.net c# pdf reader : Add pdf pages together SDK application project winforms html asp.net UWP latbeg10-part375

PDFLaTeXvoorbeginners-deel1
Directbeginnen(OnlineeditorShareLaTeX)
Basis
WilfriedVanHirtum
Versie4.06–2februari2016
Add pdf pages together - Merge, append PDF files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PDF Document
c# merge pdf files into one; add pdf together one file
Add pdf pages together - VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Guide and Sample Codes to Merge PDF Documents in .NET Project
pdf mail merge plug in; acrobat merge pdf
Copyright©2016
WilfriedVanHirtum
Ditwerkwordtvrijgegevenaandegemeenschapenmagdusgekopieerd,verspreidenaan-
gepastwordenmitsvermeldingvandebronondervoorbehouddathetresultaatblijftbeant-
woordenaandezevoorwaarden,dusvrijblijftvoordegemeenschap.
Bronvermelding
Defiguuropdetitelpaginaismetdankontleendaan:
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/graphics.html
Detekeninginparagraaf2.9(TheReadingBlacksmith)ismetdankontleendaanCarnegie
LibraryofPittsburgh:
http://www.carnegielibrary.org/
Doelstellingenvandezeboekjes
• eenonlineteksteditorgebruikenompdfLaTeX-documententezetten;
• eenverslag,artikel,eeneindwerk,eenboekschrijvenmetbehulpvanpdfLaTeX;
• eenbasishandleidingoverpdfLaTeX,zoalsdeze,zelfstandiggebruiken;
• bijkomendedocumentatieopzoekenoverspecifiekemogelijkhedenvanpdfLaTeX;
• eventueelpdfLaTeXenaanverwantesoftwareinstallerenopeencomputerzodatjeeen
bruikbaarsysteemhebt.
C# Word - Merge Word Documents in C#.NET
and appended together according to its loading sequence, and then saved and output as a single Word with user-defined location. C# DLLs: Merge Word File. Add
split pdf into multiple files; c# combine pdf
C# PowerPoint - Merge PowerPoint Documents in C#.NET
together according to its loading sequence, and then saved and output as a single PowerPoint with user-defined location. C# DLLs: Merge PowerPoint Files. Add
acrobat combine pdf files; acrobat merge pdf files
Voorwoord
Theidealsituationoccurs
whenthethingsthatweregard
asbeautiful
arealsoregardedbyotherpeople
asuseful.
—DonaldKnuth
LaTeXiszowelmooialsergbruikbaar.Sindsikde‘traditionele’tekstverwerker(leesmsWord)
opeenzijspoorzette,betekenthetschrijvenvantekstenplezierenontspanning. Metdeze
inleidendecursushoop ikdatookanderemensendevreugdevanhetwerkenmetgoed
gereedschaplerenkennen.
Absolutebeginnerswilleneenduidelijkehandleidingvoordeeerstestappeninhetgebruik
vanLaTeX.Voorhenisdezeinleidingbedoeld.
Jekuntmetdezehandleidingenlerenhoejeeenartikelschrijft,ofeenvolledigeindwerk,of
eenboek,metalleseropeneraan:vaninhoudsopgavetotbibliografie,trefwoordenregister,
wiskundigeformulesenfiguren. Envooral: : jehoeftgeentypografischespecialisttezijn.
LaTeXneemtditwerkimmersuitjouwhanden.LaTeXisdetypograaf,jijbentdeschrijver.
Ikbeschouwmezelfnietals eenexpert, , per se,maarikleer elkedagnogsteeds s bij. . Ik
herinnermedatheterglastigwastoenikLaTeXbegonteleren. Datisderedenwaarom
ikdezehandleidingenbenbegonnen.Maarikhoopdatmijnervaringinuwvoordeelspeelt
omdatdezehandleidingenallevragenenproblemenbehandeltdiewaarschijnlijkzotypisch
zijnvoordemeestebeginners.
Sinds2012zijnermogelijkhedenomkennistemakenmetLaTeXzonderzelfsoftwarete
moeteninstalleren. Hetenigewatjenodighebtiseeninternetverbinding.Loginmeteen
eene-mailadres enjekuntdirectstartenmeteenonlineLaTeX-editor,zoals bijvoorbeeld
ShareLaTeX.
HetgrotevoordeelvanhetgebruikvanopensourcesoftwarezoalsLaTeXisdezeergoede
ondersteuningdooreenlevendigegemeenschap. Steleenvraagenjevindtgegarandeerd
eenantwoord. AlsjeeenvraagoverLaTeXgoogelt,komjeongetwijfeldterechtopdede
websiteLaTeXStackExchange.Ditisdeabsolutenummeréénvraag-en-antwooordwebsite
voorgebruikersvanLaTeX,100%free,zonderregistratie.
VeelsuccesmetjeeerstestappeninLaTeX
WilfriedVanHirtum
2005—2016
C# PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in C#.net
some other PDF tools convert PDF to text by a method loses the original PDF document layout and all the paragraphs are joining together, our C# PDF to text
add two pdf files together; batch pdf merger
VB.NET Word: How to Process MS Word in VB.NET Library in .NET
online tutorial on how to add & insert and extracting single or multiple Word pages at one provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
c# merge pdf pages; attach pdf to mail merge
Inhoudsopgave
1 OverLaTeX ..... ........ ........ ........ ....... ........ ........
7
1.1 Techne,TeX,LaTeXenpdfLaTeX........................................... 7
1.2 WaaromLaTeX? ........................................................ 8
1.3 HoewerktLaTeX?....................................................... 9
2 BeginnenmetLaTeX .......................................................... 13
2.1 DeonlineeditorShareLaTeXstarten ........................................ 13
2.2 Sneltoetsenineeneditor ................................................. 14
2.3 DenaamvandeLaTeX-brontekstwijzigigen .................................. 14
2.4 WijzigingenaanbrengenindeLaTeX-brontekst................................ 15
2.5 DeLaTeX-brontekstcompilerennaarpdf .................................... 15
2.6 Foutberichtenlezenenfoutenverbeteren .................................... 16
2.7 Spelfoutenensyntax-fouten............................................... 17
2.8 Tipsvooreenefficiënteditor-gebruik........................................ 17
2.9 Ennuaandeslag....................................................... 18
2.10Help–TexStackExchange ............................................... 18
3 Teksttypen.................................................................. 19
3.1 Dummytekst .......................................................... 19
3.2 Nieuwealinea.......................................................... 19
3.3 Nieuweregel........................................................... 20
3.4 Nieuwepagina ......................................................... 20
3.5 LaTeX-commando’s...................................................... 21
3.6 Dertienspecialetekens................................................... 22
3.7 Letterlijketekst(Verbatim) ............................................... 23
3.8 Commentaar........................................................... 23
3.9 Wiskunde ............................................................. 23
3.10Ampersand............................................................ 24
3.11Onbreekbarespatie...................................................... 24
3.12Kleinespatie ........................................................... 24
3.13Grotespaties........................................................... 25
3.14Verticalespatie ......................................................... 25
3.15Extraspatienaeennieuweregel ........................................... 25
3.16Elastischespatie ........................................................ 26
3.17Aanhalingstekens ....................................................... 26
3.18Liggendestreepjes ...................................................... 26
3.19Benadrukken .......................................................... 27
3.20Accenten,enanderespecialetekens ........................................ 27
3.21Tekstuitlijning.......................................................... 28
3.22Lijsten................................................................ 29
3.23Hetgeheimvandesmid.................................................. 29
3.24Boxen ................................................................ 30
3.25Letterstijl ............................................................. 33
3.26Foutmeldingen ......................................................... 34
4 Pakketten ................................................................... 38
VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in vb.
If the source PDF document is with multiple pages, it may be Our VB.NET PDF Document Add-On enables you to search for text in target PDF document by using
add multiple pdf files into one online; add pdf files together
C# TIFF: TIFF Editor SDK to Read & Manipulate TIFF File Using C#.
APIs to process Tiff file and its pages, like merge files to Tiff, like Word, Excel, PowerPoint, PDF, and images. Enable to add XImage.OCR for .NET into C# Tiff
apple merge pdf; c# merge pdf files
4.1 Usepackage............................................................ 38
4.2 Newcommand.......................................................... 39
4.3 Voorbeelden ........................................................... 41
5 Lay-out..................................................................... 42
5.1 Documentclass ......................................................... 42
5.2 Pagina-opmaakstijlen .................................................... 43
5.3 Afmetingenvanmargesentekst ........................................... 44
5.4 Paginanummers ........................................................ 45
5.5 Nieuwepaginaoponevenpagina........................................... 45
5.6 Titel ................................................................. 45
5.7 Inhoudsopgave ......................................................... 46
5.8 Hoofdstukken,secties,subsecties........................................... 47
5.9 Kruisverwijzingen....................................................... 48
5.10Voetnotenenmargenoot ................................................. 49
6 Tabellen .................................................................... 50
6.1 Tabular ............................................................... 50
6.2 Vlottendetabellen ...................................................... 51
6.3 Gecentreerdekoppenenrijenmettekst...................................... 52
6.4 Wiljemeerwetenovertabellen?........................................... 52
7 AfbeeldingengebruikeninpdfLaTeX............................................. 53
7.1 Drieafbeeldingsformaten................................................. 53
7.2 Figurenmetautomatischnummerenbijschrift................................ 54
7.3 Deplaatsvaneenvlottendefiguur.......................................... 55
7.4 Alsjebedoelt:echthier,ennergensanders................................... 55
7.5 Captionenlabelvaneenvlottendefiguur .................................... 55
7.6 Optiesvanincludegraphics................................................ 56
7.7 Tekstrondeenafbeelding ................................................ 58
7.8 Eenzelfgemaaktcommandovoorvlottendefiguren ............................ 58
7.9 Subfiguren ............................................................ 59
7.10Tekenprogramma’s...................................................... 60
7.11Afbeeldingenconverterennaarjpg,pngofpdf ................................ 60
8 BibliografiemetBiblatex ....................................................... 61
8.1 Debibliografischedatabank............................................... 61
8.2 Eenminimaalvoorbeeld.................................................. 63
8.3 Verderlezen ........................................................... 65
9 Trefwoordenregistermaken..................................................... 65
10Beamer,Hyperref,Pdfpages..................................................... 68
10.1Beamer ............................................................... 68
10.2HyperrefenUrl......................................................... 69
10.3Pdfpages.............................................................. 70
Referenties..................................................................... 71
Referenties..................................................................... 71
Trefwoordenregister ............................................................. 71
C# Image: How to Draw Text on Images within Rasteredge .NET Image
txt" to the new project folder, together with .NET short but useful C# code example to add text and powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
.net merge pdf files; break pdf into multiple files
C# Excel - Merge Excel Documents in C#.NET
and appended together according to its loading sequence, and then saved and output as a single Excel with user-defined location. C# DLLs: Merge Excel Files. Add
acrobat reader merge pdf files; pdf merge
1 OverLaTeX
1.1 Techne,TeX,LaTeXenPDFLaTeX
TechneisGrieks(τϵχνϵ)voorkunst,vaardigheidofvakmanschap.Woordenzoals‘techniek’
en‘technisch’zijnvantechneafgeleid. DeopmaaktaalTeXisookafgeleidvantechne. . De
letter‘X’inTeXisdeGriekseletterchi(χ)enwordtuitgesprokenalsch,zegdus: “tech”,
“latech”en“pdflatech”.
TeXisdeorigineleopmaaktaalvanDonaldKnuth(Knuth,TheTeXbook).Knuthontwikkelde
TeXmettweeduidelijkedoelstellingenvoorogen: iedereeninstaattestellenomboeken
vaneenhoogstaandeopmaakkwaliteittemakenmeteenminimumaaninspanning,eneen
systeem tevoorziendatprecies hetzelfderesultaatgeeftop allecomputers, , nueninde
toekomst.
Ontevredenoverdemanierwaaropzijnboekenwerdenvormgegevendoorwetenschappe-
lijkeuitgevers,begonKnuthin1978aaneencomputerprogrammaomhetbetertedoen.Hoe-
welhijhiervoortijdenseensabbatjaaraanvankelijkeenhalfjaarhaduitgetrokken,groeide
hetuittoteenprojectvaneenjaaroftien.
