\raisebox{1.5ex}{Hoog}
en
\raisebox{-1.5ex}{Laag}.
Half \raisebox{.5\height}{hoog}.
Hoog
en
Laag
.
Half
hoog
.
\setlength\fboxrule{2pt}
\setlength\fboxsep{20mm}
\framebox{In de doos.}
Indedoos.
Jekuntdelijndikteendetussenruimtewijzigendoordelengteintestellenvandeparameters
\
fboxrule
en\
fboxsep
Dediktemaat\
fboxrule
heeftstandaarddikte0.4pt,en\
fboxsep
standaard3pt.
3.24.3 Parboxenminipage
\parbox{3cm}{
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod d tempor.
}
\framebox{
\parbox{3cm}{
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod d tempor.
}
}
Loremipsum dolor
sit amet, , consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
Lorem ipsum dolor
sit amet, , consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
\begin{minipage}{3cm}
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod d tempor.
\end{minipage}
\framebox{
\begin{minipage}{3cm}
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod d tempor.
\end{minipage}
}
Loremipsum dolor
sit amet, , consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
Lorem ipsum dolor
sit amet, , consec-
tetaur adipisicing
elit,seddoeiusmod
tempor.
Een\
parbox
(paragraph-box)kanverschillenderegelsbevatten,welkeinalinea-moduswor-
dengezetzoalsgewonetekst.Jemoetzekerdebreedtebepalen,bijvoorbeeld
{0.50\textwidth}
of
{3cm}
.
Jekunteentekstvanmeerdereregelsineenboxplaatsenmethetcommando\
parbox
ofmet
een\
minipage
-omgeving. \
parbox
dientvoorkorteteksten,terwijlde
minipage
-omgeving
eencompletemini-versieisvaneenpagina,eneigenvoetnotenkanbevatten.
31
Pdf merge documents - Merge, append PDF files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PDF Document
batch combine pdf; batch pdf merger online
Pdf merge documents - VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Guide and Sample Codes to Merge PDF Documents in .NET Project
reader merge pdf; reader combine pdf pages
Detekstineen\
parbox
ofineen
minipage
-omgevingwordtinalinea’sgezetenderegels
wordenzoveelmogelijkopgevuld,afgebrokenenonderelkaargezet.
Jekunteventueelnogdrieparameters(optie)bepalen:
\parbox
[vert pos][hoogte][inw pos]{breedte}
{Tekst}
\begin{minipage}
[vert pos][hoogte][inw pos]{breedte}
Tekst
\end{minipage}
Jemoetdebreedtevanzo’nboxopgeven.Jegeeftoptioneeldeverticalepositievandebox
opmetdeparameter
[t]
,
[c]
(standaard)of
[b]
.
[t]
de top p van n de box
gelijkmetdebasis-
lijn van de omlig-
gendetekst
,
[c]
verticaal
gecen-
treerdtenopzichte
vandeomliggende
tekst
of
[b]
de bodem
gelijk
met de basislijn
vandeomliggende
tekst
.
De\
parbox
ende
minipage
-omgevinghebbenhebbenbeidenogtweeoptioneleparameters
[hoogte]en[inwendigepositie].
Deinwendigepositiekanzijn:
[t]
,
[b]
of
[c]
(standaardinwpos=vertpos).
[t]
de
tekst
bevindt zich
bovenaan in
debox
,
[c]
de
tekst
bevindt zich
ondereaan
indebox
of
[b]
de tekst is
verticaal
gecentreerd
indebox
.
\framebox{\parbox[b][12ex][c]{5em}{47\\De Haeghe}}
is een verblijf van n het t type
\framebox{\parbox{4em}{\centering Bed \\ \& \\Breakfast}}.
47
DeHaeghe
iseenverblijfvanhettype
Bed
&
Breakfast
.
Wiljeeenkaderrondde\
parbox
of
minipage
,zethetgeheeldanineen\
framebox
.
\begin{center}
\setlength\fboxrule{1.2pt}
32
C# XDoc.HTML5 Viewer- Supported File Formats
FREE TRIAL: HOW TO: XDoc.HTML5 Viewer for C#▶: C# ASP.NET: View documents; C# ASP.NET PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# File: Merge
add pdf files together reader; merge pdf
C# Word - Merge Word Documents in C#.NET
C# Word - Merge Word Documents in C#.NET. Provide C# Demo Codes for Merging and Appending Word Document. Overview. RasterEdge C#.NET
add pdf together; build pdf from multiple files
\framebox
{\setlength\fboxrule{.7pt}%
\framebox{\parbox[b][12ex][c]{6em}{\centering Bed \\ \ \& & \\Breakfast}}}
\end{center}
Bed
&
Breakfast
Jekuntookeenboxineenboxineenboxzetten.
3.25 Letterstijl
LaTeXkiestautomatischdegepastelettergrootte(grotelettersvoortitels,kleinelettersvoor
voetnoten,enz.).Somswiljeechterzelfeenstukjelopendetekstineenbepaaldeletterstijl
zetten. Delettergrootteszijnrelatievegroottes. . Deabsolutelettergroottehangtafvande
optie
10pt
,
11pt
of
12pt
vande
documentklasse
.
3.25.1 SmallCaps
De opmaaktaaal l \textsc{html}
Deopmaaktaalhtml
Woordeninhoofdletterswordeninkleinkapitaalgezet.
3.25.2 Cursief
Heb jij \emph9{Jip en Janneke}al gelezen
HebjijJipenJannekealgelezen?
LaTeXgebruiktcursiefomteksttebenadrukken.
3.25.3 Vet
Een \textbf{dikke} olifant
Eendikkeolifant
3.25.4 Grootenklein
{\Huge Olifanten}
{\footnotesize Een olifantje}
Olifanten
Eenolifantje
Anderecommando’svoordelettergroottevaneengroep,omslotendooraccolades({...}),
teveranderen:
33
C# PowerPoint - Merge PowerPoint Documents in C#.NET
C# PowerPoint - Merge PowerPoint Documents in C#.NET. Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PowerPoint Document. Overview.
add pdf files together; acrobat combine pdf
C# PDF Print Library: Print PDF documents in C#.net, ASP.NET
FREE TRIAL: HOW TO: XDoc.HTML5 Viewer for C#▶: C# ASP.NET: View documents; C# ASP.NET PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# File: Merge
break a pdf into multiple files; c# merge pdf
\tiny\scriptsize\footnotesize\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
3.25.5 Sansserifentypewriter
{\sffamily Olifanten vergeten n nooit.}
{\ttfamily Geachte heer}
Olifantenvergetennooit.
Geachte heer
3.25.6 Onderstrepen
Onderstrepenwordtinhetalgemeenalstypografischongewenstbeschouwd.Hetisnamelijk
eentechniekdiestamtuithettypemachinetijdperk,toenonderstrepen
cursiefmoestvervan-
gen.
onderstrepen
cursief
Goed
Fout
Gebruikcursief
3.26 Foutmeldingen
EenbrontekstinLaTeXiseigenlijkeenreeksvaninstructiesaandecomputeromeenbe-
paaldetekstdrukklaartemaken.AlsLaTeXdaarbijeencommandotegenkomtdathetniet
begrijpt,zalLaTeXeenfoutmeldinginhetuitvoervenstervandeeditor(ofaandeopdracht-
prompt)schrijvenmeteenbeknopte,maarpreciezeomschrijvingvanhetprobleem. Voor
minderernstigeproblemen,geeftLaTeXwaarschuwingen(warnings).
Panikeernietbijhetzienvandezefouten.Iedereen,beginnerszowelalsgevorderden,maken
fouten:vooralfoutgeschrevencommando’s.LeesopnieuwdesectieLerenopgaanmetfouten
inLaTexvoorbeginners-deel1(VanHirtum,LaTeXvoorbeginners-deel1,pagina42).
Alsjedegoederaaduitsubsectie3.23Hetgeheimvandesmidoppagina29opvolgt,kunje
reedsheelwatfoutmeldingenvoorkomen.
3.26.1 Overfullbox
...
\usepackage[text=4cm]{geometry}
...
Paternosterbolletjesmakerijendirecteur
Paternosterbolletjesmakerijendirecteur
34
VB.NET PDF Print Library: Print PDF documents in vb.net, ASP.NET
FREE TRIAL: HOW TO: XDoc.HTML5 Viewer for C#▶: C# ASP.NET: View documents; C# ASP.NET PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# File: Merge
split pdf into multiple files; pdf merge files
XDoc.HTML5 Viewer for .NET, Zero Footprint AJAX Document Image
controls, PDF document, image to pdf files and components for capturing, viewing, processing, converting, compressing and stroing images, documents and more.
pdf combine files online; break pdf file into multiple files
Uitvoervenster
zomaar.tex...
zomaar.tex(6): Overfull l \hbox (69.35597pt t too o wide)
in paragraph h at t lines 6--7
LaTeXdoetergveelmoeiteommooieregelstemaken,rekeninghoudendmetdeheleali-
nea. Alsgeenvandemethodeneenmogelijkheidbiedtom m eengladderechterkantlijnte
produceren,geeftLaTeXeenmeldingvaneen
overfull box
.Dittreedtvooralopalsergeen
geschikteplekwordtgevondenomeenwoordaftebreken.
3.26.2 Moeilijkverklaarbarefouten
DemeestefoutmeldingenvanLaTeXzijnzelfverklarend.Maarweesgewaarschuwddatde
plaatswaarLaTeXeenfoutondtdekt(vele)regelsverderkanzijndandeplaatswaardefout
ookdaadwerkelijkoptreedt.Vergelijkditmethetonderwaterlopenvandehallineenhuis:
deoorzaakkanbestineenanderekamerinhuisopgetredenzijn,bijvoorbeeldeenkraanin
debadkamerdieisblijvenopenstaan. Dergelijkefoutenkunnenduspaswordenopgelost
door‘mensen’,diekunnenlezenenbegrijpenwatdebronteksteigenlijkbetekentofwatde
bedoelingisvanbepaaldecommando’s.
Beginnerszoudenzekerdelijstvandespecialetekens(ziesubsectie3.6oppagina22)moeten
controleren.Hetperongeluktypenvaneenvandezespecialetekenskanfoutenveroorzaken.
Inhetbegin,bijhetlerenvanLaTeX,hebjedaarveelmeetemaken. Laterverdwijntdit
vanzelfalsjegewendbentaandezespecialetekens.
3.26.3 Toomany}’s
Logvenster
! Too o many }
'
s.
l.8 \date 9 september 2007}
Deoorzaakvandefoutishierhetontbrekenvandeopeningsaccoladetussenhetcommando
\
date
endetekst9september’.NochtanszegtLaTeXnietdatereenaccoladeteweinigis,
maardatdedesluitaccoladena2007’eenaccoladeteveelis.Deverklaringishetfeitdater
nahetcommando\
date
ietsandersmágstaandaneenbeginaccolade.LaTeXkannietraden’
datjijeenopeningsaccoladevergetenbent,totdatheteeneenzaamsluitaccoladevindt!
3.26.4 Undefinedcontrolsequence
...
\usepakackage[text=4cm]{geometry}
...
Uitvoer
zomaar.tex...
zomaar.tex(4): Fout: : ! Undefined control l sequence.
zomaar.tex(4): Fout: : ! LaTeX X Error: : Missing \begin{document}.
Log
! Undefined d control sequence.
<recently read> > \usepakackage
l.4 \usepakackage
[text=4cm]{geometry}
35
C# PDF: C#.NET PDF Document Merging & Splitting Control SDK
file. C#.NET APIs to Combine Two or More PDF Documents. void String destn); C#.NET Sample Codes to Merge Multiple PDF Files. public void
batch merge pdf; append pdf files reader
VB.NET PDF: Use VB.NET Code to Merge and Split PDF Documents
VB.NET PDF - How to Merge and Split PDF. How to Merge and Split PDF Documents by Using VB.NET Code. Visual C#. VB.NET. Home > .NET Imaging
combine pdf; reader combine pdf
LaTeXkent’geencommando(controlsequence)metalsnaam\
usepakackage
.Deoorzaak
vandezefoutisduidelijk:eenfoutgespeldecommandonaam(tesnelgetypt:stuikelenover
deeigenvingers).
3.26.5 Runawayargument
...
\usepackage[text=4cm]{geometry
...
Uitvoer
zomaar.tex...
zomaar.tex(1): Fout: : ! File e ended d while scanning use of
\@fileswith@ptions.
zomaar.tex(1): Fout: : ! Emergency stop.
zomaar.tex(1): Fout: : !
==> Fatal l error occurred,
no output PDF file produced!
--------------------------------------------------
zomaar - 3 fout(en)
Log
Runaway argument?
{geometry \begin {document} } Hallo o \end {document}
! File e ended while scanning g use e of \@fileswith@ptions.
