a to v mestách Tigroney, 
Donard a Cilleen Cormac. Do úvahy teda môžeme vziať najmä južnú časť ostrova, tá mala 
totiž na rozdiel od severných častí ostrova obchodné a kultúrne väzby s Britániou a Galiou.
2
Podľa všetkého sa v Írsku dlho nezdržal a odišiel do Škótska, kde zomrel pravdepodobne 
vo Fordunne. Hoci sa na Palladia pre jeho krátky pobyt na ostrove rýchlo zabudlo, je 
nepopierateľné, že pôsobil v Írsku ako biskup ešte pred príchodom oveľa známejšieho 
biskupa, nazývaného aj apoštol Írska, svätého Patrika.
3
1
CTIHODNÝ, Beda. Cirkevní dějiny národa Anglů. Kniha I., kap. 13. Praha : Argo, 2009, s. 46. 
2
Možné sú aj cirkevné kontakty Írska s  Galiou. Tieto dohady podporuje práve zmienka o Palladiovi v kronike 
Prospera z Akvitánie. Palladius, ešte ako diakon, odporučil v roku 429 pápežovi Celestínovi I. poslať biskupa 
Germana z Auxerre do Británie vykoreniť pelagiánske kacírstvo. Preto historici spájajú Palladia s cirkevnými 
strediskami v Auxerre v Galii a jeho prítomnosť v Írsku môže dokazovať kontakty  s cirkevnými komunitami 
v Galii. Pozri KENNEY, F. James. The sources for the early history of Ireland. Ecclesiastical. An introduction 
and guide. New York : Octagon Books, 1966, s. 164-165. 
3
FARMER, D. Hugh. Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava : Kalligram, 1996, s. 400. 
Change pdf to jpg file - Convert PDF to JPEG images in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
How to convert PDF to JPEG using C#.NET PDF to JPEG conversion / converter library control SDK
bulk pdf to jpg converter online; convert pdf page to jpg
Change pdf to jpg file - VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
Online Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB.NET Image Application
best program to convert pdf to jpg; convert from pdf to jpg
HISTORIA NOVA  6 
12
Pre írske cirkevné dejiny, ale aj pre írske dejiny ako také, je najvýznamnejšou 
postavou svätý Patrik. Dlhý čas bol mylne označovaný za jediného apoštola Írska, ktorý 
obrátil celý ostrov na kresťanskú vieru. Hoci je spomedzi všetkých írskych svätcov 
najznámejší, paradoxne sa o jeho osobe veľa nevie. Všetky informácie o jeho živote a o jeho 
pôsobení na írskom ostrove pochádzajú z jeho latinskej autobiografie Vyznanie (Confessio)
4
a z diela List Korotikovým vojakom.
5
Ďalšie informácie o Patrikovi sa nachádzajú v dvoch 
dielach až z druhej polovice 7. storočia. Prvé dielo s názvom Životy (Vitae) napísal Tirechán 
okolo roku 670 a druhé dielo s rovnakým názvom vytvoril Muirchú okolo roku 690. Tieto 
diela značne rozširujú poznatky o svätom Patrikovi, ale ich hodnovernosť je otázna.
6
Magonus Sucatus Patricius, viac známy ako svätý Patrik, sa narodil okolo roku 390 
v mestečku Bannavem Taberniae. Mal rímsko-britský pôvod, jeho otec Calpurnius bol 
rímskym dekuriónom. Napriek tomu, že sa narodil do kresťanskej rodiny, samotný Patrik 
nebol kresťanom. Jeho obrátenie na kresťanskú vieru nastalo až v otrockom zajatí v Írsku. 
Ako 16-ročného ho uniesli írski piráti a predali do otroctva v Írsku. Po šiestich rokoch života 
na írskom ostrove, ktoré strávil ako pastier stáda svojho pána, sa mu okolo roku 407 podarilo 
ujsť naspäť do Británie.
7
Ako Patrik vo Vyznaní napísal, po vizionárskom sne, ktorý ho nabádal kázať Božie 
slovo a obracať ľudí na vieru, sa vrátil na ostrov. Kým sa však do Írska vrátil, uplynulo 
od jeho úteku z Írska 25 rokov, počas ktorých sa pripravoval na kňazský stav. Práve toto 
medziobdobie je predmetom rôznych dohadov. Jedna tradícia, zaznamenaná Tírechánom, 
hovorí, že Patrik cestoval Galiou, Itáliou a po ostrovoch v Tyrrhénskom mori. Historici sa 
však viac opierajú o tradíciu, že Patrik strávil toto obdobie v Galii, respektíve v Auxerre 
u svätého Germana.
8
Ako dôkazy ich tvrdenia im slúžia samotné Patrikove diela. Patrik ich 
napísal málo uhladenou, elegantnou a veľmi slabou latinčinou, ktorá sa ponášala na latinčinu 
používanú v severnej Galii. 
Jeho opätovný príchod do Írska a počiatok jeho misijnej činnosti bol zdrojom 
mnohých polemík historikov. Historici sa dlho nevedeli zhodnúť, odkedy začala jeho misia 
na Írskom ostrove. Jedni boli verní tradícii a nazdávali sa, že jeho misia prebehla v rozmedzí 
4
Latinský text i anglický preklad je dostupný na internete: The Confession of Saint Patrick. In STOKES, 
Whitley. (ed.). CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork College Road, Cork, 
Ireland. [online] Dostupné na intenete: <http://www.ucc.ie/celt> Pozri tiež štúdiu BERSCHIN, W. Ich 
Patricius... Die Autobiographie des Apostels der Iren. In LÖWE, Heinz. (ed.). Die Iren und Europa im früheren 
Mittelalter. 2 vols. Stuttgart : Klett-Cotta , 1982, Vol. 1, s. 9-25. 
5
Z lat. prekladu Epistula ad milites Corotici. In STOKES, ref. 4. 
6
KENNEY, ref. 2, s. 329-335. 
7
St. Patrick. The Confession of Saint Patrick. In STOKES, ref. 4. 
8
RYAN, John. Irish Monasticism. Origins and Early Development. Dublin : The Talbot, 1931, s. 59-60. 
Online Convert Jpeg to PDF file. Best free online export Jpg image
You can drag and drop your JPG file in the box, and then start immediately to sort the files, try out some settings and then create the PDF files with the
batch convert pdf to jpg; convert .pdf to .jpg online
Online Convert PDF to Jpeg images. Best free online PDF JPEG
Online PDF to JPEG Converter. Download Free Trial. Convert a PDF File to JPG. Drag and drop your PDF in the box above and we'll convert the files for you.
change file from pdf to jpg; convert pdf file to jpg format
HISTORIA NOVA  6 
13
rokov 432 – 461, iní sa zasa nazdávali, že zomrel okolo roku 420 a preto jeho aktivitu 
na ostrove datovali do 1. polovice 5. storočia.
9
Dnes sa však väčšina historikov zhoduje 
s prvým tvrdením a teda, že svätý Patrik bol s najväčšou pravdepodobnosťou aktívny aj 
v druhej polovici 5. storočia. 
Predpokladá sa, že jeho misijná činnosť prebehla najmä v oblasti severovýchodného, 
centrálneho a západného Írska, keďže tieto časti Írska ešte neboli kresťanské. Práve južná 
oblasť Írska, teda Munster a Leinster boli už skôr kristianizované.
10
Svätý Patrik si postavil 
sídlo v Armaghu (Ard Macha) v blízkosti Tary, domova najsilnejšieho kráľa v Írsku, a založil 
tam školu a familiu.
11
Svätého Patrika si pripomíname v deň jeho úmrtia, teda 17. marca, avšak rok jeho 
smrti sa nezaznamenal. Za ten sa najčastejšie považuje rok 461. Spomedzi všetkých írskych 
svätcov je práve sv. Patrik najobľúbenejší a najznámejší. 
Patrikovo dielo Vyznanie nemožno považovať za autobiografiu, ako ju poznáme 
v dnešnej dobe. Bolo to skôr vyznanie, ako to napísal aj samotný Patrik. „A toto je moje 
vyznanie, skôr než zomriem.“
12
Hovoril viac o Bohu ako o sebe samom a nám tak zanechal 
len málo informácií o svojom živote. Walter Berschin, ktorý sa venuje Patrikovmu dielu, 
vo svojej štúdii vysvetlil trojaký význam slova vyznanie: ako vyznanie viny, vyznanie chvály 
a vyznanie viery.
13
Ďalším jeho dielom je List Korotikovým vojakom, ktorý Patrik napísal ako reakciu 
na vyvraždenie čerstvo pokrstených Írov. Tí boli vojakmi vodcu severnej Británie Korotika 
prepadnutí, povraždení a niektorí odvlečení do zajatia. V tomto liste sa Patrik veľmi 
pohoršoval nad násilným a nemilosrdným aktom vraždy a znásilnenia mladých mužov a žien, 
ktorý bol vykonaný hneď nasledujúci deň po ich pokrstení a pomazaní chrizmou. Svätý Patrik 
bol rozhorčený nad toľkou ľudskou ohavnosťou, ale najviac ho pobúrilo a nahnevalo, 
že páchateľmi boli kresťania. Tento list adresovaný britským kresťanom rovnako využil 
9
KOŽIAK, Rastislav. Špecifické črty vývoja kresťanstva a monasticizmu v Írsku v ranom stredoveku. 
In KOŽIAK, Rastislav – MÚCSKA, Vincent (ed.). Rehole a kláštory v stredoveku. Banská Bystrica – Bratislava 
: Chronos, 2002, s. 34. 
10
Ešte pred príchodom svätého Patrika sa na juhu krajiny objavili biskupi, ktorí sa starali o organizovanie 
kresťanov. Okrem už spomenutého Palladia, to bol napríklad svätý Declan z Ardmore, ktorý mal pochádzať 
z kráľovskej rodiny v Írsku. Pápežom Celestínom bol vysvätený za biskupa a poslaný do Írska. Pôsobil v oblasti 
Waterfordu a založil chrám v Ardmore. Pozri POWER, Patrick. Life of St. Declan of Ardmore. Cork : Irish Texts 
Society, 1914, s. 7-16. 
11
Bolo to írske rehoľné spoločenstvo, založené na základoch rodiny. 
12
Z latinského originálu „Et haec est Confessio mea antequam morior“. Pozri BERSCHIN, ref. 4, s. 9. 
13
Z latinského originálu „confessio peccati, confessio laudis, confessio fidei”. Pozri BERSCHIN, ref. 4, s. 9. 
C# Image Convert: How to Convert Adobe PDF to Jpeg, Png, Bmp, &
C# sample code for PDF to jpg image conversion. This demo code convert PDF file all pages to jpg images. // Define input and output files path.
reader pdf to jpeg; convert multiple page pdf to jpg
C# Image Convert: How to Convert Dicom Image File to Raster Images
RasterEdge.XDoc.Office.Inner.Office03.dll. RasterEdge.XDoc.PDF.dll. RasterEdge.XDoc. PowerPoint.dll. This demo code convert dicom file all pages to jpg images.
convert pdf images to jpg; batch pdf to jpg converter
HISTORIA NOVA  6 
14
na obranu svojej kňazskej činnosti. Svätý Patrik sa úplne stotožnil s Írmi a svoj pôvod nebral 
do úvahy, keď písal „Je to snáď hanebná vec, že my sme sa narodili v Írsku?“
14
Patrikovi sa pripisuje aj veľká írska modlitba, nazývaná Pancier svätého Patrika 
(Lorica). Presne tak ako sú spochybňované legendy o svätom Patrikovi, ako vyhnal všetky 
hady z Írska, ako použil ďatelinový trojlístok na vysvetlenie existencie Svätej Trojice, aj táto 
báseň je predmetom diskusií. Možno ju samotný Patrik nenapísal, ale istotne inšpirácia na jej 
napísanie smeruje k nemu.
15
Ďalším významným svätcom zeleného ostrova je svätá Brigita Írska,
16
opátka kláštora 
v Kildare. O jej živote nám zanechal mních Cogitosus cenné informácie. Jej životopis napísal 
asi 100 rokov po jej smrti na žiadosť mníchov z Kildare. Vstúpila do rehole veľmi mladá. 
Zaslúžila sa o šírenie kresťanstva na juhu Írska tým, že založila už spomenutý kláštor 
v Kildare v okrese Leinster. O jej živote sa síce vie len málo, ale jej kult v Írsku je 
nespochybniteľný. Sú jej pripisované rôzne zázraky. Dvadsať sestier sa po stáročia staralo 
o udržanie ohň
ňom. A hoci 
oheň neustále horel, popola nikdy nepribudlo. Oheň obklopoval kruh z krovia, do ktorého 
nesmel vstúpiť žiaden muž, pretože by sa buď zbláznil, alebo by sa mu stalo niečo iné.
17
Často je zobrazovaná s kravou, ako jej leží pri nohách, pretože, ako vravia zachované 
pramene a legendy, bolo možné jej kravy podojiť aj trikrát za deň, aby mali biskupi mlieko 
na pitie. Je patrónkou básnikov, kováčov a liečiteľov. Svätú Brigitu si pripomíname 
24. marca.
18
Dňa 16. mája sa slávi sviatok svätého Brendana, opáta z Clonfertu. Pravdepodobne žil 
v rokoch 486 až 575. Miestom jeho pôsobenia sa stalo západné Írsko, kde založil mnohé 
kláštory. Okolo roku 559 založil kláštor Clonfert v grófstve Galway, kde bol aj opátom, ďalej 
založil kláštor Annadown (taktiež v Galway), Inishadroum v grófstve Clare a Ardfert 
v grófstve Kerry. V západnom Írsku je mnoho geografických názvov spojených práve 
14
„V smútku a žiali budem plakať hlasnejšie. Ó najrozkošnejší a najviac milujúci bratia a synovia, ktorých som 
splodil v Kristovi (nedokážem ich spočítať), čo pre vás budem môcť urobiť? Nie som hodný, aby sa mi dostalo 
pomoci od Boha ani ľudí. Bezbožnosť bezbožníkov nad nami zvíťazila. Zaobchádzajú s nami, ako keby sme boli 
cudzinci. Neveria snáď, že sme prijali jeden krst, alebo že máme jedného Boha a Otca? Je to snáď hanebná vec, 
že my sme sa narodili v Írsku?“ Pozri St. Patrik. Letter to Coroticus. [online] Dostupné na intenete: 
<http://www.yale.edu/glc/archive/1166.htm> 
15
Z českého prekladu. Pozri CAHILL, Thomas. Jak Irové zachránili civilizaci. Praha : Pragma, 1998, s. 117. 
16
V literatúre a v prameňoch aj Bridget, Brogid, Brigit, Bride. Pozri KENNEY, ref. 2, s. 357-358. 
17
Gerald z Walesu. Dějiny a místopis Irska. Praha : Aurora, 1998, s. 92-94. 
18
Je zaujímavé, že sviatok svätej Brigity, ktorý sa kedysi slávil 1. februára, mal rovnaký dátum ako takzvaný 
Imbolc, jeden zo 4 hlavných pohanských sviatkov v časoch predkresťanského Írska. V tento deň sa konal ohňový 
obrad pre pohanskú bohyňu Brig. Pre podobnosť mien sa preto Brigita dávala do súvisu s touto bohyňou. Pozri 
KENEY, ref. 2, s. 357. 
C# TIFF: How to Use C#.NET Code to Compress TIFF Image File
C:\demo3.jpg" }; // Construct List<REImage> object. List<Bitmap> images = new List<Bitmap>(); / Step1: Load image to REImage object. foreach (string file in
convert pdf to jpeg on; convert pdf to high quality jpg
C# Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images to
Add(new Bitmap(Program.RootPath + "\\" 1.jpg")); images.Add 1.png")); / Build a PDF document with PDFDocument(images.ToArray()); / Save document to a file.
pdf to jpeg; change pdf to jpg image
HISTORIA NOVA  6 
15
so svätým Brendanom, ako napríklad Brendanov vrch, Brendanov mys, Brendanov záliv 
alebo Brendanov prameň.
19
Samozrejme, nemôžeme nespomenúť veľkého írskeho svätca, opáta Kolumbána 
Staršieho.
20
Narodil sa v Gartane (grófstvo Donegal) v írskom klane Ui Neill približne v roku 
521. Aj on zakladal kláštory, napríklad v roku 546 kláštor v Derry, v Durrowe okolo roku 556 
a pravdepodobne aj kláštor Kells. Nezostal však v Írsku, ale spolu s 12 spolubratmi odišiel 
v roku 563 na ostrov Iona
21
a tu strávil zvyšok svojho života a do Írska sa vracal len 
na dôležité návštevy. O živote svätého Kolumbána Staršieho sa dozvedáme najviac z prameňa 
svätého Adomnána (rovnako ako svätý Kolumbán Mladší, aj on bol opátom v kláštore 
na ostrove Iona). Kolumbán Starší zomrel v roku 597 tesne pred rannou pobožnosťou, a ako 
to napísal Adomnán, jeho blížiacu sa smrť vycítila nielen jeho komunita, ale aj jeho kone.
22
Nie nadarmo sa Írsko nazýva ostrovom svätcov a učencov. Svätý Patrik, svätá Brigita, 
svätý Brendan a svätý Kolumbán Starší sú štyria najväčší a najznámejší svätí Íri, ktorí sa 
pričinili o organizovanie kresťanstva v Írsku zakladaním kláštorov.
23
Práve preto sme 
pozornosť upriamili hlavne na nich. Tvoria však len časť zo všetkých írskych svätcov.
24
Írska monastická cirkev sa odlišovala od cirkvi na európskej pevnine, ktorej správa 
spočívala na diecéznom systéme, v rôznych konkrétnych detailoch týkajúcich sa riadenia 
cirkvi, náboženskej praxe alebo liturgických zvyklostí (ako napríklad sviatosť zmierenia, 
výpočet Veľkej Noci). Tieto rozdiely sa však nikdy netýkali náuky katolíckej cirkvi. V tomto 
stáli Íri vždy verne pri rímskom pápežovi, ako to tvrdí vo svojom liste pápežovi Gregorovi 
írsky svätec a misionár Kolumbán Mladší.
25
19
KENNEY, ref. 2, s. 406-420. 
20
V mnohých prameňoch, najmä v írskych, ho nájdeme pod menom Colum-cille. 
21
Ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Okrem názvu Iona, sa môžeme stretnúť aj s pomenovaním I, Hii, 
Hy alebo latinským Ioua. 
22
MOORE, T. M. The second wave: Irish revival and missions in the generations after Patrick and prior to 
the synod of Whitby. In ARMSTRONG, H. John (ed.). Reformation and revival. A Quarterly Journal for 
Church Leadership. Volume 8, Number 4. Fall : ACT 3, 1999, s. 152-156. 
23
Je samozrejmé, že zakladanie kláštorov a kresťanských spoločenstiev sa nezaobišlo bez pomoci ďalších 
nasledovníkov. Hlavne svätému Patrikovi a Brendanovi pripisovali kristianizáciu celého ostrova. Dnes sú však 
tieto názory prekonané. Súčasná literatúra hovorí už pomocníkoch a nasledovateľoch týchto svätcov. 
24
Pre zaujímavosť uvedieme aspoň zopár ďalších opátov; napríklad Adomnán, opát z ostrova Iona; Brendan 
z Birru, opát kláštora v Birre; Ciaran, opát v Clonmacnois (Cluain Mocca Nois), ktorého meno sa vyskytuje aj 
ako Ceran, Kieran, Queran; Finnian, opát z mesta Clonard či Kevin, zakladateľ a opát v Glendaloughu. 
25
„Nos enim sanctorum Petri et Pauli et omnium discipulorum divinum canonem spiritu sancto scribentium 
discipuli sumus, toti Iberi, ultimi habitatores mundi, nihil extra evangelicam et apostolicam doctrinam 
recipientes, nullus hareticus, nullus Iudaeus, nullus scismaticus fuit, sed fides catholica, sicut a vobis primum, 
sanctorum videlicet apostolorum successoribus tradita est, inconcussa tenetur.“ Monumenta Germaniae 
Historica. Epistolae. Epistolarum tomus III. Merowingici et Karolini aevi I. Columbae sive Columbani abbatis 
Luxoviensis et Bobbiensis epistolae IV, Wilhelmus Gundlach, Berolini, apud Weidmannos, 1892, s. 171. 
VB.NET PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images
Convert PDF to Jpg, Png, Bmp, Gif, Tiff and Bitmap in GetPage(0) ' Convert the first PDF page to a BMP file. Or directly change PDF to Gif image file in VB.NET
convert pdf to jpg c#; change pdf to jpg on
C# WPF PDF Viewer SDK to convert and export PDF document to other
Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. file formats with high quality, support converting PDF to PNG, JPG, BMP and
convert pdf into jpg online; to jpeg
HISTORIA NOVA  6 
16
Z liturgických zvyklostí spomenieme najmä vykonávanie sviatosti pokánia 
a zmierenia. V ranom období katolíckej cirkvi sa táto sviatosť chápala a uskutočňovala ako 
verejný obrad. Penitenti, teda veriaci konajúci pokánie a vyznávajúci sa zo svojich hriechov, 
boli v tých časoch verejne vylúčení z aktívnej účasti na náboženských úkonoch a obradoch, 
do čoho samozrejme patrilo aj odopretie prijímania Sviatosti Oltárnej. Po určitom a pomerne 
dlhom čase, počas ktorého vykonali biskupom predpísané verejné pokánie za svoje previnenia 
a podstúpili rôzne druhy prísnych trestov, ako bol napríklad pôst či iné „sebatrýznenia“, im 
bola verejne udelená sviatosť zmierenia a odpustenie hriechov.
26
V Írsku bolo pokánie 
a sviatosť zmierenia organizované iným spôsobom. Vyvinula sa tu osobitná forma pokánia, 
pri ktorej sa spoveď vykonávala opakovane a súkromne kňazovi (tzv. ušná spoveď) a bolo 
pri tom zachovávané tajomstvo. V Írsku ani samotné pokánie netvorilo súčasť verejnej 
liturgie, ako sa to dovtedy praktizovalo v katolíckej cirkvi na pevnine, ale sa udeľovalo 
súkromne a súkromne sa aj vykonávalo. Pokánie, uložené súkromne spovedníkom a vykonané 
súkromne kajúcnikom, malo teda miernejšiu podobu. Pozostávalo predovšetkým z modlitby, 
umŕtvovania
27
a konania dobrých skutkov. Jeho veľkosť závisela, prirodzene, od množstva 
a závažnosti hriechov. Presne stanovené „trestné tarify“ boli stanovené a zaznačované do tzv. 
penitenčných kníh – penitenciálov. Penitenciále boli akýmisi príručkami, sprievodcami, 
či manuálmi pre spovedníkov. Pomáhali im určovať presný a konkrétny druh pokánia 
za konkrétny hriech. Írska penitenčná prax sa prostredníctvom írskych mníchov rozšírila 
po celom kontinente a postupne sa presadila do celej cirkvi.
28
Významný vplyv na formovanie charakteru írskej cirkvi zohrávala skutočnosť, 
že Írsko nemalo skutočné mestá. Tunajšie kresťanstvo sa teda nemohlo utvárať ako viera 
mestského typu, ako to bolo v prípade Itálie alebo niekdajšej rímskej provincie Galia, kde sa 
práve mestá stali základnými bodmi vznikajúcej cirkevnej infraštruktúry založenej 
na biskupstvách. Írsko totiž nikdy nepatrilo do zväzku Rímskej ríše, ako to bolo v prípade 
Anglicka. Ostrov bol rozdrobený medzi jednotlivých kráľov a ich klany, ktorých počet bol 
niečo vyše dvadsať. Írske obyvateľstvo, striktne vidiecke, im podliehalo a to umožňovalo 
kráľom nadobudnúť veľký význam.
29
26
RYAN, ref. 8, s. 356-357. 
27
Umŕtvovaním sa snaží veriaci kajúcnik asketicky ovládať svoje telo, zmysly, pudy a zlé sklony 
sebazapieraním a odriekaním, ktoré je spojené s telesnými kajúcimi skutkami. Pozri VRAGAŠ, Štefan et al. 
Teologický a náboženský slovník. II diel (L-Ž). Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008, s. 355 (Autor 
príslušného hesla Š. Vragaš). 
28
KENNEY, ref. 2, s. 238. 
29
BITEL, Lisa M. Isle of the saints. Monastic Settlement and Christian community in early Ireland. London : 
Cornell University Press, 1993, s. 2. 
HISTORIA NOVA  6 
17
V 5. storočí príchodom Palladia, svätého Patrika a ďalších rehoľníkov sa začali 
budovať v Írsku organizované spoločenstvá, ktoré mali združovať kresťanov. Podkopávali ale 
moc kráľov v jednotlivých častiach ostrova. Niet sa preto čo čudovať, že pri svojich misiách 
museli svätci zažívať veľké príkoria. No v ich činnosti sa im darilo a počas 6. a 7. storočia sa 
zakladali kláštory po celom Írsku. Nadobudli veľký význam v neprospech írskych kráľov 
a tak mali až do 12. storočia, kedy sa začala britská invázia do Írska, veľký vplyv v politickej 
a kultúrnej oblasti.
30
Kláštory sa na území Írska stavali v blízkosti dôležitých ciest a na miestach s dobrou 
pôdou v obývaných častiach ostrova. Kvôli absencii ústrednej moci a mestských sídiel, sa 
írske kláštory stali pre svoje široké okolie centrami nielen náboženstva, ale aj obchodu, 
remesiel a v neposlednom rade aj kultúry a vzdelanosti. V súdobých prameňoch sa označovali 
rozličnými výrazmi, či už írskymi termínmi eclais, domnach, tempull, reiclés alebo latinskými 
ecclesia, cellula, oratorium, monasterium či dokonca civitas, čo potvrdzuje už povedané, 
že kláštory v Írsku prevzali funkciu sídelných aglomerácií.
31
Írska monastická architektúra sa vo veľkej miere odlišovala od kláštorov 
na kontinente. Vnútorný priestor kláštora bol ohradený kláštornou ohradou pripomínajúcou 
skôr opevnený val, ktorý mal chrániť samotných mníchov, ale aj relikvie zakladateľa kláštora. 
Mnísi veľmi starostlivo ochraňovali prístup k relikviám, nie každý mohol pristúpiť k svätému. 
Táto ohrada bola prevažne kamenná, často stavaná spolu s priekopou a podľa bohatstva 
komunity mala viacero múrov, ktoré obkolesovali kláštornú osadu.
32
Za ohradou centrálne 
miesto zastával kostol a samozrejme hrob alebo svätyňa s telesnými pozostatkami či inými 
relikviami svätca. Kostoly boli orientované tak, ako to bolo vo všeobecnosti zvykom aj inde, 
v smere východ – západ, s oltárom smerujúcim k Jeruzalemu a dverami umiestnenými 
na západnom konci stavby.
33
V tejto centrálnej časti sa nachádzali aj cintoríny, kde boli 
pochovávaní obyvatelia kláštornej osady. Na tomto mieste mohli spočinúť aj pozostatky 
patróna komunity, ale najčastejšie mu pre jeho dôležitosť vyčlenili špeciálne miesto v kostole, 
už v spomenutej svätyni.
34
Vo vnútri osady sa nachádzali aj cely pre tamojšie obyvateľstvo. 
Boli to kamenné domčeky alebo drevené chatrče. Krásnym dokladom sú takzvané clochán – 
staré írske chatrče v tvare včelích úľov, obyčajne postavené z kameňa bez použitia malty 
30
Early Irish Monasteries. [online] Dostupné na intenete: 
<http://www.nd.edu/~ikuijt/Ireland/Sites/cnoetzel/Theme/monindex.htm> 
31
BITEL, ref. 29, s. 57-58. 
32
Tamže, s. 57-59. 
33
Early Irish Monasteries, ref. 30. 
34
BITEL, ref. 29, s. 66-67. 
HISTORIA NOVA  6 
18
so strechami z nasucho kladených kamenných článkov.
35
Väčšie a bohatšie komunity mali 
okrem kostola, svätyne a obytných domov aj ďalšie budovy, napríklad školu, skriptórium, 
hospic, dielne a mnohé iné. 
Špeciálnym druhom architektúry typickým pre írske kláštory sú kruhové veže. Stavali 
sa v blízkosti chrámov hlavne od 10. do 12. storočia. Boli to vysoké, okrúhle, smerom nahor 
sa zužujúce veže, často s kónickou strechou postavené z kameňa a malty. Typickým znakom 
týchto veží bol ich okrúhly tvar, vstupné dvere umiestnené vysoko nad povrchom zeme a štyri 
okná (každé nachádzajúce sa na jednej zo svetových strán) priamo pod kónickou strechou. 
Pôvodne sa používali ako zvonice, po írsky cloicteach, napríklad na zvolávanie kláštornej 
komunity na modlitbu, alebo ako varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom.
36
Typickým znakom sú aj írske kríže vyvíjajúce sa nezávisle pravdepodobne od 8. až 
do 9. storočia. Ich poznávacím znamením je, že vodorovné ramená kríža s kolmým brvnom 
spája kruh. Mnoho krížov má bohaté dekorácie so špirálami a pletencami. Mnísi ich 
s najväčšou pravdepodobnosťou používali ako nástroje pri vyučovaní a kázaní. Taktiež mohli 
slúžiť ako hraničné znaky pre kláštorné lokality, pretože mnohé z nich sú pravidelne 
situované okolo vonkajších okrajov kláštornej ohrady.
37
Spočiatku sa írska cirkev začala formovať tak ako na pevnine,
38
no o sto rokov neskôr, 
po zavedení kresťanstva v Írsku, už bola tunajšia situácia celkom iná. Základom cirkevnej 
správy v Írsku sa stali kláštory. Každý významnejší írsky kostol bol kláštorným kostolom.
39
Dovtedy existujúce biskupstvá sa zreorganizovali podľa vzoru kláštorov, to znamená, že ich 
biskupi sa stali aj kláštornými opátmi. Významné kláštorné centrá zakladali nové kláštory, 
prípadne si pod svoju právomoc podriaďovali iné, dovtedy jestvujúce, založené tým istým 
svätcom, a tak vznikali kongregácie, združenia kláštorov tvoriace farnosť (paruchia), ktoré sa 
stali strediskami náboženského života v Írsku. Miesto biskupstva s diecézou, či farnosťou, 
ktorá mu podliehala, prevzali úlohu biskupstva kláštory a ich farnosti.
40
Vytvorili sa tak 
35
Dodnes živým príkladom tohto typu architektúry sú kláštorné domčeky na ostrove Skellig Michael (Sceilig 
Mhichíl). Pre svoju extrémnu polohu na odľahlom kamennom ostrove, bičovanom vysokými vlnami studeného 
Atlantického oceánu, sa zachovali v neporušenom stave až do súčasnosti. 
36
Early Irish Monasteries, ref. 30. 
37
Tamže
38
Najstarší kristianizátor Írska, Palladius, ktorý bol do krajiny poslaný v roku 431, sa v dokladoch označoval ako 
„prvý biskup Írom veriacim v Krista“. Biskupom sa nazýval aj sv. Patrik: „Patricius peccator indoctus, scilicet 
Hiberione constitutus episcopum me esse fateor.“ Epistola sancti Patricii ad christianos Corotici tyranni 
subditos. In STOKES, ref. 4. 
39
KENNEY, ref. 2, s. 291. 
40
Názov a pojem „parochia“ treba v tomto konkrétnom prípade chápať v širšom význame ako väčšie územie, 
diecézu. V podobnom širšom význame sa niekedy chápala parochia aj v ranostredovekom Uhorsku. Porovnaj 
„septem episcoporum parochias“, (824-827), MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovaciae I. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971, s. 5, č. 4+++. 
HISTORIA NOVA  6 
19
kláštorné farnosti na čele s opátom materského kláštora, na ktorého území bol pochovaný 
svätec, uctievaný ako jeho zakladateľ. Kláštorná farnosť alebo paruchia však nebola 
teritoriálnou jednotkou, akou bola farnosť na európskom kontinente. V írskom prípade to bolo 
inak, do kláštornej farnosti totiž patrili viaceré kláštory, z ktorých niektoré sa nachádzali dosť 
ďaleko od materského kláštora. 
Írsky model cirkevnej správy bol teda modelom monastickým. Biskupi ale napriek 
uvedenému v Írsku jestvovať neprestali. Ich postavenie však bolo oslabené v prospech opáta. 
Opát nazývaný abb (z lat. abbas) alebo pater mal kňazské svätenie. Stávalo sa občas, 
že zastával aj funkciu biskupa, no častejšou praxou bolo, že túto funkciu držal v rukách 
mních, ktorého tým poveril samotný opát. Tento mních, aj keď bol vo funkcii biskupa sa stal 
opátovým podriadeným, pretože ho k tomu zaväzovali vlastné rehoľné sľuby. Do jeho 
kompetencie však patrili len niektoré záležitosti obmedzujúce sa na obradné, liturgické 
funkcie ako bola vysviacka nových kňazov, alebo aj biskupov,
41
či vysviacanie nových 
kostolov a pod. Významnú časť biskupských kompetencií si ponechal pre seba opát. Išlo 
predovšetkým o uplatňovanie správnej jurisdikcie. Správa kláštornej farnosti a donucovacia 
právomoc nad podriadenými bola v jeho rukách.
42
Rozdiel medzi írskym a pevninským mníšstvom sa prejavil aj v postoji voči ženám. 
Kým iné kresťanské kláštory vo veľkej miere izolovali ženy od možnosti zastávať vedúce 
posty v riadení cirkevných inštitúcií a zamedzovali priateľstvá s mužmi, írska cirkev 
majú podobné práva ako 
oni, podporovala ambície žien a ich uplatnenie v náboženskom živote. Tak sa niekedy 
stretneme s prípadmi, keď ženy – abatyše uplatňovali právomoc nad mužmi v dvojitých 
kláštoroch (mužských a ženských) nielen v Írsku, ale i v Británii, či v niekdajšej Galii. Ženy 
ako abatyše mohli dokonca vykonávať i biskupskú jurisdikciu. Bol to prípad biskupského 
sídla v Kildare, ktoré podliehalo veľkému kláštoru svätej Brigity spoločne spravovanému 
biskupom i abatyšou.
43
41
Špecifikom írskych pomerov bolo, že vysviacku nového biskupa smel uskutočniť aj jeden biskup, 
čo odporovalo kanonickým predpisom vyžadujúcim v tejto veci prítomnosť aspoň troch osôb s biskupským 
svätením. 
42
KENNEY, ref. 2, s. 292-292. 
43
RYAN, ref. 8s. 171; DAWSON, Christopher. Zrození Evropy: Úvod do dějin evropské jednoty. Praha : 
Vyšehrad, 1994, s. 171. 
HISTORIA NOVA  6 
20
II. 
Jedným z druhov asketizmu, ktorý vyznávali írski mnísi, bolo náboženské putovanie 
(„peregrinatio religiosa“). Takto boli predurčení k misionárskemu pôsobeniu, ktoré ich 
preslávilo v kontinentálnej Európe. Ideál putovania predstavujúci pre nich istý spôsob 
umŕtvovania či nekrvavého mučeníctva, realizovali vo forme intenzívnej misijnej činnosti 
na európskom kontinente. Šírením Božieho slova medzi pohanmi alebo v krajoch, 
kde kresťanstvo ešte nezapustilo hlbšie korene, napodobňovali samotných apoštolov, ktorých 
Kristus vyslal do celého sveta, aby šírili jeho zvesť o ňom – evanjelium. Najznámejší írsky 
misionár, svätý Kolumbán Mladší, sa vyjadril o tom, aký život by sme mali viesť na tomto 
svete: „Na zemi pre nás niet žiadneho domova, pretože náš Otec je na nebesiach, preto sa 
musíme po svete rýchlo náhliť a, riadení zhora, nepreceňovať prítomnosť, na mysli mať vždy 
veci nebeské a pozemskými opovrhovať.
44
Sám tento svoj ideál uskutočňoval vlastnou 
misionárskou aktivitou.
45
Život v cudzine, v samote, akoby vo vyhnanstve nebol medzi Írmi ničím 
nezvyčajným. Naopak, v ranej írskej spoločnosti boli ľudia často vystavovaní podmienkam 
života vo vyhnanstve. Tento zvyk, či táto črta írskej povahy sa prejavovala od najstaršieho 
obdobia až do moderných čias. Masové vysťahovalectvo Írov v 19. a v prvej polovici 
20. storočia je toho výrečným dokladom. Podobné to bolo aj v stredoveku. V staroírskom 
právnom systéme sa nachádzajú tresty za prečiny, ktoré ukladajú previnilcom život mimo 
kráľovstva alebo život mimo ostrova. Túto formu trestu potom prevzali do svojho repertoáru 
aj mnohé írske penitenciále.
46
Írski mnísi však samotu, opustenosť a putovanie nechápali ako 
trest. Život vo vyhnanstve si mnohí vybrali dobrovoľne, ako Kristus vzal na seba kríž 
a obetoval sa za ľudstvo, tak aj oni ako verní Kristovi nasledovníci putovali pre Krista 
(„peregrinatio propter Christum“)
Napodobňovanie Krista sa prejavilo aj vo forme putovania. Misionári vydávajúci sa 
na misijnú činnosť na kontinent obvykle odchádzali v skupinkách po 12 mníchoch s trinástym 
na čele, ktorý ich viedol. Táto prax mala symbolizovať činnosť Krista a jeho 12 apoštolov. 
44
Columbanus: Instructio VIII, 4. Pozri ANGENENDT, Arnold. Die irische peregrinatio und ihre Auswirkungen 
auf dem Kontinent vor dem Jahre 800. In LÖWE, ref. 4, s. 52. 
45
Kolumbán sa svojou túžbou po putovaní pripodobňoval starozákonnému Abrahámovi, ktorému Boh nariadil: 
„Odíď zo zeme svojej a od príbuzenstva svojho a z otcovského domu svojho do zeme, ktorú ti ukážem“, Pozri 
Genezis 12, 1. Tak to aspoň tvrdí jeho životopisec Jonáš z Bobbia. IONAS. Vitae Columbani liber I. Cap. 4. 
In KRUSCH, Bruno. (rec.). Manumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum. Hannoverae 
et Lipsiae : impensis Bibliopolii Hahniani, 1905, s. 159. 
46
Takéto nariadenie nájdeme aj v regule svätého Kolumbána: „Si quis laicus periuraverit, si per cupiditatem hoc 
fecerit ... Si autem non per cupiditatem, sed mortis timore hoc fecerit, in annis inermis exul paeniteat in pane 
et aqua“ Columbanus, Paenitentiale, 20. In STOKES, ref. 4. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested