asp.net mvc pdf viewer free : Best pdf to jpg converter for control application system azure html wpf console Hino63-part724

HISTORIA NOVA  6 
31
skomplikovalo, potom čo s nárokom na uhorský trón vystúpil aj vojvoda Ondrej Benátsky.
15
Do celej záležitosti napokon vstúpila aj pápežská kúria, na čele ktorej stál pápež Mikuláš IV. 
Kúria si osobovala právo dosadiť na „uprázdnené pápežské léno“
16
svojho kandidáta. 
No i napriek výdatnej pomoci a podpory zo strany pápeža, sa nepodarilo anjouovské snahy 
zrealizovať do úspešného konca. Úspešnejším bol Ondrej III., ktorý sa na uhorskom tróne 
presadil najmä za pomoci svojej ambicióznej matky. Nemalou mierou však pomohol 
Ondrejovi jeho najväčší prívrženec a podporovateľ ostrihomský arcibiskup Vladimír 
(Lodomer),
17
ktorý ho následne korunoval 23. júla 1290 za uhorského kráľa. Arcibiskup sa 
neváhal aktom korunovácie vzoprieť samotnému pápežovi. Pápežská kúria sa náhlym 
vývinom udalostí cítila prinajmenšom zaskočená. Jej reakciou bol vyčítavý list pápeža 
z 31. januára 1291 adresovaný ostrihomskému arcibiskupovi, v ktorom mu vytýkal náhlu 
zmenu jeho správania, neinformovanie kúrie o smrti uhorského kráľa, ani o stave kráľovstva. 
Najviac však vyčítal Vladimírovi zatajenie úmyslu zvoliť vojvodu Ondreja za kráľa. 
„ ... Dosiaľ, za vlády zosnulého uhorského kráľa Ladislava, zvyklo (byť) chvályhodné úsilie 
Tvojej starostlivosti, často navštevovať apoštolskú stolicu početnými listami, žalostný stav 
samého kráľa a Uhorského kráľovstva, ako aj rozpory i škandály a ťažké pohromy, ktoré 
v samom kráľovstve v tej chvíli panujúceho (Ladislava IV.) s pôsobiacim zlom, postupom času 
sa rušivo dotýkali plnšie a vážnejšie ukázať, opísaním mnohonásobných prostriedkov 
a spôsobov, cez ktoré sa mohlo prospešne zamedziť tak hrozným pohromám a pomerom toho 
15
Ondrej III. bol posledný mužský potomok Arpádovcov. Jeho otcom bol Štefan Pohrobok, ktorý sa narodil 
z tretieho manželstva kráľa Ondreja II. s talianskou šľachtičnou Beatrice d’ Este. Väčšinu svojho života strávil 
Štefan v severnej Itálii – Este, Ferrara, Ravenna a Benátky, kde spoznal aj svoju druhú manželku (dcéru 
benátskeho dóžu) Tommasinu Morosini. Zo zväzku Tommasiny a Štefana sa narodil syn Ondrej, ktorý bol 
vychovavaný v benátskom prostredí. Rovnako ako Karola Róberta, tak aj Ondreja spájalo s priamou dynastiou 
Arpádovcov vzdialené príbuzenstvo (na rozdiel od Karola bol však Ondrej následníkom po mužskej línii, 
čo bolo v stredovekom ponímaní významnejšie). ŠTEFÁNIK, Martin. Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja 
III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny. In Historický časopis, roč. 54, 2006, č. 2, s. 187-188. 
16
Prijatím kresťanstva a korunováciou Štefana I. roku 1000 sa Uhorsko etablovalo ako kresťanské kráľovstvo 
a zapojilo sa do vtedy jestvujúcich európskych štruktúr. Po takmer 200-ročnom, v tomto smere nerušenom 
vývoji, sa objavuje nebezpečenstvo príklonu krajiny k pohanským zvyklostiam „zásluhou“ kráľa Ladislava IV. 
Kumánskeho. Po jeho smrti v roku 1290 sa pápežská kúria rozhodla nahradiť Arpádovcov na uhorskom tróne 
novou vládnucou dynastiou. Voľba padla na neapolských Anjouovcov. BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Postavenie 
Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. storočia. In Historický časopis, roč. 46, 1998, č. 2, s. 
180-181. 
17
Pôvodne varadínskeho biskupa Lodomera (Vladimíra), dosadil do úradu ostrihomského arcibiskupa pápežský 
legát Filip, ktorý bol osobitnou pápežskou bulou Mikuláša III. poverený riešením neudržateľných pomerov 
v Uhorsku, ako aj splnomocnený užívaním všetkých beneficií patriacich Ostrihomskému arcibiskupstvu, 
ktoré bolo v tom čase neobsadené. Menovanie Vladimíra (Lodomera) arcibiskupom predstavovalo zároveň prvý 
krok k náprave katastrofálneho stavu cirkvi v kráľovstve za vlády Ladislava IV. Kumánskeho. Vzťahy medzi 
kráľom a arcibiskupom boli navzájom vyostrené. Vladimír dokonca disponoval pápežským splnomocnením, 
v ktorom mu pápež umožňuje (v prípade, ak by Ladislav IV. odmietol prepustiť svoju manželku Izabelu, sestru 
Karola II. Krivého, z väzenia) vyslovene použiť exkomunikáciu alebo interdikt. LUKAČKA, Ján. Rímska kúria 
a poslední Arpádovci. In Historica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, roč. 43, 
1996, s. 175-178. 
