asp.net mvc pdf viewer free : Reader pdf to jpeg control application system web page html .net console Hino613-part717

HISTORIA NOVA  6 
131
myšlienky jednej celonárodnej strany zastrešujúcej celé slovenské spektrum politických 
smerov. 
Odlišné ponímanie tejto problematiky Ruppeldt jasne vyjadril Rázusovi 
v parlamentnej čitárni: „Ako v celej Európe, tak i u nás, i v českých zemiach, i na Slovensku, 
fabrické robotníctvo sa už dávno pred prvou svetovou vojnou osobitne soskupovalo vo svojich 
socialistických stranách. [...] Či organizácie a politické strany, viac-menej pevne zriadené 
a vedené, mocne financované, ktoré majú veľkokapitalisti a úradníctvo, neboli a nie sú tu? 
Či je to nie proste svetový, alebo aspoň európsky a či kontinentálny zjav?
126
Ruppeldt bol ako 
jeden z mála evanjelických elít, ktoré pružne zareagovali na niektoré zjednotiteľské snahy 
v slovenskej politike. Zásadne odmietal názor Rázusa, ale aj mnoho iných politikov, 
že stavovské triedenie politiky je na škodu celého Slovenska. Skôr bol presvedčený, že „keby 
takzvaná „celonárodná“ strana bola, a skutočne by zahrňovala všetkých, nebolo by to akési 
„glajchšaltovanie“ a či by potom v samej tej strane nemuseli zase len byť frakcie a trenice 
podľa kruhov práce, zamestnania a snáď i osobných záujmov tried a ľudí?
127
Podaktorí 
slovenskí politici tej doby akosi pozabúdali na fakt, že myšlienka jednej strany pre celý národ 
by mohla mať autokratickú tendenciu. Ruppeldt to jasne vyjadril, keď uviedol, že „boli by 
sme tam, kde prv, lenže bez politickej slobody a demokracie. A či vynútiť diktátorstvo a zrušiť 
demokraciu a parlamentný systém reprezentácie?
128
Korene Ruppeldtovej modernej 
percepcie demokracie, parlamentarizmu, straníckeho pluralizmu treba hľadať v jeho pobyte 
vo Veľkej Británii.
129
Treba však zdôrazniť že Ruppeldt odmietaním celoslovenskej strany 
nebol proti spolupráci slovenských politikov. V decembri 1933 Rázusovi v liste napísal, „že je 
potrebné tam [v poslaneckej snemovni] dačo robiť a spoločne robiť všetci. Slováci, to je 
jasné. Tu musia prestať stranícke ohľady. Tým väčšmi mi je ľúto, že ľudáci tomu nechcú 
rozumieť.
130
13. septembra 1933 sa totiž konali v Prahe rokovania slovenských politikov 
z parlamentných politických strán o slovenskej otázke. Ruppeldtovi by tak stačili vzájomné 
126
RUPPELDT, ref. 125, s. 3. Pozri aj HANULA, ref. 81, s. 66. 
127
RUPPELDT, ref. 125, s. 3. 
128
Tamže
129
Ruppeldt kladne reagoval na Seton-Watsonovu ponuku študovať v Edinburgu v Škótsku. Na rozdiel 
od ostatných študentov (M. Rázus, Ľ. Šensel, V. Roy) si však počas štúdia v rokoch 1910-11 vybudoval 
priateľské styky a kontakty s britskou evanjelickou inteligenciou. BLAHO, Miloslav. Fedor Ruppeldt a Seton-
Watson. In KOVAČKA, Miloš (ed.). Fedor Ruppeldt. Život a dielo. Žilina – Martin : Cirkevný zbor ECAV 
a SNK, 2011, s. 161 – 162. Taktiež MARZIK, T. D. Nádherné Škótsko-slovenské priateľstvo: R. W. Seton-
Watson a Fedor Ruppeldt. In KOVAČKA, Miloš (ed.). Fedor Ruppeldt. Život a dielo. Cirkevný zbor ECAV 
a SNK. Žilina – Martin, 2011, s. 172-173. 
130
List Fedora Ruppeldta Martinovi Rázusovi z 22. decembra 1933. ALU SNK, f. MR, sig. 45 G 44. 
Best program to convert pdf to jpg - Convert PDF to JPEG images in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
How to convert PDF to JPEG using C#.NET PDF to JPEG conversion / converter library control SDK
convert pdf file to jpg online; convert pdf file into jpg
Best program to convert pdf to jpg - VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
Online Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB.NET Image Application
change pdf to jpg online; convert pdf to jpg for online
HISTORIA NOVA  6 
132
rokovania, diskusie a návrhy o spoločných postupoch. Rozšírenie tejto spolupráce však mohol 
blokovať fakt, že o týchto rokovaniach nemali byť informované ich materské strany.
131
Ruppeldt si povšimol aj zaujímavý fakt pri SNS. V jej programe nedokázal 
identifikovať prepracovaný odborný volebný program pre slovenské roľníctvo. Aj z tohto 
dôvodu odmietal všenárodnú stranu, nakoľko by roľníkom vôbec nepomohla.
