.net c# pdf reader : C# merge pdf files application Library cloud html asp.net winforms class latbeg15-part380

6.2 Vlottendetabellen
Netalsfiguren,kunnentabellenookvlottendgemaaktworden,compleetmeteencaptionen
eenlabel.Zieooksectie7Afbeeldingen.
Tabel4–FormulevanEuler
Veelvlak
z
h
r
z+hr
Kubus
6
8
12
2
Viervlak
4
4
6
2
Twaalfvlak 12 2 20 30
2
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\usepackage{ctable}
4
\begin{document}
5
6
\
begin
{
table
}[
h
]
7
\
centering
8
\
caption
{Formule van n Euler}
9
\
label
{
tabel:euler
}
10
\begin{tabular}{ccccc}
11
\FL Veelvlak
& $z$ & $h$ & & $r$ $ & $z+h-r$
12
\ML Kubus
& 6
& 8
& 12
& 2
13
\NN Viervlak
& 4
& 4
& 6
& 2
14
\NN Twaalfvlak k & & 12
& 20
& 30
& 2
15
\LL
16
\end{tabular}
17
\
end
{
table
}
18
19
\end{document}
Zie tabel~\
ref
{
tabel:euler
}
op pagina~\
pageref
{tabel:euler}.
Zietabel4oppagina51.
De
tabular
-omgevingzitnuineen
table
-omgeving.Daardoorontstaateenvlottendetabel.
Hetbijschriftvaneentabel(caption)wordtbovenaangezet.⁶ Vlottendetabellenworden
automatischevoorzienvaneenvolgnummer(‘Tabel1’,‘Tabel2’,enzovoort).Hetlabeldient
voordekruisverwijzing. Netzoalsbijfiguren: : gebruiknooit‘zietabel1’ofietsdergelijks,
maarsteeds
zie tabel~\ref{tabel:...}
.Opdeplaatsvandepuntjeskomtdanhetlabel
datbijdetabelgedefineerdis.Gebruikhiervooreenwoorddatinhetkortietszegtoverde
tabel,zoalsbijvoorbeeld
euler
,datverwijstnaar‘formulevanEuler’.
⁶Bijfigurenisditomgekeerd:hetbijschriftvaneenfiguurstaatonderaan.
51
C# merge pdf files - Merge, append PDF files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PDF Document
append pdf; add pdf together
C# merge pdf files - VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Guide and Sample Codes to Merge PDF Documents in .NET Project
best pdf combiner; build pdf from multiple files
6.3 Gecentreerdekoppenenrijenmettekst
...
\usepackage{ctable}
...
\begin{tabular}{
p
{
1cm
}
p
{
0.6cm
}
c
}
\FL
\
multicolumn
{
1
}{
c
}{Lor}
& \
multicolumn
{
1
}{
c
}{Ipsum}
& Dolor
\ML Ire
& Sed fringilla,
orci ac c lobortis adipiscing,
& 14
\NN Erat
& Vel congue justo nisl sit amet.
& 12
\LL
\end{tabular}
Lor
Ipsum
Dolor
Ire
Sed frin-
gilla,orci
ac lobor-
tisadipis-
cing,
14
Era
Vel con-
gue justo
nisl
sit
amet.
12
Dezetabelbestaatuitdriekolommenmetvoorafbepaaldebreedtes.Elkeceluitdedeeerste
kolomiseenparbox(linksuitgelijnd)meteenbreedtevan0.6cm.Elkeceluitdedetweede
kolomiseenparbox(links uitgelijnd)meteenbreedtevan1.5cm. . Elkeceluitdederde
kolomisgecentreerd.
Deeerstetweekolomkoppenzijngedefinieerdalseenmulticolumndieoveréénkolomstrekt
(
1
)engecentreerdis(
c
).Opdiemanierzijnalledriekolomkoppengecentreerd.Zonderde
multicolumn
-constructies zoudendeeerstetweekolomkoppenookparboxenzijnendus
linksuitgelijnd.Kolomkoppenhorenechtergecentreerdtezijn.
6.4 Wiljemeerwetenovertabellen?
LeesdanhetartikelTablesinLaTeX:PackagesandMethods(tabellenmori)metheelveel
praktijkvoorbeelden.
52
Online Merge PDF files. Best free online merge PDF tool.
Thus, C#.NET PDF document merge library control can be counted as an efficient .NET doc solution for keeping PDF document files organized. Download Free Trial.
pdf merge; attach pdf to mail merge
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
outputFiles); Split PDF Document into Multiple PDF Files in C#. You can use the following C# demo to split PDF document to four files.
batch pdf merger; pdf merger online
7 AfbeeldingengebruikeninPDFLaTeX
7.1 Drieafbeeldingsformaten
JekuntdriesoortenvangrafischebestandsformatengebruikeninpdfLaTeX:
jpg
(foto’s)
png
(scherpetekeningen)
pdf
(eenpaginametteksten/offoto’sen/oftekeningen).
Demeesteprogramma’skunnenafbeeldingenopslaanineenvandezebestandsformaten.
Afbeeldingenineenanderbestandsformaat,moeteneerstwordenomgezetnaareenvan
dezedriebovenstaandebestandsformaten. Erzijnwebsiteswaarjeditonlinekuntlaten
doen. Maarjekuntzelf f ooksoftwareinstallerenomdatopuw eigencomputertedoen.
ImageMagickis eenheel l degelijkprogrammawaarmeejevanaf f deopdrachtpromptdeze
omzettingengemakkelijkkuntuitvoeren.Ziesectie7.11voorhetgebruikvanImageMagick.
Zorgervoordatdenaamvandebrontekstendenamenvandefigurendiejegebruikt
verschillendzijn:
wiskundekubus.tex
en
kubus.jpg
˂
˂
˂
˂
˂
kubus.tex
en
kubus.jpg
Goed
Fout
Tip
AlsjefigurenwiltgebruikeninLaTeX-bronteksten,moetendezealtijdapartbewaardworden,
losvandebrontekst.DitkomtdestabiliteitvanLaTeXnogeenstengoede.LaTeX-bronteksten
bevattenalleenmaardeplattetekst,waardoordebrontekstaltijdeenbeperkteomvangheeft.
Stel,jehebteenfotovaneenkatgemaakt,bijvoorbeeld
felix.jpg
. Stel,jehebtookeen
brontekst,bijvoorbeeld
katten.tex
: Jehebtbeidebestandenbewaardindezelfdemapals
waarinhetbronbestandstaat.
Gebruikdeknop
Upload
(rechtsvandemenu-knop)omaf-
beeldingenupteloadeninhetprojectinShareLaTeX.Deze
afbeeldingmoet,zoalsweeerderzeiden,vanhetformaat
jpg
,
png
of
pdf
zijn.
Bewaar de e afbeelding, , bijvoorbeeld
felix.jpg
endebrontekst,bijvoorbeeld
katten.tex
indezelfdemap.
Jekuntdeafbeeldingnugebruikenindetekstmethet
includegraphics
-commandovan
het
graphicx
-pakket.(Letop:schrijf
\usepackage{graphicx}
met‘cx’en
\includegraphics
met‘cs’.)Ditcommandoverwijstnaareenexterneafbeelding.LaTeXzaltijdenshetcompi-
lerendezeafbeeldinginsluiteninhetuiteindelijkepdf-document.
53
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
How to Use C#.NET Demo Code to Convert PDF Document to HTML5 Files in C#.NET Class. Add necessary references: RasterEdge.Imaging.Basic.dll.
pdf combine files online; batch pdf merger online
C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
toolkit, C# developers can easily and quickly convert a large-size multi-page PDF document to a group of high-quality separate JPEG image files within .NET
combine pdf; add two pdf files together
Voorbeeld
1
\documentclass[a4paper]{article}
2
\usepackage[dutch]{babel}
3
\usepackage[T1]{fontenc}
4
\usepackage[utf8]{inputenc}
5
\
usepackage
{
graphicx
}
6
\usepackage{amsmath}
7
\usepackage[pdftex, colorlinks]{hyperref}
8
\usepackage[text = {14cm, 24cm}]{geometry}
9
\begin{document}
10
\begin{center}
11
Kat
12
13
\
includegraphics
[width = = 4cm]{felix}
14
15
\url{http://nl.wikipedia.org}
16
\end{center}
17
\end{document}
Kat
http://nl.wikipedia.org
Merkop:jemoetdebestandsextensie(
.jpg
,
.png
of
.pdf
)nietpersetypeninhetcommando
\includegraphics[...]{...}
.LaTeXzoektzelfweluitofereenbestandaanwezigismet
eenvandezedriegeldigebestandsformaten.
7.2 Figurenmetautomatischnummerenbijschri晴
Hetisprofessioneelomeenafbeeldingtevoorzienvaneenbijschrifteneventueelgecentreerd
indepaginabreedteenvooraltevoorzienvaneenautomatischnummeromernaartekunnen
verwijzenindetekst.Ditkanmetbehulpvaneen
figure
-omgeving,
Voorbeeld
%kat.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\
begin
{
figure
}[h]
\
centering
\
includegraphics
[width=4cm]{felix}
\
caption
{Een kat}
\
label
{
felix
}
\
end
{
figure
}
Zie figuur~\
ref
{
felix
}
voor een n afbeelding g van n een kat.
\end{document}
Figuur5–Eenkat
Ziefiguur5vooreenafbeeldingvan
eenkat.
Deafbeelding,samenmethetbijschrift,isnueenvlottendefiguurgeworden.Eenvlottende
figuurkannietwordenafgebrokenalsdepaginavolis,maarwordtopeenspecialemanier
behandeld. Hetmeestvoorkomendeprobleemmetvlottendefigurenisdaternietgenoeg
plaatsisopeenpaginaomdefiguurtezetten. LaTeXlostditprobleemopdoordefiguur
naareenanderepaginateverhuizenenderestvandehuidigepaginaoptevullenmetde
gewonetekst.
54
C# PDF Convert to SVG SDK: Convert PDF to SVG files in C#.net, ASP
file using C#. Instantly convert all PDF document pages to SVG image files in C#.NET class application. Perform high-fidelity PDF
add pdf files together; pdf combine two pages into one
C# PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in C#.net
content of target PDF document can be copied and pasted to .txt files by keeping original layout. C#.NET class source code for converting each PDF document page
acrobat merge pdf files; acrobat merge pdf
7.3 Deplaatsvaneenvlottendefiguur
Deoptioneleplaatsingsparametervanhetcommando
includegraphics
kaneencombinatie
vandetekens
htbp!
bevatten.HiermeegeefjeaanhoeLaTeXdefiguurmoetplaatsen:
• [
h
]:hierterplaatse(kleinefiguren‘luisteren’gemakkelijknaardezepositie-aanduiding);
• [
t
]:aandetopvaneenpagina;
• [
b
]:opdebodemvaneenpagina;
• [
p
]:opeenapartepaginametalleenfiguren;
• [
!
]: zonderrekeningtehoudenmetandereparamters, zoals s hetmaximaalaantal
figurenperpagina.
LaTeXplaatstdefiguur(oftabel)bijvoorkeurbovenaan(
t
)ofonderaan(
b
)opdevolgende
pagina,of,alsdatooknietmogelijkis,opeenspeciaalvoorzienepagina(
p
),zelfsalshet
resultaatnietvolgensderegels is (
!
). Metdeoptie
[h]
kunjedefiguurhierter plaatse
zetten,inzoverhetmogelijkis.
Alseenfiguur(ofeentabel)nietopdehuidigepaginakangeplaatstworden,wordtzein
eenwachtrijgezet.BijhetbeginvaneennieuwepaginacontroleertLaTeXtelkensoferzich
nogeentabeloffiguurindewachtrijbevindt,waarbijdevolgordevandetabellenoffiguren
wordtgerespecteerd.Somskaneenbepaaldetabeloffiguuropstoppingveroorzakenineen
wachtrij. Dankunjebesthetcommando\
clearpage
gebruiken,zodateennieuwepagina
begonnenwordt,nadatallewachtendetabellenenfigurenafgedruktzijn.Hetzelfdesysteem
wordtgebruiktbijtabellen.Ziesectie6Tabellenoppagina50.
7.4 Alsjebedoelt:echthier,ennergensanders
Alsjedeoptie
[h]
echtletterlijkwiltnemen,enjelaathetnietgraagaanLaTeXoveromte
bepalenwaarfigurenmoetenkomen,kunjehetpakket\
float
gebruiken. Ditpakketlaat
eenextraoptie
[H]
toe(letop: ’H’meteenhoofdletterdus). . Dezeoptie
[H]
betekentecht
hier,ennergensanders.Dezeoptiezalveelfrustratieswegnemenomtrentfigurendietefel
vlottennaarjezin.
• [
H
]:echthier,ennergensanders.
Eennadeelisnatuurlijkdaterextrawitruimtekanontstaan. Jezultdusdebladschikking
moeteninhetooghouden.Maarja,elkvoordeelhebzijnnadeel.
7.5 Captionenlabelvaneenvlottendefiguur
Een
figure
-omgevingheefteenbijschrift(caption)eneenlabel.Hetbijschriftvanfiguren
wordtbestonderaangezet(integenstellingtotdebijschriftenvantabellen,diebovenaanko-
men).Het
caption
-commandokomtdusnahet
includegraphics
-commando.Zievoorbeeld
insectie7.2oppagina54.
Hetlabeldientomnaardefiguurteverwijzenindelopendetekst.Voorbeeld:
Zie figuur~\
ref
{
jumbo
}
op pagina~\
pageref
{
jumbo
}.
Ziefiguur??oppagina??.
Figuur6–Jumbo
55
C# PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images in C#
C#.NET extract image from multiple page adobe PDF file Extract various types of image from PDF file, like JPG, JPEG and other high quality image files from PDF
adding pdf pages together; combine pdf files
C# PDF Text Extract Library: extract text content from PDF file in
image files. Enable extracting PDF text to another PDF file, TXT and SVG formats. Support extracting OCR text from PDF by working with XImage.OCR SDK. Best C#.NET
best pdf merger; asp.net merge pdf files
Schrijfdusnooitindelopendetekst‘ziefiguur9oppagina59ofietsdergelijks.Wantalsje
achteraffigurentoevoegtofverwijdert,hebjeheelveelwerkomallenummeringenaante
passen.Daarbijisdekansgrootdatjefoutenmaakt.LaTeXvoorzietallefigurenautomatisch
vanhetjuistenummerdankzijhetsysteem:
\label{...} - - \ref{...} } - - \pageref{...}
Opdeplaatsvandepuntjeszetjeuiteraarddriekeerhetzelfdewoord,bijvoorbeelddebe-
standsnaamvandefiguur.OpdiemanierweetLaTeXnaarwelkefiguurjepreciesverwijst.
Hierbijishetnodigdatdebronteksttweemaalgecompileerdwordt. Nadeeerstekeerzet
LaTeXalleverwijzingenineenaparthulpbestand,nadetweedekeerzetLaTeXdejuiste
nummersindetekst.
Opdezelfdemanierwerkenverwijzingennaartabellen,naarwerkenindebibliografieof
naarsecties. Wenoemenditsoortverwijzingenkruisverwijzingen. Zieooksectie6Tabel-
lenensectie8Bibliografieensectie5.9Kruisverwijzingenvoornogmeertoepassingenvan
kruisverwijzingen.
7.6 Optiesvanincludegraphics
7.6.1 Waregrootte,vergrotenenverkleinen
\includegraphics
[]
{olifant}
Ditisdeafbeeldingopwaregrootte.Inditvoorbeeldis
olifant.png
eenfiguurvan2,3cm
op2,3cm.
\includegraphics
[
scale
=1.20]
{olifant}
\includegraphics
[
scale
=0.50]
{olifant}
Deafbeeldingis nuvergrootmet20%(
scale=1.20
)enverkleindtot50% vandeware
grootte(
scale=.50
).
56
7.6.2 Breedteofhoogtebepalen
\includegraphics
[
width
=2cm]
{olifant}
\includegraphics
[
height
=1cm]
{olifant}
\includegraphics
[width=.25\
textwidth
]
{olifant}
Alsjealleendebreedteofdehoogtevandeafbeeldinginstelt,wordtdeandereafmeting
automatischaangepast,zodatdeverhoudingennogsteedskloppen. Jekuntookrelatieve
maateenhedengebruiken.Voorbeeld:debreedtevandederdeafbeeldingisgelijkaan25%
vandebreedtevaneenregeltekst.
7.6.3 Eenkaderronddeafbeelding
\
fbox
{
\includegraphics
[width=0.25\textwidth]{olifant}
}
7.6.4 Roteren
\includegraphics
[
angle
=45, width=1cm]{olifant}
\includegraphics
[
angle
=-20, width=1cm]{olifant}
7.6.5 TrimenViewport
\includegraphics
[
trim
= 0.3
cm
0cm 0.2cm m 0cm,
clip
,
width=1cm]{olifant}
\includegraphics
[
viewport
= 100 0 100 557 540,
clip
,
width=1cm] {olifant}
Deoptie
[trim = = 0.3cm m 0 0 0.2cm m 0, , clip]
kniptlinks0,3cm,onder0cm,rechts0,2cm
enboven0cmwegvandeafbeelding.Jemoetdeoptie
clip
gebruiken,zodatdeopgegeven
stukjesdaadwerkelijkwordenafgeknipt.
Deoptie
[viewport = = 100 100 557 540, clip]
bepaaltwelkdeelvandeafbeeldingge-
toondwordt.Deeerstetweecoördinaten(100,100)zijnvandelinkerbenedenhoekvanhet
57
vensterendelaatstetweecoördinaten(557,540)zijnvanderechterbovenhoek. Ditvoor-
beeldtoontduseenstukjevan457×440pixelsvandeafbeelding. Deafbeeldingzelfis
540pixelsbreeden557pixelshoog.
Jekuntinplaatsvandeoptie
clip
tegebruiken,ookdestervormvan\
includegraphics
gebruiken:
\includegraphics
***
[viewport= 100 100 557 7 540, width=2cm]{elephant}
7.7 Tekstrondeenafbeelding
...
\
usepackage
{
wrapfigure
}
...
\begin{
wrapfigure
}{l}{3.2cm}
\includegraphics[width=3cm]{jumbo}
\caption{Jumbo}\label{olifant}
\end{
wrapfigure
}
\lipsum[1-2]
Zie figuur~\
ref
{olifant}.
Figuur7–Jumbo
Dicatnoluisse
facilisis
sea
ut,hisutsale
voluptua, vis
vide
causae
at.Eaquotale
sintdebet,vix
adverielitrgloriatur.
Ziefiguur7.
Jekuntdetekstrondeenafbeelding(ofeentabel,ofeenstukjetekst)zettenmetbehulp
vanhetpakket
wrapfigure
.Deverplichteparameters
{l}{3.2cm}
voorzienlinkseenplaats
van3.2cmbreedomdeafbeeldingmethetbijschriftteplaatsen. Jekuntookhoofdletters
L
en
H
gebruikenomereenvlottendefiguurvantemaken. Ditisbijvoorbeeldnodigalsje
wrapfigure
gebruiktindebuurtvaneenpagina-einde.Ziededocumentatievanhetpakket
wrapfigure
voormeermogelijkheden.
7.8 Eenzelfgemaaktcommandovoorvlottendefiguren
Alsjeveelfigurengebruiktineentekst,ishethandigomeennieuwcommandoteontwerpen,
bijvoorbeeld:
\
floatfiguur
{width=4cm}{felix}{Een kat}
Hetcommando
\floatfiguur
teltdrieparameters.Deeersteparameterisdeoptionelepara-
metervanhet
includegraphics
-commando,bijvoorbeeld
width=4cm
,detweedeparameter
isdebestandsnaamvandeafbeelding(deextensie
.jpg
,
.png
of
.pdf
magjeweglaten)en
dederdeparameterishetbijschrift.
Voorbeeld:
58
%dieren.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx, ctable, , url}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[margin=8cm]{geometry}
\
newcommand
{\
floatfiguur
}[3]{
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[#1]{#2}
\caption{#3}
\label{#2}
\end{figure}
}
\begin{document}
\
floatfiguur
{
width=4cm
}{
felix
}{
Eenkat
}
\
figuur
{
height=3cm,angle=90
}
{
jumbo
}{
Eenolifantopzijnkant
}
Zie figuur~\ref{felix}
en figuur~\ref{jumbo}...
\end{document}
Figuur8–Eenkat
Figuur9–Eenolifantopzijnkant
Ziefiguur8enfiguur9voorafbeel-
dingenvaneenkateneenolifant.
Merkopdatdetweedeparameter(
#2
)eentweedekeergebruiktwordtomautomatisch
eenlabeltoetekennenaandefiguur,namelijkdebestandsnaamvandefiguur.Inbijvoor-
beeld
\figuur{width=4cm}{felix}{Een kat}
isdebestandsnaam
felix.jpg
(of
felix.png
of
felix.pdf
)enwordt
felix
automatischdenaamvanhetlabelomnaarteverwijzen.
7.9 Subfiguren
Elkesubfiguurheeftzijneigenbijschriftensubletter(ofsubnummer,zelfintestellen).Zie
dedocumentatievanhetpakket
subfig
voormeermogelijkheden.
...
\
usepackage
{
subfig
}
\newcommand{\figuur}[2]{
\vspace{0pt}\includegraphics[width=#1]{#2}
}
...
\
begin
{
figure
}[h]
\
centering
\
subfloat
[
Koe
]{\figuur{2cm}{olifant}}
\
subfloat
[
Kalf
]{\figuur{1cm}{olifant}}
\
caption
{Moeder en kind}
\
label
{moederenkind}
\
end
{
figure
}
(a)Koe
(b)Kalf
Figuur10–Moederenkind
59
7.10 Tekenprogramma’s
Erzijntalvanprogramma’svoorhandenomzelftekeningentemaken.Omeenvoudigeschet-
sentemakeniserbijvoorbeeldgimp.Jekuntdegemaakterastertekeningbewarenalseen
png
-afbeelding.
Wiljehoogwaardigevectortekeningenmaken,kijkdanookeensnaarAsymptote.Ditiseen
echteprogrammeertaalwaarmeejeingewikkeldeenhaarscherpetekeningenkuntmaken.
DezeprogrammeertaalwerktbovendienzeernauwsamenmetLaTeX.ZieookProgrammeren
metAsymptote(asyprogeen). JekuntzelfterplaatseineenLaTeX-documenttekeningen
maken. Hiervoorzijnerheelwatmacro-pakkettengeschreven,bijvoorbeeldTikZ.ZieThe
TikZandpgfpackages(tikz).
7.11 Afbeeldingenconverterennaarjpg,pngofpdf
AfbeeldingendiemetpdfLaTeXverwerktworden,moetenvanhetformaatjpg,pngofpdf
zijn. Andereafbeeldingenmoeteneerstomgezetwordennaareenvandezedriebestands-
formaten.
ImageMagickiszo’nprogrammawaarmeejevanafdeopdrachtpromptdezeomzettingen
gemakkelijkkuntuitvoeren.BijeenLinux-distributieisditprogrammastandaardaanwezig.
VooreenWindows-platformkunjehetprogrammagratisdownloaden:
wwww.imagemagick.org
.
Alshetprogrammageïnstalleerdis,kunjeaandeopdrachtpromptsnelafbeeldingenomzet-
tennaareenanderformaat.
Ombijvoorbeeldhetbestand
olifant.gif
omtezettennaar
olifant.png
gajealsvolgtte
werk.DewerkwijzeisdezelfdeinWindowsenLinux.
Terminal
convert
olifant.gif
olifant.png
Somsisaangewezenomdegewensteresolutiehandmatigintestellenmetbehulpvande
optie
density
.
Terminal
convert
-density 300
foo.pdf
foo.png
ErzijnnogveelmeermogelijkhedenvanhetprogrammaImageMagick. Ziedehandleiding
voormeerinformatie.
Sommigebeteretekenprogramma’sleverenafbeeldingenin
eps
-formaat—voorvectorteke-
ningen.Vectortekeningenwordenbeschrevendoorlijnenenblijvenerscherpuitzienalser
ingezoomdwordt. Omeen
eps
-afbeeldingomtezettennaareen
pdf
-bestand,ishethulp-
programma
epstopdf
hetbestgeschikt—
epdtopdf
isautomatischgeïnstalleerdinMiKTeX
(Windows)ofTexLive(Linux). Bijvoorbeeld,omdetekening
grafiek.eps
teconverteren
naar
grafiek.pdf
,geefjehetvolgendecommandoaandeopdrachtpromptindemapwaar
deafbeeldingopgeslagenis(denaamvanhetdoelbestand
grafiek.pdf
moetjeniettypen).
Terminal
epstopdf grafiek.eps
60
Documents you may be interested
Documents you may be interested