Convert pdf into jpg format - Convert PDF to JPEG images in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
How to convert PDF to JPEG using C#.NET PDF to JPEG conversion / converter library control SDK
bulk pdf to jpg; batch pdf to jpg online
Convert pdf into jpg format - VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
Online Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB.NET Image Application
best convert pdf to jpg; change pdf to jpg image
HISTORIA NOVA  6 
32
istého kráľovstva; zásluhou čoho bol si tej istej stolici oddávaný veľmi milý a výdatnejšie si 
pre seba vyžadoval jej náklonnosť a priazeň. ... sme privádzaný úžasom, pretože po trpení tým 
istým kráľom, ktorý kiež by svoje dni spásne bol skončil, ty akoby zamenený na iného muža 
a naklonený vyčítavému zanedbávaniu, vôbec nič neoznámil si posolstvom alebo listami 
na znalosť tej istej stolice o smrti samého kráľa alebo o rozpoložení toho istého kráľovstva, 
alebo o veľmi mnohých novotách v tej chvíli bezprostredne nasledujúcich alebo pomáhajúcich 
k vláde jeho (Ondreja III.). ... A keď po smrti vyššie spomenutého kráľa sama stolica čakala 
dlhšie, avšak nie až doposiaľ, neponáhľal si sa v ústrety jej modlitbám, (nemohla byť 
poznaná) úplná pravda o stave a rozpoložení toho istého kráľovstva, ...“
18
Nedostatok 
hodnoverných správ o vývine politickej situácie v Uhorskom kráľovstve sa pápežská kúria 
usilovala vyriešiť tak, že ustanovila esinského biskupa Jána za svojho posla.
19
Pretože sa už 
veci nedali vrátiť späť, pápež vzal fakt voľby Ondreja za uhorského kráľa na vedomie. Hoci 
v tejto fáze zápasu neboli Anjouovci úspešní, neúspech ich neodradil pokračovať v dovŕšení 
svojich snáh. Úsilie o dôsledné naplnenie svojho nároku nijako nepoľavovalo, ba práve 
naopak, ešte viac sa vystupňovalo a zintenzívnilo. Už na jeseň roku 1290, len niekoľko 
me
ť až rok 1292. Do uvedeného 
roku posilnil Karol Martell svoje pozície na juhu Uhorska do tej miery, že už sa mohol 
pri svojich nárokoch opierať o územia Dalmácie, Slavónska a Chorvátska
20
. V apríli toho 
istého roku zomiera pápež Mikuláš IV., v osobe ktorého stratili Anjouovci významnú oporu. 
Ďalší pápež Celestín V. stihol počas svojho krátkeho pontifikátu korunovať Karola Martella 
v Ríme za uhorského kráľa. Akt korunovácie nepochybne dodal jeho snaženiu punc 
legitimity. Z daného stavu sa však Anjouovci dlho netešili, pretože v septembri roku 1295 
18
Nicolaus, ... Archiepiscopo Strigon. ... Solebat hactenus laudabile tue sollicitudinis studium, regnante 
quondam L. Rege Ungarie, apostolicam sedem paginis visitare frequentibus, miserabilem ipsius Regis 
et Ungarie Regni statum, necnon dissensiones ac scandala, graviaque pericula, que in regno ipso, regnantis 
inibi operante malitia, successu temporis contingebant, plenius et seriosius aperire, vias et modos exprimendo 
multiplices, per quos tantis obviari periculis et eiusdem Regni statui posset salubriter provideri; propter quod 
eidem sedi gratus reddebaris non modicum et eius tibi favorem et gratiam uberius vendicabas. Sed revera grandi 
... admiratione deducimur, quod eodem Rege sublato de medio, qui dies suos utinam salubriter conclusisset, tu 
quasi mutatus in virum alterum et reprehensibili negligentie deditus, nichil omnino de ipsius Regis obitu, 
vel eiusdem Regni statu, aut novitatibus plurimis, inibi subsecutis, sive ad eius aspirantibus regimen, nuntio 
vel litteris ad eiusdem sedis noticiam pertulisti. ... Cumque post Regis obitum supradicti sedes ipsa diutius 
expectarit, nec adhuc votis eius occurrerit de qualitate conditionis aut status eiusdem Regni plenaria certitudo, 
...“. KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. Strigonii : Gustavus Buzárovits, 1884, 
s. 277-278, č. 274 (ďalej ako MES II). 
19
Tamže, s. 278, č. 274. 
20
Posilnenie jeho vplyvu v tejto oblasti súviselo pravdepodobne aj s vyhlásením Márie, sicílskej kráľovnej, 
zo 6. januára 1292, v ktorom dáva Uhorsko prvorodenému synovi Karolovi Martellovi a vyzýva uhorské stavy 
k poslušnosti. BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Politický zápas Anjouovcov o uhorskú korunu. In Historický časopis, 
39, 1991, č. 6, s. 572. 
Online Convert Jpeg to PDF file. Best free online export Jpg image
So, feel free to convert them too with our tool. Easy converting! If you want to turn PDF file into image file format in C# application, then RasterEdge
convert multiple pdf to jpg online; convert pdf to jpg batch
C# PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images in C#
Description: Convert all the PDF pages to target format images and output into the directory. Parameters: Name, Description, Valid Value.
convert pdf file into jpg; convert pdf to jpg
HISTORIA NOVA  6 
33
Karol Martell nečakane zomrel. Náhla smrť však nič nezmenila na doterajšom úsilí 
neapolských Anjouovcov. Dedičské práva ako aj nároky na uhorský trón boli Karolom II. 
a kráľovnou Máriou prenesené na prvorodeného syna Karola Martella – Karola Róberta. 
Aj keď predmetom tejto štúdie nie je súkromný život Karola Róberta, ale jeho vláda, 
musíme sa aspoň čiastočne zmieniť aj o jeho detstve. Karol Róbert, jediný syn Karola 
Martella, dediča neapolského trónu, a Klemencie Habsburskej sa narodil v roku 1288 ako 
prvý z troch detí.
21
V zložitom období, práve v rokoch, keď sa jeho starý otec Karol II. 
oslobodil z aragónskeho zajatia, dostal sa doň jeho syn aj s dieťaťom, pričom určitý čas boli 
v zajatí na hrade Cuirana. Pramene túto skutočnosť nespomínajú, ale prvé roky svojho života 
prežil Karol Róbert na novom neapolskom hrade, tzv. „Anjouovskom hrade“, Castel Nuovo, 
postavenom v roku 1277, prípadne v jednom z blízkych kaštieľov, pravdepodobne v starom 
rodinnom kasteli v Nocere.