Nietalleen hetprogrammamaar r ook debroncodewerdenopenbaar gemaakt, en n Knuth
beloondeiedereendieeenernstigebugkonvinden. Ditkosttehemmindergelddanmen
zoudenken,wantteneerstemaaktehijnietveelfouten,ententweedelijsttendemeeste
ontvangerseendergelijkechequelieverinaandemuurdanhemteincasseren:hetbewijs
datjeeenbughebtkunnenvindenindecodevanKnuthdrijftjereputatiealsprogrammeur
sterkdehoogtein.
DeopmaaktaaldieKnuthontwikkelde,wordt‘TeX’genoemd.TeXwerdwereldberoemden
wordtnogsteedsvooralindewiskunde,natuurkundeeninformaticaergveelgebruikt.Het
is inmiddels eenvandemeestbugvrijeprogramma’s dieerbekendzijn. . Hetisdanniet
verwonderlijkdatveleuitgeverijenvanwetenschappelijkeboekenenartikelsberoepdoen
op ditzetsysteem. . LaTeX X isdestandaardindeacademischewereldvanwetenschappen
enwiskundevoorhetopmakenvanpublicaties,zoals artikels intijdschriften, , cursussen,
scripties.OokineentoenemendaantalopleidingenaanhethogeronderwijsbehoortLaTeX
tothetverplichtecurriculum.Maarevengoedzijnervoorbeeldenvanniet-technischeteksten.
Infiguur1staateenvoorbeeld.
AmazingGrace
G
C
G
Em
D
4
3
G
C
G
D
G
Figuur1–Eenvoorbeeldvanhetge-
bruikvanLaTeXindeniet-technische
wereld, of f ismuziek toch ook k TeX-
nisch?
LaterbreiddeLeslieLamporthetnogaltechnischeTeXuitmetmetgebruiksvriendelijkema-
cro’s. Op p diemanierisLaTeXuitgegroeidtoteenverzamelingvanmacropakketten. . Een
moderneLaTeX-distributiebevathonderdenpakketten.Voorspecifieketakenzoalsbijvoor-
beeldhetschrijvenvanmuziekpartituren,hetbeschrijvenvantechnischetekeningen,het
makenvanvragen-en-antwoordenzijntelkensopmaatgeschrevenpakkettenbeschikbaar.
Erwordennogsteedspakkettenbijgeschrevendoorvrijwilligers.
pdfLaTeXisnogrecenter.HetiseenuitbreidingvanLaTeXwaardoorhetmogelijkisomdi-
rect,zonderomwegen(ziefiguur2),pdf-documententeproduceren.pdf(PortableDocument
Format)iseenzeeralgemeengebruiktbestandsformaatvoordocumenten.
7
Bronbestand
PDF-document
pdflatex
Figuur2–MetPDFLaTeXishetmoge-
lijkomdirect,zondertussenstappen,
eenPDF-documentteproduceren.
DevoordelenvanpdfLaTeXopeenrijtje:
• Documenteninpdfkunnendooriedereengelezenworden. . Jehebtalleeneenpdf-
readernodig,engeentekstverwerker.
• Eriseenprettigenavigatiemogelijkmetonderandereeenoverzichtineenframevan
alleparagrafenensubparagrafenwaaropgekliktkanworden(bookmarks).
• Referentiesbinnenhetdocumentkunnenalshyperlinksgekliktworden,enhyperlinks
naarinternetbestandenenzelfsnaarmultimediabestandenzijneenvoudigtemaken.
• Jekuntafbeeldingenin
.jpg
,
.png
en
.pdf
insluiten.
• Documentenzijncompactendaardoorsneltedownloaden.
Weschrijveninderestvandezetekstkortweg‘LaTeX’,ookalswepdfLaTeXbedoelen.
1.2 WaaromLaTeX?
LaTeXisalsindsdejarentachtigeenzeerstabieltekstzetsysteem,alomgeroemdomtek-
stenteschrijvenmeteenverbluffendetypografie. Jezietineenoogopslagdatdekwaliteit
professioneelis,klaaromzonaardedrukkertegaan.
HetgeheimvanLaTeXis,dathetdetussenruimtetussenlettersenwoordenberekentopbasis
vandehelealinea, ennietregelperregel. . Debladspiegeloogtdaarbijzeeraangenaam
leesbaar.DaaromwordtLaTeXookindeniet-wetenschappelijkewereldgebruikt.
DekrachtvanLaTeXisimmersdatjegeenprofessioneelgeschooldtypograafmoetzijn,omdat
deTeX-machinedatinjouwplaatsis.Jijzelfhoeftimmersnietaantegevenhoeeentitelmoet
gezetworden,enhoeveelwitruimtebovenenonderdezetitelmoetkomen,welknummer
dithoofdstukmoetkrijgen,hoejetitels opneemtindeinhoudsopgave, , ommaar enkele
typografischekopzorgentenoemen.Nee,jijschrijftenkeldatereentitelmoetkomen,enal
derestgebeurtautomatisch.
LaTeXisookeenprogrammeertaal,endusoneindiguitbreidbaarvolgenseigenwensen.
LaTeXwordtondersteunddooreenactievegebruikersgroepvanduizendenvrijwilligersen
professionelen,waarookbeginnelingenwelkomzijnmethunvragenensuggesties.Eigenlijk
isditeengedroomdewerksituatieinhetonderwijs: ingroepzelfbepalenhoesoftwareer
moetuitzien,vrijenonafhankelijkzijninhetgebruik,hetverspreidenenhetaanpassenvan
desoftware. Bovendienisdesoftwaretegenwoordigzeereenvoudigteinstalleren,ookin
Windows,Macosx,ofUbuntu.
LaTeXlooptnietvast,hoelangofhoeingewikkelddetekstookis(honderdenpagina’s)of
hoeveelfigurenjeookgebruikt.Immersdefigurenblijvenapartbewaard,losvandetekst.
Daardoorwordtdetekstzelfniethopeloosopgeblazentothonderdenmegabytesenwordt
decomputerookniettragernaargelanghetdocumentinomvangtoeneemt.
Wiljeeenfiguurvervangendooreenandere,danmoetjeinhetdocumentalleendenaam
vandefiguurwijzigen. Wiljelaterschuivenmetstukkentekst,isdatgeenprobleem. De
computerpastautomatischallenummeringenaan:vanallehoofdstukken,tabellen,figuren
enverwijzingen.Hetgrotevoordeelis,datjenooitofnooitzelfeennummermoettypen,je
geeftditgewooninhandenvanhetcomputerprogramma.
LaTeXgebruikteenopenbestandsformaat—namelijkplattetekst—enisdusperfectuitwis-
selbaar,archiveerbaarenbruikbaarmetnieuweversiesvandesoftware.
8
JevindtvoorbeeldenvanhoeLaTeXopdemeestuiteenlopendegebiedengebruiktwordtin
deShowcasevanLaTeX(LaTeXStackExchange,Showcaseofbeautifultypographydonein
TeX&friends). DezewebsiteisooktheplacetobeomeenvraagtestellenoverLaTeX.Je
vindtergegarandeerdeenantwoorddoorervarenmedegebruikers.
LaTeXisbovendiengratistegebruiken.
1.3 HoewerktLaTeX?
1.3.1 Platteteksttypenineeneditor
LaTeXiseenopmaaktaal.Ditwilzeggendatjetussendetekstdiejewiltschrijvenookop-
maakcommando’stypt.Diecommando’sbeschrijvenhoedetekstmoetwordenopgemaakt,
enhoeandermateriaal,zoals plaatjes,wordeningevoegd. . Hieriseenvoorbeeld: : watin
delinkerkaderstaat,moetjeindeeditortypen,inderechterkaderstaathetresultaatin
pdf-vorm.
Katten zijn nachtdieren.
\includegraphics[width=3cm]{felix}
Kattenzijnnachtdieren.
Jehebtdusindeeersteplaatseenteksteditornodig.Jekuntmeteenteksteditorplattetekst
indecomputerinvoerenenwijzigen.Plattetekstistekstzonderopmaak.
Omdatplattetekstgeenopmaakheeft,moetjeooknogcommando’stypenopdatLaTeXde
juisteopmaakaandeteksttoevoegt.Dezecommando’sbeginnenallemaalmeteenspeciaal
teken:debackslash(\).Delopendetekstsamenmetdespecialeopmaakcommando’sheetde
brontekst.Jezietinfiguur3hoeeenstukjebronteksteruitzietindeonlineeditorShareLaTeX.
Figuur3–Bronteksttypenin
eeneditor
LaTeXisduseensoortvaneenmarkeertaal,tevergelijkenmethtml.Debekendeopmaak-
taalhtmlis echterbedoeldomwebpagina’s optemaken. . LaTeXdaarentegeniseenop-
maaktaalomafdrukbaredocumentenenpresentatiesaantemakeninpdf-formaat.
LaTeXisbovendieneenprogrammeertaal.Jekuntzelfbijkomendeopmaakcommando’sont-
werpen. LaTeXishierdoordusvoortdurenduitbreidbaar,integenstellingtoteenkant-en-
klaretekstverwerker,diepasbijeenvolgendeversiemeermogelijkhedenheeft.
1.3.2 LaTeXiseenopmaaktaal
Bijvoorbeeld,omeennieuweparagraafmetalstitelDekubusvanRubiktebeginnen,gebruik
jehetcommando\
section
(linksstaatwatjetyptindeeditor,rechtsstaathetpdf-resulaat).
9
\section
{De kubus s van Rubik}
In eerste instantie was s de e kubus
alleen bedoeld om de studenten
van Rubik een beter ruimtelijk
inzicht te e verschaffen.
1 DekubusvanRubik
In eersteinstantiewas s de e kubus s al-
leenbedoeldomdestudentenvanRu-
bikeenbeterruimtelijkinzichttever-
schaffen.
Merkopdatjezelfgeenmoeitemoetdoenomvetteselecterenvoordetitelvandesectie,of
specialewitruimtevoorofachter.Jemoetzelfsgeensectienummeropgeven.LaTeXdoetdat
allemaalzelfenautomatisch. Ditisbijzonderhandigalsjeachterafnieuwesectiestussen
bestaandetussenvoegt: jehoeftdannietallesectiesopnieuw w tenummeren. . Ditzijneen
vandevoordelenvaneenzetprogrammazoalsLaTeX:jijhoeftalleeninhoudteschrijven,
LaTeXzorgtvoordeopmaakendeautomatischenummering,zelfsvoorhetmakenvaneen
inhoudsopgave.
Allehoofdstukkenenparagrafenwordenautomatischopgenomenindeinhoudsopgave,met
dejuistepaginanummering.Deinhoudsopgavewordtdaarbijautomatischopgemaakt.Om
bijvoorbeeldeeninhoudsopgaveintevoegen,gebruikjehetcommando\
tableofcontents
.
\tableofcontents
Inhoudsopgave
1 Groepentheorie . .. . .. .. .
2
1.1 Definitie ............ 2
1.2 Eindigegroepen...... 11
2 DekubusvanRubik......... 20
2.1 Transformatiegroepen . 21
2.2 Oplossingvandekubus 21
LaTeXisvooralberoemdengeliefdgewordenvoorhetelegantzettenvanwiskundigeformu-
les.Ombijvoorbeelddeabc-formuleintevoegen,typjehetvolgendeineeneditor(links),
enjezietrechtshetresultaatinhetpdf-bestand.
\begin{align
*
}
& d = = \sqrt{b^2-4ac}
\\ & x
_
1 =\frac{-b + + d}{2a}
\end{align
*
}
d=
p
b2−4ac
x
1
=
b+d
2a
1.3.3 Eenminimaalvoorbeeldvaneenartikel
Hieriseenminimaalwerkendvoorbeeld(MWE:minimalworkingexample)meteentitel,
inhoudsopgave,indelinginsectiesensubsecties,enalinea’s. Ditiseeneenvoudigvoorbeeld,
maarhetgeefttochaleenideewatermogelijkismetLaTeX.
Omditresultaatteverkrijgen,moetjedevolgendebronteksttikkenineeneditor(links).Je
ziethetpdf-resultaatrechts.
10
Documents you may be interested
Documents you may be interested