<inserted text>
\par
Hierisdeeindaccoladevergeten,zodathetargument
geometry
dekansheeftomtegaan
lopen’.DezesoortvanfoutishettegenovergesteldevanToomany}’s’.Hierziejeeentypisch
fenomeenmeteenfout:zeveroorzaaktonmiddellijkeenkettingvananderefoutmeldingen
(3fouten):doorhetontbrekenvaneensluitaccoladekanderestvandebrontekstookniet
behoorlijkwordenbegrependoorLaTeX,omdatLaTeXnogsteedsaanhetzoekenisnaarde
ontbrekendesluitaccolade.Nahetplaatsenvandeontbrekendeaccoladeverdwijnenookde
anderefoutmeldingen.
%zomaar.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
% \usepackage{ctable}
\begin{document}
\begin{tabular}{cc}
\FL Lorem & Ipsum
\NN 12
& 20
\LL
\end{tabular}
\end{document}
Uitvoervenster
zomaar.tex...
zomaar.tex(7): Fout: : ! Undefined control l sequence.
zomaar.tex(8): Fout: : ! Undefined control l sequence.
36
zomaar.tex(8): Fout: : ! Extra a alignment t tab has been changed to \cr.
zomaar.tex(9): Fout: : ! Undefined control l sequence.
--------------------------------------------------
zomaar - 4 fout(en),
Logvenster
! Undefined d control sequence.
l.7 \FL
Lorem & & Ipsum
! Undefined d control sequence.
l.8 \NN
12
& 20
! Extra a alignment tab has been changed to o \cr.
<recently read> > \endtemplate
l.8 \NN 12
&
20
! Undefined d control sequence.
l.9 \LL
LaTeXkentdecommando’s(controlsequences)\
FL
,\
NN
en\
LL
niet,omdathettypische
macro’szijnvanhetpakketpakket
ctable
,datnognietgeladenisindepreamble.
Voegderegel
\usepackage{ctable}
toeindepreamble,endefoutishersteld.
3.26.6 Packagenotfound
...
\usepackage{ctablel}
...
Uitvoer
zomaar.tex...
zomaar.tex(0): Fout: : ! LaTeX X Error: : File
`
ctablel.sty
'
not found.
zomaar.tex(5): Fout: : ! Emergency stop.
--------------------------------------------------
zomaar - 2 fout(en)
Log
! LaTeX X Error: : File
`
ctablel.sty
'
not found.
Dezetypfout(

ctablelinplaatsvan
ctable
)veroorzaaktdefoutmelding
File
`
ctablel.sty
'
not found
omdatergeenpakketismetdenaam
ctablel
.
37
4 Pakketten
4.1 Usepackage
\documentclass[a4paper]{article}
\
usepackage
[text=4.5cm]{
geometry
}
\
usepackage
[dutch]{
babel
}
\begin{document}
Schrijvers schrijven
geschreven schrijfsels...
\end{document}
Schrijversschrijvengeschre-
ven schrijfsels. . Schrijvers
schrijvengeschrevenschrijf-
sels.
Schrijvers schrijven
geschreven
schrijfsels.
Schrijversschrijvengeschre-
venschrijfsels.
StandaardL
A
T
E
Xissomsnietvoldoende.Erzijnveleextrafunctionaliteitenbeschikbaarinde
vormvanmacro-pakketten.
AlsjeNederlandstaligetekstenschrijft,gebruikdanhet
babel
-pakketmetdeoptie
dutch
.
DitpakketzorgternamelijkvoordatwoordencorrectafgebrokenwordenvolgensdeNe-
derlandstaligeafbreekregelsendatnamenvanhoodstukken(‘Hoofdstuk...’i.p.v.‘Chapter
...’),figuren,tabellen,enz.inhetNederlandsbenoemdworden.Letopdecorrecteafbreking
vandewoorden‘geschre-ven’,‘schrijf-sels’,‘ge-schreven’en‘Schrij-vers’.Methet
geometry
-
pakketkunjeonderanderedetekstbreedteinstellen.Ziesectie5Lay-outoppagina42voor
meeruitlegoverlay-out.
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\
usepackage
{
xcolor
}
4
\begin{document}
5
6
\fcolorbox{black}{green}{
7
\begin{minipage}{3cm}
8
Lorem ipsum nam ut t nostrud
9
fierent, deleniti i maluisset.
10
\end{minipage}
11
}
12
13
\end{document}
Lorem ipsum nam
ut nostrud d fierent,
delenitimaluisset.
Het
xcolor
-pakketis bijvoorbeeldhandigbijhetmakenvangekleurdekaders. . Sommige
pakkettenwordenstandaardmetLAT
E
Xmeegeleverd.BijMiKTeXwordenhonderdenpakket-
tenmeegeleverd.Voorelkpakketgeldtechter:alsjedefunctionaliteitvaneenpakketwilt
gebruiken,moetjehetpakketactiverenindepreamble(dusvóór
begin{document}
)vande
brontekst:
\
usepackage
[opties]{pakket}
Usepackage
Leessteedsdemeegeleverdedocumentatiebijhetpakket.
38
c:
/
Programfiles
MiKTeX2.9
doc
latex
geometry
graphics
grfguide.pdf
...
hyperref
...
...
miktex
bin
pdflatex.exe
biber.exe
...
...
ImageMagick
Winshell
...
Je
vindt
massa’s docu-
mentatieinde
MikTeX
-boom.
4.2 Newcommand
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\
newcommand
{\
toets
}
4
[1]
5
{\framebox{\sffamily #1}}
6
\begin{document}
7
Druk op \
toets
{Enter}.
8
Druk op \
toets
{F5}.
9
\end{document}
Drukop Enter
.Drukop F5
.
Alsjeopverschillendeplaatseninhetdocumenteenspecialeopmaakwiltgebruikenombij-
zonderedelentebenadrukkenofandersweertegeven,dangebruikjebesteen\
newcommand
omdezespecialeopmaaktedefiniëren.
Dezeaanpakheefteenpraktischvoordeel. Alsjelaterbeslistomdezespecialeopmaakte
veranderen,hoefjeenkeldezeopmaakteherdefiniëren.Opalleplaatseninhetdocument
waardezedefinitiegebruiktis,wordtdanautomatischedenieuweopmaakvankracht.Dit
heetwerkenmetstijlen.
DekrachtvanLAT
E
Xkomtpastenvolletotuiting,alsjegebruikmaaktvandemogelijkheid
omzelfcommando’stedefiniëren.Hierzijnnogenkelevoorbeelden.
\
newcommand
{\
procent
}
{\,\%}
21\
procent
{} van n 200.
21%van200.
Nieuwecommando’swordenmeestalindepreamblegedefinieerd,maarkunnenookinde
bodyaangemaaktworden.Hetmakenvannieuwecommando’sgebeurtalsvolgt:
\newcommand
{nieuwenaam}
[aantalparameters]
[standaardwaardeeersteparameter]
{definitie}
Newcommand
39
Deeersteparameter(naamcommando)van
\newcommand
is verplichtenmoeteennieuwe
naamzijn,ditwilzeggen,magnognietgedefinieerdzijn. Alsjeeenbestaandcommando
wilherdefiniëren,moetje
\renewcommand
gebruiken.Desyntaxvanditcommandoisprecies
dezelfdealsdievan
\newcommand
,alleenoverschrijfthetdevorigedefinitievanhetbestaande
commando.
Detweedeparametervan
\newcommand
isoptioneelenbevateengetaltussen1–9. Dit
getalgeeftaanhoeveelparameterserverwachtwordenalsjehetnieuwecommando ge-
bruikt.Wanneerdezeparameternietopgegevenwordt,gaatLAT
E
Xervanuitdathetnieuwe
commandogeenparametersverwacht.
Dederdeparametervan
\newcommand
isookoptioneelenbevateenstandaardwaardevoor
deeersteparametervanhetnieuwecommando.¹
Indevierde(verplichte)parameterstaat,wathetnieuwecommandodoet.Desymbolen
#1
,
#2
,enzovoort,kunjeindedefinitievanhetnieuwecommandogebruiken.
#1
wordtauto-
matischvervangendoordeeersteparametervanhetnieuwecommando,
#2
wordtvervangen
doordetweedeparametervanhetnieuwecommande,enzovoort.
¹Dederdeparametervan\
newcommand
heeftduspaszinalsdetweede(optionele)parametervan\
newcommand
ingevuldis:ermoetnamelijkminstenséénparameterzijnvoorhetnieuwecommando.
40
Documents you may be interested
Documents you may be interested