22
Malý Karol Róbert mal rok, keď sa v roku 1289 podarilo jeho 
otcovi zo zajatia uniknúť. V krátkej dobe sa mu narodili dve sestry, najskôr Beatrice, po nej 
v roku 1293 Klementína. Tento pôrod však stál matku život. Karol Róbert tak stratil vo veku 
piatich rokov matku.
23
Mal sedem rokov, keď mu v roku 1295 zomrel aj otec Karol Martell, 
a zostal so sestrami sám. Výchovy detí sa ujal starý otec Karol II., neapolský kráľ, a stará 
ma
Provensálska rovnako, ako vychovával Karol II. svoje deti. Vtedy sa z aragónskeho zajatia 
vrátil spolu s bratom jeho strýko Ľudovít.
24
Karol Róbert sa tešil výdatnej podpore zo strany 
tohto slávneho strýka. Vojenské zručnosti získal pravdepodobne v jednom neapolsko-
francúzskom jazdeckom zbore. Filip Druget, ktorý neskôr sprevádzal Karola Róberta aj 
na jeho ceste do Uhorska, bol jeho ochrancom a najvernejším priateľom
25
. Duchovnú 
výchovu v rodine zabezpečoval rád františkánov, ktorý bol s Anjouovcami spriaznený. 
K duchu rodinných tradícií patrilo aj to, že po smrti otca prijal titul „zvolený kráľ 
Uhorska“. Od siedmich rokov ho začali vychovávať aj príslušníci uhorskej kráľovskej rodiny, 
21
DÜMMERTH, Dezsö. Az Anjou-ház nyomában. Szombathely : Panorama, 1982, s. 220. K tomuto pozri aj 
WERTNER, ref. 1, s. 5. a GOMBOS, ref. 11, s. 990. 
22
DÜMMERTH, ref. 21, s. 220-221. 
23
Klemencia Habsburská bola dcérou cisára Rudolfa Habsburského a staršou sestrou rakúskeho vojvodu 
Alberta, od roku 1298 nemeckého kráľa. 
24
Porovnaj GOMBOS, ref. 11, s. 994. 
25
Drugetovci zastávali na dvore neapolských Anjouovcov mnohé významné posty. Najskúsenejšiemu z nich, 
Mikulášovi Drugetovi, bola kráľovnou Máriou zverená aj výchova a vzdelanie maloletého Karola Róberta. 
Pod jeho dozorom vyrastal kráľovský vnuk spoločne s mladými Drugetovcami, ktorí boli jeho najbližšími 
spoločníkmi v hre i vo výchove. V prítomnosti rytiera Mikuláša, mal byť anjouovský princ vychovávaný 
do doby, kým sa stane kráľom, zatiaľ čo jeho vrstovníci Ján a Filip Druget boli pripravovaní na vernú službu 
svojmu pánovi. Obidvaja sa neskôr stali vysokými dvorskými hodnostármi. Filip sprevádzal Karola Róberta 
na jeho ceste do Uhorska, a jeho starší brat Ján doprevádzal Karolove mladšie sestry do Francúzska. HARDI, 
Đura. Drugeti: Povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva. Novi Sad : Filozofski fakultet 
u Novom Sadu, 2012, s. 63. 
C# Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images to
Batch convert PDF documents from multiple image formats, including Jpg, Png, Bmp, Gif, Tiff, Bitmap, .NET If you want to turn PDF file into image file
change pdf to jpg; .net pdf to jpg
C# PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in C#.net
with specified zoom value and save it into stream The magnification of the original PDF page size Description: Convert to DOCX/TIFF with specified resolution and
conversion of pdf to jpg; change pdf file to jpg
HISTORIA NOVA  6 
34
do veku dvanástich rokov bola za jeho výchovu zodpovedná jeho uhorská stará mama. Z toho 
vyplýva, že na neapolskom kráľovskom dvore boli aj Uhri.
26
Už v čase raného detstva Karola Róberta, keď vládol v Uhorsku Ondrej III., prebiehali 
prípravy na prevzatie uhorského trónu dynastiou Anjouovcov. Karol I. v zmysle už 
spomínanej dohody, uzavretej v roku 1269, plánoval vo svojej vízii vytvoriť jedinú veľkú ríšu 
pozostávajúcu z polovice Itálie a Uhorska spolu s jeho balkánskymi dŕžavami, a to pod vládou 
Anjouovcov. Táto politika sa však stretla s nepochopením pápežov vrátane Bonifáca VIII.
27
Tento ctižiadostivý pontifex si veľmi dobre uvedomoval, že po smrti Karola Martella 
a prenesení jeho dedičských práv na prvorodeného syna sa stane Karol Róbert dedičom tak 
Uhorského, ako aj Neapolského kráľovstva. Pápež bol z predstavy, že by v blízkosti 
pápežského štátu malo vzniknúť územie, ktoré by bolo zjednotené spoločným panovníkom 
Uhorska a Neapolska, priam zdesený. Tento syndróm stáleho ohrozenia, ktorým kúria 
v minulosti dosť často trpievala, bol v tomto prípade sčasti opodstatnený, najmä ak sa na celú 
záležitosť pokúsime nazrieť z pohľadu a postavenia pápeža. Bola to práve sama kúria, ktorá 
pred tridsiatimi rokmi dosadila Anjouovcov do Sicílsko-Neapolského kráľovstva v snahe 
zabrániť, aby sa juhoitalské normanské dŕžavy a ríšska Itália ocitli v rukách jedného 
panovníka, čím by sa pápežská kúria ocitla v obkľúčení svojho „arcinepriateľa“. Paradoxne to 
bol však práve potomok anjouovského rodu, ktorý o niekoľko desaťročí neskôr ohrozuje 
svojimi nástupnickými právami postavenie tej istej kúrie. Táto predstava neznepokojovala len 
pápeža, ale aj niektorých mužských potomkov Karola II., nie však z dôvodu obavy oklieštenia 
pápežského štátu, ale predovšetkým z obavy ohrozenia ich mocenských ambícií. Stalo sa už 
akýmsi nešťastím tohto rodu, že mal až priveľa mužských potomkov – dedičov, ktorí boli 
navzájom nejednotní. Anjouovci sa tak rozpadli na rôzne, často proti sebe stojace vetvy 
a frakcie. Čím osamotenejší a neschopnejší bol Karol II., o to aktívnejší bol po smrti, 
respektíve stiahnutí sa do úzadia svojich dvoch bratov tretí syn Karola – Róbert.
28
Jeho 
diplomatická aktivita, ktorú vyvinul ohľadom svojho nároku na neapolský trón, bola natoľko 
intenzívna, že mu Karol II. napokon ustúpil. Stalo sa tak len niekoľko mesiacov po smrti 
Karola Martella, keď sa stal Róbert dedičom neapolského trónu po tom, ako zbavil nároku 
26
Táto skutočnosť bola potvrdená a je isté, že v Neapole, respektíve v Nocere bolo v sprievode kráľovnej Márie 
aj dosť Uhrov. Okrem nich pôsobili na dvore aj ľudia, ktorí boli v sprievode Karola II. ako jeho verní prívrženci 
v Provensálsku. Neapol bol teda stretom záujmu uhorských a francúzskych členov rodiny. DÜMMERTH, 
ref. 21, s. 221-222. 
27
Bonifác VIII. vyhlásil niekoľko rokov od začatia jeho pontifikátu politiku „Nového Jeruzalema“, ktorou 
sledoval zjednotenie západného kresťanského sveta ako „dedičstvo Karola Veľkého“ ako obrannej bašty 
pod vedením Anjouovcov, predovšetkým Karola II. Tamže, s. 222. 
28
Pozri WERTNER, ref. 1, s. 5. 
JPEG Image Viewer| What is JPEG
is an easy-to-use interface enabling you to quickly convert your JPEG images into other file formats, including Bitmap, Png, Gif, Tiff, PDF, MS-Word
change format from pdf to jpg; pdf to jpg
VB.NET Word: Word to JPEG Image Converter in .NET Application
NET example below on how to convert a local doc "Sample.docx" has been converted into an individual powerful & profession imaging controls, PDF document, image
change from pdf to jpg; convert pdf file to jpg
HISTORIA NOVA  6 
35
právoplatného dediča, Karola Róberta
29
. Boj s osemročným dieťaťom bol jednoduchý, 
pretože Róberta podporoval v jeho úsilí aj Bonifác VIII.
30
Ako šachovú figúrku po šachovnici 
posúvali Róberta najsilnejší hráči Európy. Vo svoj prospech ho využívali nielen pápeži, ale aj 
francúzski a nemeckí vladári. Treba mať však na zreteli aj skutočnosť, že prípadné spojenie 
Uhorska s Neapolom formou personálnej únie by veľmi vážnym spôsobom narušilo 
dovtedajšiu rovnováhu síl nielen v stredoeurópskom priestore, ale aj ďalej smerom na západ. 
Pre udržanie rovnováhy vo vtedajšej Európe tak zo strany rímskeho cisára ako ani 
francúzskeho kráľa Filipa IV. nebolo žiaduce, aby došlo k vytvoreniu takéhoto mohutného 
územného celku v rukách jedného panovníka. O tom, že by bol rozložitý, niet pochýb. 
Pre lepšie ozrejmenie jeho veľkosti postačí, ak si vybavíme mapu vtedajšej Európy, v ktorej 
Neapolské kráľovstvo, hoci už bez Sicílie, o ktorú Anjouovci prišli počas „Sicílskych 
nešpor“,
31
zaberalo takmer polovicu „talianskej čižmy“. Keď si k tomu predstavíme aj 
rozsiahle Uhorské kráľovstvo, ktoré v tom čase siahalo na juhu k Jadranskému moru, boli 
obavy menovaných vladárov oprávnené. Výnimočnou by bola v prípade ich spojenia nielen 
veľkosť, ale aj geografické rozloženie vzniknutého celku. Predsa len by sa jednalo 
o konglomerát dvoch kráľovstiev a k nim pridružených dŕžav, ktorý by nemal spoločné 
suchozemské hranice. Oddeľovalo by ho len Jadranské more. Róbert v snahe rozptýliť 
znepokojenie francúzskeho kráľa Filipa IV. vyplývajúce z obáv vzniku novej veľmoci 
prehlásil, že si prial zdediť iba neapolský trón a nároky na uhorský trón prenechal mladšiemu 
synovcovi. Dňa 13. februára 1296 zvolal neapolský kráľ Karol II. veľké zhromaždenie, 
na ktorom oficiálne vymenoval svojho tretieho syna Róberta za knieža Kalábrie a pridelil mu 
práva prvorodeného, čím vylúčil prvorodeného vnuka Karola Róberta z následníctva 
na neapolský trón. Svojou bulou to 27. februára 1297 potvrdil aj ochranca Neapolského 
kráľovstva pápež Bonifác VIII. Róbert od tohto okamihu prevzal výkon vládnych povinností 
na neapolskom území, pričom jeho otec sa stiahol na svoje obľúbené miesto do Provensálska 
29
FRAKNÓI, Vilmos. Magyarország egyházi és politikai ősszekőttetései a Római szent-székkel. I. 1000 – 1417. 
Budapest : Szent-István-Társulat, 1901, s. 102. 
30
Róbert za sľub Neapolského kráľovstva bol do určitej miery ochotný spolupracovať pri presadzovaní 
pápežských záujmov na Apeninskom polostrove. Bonifác VIII. si predovšetkým kládol za cieľ zlomiť panstvo 
Fridricha Sicílskeho. BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 573. 
31
Počiatok povstania, vo všeobecnosti známeho ako Sicilské nešpory sa datuje 30. marca 1282, kedy proti 
anjouovskej nadvláde povstalo Palermo, ktoré Karol I. z Anjou tým, že sídlo dvora preniesol do Neapola, pokoril 
a zbavil výsady hlavného mesta. PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. (prel. Drahoslava Janderová a Kateřina 
Vinšová) Praha : Lidové noviny, 1997, s. 34. Príklad „mesta v Zlatej mušli“ nasledoval celý ostrov a začiatkom 
septembra ponúkla sicílska šľachta korunu Petrovi III. Aragonskému. Ten ich ponuku prijal, a tak sa začalo dlhé 
obdobie bojov, ktoré sa skončilo definitívnym odtrhnutím Sicílie, ktorú tak získal aragonský panovnícky rod. 
Podrobnejšie pozri RUNCIMAN, Steven. The Sicilian Vespers. Cambridge : Cambridge University Press, 1958, 
s. 214-227. 
C# Image: How to Download Image from URL in C# Project with .NET
convert between different image formats or into other formats to byte, and how to convert an image powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
batch convert pdf to jpg; convert pdf to jpg file
VB.NET Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images
Components to batch convert PDF documents in Visual Basic .NET class. If you want to turn PDF file into image file format in VB.NET class, then RasterEdge
convert pdf images to jpg; convert multiple pdf to jpg
HISTORIA NOVA  6 
36
a jeho matka Mária sa zaoberala záležitosťami okolo uplatnenia nároku nástupníctva vo svojej 
rodnej krajine.
32
Karol Róbert sa mohol len nečinne prizerať, ako ho členovia vlastnej rodiny 
nespravodlivo zbavili nároku na neapolský trón. Ako osemročný nemohol pomýšľať na to, 
aby zvrátil rozhodnutie týchto mocných mužov. V tomto veku bol viac-menej len nástrojom 
ambícií svojich príbuzných, ktorí už raz predurčili jeho politickú budúcnosť – mal zasadnúť 
na uhorský trón. Karolovu ašpirantúru výdatne podporoval nielen pápež, ale aj blízki príbuzní. 
Najmä Róbert videl v synovcovom úsilí jedinečnú príležitosť, ako vzdialiť maloletého 
protivníka čo najďalej od Neapolského kráľovstva. No zároveň si dobre uvedomoval, 
že 
ť iba 
odvolaním sa na dávno uzavreté dohody. Ukázalo sa, že bude treba počítať aj s použitím 
vojenskej sily. Anjouovci sa už v roku 1295 pokúsili o priamy vojenský zásah,
33
ale vojenská 
výprava do Uhorska sa skončila víťazstvom Ondreja III. Uhorský kráľ útoky zo strany 
Anjouovcov a odbojnej časti šľachty rozhodne nepodceňoval. Pretože si bol vedomý, 
že pri odvrátení ďalších výbojov sa nemôže spoliehať len na silu svojich vojsk, rozvinul čulú 
diplomatickú aktivitu. Hneď začiatkom roku 1296 sa mu podarilo získať zásluhou arcibiskupa 
Vladimíra znepriateleného Albrechta Habsburského tým, že sa po smrti svojej prvej manželky 
Feneny oženil s Albrechtovou dcérou Agnešou.
34
Ešte búrlivejším bol pre uhorského kráľa rok 1297. Nielenže Uhorsko ohrozovali 
z východu Tatári, ale aj bán Pavol Šubič pokračoval v podvratnej činnosti na juhu Uhorska, 
kde sa mu podarilo získať pre Karola Róberta väčšiu časť dalmátskych miest, ktoré predtým 
zachovávali vernosť Ondrejovi III. Proti kráľovi sa postavil aj mocný Matúš Čák v lete roku 
1296, z toho dôvodu mu Ondrej III. na jeseň roku 1297 odňal palatínsky úrad.
35
Avšak 
najväčšou ranou pre Ondreja III. bolo úmrtie jeho najvernejšieho a najmocnejšieho 
prívrženca, ostrihomského arcibiskupa Vladimíra, začiatkom roku 1298. Jeho nástupcom 
na arcibiskupskom stolci sa stal Gregor z rodu Katapánovcov, ktorý za sľub potvrdenia 
ostrihom prisluhova
čom pápežskej 
kúrie v otázke anjouovských nárokov. Za zložený sľub mu pápež potvrdil spomínaný 
32
DÜMMERTH, ref. 21, s. 224. 
33
Na strane Anjouovcov, pripravujúcich vojenskú výpravu do Uhorska, sa zúčastnili proanjouvskí páni Kyseckí, 
dalmátsky bán Pavol Šubič so svojími príbuznými, ku ktorým sa neskôr pridal aj slavónsky bán Radoslav. 
Ondrej III. však proti nim poslal vojsko matky Tommasiny, ktoré dosiahlo nad spojeneckými vojskami 
víťazstvo. SULITKOVÁ, Ľudmila. Kancelář posledního Arpádovce Ondřeje III. (kandidátska práca na ÚHV 
SAV). Bratislava : 1977, s. 171. 
34
ŠUSTA, ref. 12, s. 581. 
35
ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája, 1000 – 1301. Budapest : MTA Tőrténettudományi 
Intézete, 2011, s. 24. 
VB.NET PDF insert image library: insert images into PDF in vb.net
Support various image formats, like Jpeg or Jpg, Png, Gif Insert images into PDF form field in VB.NET. to provide users the most individualized PDF page image
convert pdf to 300 dpi jpg; advanced pdf to jpg converter
XDoc.HTML5 Viewer for .NET, All Mature Features Introductions
View, Convert, Edit, Sign Documents and Images. By integrating this mature .NET SDK into your ASP.NET PowerPoint: PPT, PPTX, PPS, PPSX; PDF: Portable Document
c# pdf to jpg; change pdf file to jpg online
HISTORIA NOVA  6 
37
arcibiskupský stolec i Stoličnobelehradskú prepozitúru. Zo strany Ondreja III. sa naopak 
od Gregora očakávala bezvýhradná podpora panovníka a účasť na konsolidácii krajiny. Avšak 
v situácii, kedy už bol Gregor viazaný sľubom pápežovi a stal sa zjavne exponentom 
anjouovskej strany, zvolal Ondrej III. na začiatok augusta roku 1298 krajinský snem 
do Pešti,
36
na ktorom chcel získať šľachtu aj cirkev na svoju stranu. „ ... V tomto roku 1298, 
5. augusta Ján arcibiskup kaločský a Peter sedmohradský, biskupi Ondrej jágerský, Tomáš 
bosniansky, Benedikt vesprímsky, Pavol päťkostolský prostredníctvom zástupcov, Haab 
vacovský, Theodor rábsky, Michal záhrebský, Imrich varadínsky, Anton čanádsky snemovo sa 
schádzajúci blízko chrámu bratov františkánov v Pešti spolu so všetkými šľachticmi Uhorska, 
zvlášť saskými a kumánskymi, najskôr hneď na mieste ustanovili v artikule, aby sme mali 
v úcte pána Ondreja, pochádzajúceho z kráľovského rodu, ako prirodzeného pána kráľovstva. 
Či bolo treba nanovo vypovedať niečo o pravom pôvode a práve prirodzeného panstva 
zákonne korunovaného a už deväť rokov vládnuceho kráľa? Na toto naša kronika odpovedá 
takto: „V krajine tohoto (kráľa Ondreja III.), ktorísi šľachtici kráľovstva Ján a nepochybne 
bán Erik synovia Erika (z rodu Osl), taktiež Ugrin syn Povšu z Ujlaku (z rodu Čák), ako 
mnoho iných žiadali na ujmu kráľa Ondreja od pápeža Bonifáca VIII. (nového) kráľa. 
Na naliehanie týchto sa rozhodol pápež vpustiac akéhosi jedenásťročného chlapca menom 
Karol (vnuka Márie, dcéry kráľa Štefana V., manželky Karola Krivého alebo II., kráľa Sicílie) 
v roku pána 1299, ešte stále za života kráľa Ondreja, do Uhorska“. Teda títo vzbúrenci 
po smrti arcibiskupa Vladimíra, ktorý ich bol vydal napospas exkomunikácii pre zločin urážky 
(kráľovského) majestátu a kvôli nečinnosti kráľa, ktorého vinia vyššie uvedení biskupi verejne 
ťou na tom istom 
(Ondrejovi III.) lipnúci, odvážnejší povstali zbraňami proti nemu, hodlajúci úplne zosadiť 
kráľa, zadržiavajúc Vesprímsku župu. Naproti tomu vyššie uvedení preláti, ktorí prišli spolu 
so všetkými šľachticmi a najväčšou časťou barónov a panstva, po nezmenšení oddanosti, 
nesľúbení ničoho, rovnako nijakým hrozbám neustupujúci sa pevne pridržiavali „posledného 
ľovi Ondrejovi, 
„pochádzajúceho po otcovskej línii z rodu, pokolenia aj krvi svätého kráľa Štefana, prvého 
36
Snem zaujal vyhranené stanovisko proti Anjouovcom a snemové uznesenie smerovalo k odstráneniu 
neusporiadaných pomerov v krajine. Jeden zo zákonných článkov ustanovil, že začiatkom mája budúceho roku 
sa zíde nový celokrajinský snem na Rákošskom poli pri Pešti, aby tu zúčastnení zaujali stanovisko k plneniu 
nariadení stanovených snemom z roku 1298. Stoličnobelehradský prepošt Gregor sa necítil viazaný zákonnými 
článkami schválenými na kongregácii, ktorých sa nezúčastnil, naopak, jeho zaujatosť voči Ondrejovi dosiahla 
takého stupňa, že ochotne prijal tajnú úpravu pápeža, aby pohnal kráľa pred synodu a odsúdil ho ako rušiteľa 
ostrihomskej cirkvi. SULITKOVÁ, ref. 30, s. 172. 
HISTORIA NOVA  6 
38
kráľa Uhrov“.
37
Na sneme sa okrem prijatia uznesení, ktoré boli namierené proti ešte 
nepotvrdenému ostrihomskému arcibiskupovi Gregorovi a oligarchom, zdôrazňovala aj 
potreba navrátenia majetkov kráľa a kráľovnej, ktoré veľmoži neoprávnene zabrali. Väčšina 
z právnych úprav, ktoré boli na sneme schválené, sa napokon do života ani nedostali. Zákonné 
články vzišlé zo snemu nerešpektoval ani Gregor ani juhouhorskí magnáti. Pápež Bonifác 
VIII. vyhovel ich žiadosti a v roku 1299 určil za kráľa Uhorska Karola Róberta. 
V máji 1299 sa zišiel plánovaný snem na Rákošskom poli. Gregor, ktorý sa medzitým 
stal ostrihomským administrátorom,
38
sa snemových rokovaní nezúčastnil. Hoci neprišiel 
osobne, jeho zástupcovia vzniesli sťažnosť voči Ondrejovi III., „prečo poburuje ostrihomskú 
cirkev“, pričom sa odvolával na skutočnosť, že je zástupca pápeža a zároveň ho pozval 
na zhromaždenie, ktoré sa malo konať vo Veszpréme. Členovia snemu vo svojej odpovedi 
vyhlásili, že im nebola predložená príslušná pápežská bula a že sa zhromaždenia 
nezúčastnia.
39
Aj keď sa biskupi odmietli synody zúčastniť, za čo si vyslúžili od Gregora 
vyhlásenie interdiktu nad jednotlivými diecézami, predsa mal tento postup za následok 
predčasné rozpustenie snemu. 
Okolnosti panujúce v Uhorskom kráľovstve, ktoré sa zmietalo v ťažkom politickom 
marazme, postupne prerastali do začínajúcej anarchie. Aj napriek tomu, že v krajine 
nenadobudla až také rozmery ako za vlády Ladislava IV., nepriamo prispela k rozhodnutiu 
neapolských Anjouovcov, že nadišiel pravý okamih konať. Karol II. Krivý sa zatiaľ 
37
„... Anno hoc 1298. 5. Augusti Joannes Archiepiscopus Colocensis et Petrus Transilvaniensis, Andreas 
Agriensis, Thomas Bosnensis, Benedictus Vesprimiensis, Paulus Quinqueecclesiensis per procuratores, Haab 
Vaciensis, Theodorus Jauriensis, Michael Zagrabiensis, Emericus Varadiensis, Antonius Csanadiensis Episcopi 
„apud ecclesiam Fratrum minorum in Pesth cum omnibus Nobilibus Hungariae, singulis Saxonibus et Cumanis“ 
diaetaliter convenientes, primo statim articulo determinarunt: ut Dominum Andream, ex regali stirpe 
descendentem, revereamur tamquam Dominum Regni naturalem. Numquid regis legitime coronati et novem iam 
annos regnantis veram descendentiam et ius dominii naturalis novitus enunciare opus erat? Ad haec Chronica 
nostra sic respondent: „In cuius (Andreae III. Regis) imperoi quidam nobiles regni, Johannes scilicet 
et Herricus Banus filii Herrici (de genere Osl) ac Vgrinus filius Pouch de Uylac (de genere Csák) aliique 
quamplures, in praeiudicium Regis Andreae a Papa Bonifacio VIII. regem petierunt. Quorum instantiam Papa 
admittens, quendam puerum undecim annorum, nomine Carolum, (Mariae filiae Stephani V. Regis, uxoris 
Caroli Claudi seu II. Regis Siciliae nepotem) anno domini Milesimo Ducentesimo nonagesimo nono, vivente 
adhuc Andrea Rege, in Hungariam destinavit“. Ergo rebelles hi, mortuo Lodomerio Archiepiscopo, qui eos 
ob crimen laesae maiestatis excommunicationi subiecerat et ob ignaviam Regis, quem Episcopi superius 
recensiti, licet fidelitate inconcussa eidem adhaerentes, publice in decreto Comitiali „tepiditatis“ arguunt, 
audentiores effecti, Regem, sorte meliori omnino dignum, exauctoraturi, armis in illum consurrexerunt, 
provinciam Vesprimiensem detinentes. Contra Praelati superius allati cum universis Nobilibus et maxima 
Baronum ac Procerum parte „ultimo aureo ramusculo – ut Stephanus Palatinus a. 1303. pulchre de Andrea hoc 
Rege dicit – a progenie, stirpe, ac sanguine sancti Regis Stephani, primi Regis Hungarorum per paternam 
lineam descendenti,“ fidelitate illibata, nullis promissis, nullis etiam minis cedentes, firmiter adhaeserunt.“ 
MES II, s. 437. 
38
Menovaný bol pápežom 28. januára 1299. SULITKOVÁ, ref. 30, s. 172. 
39
Biskupi zároveň požiadali Gregora, aby „keďže mu apoštolská stolica zverila úradné právomoci, moc 
a dôveru, týkajúce sa výkladu apoštolských spisov“ prišiel medzi nich na zasadnutie celonárodného snemu, 
pretože oni, „ako synovia rímskej cirkvi s radosťou očakávajú útechu a pomoc svätého otca v týchto pohnutých 
časoch.“ FRAKNÓI, ref. 29, s. 105. 
HISTORIA NOVA  6 
39
pripravoval na dovŕšenie diela, chcel definitívne získať uhorský trón v prospech svojho vnuka 
Karola Róberta
40
. Na tomto riskantnom podniku sa spolupodieľal aj Juraj Šubič, ktorý otázku 
príchodu mladého Anjouovca osobne prerokoval s Karolom II. v Neapole. Po skončení 
rokovaní poslal Karol II. (26. apríla 1300) barónom a prelátom v Dalmácii, Slavónsku 
a Chorvátsku list. „Bolo napísané všetkým prelátom, županom barónom a ostatným 
ustanoveným v Uhorskom kráľovstve a aj v krajoch Slavónska a Dalmácie ... hľa, posielame 
ľa Uhorska nášho syna 
(Karola Martella) ... . A preto za tým účelom vopred ustanovujeme, že zbožný muž brat Peter, 
ť Vám, čo sa 
týka spomenutého príchodu. ... Avšak Vy tohože chlapca Karola, keď už šťastne dorazí 
do týchže krajín, prijmite v úcte, ako sa patrí, a jemu ako vášmu nastávajúcemu kráľovi 
a (korunovanej) hlave priaznivo napomáhajte, pomáhajte spoľahlivými radami a priaznivou 
náklonnosťou. Okrem toho sa dôstojne postarajte s ohľadom na nás, tak ako je osožné 
pre uvedeného brata Petra, a preňho bezpečný sprievod. ...“.
41
Avšak okrem výdatnej 
podpory už spomenutých južných oblastí, bola pozícia anjouovskej strany v samotnom 
Uhorsku slabá. Aj napriek situácii, ktorá nebola pre Anjouovcov príliš priaznivá, sa rozhodol 
Karol II. vyslať vo februári nasledujúceho roku (1300) svojho 12-ročného vnuka Karola 
Róberta do Uhorska. O šesť mesiacov neskôr, teda v auguste 1300, prvýkrát vstúpil mladučký 
Karol na uhorskú pôdu v Splite, kde ho už očakával Pavol Šubič, v ktorého sprievode sa 
postupne presúval na sever krajiny. V októbri bol už v Záhrebe.
42
Počínanie anjouovskej 
strany bolo pod drobnohľadom Ondreja III. a jeho okolia. Uhorský kráľ medzitým vyslal 
do Ríma Petra Bonzana, ktorý bol poverený dvoma úlohami. Mal odhovoriť pápeža 
od podpory jeho protivníka, a rovnako ho presvedčiť o tom, aby zbavil Gregora funkcie 
ostrihomského arcibiskupa, a aby na arcibiskupskú stolicu dosadil čanádskeho biskupa 
Antona. Vyslanec uhorského kráľa, ktorý dorazil 3. októbra do Ríma, označil náladu 
pápežskej kúrie a kolégia kardinálov za takú priateľskú, že vo svojom prvom hlásení uviedol, 
40
Ostrihomský arcibiskup Gregor sa po skončení snemu hlavných cirkevných hodnostárov ukryl v jednom 
z grófskych hradov v Güssingu. Odtiaľto vyvinul úsilie, aby neapolský kráľ poslal svojho vnuka Karola Róberta 
spolu s jeho suitou do Uhorska, a aby ho Bonifác VIII. vzal pod svoju ochranu. Tamže, s. 105. 
41
Scriptum est ecclesiarum praelatis, comitibus, baronibus, universitatibus ceterisque per regnum Ungariae 
ac partes Sclavoniae et Dalmatiae constitutis ... nepotem nostrum carissimum Karolum filium bonae memoriae 
regis Ungariae nati nostri ad Vos ecce transmittimus ... . Et quia praedestinamus illuc religiosum virum fratrem 
Petrum priorem di Bari ordinis praedicatorum ilectum et devotum nostrum praesentium porcitorem relaturum 
(esse) vobis de dicto accessu. ... Vos autem puerum ipsum Karolum postquam ad partes ipsas pervenerit, 
suscipite honorantes ut decet, eique tanquam futuro regi vestro et capiti favete propitii, assistite fidelibus 
consiliis et favoribus oportunis. Dicto insuper fratri Petro, de securo conductu, si expedit nostro intuitu 
liberaliter providete. ...“ MINIERI, ref. 14, s. 34. 
42
Údajne už v Záhrebe bol Karol Róbert korunovaný za uhorského kráľa. BREZOVÁKOVÁ, ref. 19, s. 575. 
HISTORIA NOVA  6 
40
že vyriešenie obidvoch úloh bude mať šťastný koniec.
43
Prekvapivou však bola nečinnosť 
Ondreja III., ktorý aj napriek hodnoverným informáciám priamo z prostredia kúrie nepodnikol 
žiadne protiopatrenia ako proti Karolovi Róbertovi, tak ani proti juhouhorským magnátom. 
Z jeho pasivity vyplýva, že prichádzajúcim správam z Ríma neprikladal Ondrej III. veľkú 
vážnosť. Domnieval sa, že väčšina veľmožov stojí pri ňom. Jeho optimizmus pramenil z toho, 
že krátko pred príchodom Karola Róberta do Záhrebu, čiže v septembri 1300, sa mu podarilo 
dosiahnuť zmierenie s najmocnejšími protivníkmi – Matúšom Čákom a pánmi Kyseckými.
44
Z uzavretého spojenectva sa však nedokázal tešiť dlho. Koncom roku 1300 postihla Ondreja 
III. veľká strata. Zomrela jeho matka Tommasina Morosini, ktorá bola ústrednou postavou 
v politickej orientácii Uhorska v poslednom desaťročí 13. storočia.
45
Ondreja III. táto udalosť 
natoľko zlomila, že sa z nej už nikdy nespamätal. Obrovský žiaľ, cez ktorý sa nedokázal 
preniesť, poznačil aj jeho psychický stav. Neustále sa duševne trápil, utápal sa v chronickom 
smútku, uzavrel sa pred spoločnosťou a o necelé tri mesiace, 14. januára 1301, zomrel sám 
vo veku 35 rokov. Ondrejom III. vymrel arpádovský rod v mužskej vetve. Príčina jeho smrti 
nebola nikdy jednoznačne určená. Hoci u väčšiny historikov prevládal názor, že zomrel 
v dôsledku choroby – psychického kolapsu, podľa iných bol otrávený neznámym vrahom.
46
Dalo by sa predpokladať, že smrťou Ondreja III. bola odstránená posledná prekážka, 
ktorá stála v ceste v úspešnom zavŕšení dlhoročného úsilia Anjouovcov, vyvíjaného 
pre získanie koruny. História sa s týmto ťažko skúšaným rodom opäť nepekne zahrala. Tak 
ako sa pred jedenástimi rokmi po smrti Ladislava IV., v kľúčovom okamihu, keď už mali 
Anjouovci svoj vytúžený cieľ takmer na dosah, objavil sa vojvoda Ondrej Benátsky ako ďalší 
pretendent na uhorský trón a odsunul tak anjouovské nároky na vedľajšiu koľaj, tak 
43
Peter Bonzano pred kolégiom kardinálov zdôraznil, že neapolský kráľ poslal svojho vnuka do Uhorska 
„v rozpore s odporúčaniami a prianiami pápeža“, a že pápež toto konanie nepodporuje, dokonca ho prirovnal 
k „veľkej nerozvážnosti“. Napokon vyslanec prehlásil, že Ondrej III. pošle svojho rivala po prípadnom zajatí 
do Ríma. FRAKNÓI, ref. 29, s. 106. 
44
SULITKOVÁ, ref. 30, s. 214. 
45
Tommasinina smrť je doložená predovšetkým kronikárskou správou – Štajerskou rýmovanou kronikou 
Ottokara von Horneck. Podľa nej zomrela na otravu jedom, keď chcela odstrániť významného veľmoža, 
Ondrejovho protivníka. ŠTEFÁNIK, ref. 15, s. 196-197. 
46
Ľ. Sulitková vo svojej práci uvádza, že Ondrej III. bol pravdepodobne otrávený kuchynským nožom 
napusteným jedom najatými mužmi Dominikom a Demetriom, ktorých však nemožno stotožňovať s vysokými 
krajinskými hodnostármi rovnakého mena. Fakt, že sa mohlo jednať o násilnú smrť potvrdzuje aj skutočnosť, 
že ešte 13. januára 1301, teda deň pred svojím skonom, vydal Ondrej III., mandát (č. 633), pričom v súdobych 
listinách sa nenachádzajú zmienky o tom, že by snaď v tomto období bolo došlo prirodzeným spôsobom 
k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. SULITKOVÁ, ref. 30, s. 214-215. K verzii o Ondrejovom otrávení pozri aj 
KATONA, Stephanus (ed.). Historica critica regum Hungariae stirpis Arpadianae VI. Buda : Typogr. Regiae 
Vniversitatis, 1782, s. 1249; TIMON, Samuel (ed.). Epitomae chronologica rerum hungaricarum a nativitate 
divi Stephani primi regis apostolici producta ad annum 1736 III. Cassovia : Typogr. Academicis Soc. Jesu, 
1736, s. 87; a HUBER, Alfons. Studien über die Geschichte Ungarns im Zeitalter der Arpaden. In Archiv 
für österreichische Geschichte, roč. 65, 1884, s. 735-736. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested