asp.net mvc pdf viewer control : C# merge pdf pages software Library cloud windows .net web page class mwe1-part1936

1×1
(Originalsize: 200×200bp)
Figure11:Image‘example-image-1x1’(PDF,alsoavailableasJPG,PNGand
EPS).
11
C# merge pdf pages - Merge, append PDF files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PDF Document
break pdf file into multiple files; pdf combine two pages into one
C# merge pdf pages - VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Guide and Sample Codes to Merge PDF Documents in .NET Project
add pdf pages together; attach pdf to mail merge
4.2 Page-sizeimages
ThefollowingfilesarePDFsinaspecificpagesizelikeA4,letter,etc. They
areprovidedforusecaseswherewholePDFpagesareincluded. Becausethese
imagesarelargetheyarescaleddowninordertobedisplayedinthismanual.
Lorem ipsum dolorsit amet, consectetuer adipiscing g elit. . Ut t purus elit, , vestibulum m ut,
placeratac,adipiscingvitae,felis. Curabiturdictumgravidamauris. Namarculibero,nonummy
eget,consectetuerid,vulputatea,magna.Donecvehiculaaugueeuneque.Pellentesquehabitant
morbi tristiquesenectusetnetuset malesuada a famesacturpis s egestas. . Maurisutleo. Cras
viverrametusrhoncussem. Nullaetlectusvestibulumurnafringillaultrices.Phaselluseutellus
sitamettortorgravida placerat. . Integersapienest,iaculisin, , pretiumquis,viverraac,nunc.
Praesentegetsemvelleoultricesbibendum.Aeneanfaucibus.Morbidolornulla,malesuadaeu,
pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duis
nibhmi,congueeu,accumsaneleifend,sagittisquis,diam.Duisegetorcisitametorcidignissim
rutrum.
Namduiligula, fringilla a a,euismod d sodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorloremnon
justo. Namlacuslibero,pretiumat,lobortisvitae,ultricieset,tellus.Donecaliquet,tortorsed
accumsanbibendum,eratligulaaliquetmagna,vitaeornareodio metusami.Morbiacorciet
nisl hendreritmollis. . Suspendisse e utmassa. . Crasnecante. Pellentesquea a nulla. . Cumsociis
natoquepenatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus. Aliquamtincidunt
urna. Nullaullamcorpervestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nullamalesuada porttitordiam. . Donecfeliserat,conguenon, , volutpatat,tincidunttris-
tique,libero. Vivamusviverra a fermentumfelis. . Donecnonummypellentesqueante. Phasellus
adipiscingsemperelit.Proinfermentummassaacquam. Seddiamturpis,molestievitae,plac-
erata,molestienec,leo. Maecenaslacinia. Namipsumligula,eleifendat,accumsannec,suscipit
a,ipsum. Morbiblanditligulafeugiatmagna.Nunceleifendconsequatlorem.Sedlacinianulla
vitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna.Integernonenim.Praesenteuismodnunc
eupurus. Donecbibendumquamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Nam
vulputatemetuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh.Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.
Lorem ipsum dolorsit amet, consectetueradipiscing elit. . In n hac habitasse platea dictumst.
Integer tempusconvallisaugue. . Etiam m facilisis. . Nunc c elementum fermentum wisi. . Aenean
placerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelit
purusegetenim.Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitae
risusportavehicula.
Fusce mauris. . Vestibulum m luctusnibh atlectus. . Sed d bibendum, nulla a a faucibussemper,
leovelitultriciestellus,acvenenatisarcuwisivelnisl.Vestibulumdiam.Aliquampellentesque,
auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuserosegetfelis.Maecenas
egeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor. . Nullafacilisi. . Seda a turpiseulacus
commodofacilisis.Morbifringilla,wisiindignissiminterdum,justolectussagittisdui,etvehicula
liberoduicursusdui.Mauristemporligulasedlacus. Duiscursusenimutaugue.Crasacmagna.
Crasnulla. Nulla a egestas. . Curabitura a leo. . Quisqueegestaswisiegetnunc. Namfeugiatlacus
velest. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevelfelis. Utloremlorem,interdumeu,tinciduntsitamet,laoreetvitae,arcu.
Aeneanfaucibuspedeeuante.Praesentenimelit,rutrumat,molestienon,nonummyvel,nisl.
Utlectuseros, malesuada a sitamet,fermentumeu,sodalescursus,magna. . Donec c eu purus.
Quisque vehicula, urna sed ultriciesauctor, pede lorem egestasdui,etconvalliselit eratsed
nulla. Donecluctus. Curabituretnunc. . Aliquamdolorodio,commodo o pretium,ultriciesnon,
pharetrain,velit.Integerarcuest,nonummyin,fermentumfaucibus,egestasvel,odio.
Figure12: Image‘example-image-a4’(PDF,scaleddown).
12
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
how to merge PDF document files by C# code, how to rotate PDF document page, how to delete PDF page using C# .NET, how to reorganize PDF document pages and how
combine pdf; adding pdf pages together
C# PDF Page Delete Library: remove PDF pages in C#.net, ASP.NET
Provide C# Users with Mature .NET PDF Document Manipulating Library for Deleting PDF Pages in C#. Demo Code: How to Delete Consecutive Pages from PDF in C#.NET.
pdf merge comments; combine pdf online
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit. Utpuruselit,vestibulumut,placeratac,adipiscingvitae,felis. Curabitur
dictum gravidamauris. . Nam m arcu u libero, nonummyeget, consectetuerid, vulputate e a, magna. . Donec c vehiculaaugue euneque.
Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Maurisutleo. Crasviverrametusrhoncus
sem. Nullaetlectusvestibulum m urnafringillaultrices. Phasellus eutellussit amettortorgravidaplacerat. Integersapienest, iaculis
in,pretiumquis,viverraac, nunc. . Praesent t egetsemvelleoultricesbibendum. . Aenean n faucibus. . Morbidolor r nulla, malesuadaeu,
pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duisnibhmi, congue eu,accumsaneleifend,
sagittisquis, diam. Duisegetorcisitametorci dignissimrutrum.
Nam dui ligula,fringillaa, euismodsodales, sollicitudinvel, wisi. . Morbi i auctorlorem non justo. . Nam m lacuslibero, pretiumat,
lobortisvitae,ultricieset, tellus. Donecaliquet, tortor sedaccumsanbibendum,erat ligulaaliquetmagna, vitaeornare odiometusa
mi. Morbi i acorci etnisl hendreritmollis. . Suspendisse e utmassa. Crasnecante. . Pellentesque e anulla. . Cumsociis s natoque penatibus
etmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculus mus. . Aliquam m tincidunturna. . Nullaullamcorpervestibulum m turpis. Pellentesque
cursusluctusmauris.
Nullamalesuadaporttitordiam. Donecfeliserat,conguenon, volutpatat, tincidunttristique,libero. Vivamusviverrafermentum
felis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellusadipiscingsemperelit.Proinfermentum massaacquam.Seddiamturpis,molestie
vitae,placerata, molestienec,leo. . Maecenas s lacinia. . Nam m ipsumligula, eleifendat, accumsannec,suscipita, ipsum. Morbi blandit
ligulafeugiatmagna. Nunceleifendconsequatlorem. Sedlacinianullavitae enim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernon
enim. Praesenteuismodnunceupurus. Donecbibendumquam intellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputate
metuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisque ullamcorper placeratipsum. . Crasnibh. Morbi i vel justo o vitae e lacus tinciduntultrices. . Lorem m ipsum m dolor sitamet,
consectetuer adipiscingelit. . Inhac c habitasse plateadictumst. . Integertempus s convallis augue. . Etiam m facilisis. . Nunc c elementum
fermentumwisi. Aeneanplacerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurusegetenim.
Nuncvitaetortor. Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitae risusportavehicula.
Fuscemauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nullaafaucibussemper,leovelitultriciestellus,acvenenatisarcu
wisivelnisl. Vestibulumdiam. Aliquampellentesque,auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuseroseget
felis. Maecenasegeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor. Nullafacilisi. Sedaturpiseulacuscommodofacilisis. Morbi
fringilla, wisiindignissim interdum, justolectussagittisdui, etvehiculaliberodui cursus dui. . Mauristempor r ligulasedlacus. . Duis
cursusenimutaugue. Crasacmagna. Crasnulla. . Nullaegestas. . Curabituraleo. Quisqueegestaswisi egetnunc. . Nam m feugiatlacus
vel est. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevel felis. Utloremlorem, interdumeu, tinciduntsitamet,laoreetvitae, arcu. Aeneanfaucibuspede euante. Praesent
enimelit,rutrumat,molestienon,nonummyvel,nisl. Utlectuseros, malesuadasitamet,fermentumeu,sodalescursus,magna. Donec
eupurus. Quisquevehicula, urnasedultriciesauctor,pedeloremegestasdui, etconvalliseliteratsednulla. Donec luctus. Curabitur
etnunc. Aliquam m dolorodio,commodopretium,ultriciesnon,pharetrain, velit. . Integerarcuest, , nonummyin, fermentum faucibus,
egestasvel,odio.
Figure13: Image‘example-image-a4-landscape’(PDF,scaleddown).
13
C# PDF File & Page Process Library SDK for C#.net, ASP.NET, MVC
C#: Convert PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# File: Merge PDF; C# File: Split PDF; C# Page: Insert PDF pages; C# Page: Delete PDF
add two pdf files together; acrobat combine pdf files
C# PDF Page Extract Library: copy, paste, cut PDF pages in C#.net
Easy to Use C# Code to Extract PDF Pages, Copy Pages from One PDF File and Paste into Others in C#.NET Program. C#.NET Project DLLs: Copy and Paste PDF Pages.
pdf mail merge; add pdf together one file
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Utpuruselit,vestibulum ut,placeratac,adipiscingvitae, felis.Curabitur
dictum gravida mauris. . Nam m arculibero, , nonummyeget, consectetuer r id, , vulputate e a, magna. . Donec c vehicula a augue e eu neque.
Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Maurisutleo. Crasviverrametusrhoncus
sem. Nullaetlectusvestibulumurna a fringilla ultrices. Phaselluseutellussitamettortorgravidaplacerat. Integersapienest, iaculis
in,pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent egetsemvel leo ultricesbibendum. . Aeneanfaucibus. . Morbidolornulla,malesuada eu,
pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duisnibhmi,congue eu,accumsaneleifend,
sagittisquis,diam. Duisegetorcisitametorcidignissimrutrum.
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudinvel, wisi. . Morbi i auctorloremnonjusto. . Nam m lacus libero, pretiumat,
lobortisvitae, ultricieset, tellus. . Donecaliquet,tortorsedaccumsanbibendum, , eratligulaaliquetmagna, vitaeornareodio metusa
mi. Morbi i ac orcietnislhendreritmollis. . Suspendisseutmassa. . Crasnec ante. Pellentesque anulla. . Cumsociisnatoquepenatibus
etmagnisdisparturientmontes, nasceturridiculusmus. Aliquam tincidunturna. Nulla ullamcorpervestibulum turpis. . Pellentesque
cursusluctusmauris.
Nulla malesuada porttitordiam. Donecfeliserat, congue non, volutpatat,tincidunttristique,libero. Vivamusviverrafermentum
felis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellusadipiscing semperelit. Proinfermentummassaacquam. Seddiamturpis, molestie
vitae,placerata, molestienec,leo. Maecenaslacinia. Namipsumligula,eleifendat,accumsannec, suscipita, ipsum. . Morbiblandit
ligula feugiatmagna. Nunceleifendconsequatlorem. Sedlacinianullavitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernon
enim. Praesenteuismodnunceupurus. Donecbibendumquamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputate
metuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisque ullamcorper placerat ipsum. . Crasnibh. Morbi i vel justo vitae lacustincidunt ultrices. . Lorem m ipsum dolorsit amet,
consectetueradipiscing elit. . In n hac habitasse platea a dictumst. . Integer r tempusconvallisaugue. . Etiam m facilisis. . Nunc c elementum
fermentumwisi.Aeneanplacerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurusegetenim.
Nuncvitaetortor. Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitaerisusporta vehicula.
Fuscemauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nulla afaucibussemper,leovelitultriciestellus,acvenenatisarcu
wisivelnisl. Vestibulumdiam. Aliquampellentesque,auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuseroseget
felis. Maecenasegeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor. Nullafacilisi.Seda turpiseulacuscommodofacilisis.Morbi
fringilla, wisi indignissim interdum,justo lectussagittisdui, etvehiculaliberodui cursus dui. . Mauristemporligulasedlacus. Duis
cursusenim utaugue. Crasacmagna. Crasnulla. Nulla egestas. Curabitura leo. Quisqueegestaswisiegetnunc. Namfeugiatlacus
vel est. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevel felis. Utlorem lorem,interdumeu,tinciduntsitamet, laoreetvitae, arcu. Aeneanfaucibuspedeeuante. Praesent
enimelit, rutrumat, molestienon,nonummyvel,nisl. Utlectuseros,malesuadasitamet,fermentumeu,sodalescursus,magna. Donec
eupurus. Quisquevehicula, , urnasedultriciesauctor, pedeloremegestasdui,etconvalliseliteratsednulla. Donecluctus. Curabitur
etnunc. Aliquamdolorodio,commodopretium,ultricies non, pharetrain,velit. . Integerarcuest,nonummyin, , fermentumfaucibus,
egestasvel,odio.
Sedcommodoposuerepede. Maurisutest. Utquispurus. Sedacodio. Sedvehiculahendreritsem. Duisnonodio. Morbiutdui.
Sedaccumsanrisusegetodio. Inhachabitasseplateadictumst. Pellentesque nonelit. Fusce sedjusto euurnaportatincidunt.Mauris
felisodio,sollicitudinsed,volutpata, ornareac, erat. Morbi quisdolor. Donecpellentesque, eratac sagittissemper, nunc duilobortis
purus, quiscongue purusmetusultriciestellus. Proinetquam. Classaptenttaciti sociosquadlitoratorquentperconubianostra,per
inceptoshymenaeos. Praesentsapienturpis,fermentumvel,eleifendfaucibus,vehicula eu,lacus.
Pellentesque habitantmorbi tristiquesenectusetnetusetmalesuada famesacturpisegestas. Donecodio elit,dictumin,hendrerit
sitamet,egestassed, leo. . Praesentfeugiatsapien aliquetodio. Integervitaejusto. Aliquam m vestibulumfringilla lorem. . Sedneque
lectus,consectetuerat, consectetuersed,eleifendac, lectus. Nulla facilisi. . Pellentesqueegetlectus. . Proineumetus. Sedporttitor. . In
hachabitasseplatea dictumst. Suspendisseeulectus. Utmimi,laciniasitamet,placeratet,mollisvitae,dui. Sedante tellus,tristique
ut, iaculiseu,malesuadaac, dui. Maurisnibhleo, facilisisnon,adipiscing quis,ultricesa,dui.
Morbi luctus, wisi viverra faucibuspretium, nibh h est placerat odio, , nec commodo wisi enim eget quam. . Quisque e libero justo,
consectetuera,feugiatvitae, porttitoreu, libero. Suspendissesedmaurisvitae elitsollicitudinmalesuada. Maecenasultricieserossit
ametante. Utvenenatisvelit. Maecenassedmiegetduivariuseuismod. Phasellusaliquetvolutpatodio. Vestibulumanteipsumprimis
infaucibusorciluctusetultricesposuerecubiliaCurae; Pellentesquesitametpedeacsemeleifendconsectetuer. . Nullam m elementum,
urna vel imperdietsodales, elitipsumpharetraligula, ac pretiumantejusto anulla. Curabitur r tristiquearcueumetus. . Vestibulum
lectus. Proinmauris. Proineununceuurna hendreritfaucibus. Aliquam auctor, pedeconsequatlaoreetvarius, erostellusscelerisque
quam,pellentesquehendreritipsumdolorsedaugue. Nulla neclacus.
Suspendisse vitaeelit. . Aliquam m arcuneque, ornare in, ullamcorper quis,commodo eu, libero. Fuscesagittiserataterattristique
mollis. Maecenassapienlibero, molestie et, lobortisin,sodaleseget, dui. . Morbi i ultrices rutrumlorem. . Nam m elementum ullamcorper
leo. Morbidui. . Aliquamsagittis. . Nunc placerat. Pellentesquetristiquesodalesest. Maecenasimperdietlacinia velit. Crasnonurna.
Morbierospede,suscipitac,variusvel,egestasnon, eros. Praesentmalesuada, diamidpretiumelementum,erossemdictumtortor,vel
consectetuerodiosemsedwisi.
Sedfeugiat. Cumsociisnatoque e penatibus etmagnisdis parturient montes, nascetur ridiculus mus. . Ut t pellentesqueaugue sed
urna. Vestibulumdiameros, fringillaet,consectetuereu,nonummyid,sapien. Nullam atlectus. Insagittisultricesmauris.Curabitur
malesuadaeratsitametmassa. Fusceblandit. Aliquameratvolutpat. Aliquameuismod. Aeneanvellectus. Nunc imperdietjusto nec
dolor.
Etiam euismod. . Fuscefacilisislacinia a dui. . Suspendissepotenti. . Inmi i erat, cursusid, nonummysed, ullamcorpereget, sapien.
Praesent pretium, magna a ineleifendegestas, pede pede pretiumlorem, quis s consectetuer tortor sapienfacilisismagna. . Maurisquis
magna variusnullascelerisque imperdiet. . Aliquam m nonquam. . Aliquamporttitorquam m a lacus. . Praesentvel l arcuuttortorcursus
volutpat. In vitaepede e quisdiam bibendumplacerat. . Fusceelementum m convallisneque. . Seddolororci, , scelerisque ac,dapibusnec,
ultriciesut, mi.Duisnecduiquisleo sagittiscommodo.
Aliquamlectus. Vivamusleo. Quisqueornaretellusullamcorpernulla. Mauris s porttitorpharetra a tortor. . Sedfringilla a justo sed
mauris. Mauristellus. Sednonleo. Nullamelementum, magna incursussodales, augueestscelerisquesapien, venenatisconguenulla
arcuetpede. Utsuscipitenimvel l sapien. . Donec c congue. . Maecenas s urna a mi, suscipit t in, placerat ut,vestibulum ut, massa. . Fusce
ultricesnullaetnisl.
Figure14: Image‘example-image-a3’(PDF,scaleddown).
14
VB.NET PDF Page Delete Library: remove PDF pages in vb.net, ASP.
Page: Delete Existing PDF Pages. |. Home ›› XDoc.PDF ›› VB.NET PDF: Delete PDF Page. How to VB.NET: Delete Consecutive Pages from PDF.
batch pdf merger; reader combine pdf pages
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
you want to read the tutorial of PDF page adding in C# class, we suggest you go to C# Imaging - how Add and Insert Multiple PDF Pages to PDF Document Using VB.
.net merge pdf files; add pdf files together online
Lorem ipsum dolorsitamet, consectetueradipiscingelit. . Utpuruselit, , vestibulum ut, placeratac, adipiscingvitae, felis. Curabiturdictum gravidamauris. Namarculibero,nonummy
eget,consectetuerid,vulputatea, magna. Donecvehiculaaugueeu neque. Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuada famesacturpisegestas. Maurisutleo. Cras
viverrametusrhoncussem. Nullaetlectusvestibulumurnafringilla ultrices. Phaselluseu tellussitamettortorgravida placerat. Integersapien est, iaculisin,pretium quis, viverra ac, nunc.
Praesentegetsemvelleoultricesbibendum. Aenean faucibus. Morbidolornulla, malesuadaeu,pulvinarat,mollisac,nulla. Curabiturauctorsempernulla.Donecvariusorci egetrisus. Duis
nibh mi,congueeu,accumsan eleifend,sagittisquis,diam.Duisegetorci sitametorcidignissim rutrum.
Namdui ligula,fringilla a,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorlorem nonjusto.Nam lacuslibero,pretium at, lobortisvitae,ultricieset, tellus. Donecaliquet,tortorsed
accumsan bibendum, eratligula aliquetmagna, vitae ornare odiometusami. Morbi acorcietnislhendreritmollis. Suspendisseutmassa. Crasnecante. . Pellentesque e anulla. Cum sociis
natoquepenatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus. Aliquamtincidunturna. Nullaullamcorpervestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nulla malesuada porttitordiam. . Donec c feliserat, conguenon, volutpatat, tincidunttristique, libero. Vivamusviverrafermentum felis. Donecnonummypellentesqueante. . Phasellus
adipiscingsemperelit. Proin fermentum massaacquam. Seddiam turpis,molestievitae,placerata,molestienec,leo.Maecenaslacinia. Namipsum ligula,eleifendat, accumsannec,suscipit
a,ipsum. Morbi blanditligulafeugiatmagna. Nunceleifend consequatlorem. Sed lacinianullavitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvel magna. Integernonenim. Praesenteuismod nunc
eupurus.Donecbibendumquam intellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputatemetuseu enim. Vestibulum pellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum. Crasnibh. Morbi vel justovitaelacustinciduntultrices. Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit. In hachabitasseplateadictumst.
Integertempusconvallisaugue.Etiam facilisis. Nuncelementumfermentumwisi. Aeneanplacerat.Utimperdiet,enim sedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam, acpulvinarelitpurus
egetenim. Nuncvitaetortor. Proin tempusnibh sitametnisl.Vivamusquistortorvitaerisusportavehicula.
Fusce mauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nullaafaucibussemper, leovelitultriciestellus, ac venenatisarcuwisi velnisl. Vestibulumdiam. . Aliquampellentesque,
auguequissagittisposuere,turpislacusconguequam,inhendreritrisuserosegetfelis. Maecenasegeteratinsapienmattisporttitor. Vestibulumporttitor.Nullafacilisi. Sedaturpiseulacus
commodo facilisis. Morbifringilla,wisiin dignissim interdum,justolectussagittisdui, etvehiculaliberodui cursusdui. Mauristemporligulased lacus. Duiscursusenimutaugue. Crasac
magna. Crasnulla. Nullaegestas. Curabituraleo.Quisqueegestaswisi egetnunc. Nam feugiatlacusvelest. Curabiturconsectetuer.
Suspendissevelfelis. Utlorem lorem, interdumeu, tinciduntsitamet,laoreetvitae, arcu. Aenean faucibuspedeeuante. Praesentenimelit,rutrumat,molestienon, nonummy vel, nisl.
Utlectuseros, malesuada sitamet, fermentumeu,sodalescursus,magna. Doneceupurus. Quisquevehicula,urnasedultriciesauctor, pedeloremegestasdui,etconvalliseliteratsednulla.
Donecluctus. Curabituretnunc. Aliquamdolorodio, commodopretium,ultriciesnon,pharetrain, velit. Integerarcuest,nonummyin,fermentum faucibus,egestasvel,odio.
Sedcommodo posuerepede. Maurisutest. Utquispurus. Sed acodio. Sedvehiculahendreritsem. Duisnon odio. Morbiutdui. Sed accumsanrisusegetodio. In hachabitasseplatea
dictumst. Pellentesquenonelit. Fuscesed justoeu urna portatincidunt. Maurisfelisodio,sollicitudinsed, volutpata, ornareac, erat. Morbi quisdolor. Donecpellentesque, eratacsagittis
semper,nuncduilobortispurus,quisconguepurusmetusultriciestellus. Proinetquam. Classaptenttaciti sociosquadlitoratorquentperconubianostra, perinceptoshymenaeos. Praesent
sapien turpis,fermentumvel,eleifendfaucibus,vehiculaeu, lacus.
Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Donecodioelit, dictumin,hendreritsitamet,egestassed,leo.Praesentfeugiatsapienaliquet
odio. Integervitaejusto. Aliquam vestibulumfringilla lorem. Sedneque lectus, consectetuerat,consectetuersed,eleifendac,lectus. Nullafacilisi. Pellentesqueegetlectus. Proineu metus.
Sed porttitor. Inhac habitasseplateadictumst. Suspendisseeu lectus. Utmi mi, laciniasitamet,placeratet,mollisvitae,dui. . Sedantetellus,tristique e ut, iaculiseu,malesuadaac,dui.
Maurisnibh leo, facilisisnon, adipiscing quis, ultricesa,dui.
Morbiluctus, wisiviverrafaucibuspretium, nibh estplaceratodio, neccommodowisi enim egetquam. Quisquelibero justo,consectetuera,feugiatvitae, porttitoreu, libero. Suspendisse
sed maurisvitaeelitsollicitudinmalesuada. Maecenasultricieserossitametante. Utvenenatisvelit. Maecenassedmi egetduivariuseuismod. Phasellusaliquetvolutpatodio. Vestibulum
anteipsum primisinfaucibusorci luctusetultricesposuerecubilia Curae;Pellentesquesitametpedeacsem eleifend consectetuer. Nullam elementum,urnavelimperdietsodales,elitipsum
pharetraligula,acpretiumantejustoanulla.Curabiturtristiquearcueumetus. Vestibulumlectus.Proin mauris. Proineununceu urna hendreritfaucibus. Aliquamauctor,pedeconsequat
laoreetvarius,erostellusscelerisquequam, pellentesquehendreritipsumdolorsed augue. Nullaneclacus.
Suspendissevitaeelit. Aliquam arcu neque, ornarein, ullamcorperquis,commodo eu,libero. Fuscesagittiserataterattristiquemollis. Maecenassapienlibero,molestie et,lobortisin,
sodaleseget, dui. Morbiultricesrutrumlorem. Nam elementum ullamcorperleo. Morbidui. Aliquam sagittis. Nuncplacerat. Pellentesquetristiquesodalesest. Maecenasimperdietlacinia
velit. Crasnon urna. Morbierospede,suscipitac,variusvel,egestasnon,eros.Praesentmalesuada,diam idpretium elementum,erossem dictum tortor, vel consectetuerodiosem sedwisi.
Sedfeugiat. Cumsociisnatoque penatibusetmagnisdisparturientmontes, nasceturridiculusmus. Utpellentesque auguesedurna. Vestibulum diameros, fringillaet, consectetuereu,
nonummyid,sapien.Nullam atlectus. Insagittisultricesmauris. Curabiturmalesuadaeratsitametmassa.Fusceblandit.Aliquam eratvolutpat. Aliquam euismod. Aenean vellectus. Nunc
imperdietjustonecdolor.
Etiam euismod. . Fusce e facilisislacinia dui. Suspendisse potenti. Inmi erat,cursusid, nonummysed, ullamcorpereget, sapien. . Praesentpretium, , magnain eleifendegestas, pedepede
pretium lorem,quisconsectetuertortorsapien facilisismagna. Maurisquismagna variusnullascelerisqueimperdiet. Aliquamnonquam.Aliquam porttitorquamalacus. Praesentvel arcuut
tortorcursusvolutpat. In vitaepedequisdiam bibendum placerat. Fusceelementum convallisneque.Sed dolororci,scelerisqueac,dapibusnec,ultriciesut,mi.Duisnecdui quisleo sagittis
commodo.
Aliquam lectus. Vivamusleo. Quisqueornaretellusullamcorpernulla. . Maurisporttitorpharetratortor. Sed d fringillajustosed mauris. Mauristellus. . Sednon n leo. . Nullamelementum,
magna incursussodales,augueestscelerisquesapien,venenatisconguenullaarcu etpede. Utsuscipitenim vel sapien. Doneccongue. Maecenasurnami,suscipitin, placeratut,vestibulum
ut,massa. Fusceultricesnullaetnisl.
Figure15: Image‘example-image-a3-landscape’(PDF,scaleddown).
15
C# PDF Page Rotate Library: rotate PDF page permanently in C#.net
page, it is also featured with the functions to merge PDF files using C# .NET, add new PDF page, delete certain PDF page, reorder existing PDF pages and split
acrobat combine pdf; split pdf into multiple files
C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
Output.jpg"); Following demo code will show how to convert all PDF pages to Jpeg images with C# .NET. // Load a PDF file. String
pdf combine pages; acrobat split pdf into multiple files
Namduiligula,fringillaa,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi.
Morbiauctorloremnonjusto. Namlacuslibero,pretiumat,lobor-
tis vitae, ultricies s et, tellus. . Donecaliquet, , tortor sed accumsan
bibendum,eratligulaaliquetmagna,vitaeornareodiometusami.
Morbiacorcietnislhendreritmollis. Suspendisseutmassa. Cras
nec ante. . Pellentesquea a nulla. . Cumsociisnatoquepenatibus s et
magnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus.Aliquamtin-
cidunt urna. . Nulla a ullamcorper vestibulum turpis. . Pellentesque
cursusluctusmauris.
Nullamalesuada porttitor diam. . Donecfeliserat, , conguenon,
volutpatat,tincidunttristique,libero.Vivamusviverrafermentum
felis. Donecnonummypellentesqueante. Phasellusadipiscingsem-
perelit. Proinfermentummassaacquam.Seddiamturpis,molestie
vitae,placerata, molestienec,leo. . Maecenaslacinia. Namipsum
ligula,eleifendat,accumsannec,suscipita,ipsum. Morbiblandit
ligula feugiat magna. . Nunceleifendconsequat t lorem. . Sedlacinia
nulla vitaeenim. . Pellentesque e tincidunt purus vel magna. . Inte-
gernonenim. Praesenteuismodnunceupurus. . Donecbibendum
quamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Nam
vulputatemetuseuenim. Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh. Morbiveljusto
vitae lacus tincidunt ultrices. . Lorem m ipsum dolor r sit t amet, , con-
sectetueradipiscingelit. Inhachabitasseplateadictumst. . Integer
tempus convallisaugue. . Etiamfacilisis. Nuncelementumfermen-
tumwisi. Aeneanplacerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollic-
itudin,felis odio placerat quam, acpulvinar elit puruseget enim.
Nuncvitaetortor. Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquis
tortorvitaerisusportavehicula.
Figure16: Image‘example-image-a5’(PDF,scaleddown).
16
Nam duiligula,fringillaa, euismodsodales,sollicitudin vel,wisi. . Morbiauctorloremnon
justo.Namlacuslibero,pretiumat,lobortisvitae,ultricieset,tellus. Donecaliquet,tortorsed
accumsanbibendum,eratligulaaliquetmagna,vitaeornareodiometusami.Morbiacorciet
nislhendreritmollis. Suspendisse e utmassa. . Crasnec c ante. . Pellentesqueanulla. Cum m sociis
natoquepenatibusetmagnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus. Aliquamtincidunt
urna. Nullaullamcorpervestibulumturpis.Pellentesquecursusluctusmauris.
Nullamalesuadaporttitordiam. Donecfeliserat,conguenon, , volutpatat,tincidunttris-
tique,libero. Vivamusviverrafermentumfelis. Donec c nonummypellentesqueante. Phasellus
adipiscingsemperelit. Proinfermentummassaacquam.Seddiamturpis,molestievitae,plac-
erata,molestienec,leo.Maecenaslacinia.Namipsumligula,eleifendat,accumsannec,suscipit
a,ipsum.Morbiblanditligulafeugiatmagna.Nunceleifendconsequatlorem.Sedlacinianulla
vitaeenim. Pellentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernonenim. Praesenteuismodnunc
eupurus. Donecbibendumquamintellus. . Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. . Nam
vulputatemetuseuenim.Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh. Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.
Lorem ipsum dolorsitamet, consectetuer adipiscing g elit. . In n hac habitasse plateadictumst.
Integertempusconvallis augue. . Etiam m facilisis. . Nunc c elementum fermentum wisi. . Aenean
placerat. Utimperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelit
purusegetenim.Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl. Vivamusquistortorvitae
risusportavehicula.
Figure17: Image‘example-image-a5-landscape’(PDF,scaleddown).
17
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Utpuruselit,vestibulumut,placerat
ac, adipiscing g vitae, , felis. . Curabiturdictumgravida a mauris. . Namarcu u libero, nonummyeget,
consectetuerid,vulputatea,magna.Donecvehiculaaugueeuneque.Pellentesquehabitantmorbi
tristiquesenectusetnetusetmalesuadafamesacturpisegestas. Maurisutleo.Crasviverrametus
rhoncussem.Nullaetlectusvestibulumurnafringillaultrices.Phaselluseutellussitamettortor
gravida placerat. . Integersapienest,iaculisin,pretiumquis,viverra a ac,nunc. . Praesentegetsem
velleo ultricesbibendum. . Aeneanfaucibus. Morbidolornulla,malesuada a eu,pulvinarat,mollis
ac,nulla. Curabiturauctorsempernulla. Donecvariusorciegetrisus. Duisnibhmi,congueeu,
accumsaneleifend,sagittisquis,diam.Duisegetorcisitametorcidignissimrutrum.
Namduiligula,fringillaa,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorloremnonjusto.
Namlacuslibero,pretiumat,lobortisvitae,ultricieset,tellus.Donecaliquet,tortorsedaccumsan
bibendum,eratligula aliquetmagna,vitaeornareodiometusami. . Morbiacorcietnislhendrerit
mollis.Suspendisseutmassa.Crasnecante.Pellentesqueanulla.Cumsociisnatoquepenatibuset
magnisdisparturientmontes,nasceturridiculusmus.Aliquamtincidunturna. Nullaullamcorper
vestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nulla malesuadaporttitordiam. . Donecfeliserat,conguenon,volutpatat,tincidunttristique,
libero.Vivamusviverrafermentumfelis. Donecnonummypellentesqueante.Phasellusadipiscing
semperelit.Proinfermentummassaacquam.Seddiamturpis,molestievitae,placerata,molestie
nec,leo.Maecenaslacinia.Namipsumligula,eleifendat,accumsannec,suscipita,ipsum. Morbi
blanditligula feugiatmagna. . Nunceleifendconsequatlorem. Sedlacinianullavitaeenim. Pel-
lentesquetinciduntpurusvelmagna. Integernonenim. Praesenteuismodnunceupurus. Donec
bibendumquamintellus. Nullamcursuspulvinarlectus. Donecetmi. Namvulputatemetuseu
enim.Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Crasnibh. Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.
Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Inhachabitasseplateadictumst.Integer
tempusconvallisaugue. Etiamfacilisis. Nuncelementum m fermentumwisi. . Aeneanplacerat. Ut
imperdiet,enimsedgravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurusegetenim.
Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl.Vivamusquistortorvitaerisusportavehicula.
Fuscemauris. Vestibulumluctusnibhatlectus. Sedbibendum,nulla a a faucibussemper, , leo
velitultriciestellus,acvenenatisarcuwisivelnisl.Vestibulumdiam. Aliquampellentesque,augue
quissagittisposuere,turpislacuscongue quam,inhendreritrisuserosegetfelis. . Maecenaseget
eratinsapienmattisporttitor.Vestibulumporttitor.Nullafacilisi. Sedaturpiseulacuscommodo
facilisis.Morbifringilla,wisiindignissiminterdum,justolectussagittisdui,etvehiculaliberodui
cursusdui. Mauristemporligula a sedlacus. . Duiscursusenimutaugue. Crasac c magna. . Cras
nulla. Nullaegestas. Curabitura a leo. . Quisqueegestaswisiegetnunc. . Namfeugiatlacusvelest.
Curabiturconsectetuer.
Figure18: Image‘example-image-letter’(PDF,scaleddown).
18
Loremipsumdolorsit amet,consectetuer adipiscingelit. . Ut t purus elit,vestibulumut,placeratac,adipiscingvitae,felis.
Curabiturdictumgravidamauris.Namarculibero,nonummyeget,consectetuerid,vulputatea,magna.Donecvehiculaaugue
euneque. Pellentesquehabitantmorbitristiquesenectus s et netusetmalesuadafamesacturpis egestas. . Maurisutleo. Cras
viverrametusrhoncussem.Nullaetlectusvestibulumurnafringillaultrices.Phaselluseutellussitamettortorgravidaplacerat.
Integer sapienest,iaculisin,pretiumquis,viverraac,nunc. . Praesent t eget sem velleoultrices bibendum. . Aeneanfaucibus.
Morbidolornulla,malesuadaeu,pulvinarat,mollisac,nulla.Curabiturauctorsempernulla.Donecvariusorciegetrisus.Duis
nibhmi,congueeu,accumsaneleifend,sagittisquis,diam. Duisegetorcisitametorcidignissimrutrum.
Namduiligula,fringillaa,euismodsodales,sollicitudinvel,wisi. Morbiauctorloremnonjusto. Namlacuslibero,pretium
at,lobortis vitae,ultricies et,tellus. . Donecaliquet,tortorsed d accumsan bibendum,eratligulaaliquet magna,vitaeornare
odiometus ami. . Morbiacorciet t nislhendreritmollis. . Suspendisseut t massa. . Cras s necante. . Pellentesqueanulla. . Cum
sociis natoquepenatibusetmagnisdisparturient montes,nasceturridiculus mus.Aliquamtincidunturna. . Nullaullamcorper
vestibulumturpis. Pellentesquecursusluctusmauris.
Nullamalesuada porttitor diam. . Donecfelis s erat,conguenon,volutpat at,tincidunttristique, , libero. . Vivamus s viverra
fermentumfelis. Donecnonummy y pellentesqueante. . Phasellus s adipiscingsemper elit. . Proin n fermentum massa acquam.
Seddiamturpis,molestievitae,placerata,molestienec,leo.Maecenas lacinia. . Namipsumligula,eleifendat,accumsan n nec,
suscipita,ipsum.Morbiblanditligulafeugiatmagna.Nunceleifendconsequatlorem.Sedlacinianullavitaeenim.Pellentesque
tinciduntpurusvelmagna.Integernonenim.Praesenteuismodnunceupurus.Donecbibendumquamintellus.Nullamcursus
pulvinarlectus. Donecetmi.Namvulputatemetuseuenim.Vestibulumpellentesquefeliseumassa.
Quisqueullamcorperplaceratipsum.Cras nibh.Morbiveljustovitaelacustinciduntultrices.Loremipsumdolor sit amet,
consectetueradipiscingelit.Inhachabitasseplateadictumst. Integertempusconvallisaugue.Etiamfacilisis.Nuncelementum
fermentumwisi. Aeneanplacerat. Ut t imperdiet,enimsed gravidasollicitudin,felisodioplaceratquam,acpulvinarelitpurus
egetenim. Nuncvitaetortor.Prointempusnibhsitametnisl.Vivamusquistortor r vitaerisusportavehicula.
Fuscemauris.Vestibulumluctusnibhatlectus.Sedbibendum,nullaafaucibussemper,leovelitultriciestellus,acvenenatis
arcuwisivelnisl. Vestibulumdiam.Aliquampellentesque,auguequissagittisposuere,turpis s lacusconguequam,in hendrerit
risus erosegetfelis. . Maecenaseget t erat in sapienmattis porttitor.Vestibulumporttitor. . Nullafacilisi. Sedaturpiseulacus
commodofacilisis.Morbifringilla,wisiindignissiminterdum,justolectussagittis dui,etvehiculaliberoduicursusdui.Mauris
temporligulasedlacus.Duiscursusenimutaugue.Crasacmagna.Crasnulla.Nullaegestas.Curabituraleo.Quisqueegestas
wisiegetnunc.Namfeugiatlacusvelest. Curabiturconsectetuer.
Figure19: Image‘example-image-letter-landscape’(PDF,scaleddown).
19
4.3 Testimages
Thefollowingimagesareintendedfordemonstrationsofsomeimagemanipulation
features.Theirgridnaturewillmakecroppingeffectsveryvisible.Theseimages
areprovidedwithsizesbothinTeXpoints(1pt=1/72.27in)andPostScript/PDF
points(1pt=1/72in). Theptversionwillproducemoreexactresultsifinserted
insourceforminaLAT
E
Xdocument,whilethebpversionresultsinniceinteger
PDF sizes. . The e difference isnotmeaningful fornormal MWEsbutcanbe
significantifthesefilesareusedtodemonstratescalingfeatures.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,1
1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
0,2
1,2
2,2
3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
9,2
0,3
1,3
2,3
3,3
4,3
5,3
6,3
7,3
8,3
9,3
0,4
1,4
2,4
3,4
4,4
5,4
6,4
7,4
8,4
9,4
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
0,7
1,7
2,7
3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7
0,8
1,8
2,8
3,8
4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
0,9
1,9
2,9
3,9
4,9
5,9
6,9
7,9
8,9
9,9
Figure20:Image‘example-grid-100x100bp’(PDF,alsoavailableasJPG,PNG,
EPS).
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,1
1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
0,2
1,2
2,2
3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
9,2
0,3
1,3
2,3
3,3
4,3
5,3
6,3
7,3
8,3
9,3
0,4
1,4
2,4
3,4
4,4
5,4
6,4
7,4
8,4
9,4
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
0,7
1,7
2,7
3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7
0,8
1,8
2,8
3,8
4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
0,9
1,9
2,9
3,9
4,9
5,9
6,9
7,9
8,9
9,9
Figure21:Image‘example-grid-100x100pt’(PDF,alsoavailableasJPG,PNG,
EPS).
20
Documents you may be interested
Documents you may be interested