132
V Rázusovom Otvorenom liste nachádzal niekoľko protirečení, keď najprv apeloval 
na kňazov, aby sa politicky angažovali, ale na konci tvrdil, že „politika je obchodom 
pre vypočítavých kšeftárov, medzi nimi evanjelický kňaz akejkoľvek kategórie nemá čo robiť. 
Aká to logika?“ pýtal sa Ruppeldt. Zásadne odmietol Rázusove vyhrážky o tom, že ak nejde 
AB, tak ide proti slovenskému národu. Tak isto odmietal, že jedine spojenectvo Hlinku 
s Rázusom dokáže obhajovať záujmy kresťanstva. Ruppeldtovi sa nepáčila aj neprimerane 
pridávaná váha Tisových sympatických slov k evanjelikom, na ktoré sa často Rázus odvolával 
v súvislosti so zmierovacím procesom medzi oboma konfesiami.
133
K Rázusovej kritike sa pridali nemenovaní kňazi z agrárnej strany. Uviedli, 
že Rázusova politika je čisto pragmatická, a síce že sa spája so stranami, ktoré mu zaručia 
mandát v parlamente. Najväčšiu výpovednú hodnotu má článok v súvislosti s  pohľadom 
evanjelických kňazov na stavovské delenie politiky: „stavovské organizovanie slovenského 
roľníctva bolo potrebné a stalo sa v skutku v dvanástej hodine, keď silný a výbojný 
socializmus roľníctvu hrozil úplnou skazou.
134
Títo kňazi už definitívne odmietali 
zjednotenie politických strán. Zjednotiteľskú problematiku videli liberálnejšie než staršia 
generácia. Uvedomovali si, že roľníctvo by mohlo veľmi ľahko prejsť do tábora ľavicových 
strán. Neverili, že celonárodná strana by mohla účinne hájiť záujmy roľníkov, ale jedine 
špecificky zameraná agrárna strana. 
Na opačnej strane sa ozval ďalší evanjelický kňaz Karol Lúčanský, ktorý pred 
verejnosťou podporil Martina Rázusa, jeho kritiku internacionalizmu a podporu nacionálnemu 
hnutiu v AB.
Obvinil agrárnikov z predvolebného štvania: „vytýkajú nám, že pestujeme 
dualizmus (rozdvojenie). Nuž rozmýšľaj spolubrat a spolusestra, či dualizmus tento nepestujú 
práve tí, ktorí nás obviňujú, a to až okate ho pestujú tým, že Slovákovi krivdia?! Ako kňazovi 
z Hontu sa mu nepáčili agrárnicke agitácie v tomto regióne. Videl v nich len obyčajné 
131
BARTLOVÁ, Alena. Slovensko v 20. storočíIn FERENČUCHOVÁ, Bohumila – ZEMKO, Milan (ed.). 
V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, 2012, s. 438. 
132
RUPPELDT, ref. 125, s. 3. 
133
RUPPELDT, Fedor. „Nerobte ulster“ a iné heslá M. Rázusa. In Slovenský denník, roč. 18, 1935, č. 119, s. 3. 
134
Ako farárovi mu navyše vytkli, že sa v poslednej dobe veľmi málo stará o záujmy cirkvi. Odpoveď 
na Rázusov „Otvorený list evanjelickému kňažstvu“ In Slovenská politika, roč. 10, 1935, č. 115, s. 2. 
C# Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images to
Best and professional C# image to PDF converter SDK C# Example: Convert More than Two Type Images to bmp")); images.Add(new Bitmap(Program.RootPath + "\\" 1
changing pdf file to jpg; change from pdf to jpg
VB.NET PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images
Best adobe PDF to image converter SDK for page As PDFPage = doc.GetPage(0) ' Convert the first page.ConvertToImage(ImageType.PNG, Program.RootPath + "Output.png
convert .pdf to .jpg; convert multi page pdf to jpg
HISTORIA NOVA  6 
133
predvolebné štvania. Pridal sa otvorene k národniarskym agitáciám a apeloval na verejnosť, 
aby podporovala vo voľbách SNS.
135
Július Dérer a Miloš Hodža sa museli ozvať ešte raz, nakoľko redaktor Národných 
novín Alex Pakan zavádzal o masívnej evanjelickej podpore AB.
136
Navyše sa snažil dokázať, 
že agrárna strana nepodporovala evanjelických kňazov nakoľko nemala bližší záujem 
presadzovať požiadavky evanjelikov. Avšak „ten Zeman, Ruppeldt, Dérer pracovali, pracujú 
a budú pracovať za svoju evanj. cirkev a slovenský ľud i vtedy, keď nebudú poslancami, lebo 
robia to z presvedčenia a nielen za - mandáty!“ Argumentovali aj tým, že Zemanovi 
a Ruppeldtovi vyjadril podporu aj generálny konvent ev. cirkvi, ktorý mal väčšiu vážnosť než 
evanjelici v SNS. Odmietli Pakanovo tvrdenie, že Ruppeldt a Zeman sa reálne do snemu 
nedali zvoliť, lebo „
Ľud. 
Šenšela na spol. kandidátke Hlinkovho auton. bloku!“ Za veľkú urážku brali Rázusovu 
kandidatúru v jeho kraji na druhom mieste za tajomníkom HSĽS. Obaja kňazi síce priznali 
isté národniarsko-agrárnické presuny medzi voličmi, za ktoré mohol aj Martin Rázus, 
ale väčšie obavy mali skôr z toho, že ľudácka predvolebná agitácia nahrávala komunistom. 
Veľmi sa ich dotkla apelácia v zmysle, aby sa evanjelici spamätali a volili AB: „odkiaľ si 
berie p.Asp. toľko smelosti, že sa ich opováži brať na zodpovednosť pre ich politické 
presvedčenie?
137
V súvislosti s kritikou AB sa objavovali správy o urážkach evanjelikov,
138
štvaní ľudí,
139
alebo podpore komunistov.
140
Krach AB, ale i samotnej spolupráce sa hlavne dotkol tých kňazov, ktorí najviac 
dôverovali Rázusovým politickým krokom. Z pomedzi národniarsky orientovaných kňazov 
135
LÚČANSKÝ, KarolIdeme do boja – ale čestného! In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 26, s. 1. 
136
PAKAN, S. A. Slovenskí evanjelici sjednoďte sa a spamätajte sa! In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 30, s. 2. 
137
HODŽA, Miloš – DÉRER, Július. Odpoveď na článok p. Asp.: „Nádherné víťazstvo autonomistického 
bloku“ In Slovenská politika, roč. 16, 1935, č. 122, s. 2. 
138
Napr. ku vzájomnej konfrontácii prišlo v súvislosti s údajným pošpinením osobnej cti kňaza a seniora 
Jurkoviča z Kráľovej zo strany Národných novín. V tejto afére si vymenil názory anonymný evanjelik 
v Národných novinách s Júliusom Dérerom v Slovenskom denníku. DÉRER, Július. Ešte pár slov k „Pomluvám 
Nár. novín.“ In Slovenský denník, roč. 18, 1935, č. 141, s. 2; Redakcia Národných novín pri tejto príležitosti 
uviedla, že dostáva „od evanjelikov mnoho zpráv, článkov o pomeroch v ev. cirkvi i ponôs na účinkovanie 
niektorých agrárnych ev. kňazov.“ Július Dérer, evanjelický farár, advokátom? In Národnie noviny, roč. 66, 
1935, č. 40, s. 2. 
139
Ďalšou novinárskou prestrelkou bola sťažnosť anonymného národniarskeho funkcionára SNS z Modry, že 
miestny senior inklinujúci k agrárnikom štval verejnosť proti SNS a pohrozil že ten, kto odstúpi „od agrárnej 
strany, toho prikryje čierna zem.“ Akými metódami pracujú agrárnici proti SNS. In Národnie noviny, roč. 66, 
1935, č. 35, s. 3. 
140
Agrárna strana v Liptovskom Mikuláši vytlačila a rozšírila letáky, ktoré mali za ciel zdiskreditovať 
evanjelického farára Pavla Tomka a seniora Šenšela, ktorí aktívne vstúpili do predvolebného boja. Tomkovi 
vyvrátili finančnú podporu cirkvi a obvinili ho z podpory 50 komunistov vo svojom zbore. Tomko odmietol 
podporu komunistov, pričom uviedol, že treba príčiny vzmáhajúceho sa komunistického hnutia hľadať inde. 
Tým sa cirkev od neho údajne chcela dištancovať a podobne mali podľa agrárnikov konať aj voliči. TOMKO, 
Pavol. „Čítajte pravdu najpravdivejšiu!“ In Národnie noviny, roč. 66, 1935, č. 63, s. 2. 
VB.NET Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images
Best and professional image to PDF converter SDK Components to batch convert PDF documents in Visual Basic images.Add(New REImage(Program.RootPath + "\\" 1
change pdf to jpg image; best program to convert pdf to jpg
C# PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in C#.net
Best C#.NET PDF converter SDK for converting PDF to PDF documents to tiff format in Visual C# .NET program. Also supports convert PDF files to jpg, jpeg images.
pdf to jpeg converter; convert pdf photo to jpg
HISTORIA NOVA  6 
134
k ním nepochybne patril aj Štefan Adamovič. Pred voľbami bol veľkým obhajcom ZM, 
ale jeho idey zakalili povolebné problémy medzi SNS a HSĽS, a tak svoje výhľady 
na spoločný postup zmenil od základov. Z pomedzi duchovných však nebol však jediný, 
výhrady vyjadril aj Otto Škrovina, Ľudovít Šenšel, Pavel Tomko, Ján Čierny a ďalší. V SNS 
sa napokon do popredia dostávali politici, ktorí síce nezavrhli úplne spoluprácu s ľudovou 
stranou, ale ich politika bola zameraná na hľadanie dialógu s vládnymi stranami. 
Cesta od Zvolenského manifestu k Autonomistickému bloku bola výsledkom snáh 
politikov, ktorí hľadali alternatívny spôsob ako čeliť celému spektru slovenských problémov. 
Myšlienka uzákonenia autonómie Slovenska bola v politike prítomná už od vzniku ČSR, 
pričom jej význam sa interpretoval v zmysle „lieku“ na riešenie všetkých segmentov 
slovenskej otázky a dôsledky globálnej hospodárskej krízy nechtiac posilnili potrebu ju 
presadiť čo najskôr. Po stroskotaní rokovaní národniarov s agrárnikmi na počiatku 30. rokov, 
si národniari a z pomedzi nich najmä Martin Rázus, uvedomili jedinú cestu k autonómii 
v súčinnosti s ľudákmi. 
Zjednocujúci proces navyše predstavoval pre Rázusa naplnenie dlhoročných snáh 
po „obnove“ politickej jednoty Slovákov, ktorý bol v medzivojnovom období príťažlivou 
témou nielen pre neho, ale aj pre viaceré evanjelické elity. Na druhej strane však opatrné 
vyjadrenia o AB sa ukázali ako opodstatnené, nakoľko po voľbách sa toto spojenectvo 
rozpadlo. Krátke trvanie malo viacero príčin. Samotný počiatok tejto spolupráce zakotvený 
ZM nepredstavoval zásadný posun v slovenskej politike. Bol to už prežitý a zastaralý spôsob 
vyjadrovania názorov, ktorý patril do čias 19. storočia. Podobne mohla vnímať ZM aj mladšia 
generácia, pričom AB považovala za neuvážené predvolebné spojenectvo s možnosťou 
krátkeho trvania. Zdôrazňovaná myšlienka konfesionálneho zmierenia u niektorých 
evanjelických kňazov ich už neoslovovala, nakoľko ju počas krízy prekryli bezprostredne sa 
týkajúce hospodárske a sociálne problémy. 
Ak sa celoplošne pozrieme na názory evanjelického duchovenstva, tak uvedené 
faktory sa museli odzrkadliť v rôznorodom vnímaní otázky spoločného politického katolícko-
evanjelického postupu. Porady, nadstranícka spolupráca, predvolebné bloky, či dokonca 
kreovanie jednotnej celoslovenskej strany? Toto pestrofarebné spektrum predstáv dokazuje 
ich názorovú diferencovanosť nad vážnymi politickými verdiktami. Napriek tomu, 
že neodmietali spoluprácu s katolíkmi, mnohí odmietali užšiu kooperáciu s HSĽS. Viacerí sa 
prikláňali k názoru Júliusa Dérera, že k tomu môže prísť len za predpokladu istej liberalizácie 
ľudovej strany a po nástupe tolerantnejšej generácie politikov. Videli tak vážne prekážky 
v Hlinkových hrubých prístupoch voči evanjelikom, a teda v krátkodobom horizonte 
C# PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images in C#
Best PDF converter SDK for Visual Studio .NET for PDFPage)doc.GetPage(0); // Convert the first page.ConvertToImage(ImageType.PNG, Program.RootPath + "Output.png
convert pdf image to jpg; convert pdf file into jpg format
VB.NET Image: Visual Basic .NET Guide to Draw Text on Image in .
sure that you can create the best picture with you can freely use the method below in your program. powerful & profession imaging controls, PDF document, image
change pdf to jpg file; batch pdf to jpg converter online
HISTORIA NOVA  6 
135
uprednostňovali spoluprácu v agrárnej strane.
141
Laická časť evanjelikov v tejto strane už 
však nepovažovala myšlienku celonárodného subjektu za aktuálnu, nakoľko veľmi dobre 
odhadli stavovské vnímanie voličov. Viacerí evanjelickí kňazi z agrárnej strany však v duchu 
neprekonaných predstáv o straníctve nevedeli, alebo nechceli upustiť od takéhoto konceptu 
v politike. 
Pri percepcii Zvolenského manifestu je dôležité rozlišovať prístup k autonomistickému 
a kresťanskému segmentu. Manifest ako ochranu kresťanstva pred ateizmom a materializmom 
do istej miery kladne hodnotili aj niektorí kňazi bez bližšej inklinácie k SNS. Obrana 
kresťanstva u nich zohrávala významnejšiu rolu než proklamovaný autonomizmus 
v manifeste. V skutočnosti však laici nepripisovali takejto obrane tak dôležitý význam ako to 
prezentovalo duchovenstvo a opäť tak nesprávne odhadli vnímanie obrany kresťanstva 
v spoločnosti. 
Ak však opomenieme týchto duchovných, tak viacerí brali ZM, ale aj neskôr utvorený 
AB, za nerozvážny a naivný politický krok, ktorý by nemohol mať na svedomí výraznejší 
voličský presun. Skepsa, či prinajmenšom zdržanlivosť a opatrnosť na Rázusove 
zjednotiteľské snahy len spôsobili, že väčšina evanjelických voličov odmietlo tento 
experiment. Hlinkovej pozornosti nemohla ujsť razantná kritika niektorých evanjelických 
kňazov na Zvolenský manifest a Autonomistický blok, ktorou apelovali na ľudí v zmysle 
nevoliť toto zoskupenie. Mohlo ho to vážne znepokojovať a upevňovať v presvedčení 
o nemožnom jednotnom postupe s evanjelikmi: „ak chcete v budúcnosti s nami operovať 
pracujte medzi ľudom evanjelickým a mandát Vám on dá, ale my nie.
142
141
Politické voľby zo stanoviska evanjelického. In Stráž na Sione, roč. 43, 1935, č. 6, s. 142. 
142
NIŽŇANSKÝ – SLNEKOVÁ, ref. 4, s. 765-768. 
C# Create PDF Library SDK to convert PDF from other file formats
Best C#.NET component to create searchable PDF document from Microsoft Office String outputFile = Program.RootPath + "\\" output.pdf"; // Create a
convert pdf into jpg format; convert pdf picture to jpg
VB.NET Create PDF Library SDK to convert PDF from other file
with Visual Basic .NET class and able to create PDF in both .NET WinForms and ASP.NET program. Best VB.NET component to convert Microsoft Office Word
.pdf to .jpg online; changing file from pdf to jpg
HISTORIA NOVA  6 
136
Evangelical Clergy Views on Manifesto of Zvolen and Autonomy Block 
The presented study is focusing on the views of the evangelical clergy on integration trends in Slovak 
politics in the first half of the 1930s. Martin Rázus together with Andrej Hlinka tried to create a united 
front since 1932, when they signed the Manifesto of Zvolen. Their cooperation resulted into apre-
election agreement in April 1935, when the autonomist block was established. But this cooperation did 
not last long and the block fell apart right after the elections. The main reasons were the disputes over 
the allocation of parliamentary mandate, internal party problems and ultimately Catholic-Protestant 
antagonism. Andrej Hlinka was convinced that the collaboration with Evangelicals will not work if 
their own leaders (eg priests) will not be persuaded about the benefits of cooperation. The fact is that 
many members of the evangelical clergy that inclined towards Agrarian party sharply criticized the 
cooperation with the People's Party. If they had a positive approach to the partnership, they only 
thought about the necessary protection of Christianity against the "Western modernism." Andrej 
Hlinka perceived negative views and apparently saw them as a serious obstacle for further 
cooperation. This study thus supports the views of scholars that the main causes of breakdown in 
cooperation were also in ongoing confessional antagonism. 
Keywords: autonomy, national unification, cooperation, nationwide party, party pluralism, 
Lutheran priests, traditionalism, confessionalism 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
KRAJČÍR, Lukáš. Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický 
blok. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 107-136. Dostupné 
na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>
HISTORIA NOVA  6 
137
články
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí 
Zofia Brzozowska* 
Recepcia noriem byzantského práva na územiach Slavia Orthodoxa a špeciálne 
na území Kyjevskej Rusi v 10. až 13. storočí je nezvyčajne komplikovaným a zaujímavým 
fenoménom. Za zvýraznenie stojí fakt, že iba pár desaťročí po „oficiálnej“ kristianizácii 
východných Slovanov sa začínajú normy z byzantského Nomokanonu spolu s judikatúrou 
súdov (prechádzajúcou zo staršej obyčaje) vnímať ako záväzné. 
Dvojaký, cirkevno-svetský charakter právnej zbierky symbolizuje jej grécky názov, 
zložený z dvoch termínov (tzv. nomen compositum), kde νόμοι označuje cisárske nariadenia 
vo veciach cirkevných a κανόνες sú termíny zo sféry cirkevného práva, opierajúce sa 
o výsledky ekumenických a tiež lokálnych synod biskupov.
1
Rus si „osvojila“ dva 
najvážnejšie varianty spomenutej kompilácie. 
Nomokanon 50 titulov (alebo kapitol), známy ako Συναγωγή, bol vytvorený 
právnikom, konštantinopolským patriarchom Jánom Scholastikom, niekedy v rokoch 565 – 
577, pravdepodobne na základe staršej, anonymnej a dnes neznámej homílie z 30. rokov 
6. storočia. Obsahuje tematicky zoradené excerptá z tzv. Apoštolských kánonov, poučení 
Basilea Veľkého, a tiež Collectio 87 capitulorum. Zbierka týchto cisárskych nariadení 
skomponovaná na základe justiniánskych 12 Noviel, predstavovala na počiatku 
pravdepodobne samostatnú uzavretú časť, spojenú so Synagoge canonum anonymným 
kompilátorom až neskôr. Svoj konečný tvar dostal Nomokanon 50 titulov  po roku 833, 
na objednávku Fotia.
2
* Odborný preklad príspevku z poľštiny Adam Mesiarkin. 
1
VAŠICA, Josef. Metodějův překlad nomokanonu. In Slavia, 1955, roč. 24, s. 9; ДОБРЕВ, Иван. Номоканон. 
In Кирило-методиевска енциклопедия 2, София : БАН, Институт за литература, издателство „Марин 
Дринов”, 1995, s. 825; KOWALSKA, Hanna. Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana. Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 103; FLUSIN, Bernard. Struktury Kościoła cesarskiego. 
In MORRISSON, Cécile (ed.). Świat Bizancjum 1. Cesarstwo wschodniorzymskie 330–641. Kraków : 
Wydawnictwo WAM, 2007, s. 167; MAKSIMOVICH, Kirill. Byzantine Law in Old Slavonic Translations and 
the Nomocanon of Methodius. In Byzantinoslavica, 2007, roč. 65, s. 9; CONGOURDEAU, Marie-Hélene, 
MARTIN-HISARD, Bernadette. Instytucje Kościoła bizantyńskiego. In CHEYNET, Jean-Claude (ed.). Świat 
Bizancjum 2. Cesarstwo bizantyńskie 641–1204. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011, s. 128. 
2
VAŠICA, ref. 1, s. 9; DVORNIK, Francis. Byzantine Political Ideas on Kievian Russia. In Dumbarton Oaks 
Papers, 1956, roč. 9/10, s. 78-79; VAŠICA, Josef. Literární památky epochy Velkomoravské 863–885. Praha : 
Lidová Demokracie, 1966, s. 63; ЩАПОВ, Ярослав. Номоканон Иоанна Схоластика и Синтагма 14 титулов 
у Славян в IX–X вв. In VAVŘINEK, Vladimir (ed.). Beitrage zur byzantinischen Geschichte im 9–11. 
Jahrhundert. Akten des Colloquium Byzanz auf dem Hohepunkt seiner Macht, Liblice, 20–23.09.1977. Praha : 
Kabinet pro studia řecka, řimska a latinska, 1978, s. 387; MEYENDORFF, John. Teologia bizantyjska. Historia 
HISTORIA NOVA  6 
138
Nomokanon 14 titulov (alebo kapitol) je kompiláciou, ktorú nemôžeme pripísať jednej 
osobe. Najčastejšie sa prijíma, že pracovať na nej začal práve „protivník“ Jána Scholastika, 
konštantinopolský patriarcha Eutychios (552 – 565, 577 – 582). Behom nasledujúcich storočí 
bol kódex veľakrát redigovaný a dopĺňaný. Radikálne zmeny sa udiali za vlády Herakleia I. 
(610 – 641) a okolo roku 833 z vnuknutia patriarchu Fotia. Pravdepodobne v roku 920 bol 
uznaný synodou v 
čná 
verzia (používaná v ortodoxii dodnes) sa skladá z dvoch častí. Prvou je charakteristický 
„vecný zoznam“, index, ktorý usporadúva obsah kompilácie tematicky do 14 kapitol. Druhá 
časť predstavuje jadro kompilácie, pričom ide o Apoštolské kánony (zbierka 85 regúl 
z prednicejskej doby, zredigovaná v Sýrii v prvej polovici 4. storočia), nariadenia všetkých 
siedmych koncilov uznávaných na Východe za ekumenické, kánony lokálnych synod zo 4. až 
9. storočia a výber textov cirkevných otcov (92 kánonov Basilea Veľkého, ďalej Gregora 
z Nyssy, Gregora z Nasiansu a Cyrila Alexandrijského). Častým javom byzantského aj 
slovanského právneho písomníctva bolo vkladanie do tela Nomokanonu 14 titulov Collectio 
87 capitulorum, vybraných z diela Jana Scholastika.
3
Pôvodný preklad do staroslovančiny (správne staro-cirkevno-slovančiny) urobil akiste 
sám sv. Metod.
4
Skutočnosť je zaznamenaná anonymným autorom života svätca v podobe 
zmienky v jeho 15. kapitole: тъгда же и номоканонъ рекъше законоy правило 
и отьчьскы кънигы прложи.
5
Informácia z prameňa neumožnuje presne určiť, ktorú 
z vyššie spomenutých verzií byzantskej právnej zbierky sv. Metod preložil, každopádne 
paleoslavisti na základe lingvistickej analýzy a porovnávania existujúcich slovanských 
odpisov oboch variantov prišli k záveru, že dielom moravského arcibiskupa môže byť jedine 
preklad Nomokanon 50 titulov.
6
Názor J. Ščapova je, že Metod si vybral verziu Jána 
Scholastika z dvoch jasných dôvodov. Jednak z vážnosti, akej sa v Byzancii v čase misie tešil 
i doktryna. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1984, s. 108-109; KONIDARIS, Ioannis, The Ubiquity 
of Canon Law. In LAIOU, Angeliki, SIMON, Dieter (ed.). Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth 
Centuries. Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1994, s. 143; ДОБРЕВ, ref. 1, 
s. 826; KOWALSKA, ref. 1, s. 104; FLUSIN, ref. 1, s. 167; СЛАВОВА, Татяна. Юридическа литература. In 
МИЛТЕНОВА, Анисава (ed.). История на българската средновековна литература. София : Издателство 
„Изток – Запад”, 2008, s. 194. 
3
VAŠICA, ref. 1, s. 9-10; DVORNIK, ref. 2, s. 79; VAŠICA, ref. 2, s. 63; ЩАПОВ, ref. 2, s. 387; 
MEYENDORFF, ref. 2, s. 103-105, 108-109; KONIDARIS, ref. 2, s. 132-133; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 826-827; 
KOWALSKA, ref. 1, s. 103-104; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11; СЛАВОВА, ref. 2, s. 199; CONGOURDEAU, 
MARTIN-HISARD, ref. 1, s. 128-129. 
4
VAŠICA, ref. 2, s. 63; ПЕТКАНОВА, Донка. Българска средновековна литература. Велико Търново : 
Абагар, 2001, s. 150; СЛАВОВА, ref. 2, s. 194. 
5
Żywot Metodego. In LEHR-SPŁAWIŃSKI, Tadeusz (ed.). Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne). 
Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 2000, s. 118. 
6
VAŠICA, ref. 1, s. 11; DVORNIK, ref. 2, s. 80; VAŠICA, ref. 2, s. 63; ЩАПОВ, ref. 2, s. 388; ДОБРЕВ, 
ref. 1, s. 828; KOWALSKA, ref. 1, s. 123; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 9; СЛАВОВА, ref. 2, s. 194. 
HISTORIA NOVA  6 
139
autor zbierky, konštantínopolský patriarcha a svätec. Druhým dôvodom je tiež kompaktnosť 
a prehľadnosť, ktorá umožňovala jej ďalšie redakcie.
7
Treba tiež zdôrazniť fakt, 
že Nomokanon 14 titulov bol oficiálne uznaný za záväzný až po smrti solúnskych bratov 
(r. 920).
8
Náleží dodať, že prekladateľská práca sa vyznačuje v tomto prípade dosť „voľným“ 
prístupom k originálu – Metod skrátil text o 2/3, pričom z byzantského kódexu vybral tie 
elementy, ktoré boli adekvátne vo vzťahu k realite budovania cirkevnej organizácie 
na Morave.
9
Po smrti apoštola Slovanov bol slovanský preklad Nomokanonu 50 titulov prenesený 
jeho žiakmi do Bulharska. Tu sa na prelome 9. a 10. storočia vykonala transkripcia 
hlaholského protografu do cyriliky a normy sa prispôsobovali „miestnym podmienkam“.
10
Prvý bulharský „štát“ môžeme považovať za vlasť slovanského prekladu druhej 
zo spomenutých redakcií NomokanonuSyntagmy 14 kapitol. Grécky odpis právnej zbierky sa 
používal pravdepodobne už za vlády Borisa – Michala.
11
Na začiatku 10. storočia za vlády 
cára Simeona vznikol v Preslavi
12
domáci preklad spomenutej redakcie,
13
zakladajúci sa 
na 3. redakcii (byzantskej) z prelomu 8. a 9. storočia.
14
Podľa odborníkov – v porovnaní 
s prekladom a „vstupmi“ Metoda – sa preklad vyznačuje vernosťou gréckemu originálu,
15
a tiež obsahuje plný text Collectio 87 (v slovanskej verzii 93), ktorý nebol braný do úvahy 
pri preklade Nomokanonu 50 titulov.
16
Nezvyčajne rýchlo sa prijalo východorímske právo cirkevné a tiež s ním prepojená 
cisárska „legislatíva“ na Rusi. Starobulharská redakcia Nomokanonu Jana Scholastika sa 
7
ЩАПОВ, ref. 2, s. 389-390. 
8
VAŠICA, ref. 1, s. 10; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 830-831. 
9
VAŠICA, ref. 1, s. 15; ЩАПОВ, ref. 2, s. 390; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829; СЛАВОВА, ref. 2, s. 194. 
10
DVORNIK, ref. 2, s. 80; ЩАПОВ, ref. 2, s. 394; СЛАВОВА, ref. 2, s. 195. 
11
ЩАПОВ, ref. 2, s. 395; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829. V staršej literatúre predmetu sa môžme stretnúť s hypotézou, 
že grécky odpis Nomokanonu 14 titulov, ktorý fungoval v časoch Borisa, bol právnou zbierkou vytvorenou 
špeciálne pre bulharského vládcu Fotiom. Jeho obsah mal byť cielene cenzurovaný, kvôli fragmentom 
odvolúvajúcim sa na „teokratický“ status cisára. Malo sa zamedziť tomu, aby Boris zasahoval ako basileus 
do cirkevných záležitostí. J. Ščapov sa v článku Номоканон Иоанна Схоластика и Синтагма 14 титулов у 
Славян в IX–X вв. vysporiadal s týmito hypotézami. 
12
ЩАПОВ, ref. 2, s. 405. 
13
VAŠICA, ref. 1, s. 16; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ЩАПОВ, ref. 2, s. 396; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 830; 
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 10; СЛАВОВА, ref. 2, s. 199-200. 
14
ДОБРЕВ, ref. 1, s. 829. III. redakciu mal započať konštantínopolský patriarcha Tarasius (784–806). Skôr už 
existovali Nomokanon chronologický (ok. 629 r.), I. redakcia, tzv. trullanska z konca 7. storočia (ok. 668–692) 
a II. redakcia z 8.-9. stor. (przed 815 r.). БЕНЕШЕВИЧ, Владимир (ed.). Древнеславянская кормчая XIV 
титуловъ безъ толкованiй 1, Санкт-Петербург : Отделение русского языка и словесности 
Императорской Академии Наук, 1906, s. III-IV; ЛИПШИЦ, Елена. Юридические школы и развитие 
правовой науки. In УДАЛЬЦОВА, Зинаида (ed.). Культура Византии. IV – первая половина VII в. Москва 
: Издательство „Наука”, 1984, s. 368; СЛАВОВА, ref. 2, s. 200. 
15
ЩАПОВ, ref. 2, s. 398. 
16
VAŠICA, ref. 1, s. 16-17; ЩАПОВ, ref. 2, s. 397; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11. 
HISTORIA NOVA  6 
140
objavila na Dnepri rýchlo po krste Vladimíra, čiže pred koncom 10. storočia.
17
Odpis 
Syntagmy 14 v staroslovanskom preklade sa dostal na Rus v 40. rokoch 11. storočia,
18
možno 
s Bulharmi, ktorí emigrovali po roku 1018.
19
Veľa poukazuje na fakt, že je to vlastne druhý 
zo spomenutých variantov byzantskej právnej zbierky, ktorý bol prijatý za platný a záväzný 
v ruskej cirkvi.
20
Koncom 12. a začiatkom 13. storočia došlo k ďalšej adaptácii obsahu 
Nomokanonu 14 titulov (neskôr známeho pod slovanským menom Кормчая книга
na potreby miestneho súdnictva.
21
So staroruským písomníctvom sa spájajú tiež najstaršie existujúce slovanské odpisy 
Nomokanonu. Dielo Jána Scholastika (50 titulov) je zachované v pamiatkach ako 
Устюжская Кормчая z prelomu 13. a 14. storočia (РГБ, ф. 250, № 230)
22
a tiež 
Иоасафовская Кормчая (РГБ, МДА 54) z 16. storočia.
23
Nomokanon 14 titulov sa zachoval 
v rukopise podstatne staršom, datovanom na koniec 11. alebo začiatok 12. storočia, vede 
známy ako Ефремовская Кормчая (ГИМ, Син. 227).
24
Ďalšia etapa recepcie byzantského cirkevného práva v regiónoch Slavia Orthodoxa 
nepatrí Rusom ani Bulharom, ale Srbom. Spája sa s novým prekladom byzantského 
Nomokanonu do cirkevnej slovančiny po r. 1219, ktorý dokonal nik iný ako sv. Sáva.
25
Zbierku poznáme ako Nomokanon sv. Sávu, ktorá bol postavená Syntagme 14 titulov
26
a na kompilácii Štefana z Efezu (Kanonická synopsis, 6. storočie) a v 12. storočí obohatená 
17
HANAK, Walter. The Impact of Byzantine Imperial Thought upon Vladimirian-Jaroslavian Russia. 
In Byzantine Studies. Etudes Byzantines, 1981, 1984, 1985, roč. 8, 11, 12, s. 123. 
18
HANAK, ref. 17, s. 125. 
19
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11. 
20
DVORNIK, ref. 2, s. 85; MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11. 
21
ЩАПОВ, ref. 2, s. 393; KOWALSKA, ref. 1, s. 104. Zaujímavá je tiež etymológia slovanského termínu 
používaného na pomenovanie nomokanonu, tj. Кормчая книга. Zvyčajne sa ten termín spája s cirkevno-
slovanským termínom кормчий, ktorý predstavuje kormidelníka lode. Кормчая preto môže byť kniha, „stvorená 
na kormidlovanie loďou Cirkvi“. V tomto prípade sa stretávame s reminiscenciou koncepcie 
konštantínopolského diakona Agapeta z 6. storočia. ZNOSKO, Aleksy. Mały słownik wyrazów starocerkiewno-
słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej. Bielsk Podlaski : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 
1983, s. 155-156; BRZOZOWSKA, Zofia. „Schede basilike” konstantynopolitańskiego diakona Agapeta i jego 
wpływ na myśl polityczną średniowiecznej Rusi. In Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica, 2011, roč. 87, 
s. 329-342. 
22
VAŠICA, ref. 1, s. 10; DVORNIK, ref. 2, s. 82; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ВЗДОРНОВ, Герольд. Искусство 
книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков. Москва : 
Искусство, 1980, 12; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 828; СЛАВОВА, ref. 2, s. 195. 
23
VAŠICA, ref. 1, s. 10; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 828; СЛАВОВА, ref. 2, s. 195. 
24
VAŠICA, ref. 1, s. 10; DVORNIK, ref. 2, s. 80, 82; VAŠICA, ref. 2, s. 64; ДОБРЕВ, ref. 1, s. 828; 
СЛАВОВА, ref. 2, s. 199. 
25
MAKSIMOVICH, ref. 1, s. 11; СЛАВОВА, Татяна. Църковно-юридически паметници през XIII–XIV в. 
In МИЛТЕНОВА, Анисава (ed.). История на българската средновековна литература. София : 
Издателство „Изток – Запад”, 2008, s. 462. 
26
ЩАПОВ, Ярослав. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII в. Москва : 
Издательство „Наука”, 1978, s. 119; СЛАВОВА, ref. 25, s. 463. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested