8 BibliografiemetBiblatex
Bijnaelkwetenschappelijkdocumentbevateenlijstmetreferentiesen/ofeenbibliografie.
Zo’nreferentielijstofbibliografiemakenbetekentheelwatwerk,maarLaTeXbevatdaarvoor
uitstekendegereedschappen: het
biblatex
-pakketenhet
biber
-sorteerprogramma. Alsje
dezegereedschappengebruiktishetrelatiefeenvoudigom:
• eendatabanktecreërenmetallereferenties;
• automatischdegeciteerdereferentiesteselecteren;
• delayoutvandebibliografieaantepassenaandeeisenvandeuitgever.
8.1 Debibliografischedatabank
Deeerstestapishetmakenvaneenbibliografischedatabank. Ditis s eenapartbestand(of
meerderebestanden,bijv.elkvolgenseenbepaaldthema)metallebibliografischegegevens
vanpublicatiesdiejeooithebtgeraadpleegd. Ditbestandis s eenplattetekst,diejekunt
typeninomhetevenwelkeeditor. Jemoetditbestandbewarenonderdeextensie
.bib
,
bijvoorbeeld
bibdatabank.bib
.
Voorbeeld
%bibdatabank.bib
@book{guide,
author
= "Kopka, , Helmut and Daly, {Patrick W.}",
title
= "Guide to LaTeX",
edition
= "fourth",
publisher = = "Addison-Wesley",
year
= 2003
}
@online{latbeg1,
author
= "Van Hirtum, , Wilfried",
title
= "LaTeX voor beginners",
year
=
2016,
url
= {http://users.fulladsl.be/spb10695}
}
@book{grafisch-ontwerp,
author
= "Numan, , John",
title
= "Bronnenboek k voor grafisch h ontwerp",
publisher = = "Academic Service",
address
= "Schoonhoven",
year
= 2003,
isbn
= {90 395 5 2114 X}
}
@online{biblatex-localguide,
language
= {english},
title
= "Local guide e to o Biblatex",
author
= "Hegna, , Knut and
Langmyhr, Dag",
editor
= "Department of Informatics -- University of Oslo",
year
= 2013,
url
= {http://dag.at.ifi.uio.no/latex-links/biblatex-guide.pdf}
}
Heteerstewoordvanelkepublicatieindebibdatabank,bijvoorbeeld
@book
,begintmeteen
apestaart
@
engeeftdesoortpublicatieaan.Voorbeelden:
@article
,
@book
,
@online
.
⁷Eenbibliografieiseeninventarisvanallebronnendiejezelfhebtgelezen,ofdieaanteradenzijnalsverdere
lectuur.Eenreferentielijstiseeninventarisvanenkeldiepublicatieswaarnaarjeinjemanuscriptverwijst.
61
Pdf split and merge - Merge, append PDF files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Provide C# Demo Codes for Merging and Appending PDF Document
c# combine pdf; append pdf files reader
Pdf split and merge - VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Guide and Sample Codes to Merge PDF Documents in .NET Project
apple merge pdf; pdf combine
Tussenaccolades
{...}
komtdesleutel.Jemagdenaamvandesleutelzelfkiezen(gemaks-
halveinkleineletters).Jegebruiktdezeuniekesleutelindebrontekstomnaardepublicatie
teverwijzen. Daarnavolgteenlijstmetverschillendeveldenvandepublicatie,gescheiden
doorkomma’s,volgenshetpatroon veldnaam
="..."
ofveldnaam
={...}
. Deaccoladesof
aanhalingstekensmogenweggelatenwordenalsdeveldtekstalleenbestaatuiteengetal.
Alsinformatieongewijzigd,letterlijkmoetwordenovergenomen,gebruikdanextraac-
colades,bijvoorbeeld
publisher = = {{O’R}eilly}
,
author = = {Jansen n {and} } sons}
.
Extraaccolades
@article
Eenartikelineentijdschrift
@book
Eenuitgegevenboek
@manual Eentechnischehandleiding
@online
Eenwebpagina
@misc
Watnietpastinbestaandesoortenpublicaties
Tabel5–Soortenvanpublica-
tiesindebibdatabank. Voor
eencompletelijstzie(LEHMAN
e.a.,TheBiblatexPackage).
author
Denaamvandeauteur(s)
journal
Detitelvanhettijdschrift
title
Detitelvandepublicatie
subtitle
Deondertitelvandepublicatie
year
Hetjaarvandepublicaties
keyword
Eensleutelwoord,omtekunnensorteren
institution
Denaamhetacademischinstituut
publisher
Denaamvandeuitgeverij
location
Woonplaatsvandeuitgeverij
edition
Hetnummervandeuitgave
pages
Welkepagina’s
isbn
Hetinternatiolstandardbooknumber
url
Hetwebadres
urldate
Datumwanneerdepublicatieisgeraadpleegd
note
Bijkomendeinformatie
Tabel6–Soortenvanvelden
indebibdatabank. Vooreen
completelijstzie(LEHMANe.a.,
TheBiblatexPackage).Schrijf
indedatabanksteedszoveel
informatiealsjekuntvinden
overdepublicatie.Biblatexzal
automatischgebruikenwatre-
levantis.
Jeciteerteenpublicatieuitdebibdatabankmethetcommando
\cite
of
\parencite
(met
haakjes).Jekuntdetailstoevoegenviaeenoptioneleparameter,bijvoorbeeld
[pagina 15]
.
Inhetpdf-documentwordendezeverwijzingeningevuldmetdenaamvandeauteurende
titel(ofeenanderecombinatie)vandepublicatie.
... \parencite{texbook} ...
... \parencite{biblatex-localguide} ...
Zie ook \parencite{grafisch-ontwerp}.
(Knuth,TheTeXbook)
(HegnaenLangmyhr,Localguideto
Biblatex)
(Numan, Bronnenboek voor grafisch
ontwerp)
Omindebibliografieeenpublicatietezettenwaarnietnaarverwezenwordt,zetje
\nocite{
sleutel
}
indebrontekst.Met
\nocite{
*
}
zetjeineensallebronnenuitdebibdatabankindebiblio-
grafie.
62
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
PDF ›› C# PDF: Split PDF. C# PDF - Split PDF Document in C#.NET. Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application. C# DLLs: Split PDF Document.
scan multiple pages into one pdf; break pdf file into multiple files
VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple
File: Split PDF Document. |. Home ›› XDoc.PDF ›› VB.NET PDF: Split PDF. VB.NET PDF - Split PDF Document Using VB.NET. VB.NET
reader combine pdf; c# merge pdf pages
8.2 Eenminimaalvoorbeeld
%voorbeeld-biblatex.tex
\documentclass[a5paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[
backend
= biber,
citestyle = = authortitle,
bibstyle
= numeric,
sorting
= nty
]{biblatex}
\addbibresource{bibdatabank.bib}
\usepackage[
colorlinks,
linkcolor = = blue,
citecolor = = blue,
urlcolor
= blue
]{hyperref}
\begin{document}
\tableofcontents
\section{Voorbeeld}
In het oorspronkelijke boek k van n Donald Knuth
\parencite{texbook} en in de e Biblatex-gids
\parencite{biblatex-localguide}
vind je alle informatie.
\section{Typografie}
Zie ook \parencite{grafisch-ontwerp}.
\printbibliography
\addcontentsline{toc}{section}{Referenties}
\end{document}
Inhoudsopgave
1 Voorbeeld . .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ..
1
2 Typografie .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ..
1
 Voorbeeld
InhetoorspronkelijkeboekvanDonaldKnuth(Knuth,The
TeXbook)enindeBiblatex-gids(HegnaenLangmyhr,Local
guidetoBiblatex)vindjealleinformatie.
 Typografie
Zieook(Numan,Bronnenboekvoorgrafischontwerp).
Referenties
[1] KnutHegnaenDagLangmyhr.LocalguidetoBiblatex.
Engels.Red.doorDepartmentofInformatics–Univer-
sityofOslo.2013.URL:
http://dag.at.ifi.uio.no/
latex-links/biblatex-guide.pdf
.
[2] DonaldErvinKnuth.TheTeXbook.ComputersandTy-
pesettingA.Reading,Massachusetts:Addison-Wesley,
1984,x+483pp.ISBN:0-201-13448-9.
[3] JohnNuman.Bronnenboekvoorgrafischontwerp.Schoon-
hoven:AcademicService,2003.ISBN:903952114X.
Figuur11–Weveronderstellendatjehetminimaalvoorbeeld(
voorbeeld-biblatex.tex
)éndebibda-
tabank(
bibdatabank.bib
)hebtaangemaaktineeneditor,bijvoorbeeldinShareLaTeX.
JekuntdandeLaTeX-brontekstcompilerenmetde
Recompile
.AchterdeschermenheeftSha-
reLaTeXdriebewerkingenuitgevoerd.Jehoeftechtermaareenmaalopdeknop
Recompile
63
C# PDF: C#.NET PDF Document Merging & Splitting Control SDK
C# PDF - Merge or Split PDF File in C#.NET. C#.NET Code Demos to Combine or Divide Source PDF Document File. Visual C#. VB.NET. Home
attach pdf to mail merge in word; pdf mail merge
VB.NET PDF: Use VB.NET Code to Merge and Split PDF Documents
VB.NET PDF - How to Merge and Split PDF. How to Merge and Split PDF Documents by Using VB.NET Code. Visual C#. VB.NET. Home > .NET Imaging
break pdf into multiple files; pdf merge comments
teklikken.ShareLaTeXvoertdezedriestappenautomatischachterelkaaruit.
1. Eerstecompilatie:
pdflatex voorbeeld-biblatex
.LaTeXzetnualleverwijzingenin
eenaparthulpbestand(
voorbeeld-biblatex.bbl
).
2. Hetprogrammabibermoetlopen:
biber voorbeeld-biblatex
.NumaaktBiblatexhet
bibliografiebestandaan(
voorbeeld-biblatex.bbl
).
3. Tweecompilatie:
pdflatex voorbeeld-biblatex
. Nuwordthetbibliografie-bestand
inhetpdf-documentgeplaatst.
Verbetereventuelefoutenindebibdatabanken/ofde
LaTeX-brontekst.
Hetkansomsnodigzijnbij,hardnekkige
fouten, om m de tijdelijke e hulpbestanden
evenopteruimen. Klikdanopdeknop
Clearcachedfiles
helemaal onderaan n de
laatstefoutmelding.
Alsallesgoedisgegaan,hebjeeenleesbaarpdf-document.Merkinhetbijzonderop:
• Allecommando’s\
cite{...}
zijnvervangendoordebijbehorendereferenties(naam
auteur,titel)uitdebibliografie.
• Hetcommando\
printbibliography
heeftdereferentielijstgeproduceerd,metalleen
diepublicatieswaarnaarisverwezenindetekst.
• Depublicatiesindereferentielijstzijnalfabetischgerangschiktvolgensnaamauteur,
titel,jaartal.
• Deopmaakstijlvandereferentielijstismetnummerstussenvierkantehaken:[1],[2],
...
• Denaamvanmeerdereauteurswordengescheidendoorhetwoordje
and
indebibda-
tabank,enwordenvervangendoorkomma’s,ofdoorhetjuistewoordenindetaalvan
hetpdf-document.
• Debackendbiberwordtgebruiktvoorhetsorterenvandereferentielijst.
• Hetcommando\
addbibibresource{bibdatabank.bib}
moetindepreamblekomen.
Jemoetookdeextensie(
.bib
)typenindenaamvandebibdatabank.
• Elkenaamwordtgegevenineenvandetweevolgendemanieren.
Voornaam Familienaam
Familienaam, Voornaam
Beidevormenzijngelijkwaardig,maargebruikdelaatsteinmeercomplexesituaties,
bijvoorbeeld:
author = {Brinch Hansen, , Per}
author = {van Beethoven, , Ludwig}
author = {Vallee Poussin, , Charles s Louis s Xavier r Joseph de la}
author = {Ford, Jr., Henry}
• Jekuntvariantengebruikenvanhetcommando\
cite
.
64
VB.NET TIFF: Merge and Split TIFF Documents with RasterEdge .NET
Merge certain pages from different TIFF documents and create a &ltsummary> ''' Split a TIFF provide powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
batch merge pdf; c# pdf merge
VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
Tell VB.NET users how to: create a new PDF file and load PDF from other file formats; merge, append, and split PDF files; insert, delete, move, rotate, copy
reader merge pdf; combine pdf online
\citeauthor{texbook}
\citetitle{texbook}
\citeyear{texbook}
\citeurl{biber}
\parencite{texbook}
Als een voetnoot.\footcite{texbook}
Knuth
TheTeXbook
1984
biber
(Knuth,TheTeXbook)
Alseenvoetnoot.
a
a
Knuth,TheTeXbook.
• StandaardzetLaTeXdetitels‘Referenties’(
article
)en‘Bibliografie’(
book
en
report
)
indebibliografie.Maarjekuntditwijzigendooreenextraoptiemeetegevenmethet
commando,bijvoorbeeld
\printbibliography[title = = Literatuurlijst].
• Detitelvaneenbibliografiewordtzondernummergezetenkomtbijgevolgooknietin
deinhoudsopgave.Wiljedebibliografietochindeinhoudsopgavezetten,gebruikdan
hetcommando\
addcontentsline
metdeargumenten
toc
(tableofcontents),
section
(niveauvanopmaak)endetitelvandebibliografie,bijvoorbeeld‘Literatuurlijst’.
• Methetpakket
hyperref
kunnenalleverwijzingennaaritemsuitdebibliografie‘klik-
baar’gemaaktworden.Ziesectie10.2HyperrefenUrloppagina69.
• Debibliografiewordtautomatischalfabetischgesorteerdopfamilienaamvande(eer-
ste)auteur.Tussendeonderdelenkomttelkenseenpunt.
8.3 Verderlezen
EriseenheeluitvoerigetechnischehandleidingvanBibLaTeXbeschikbaar(Lehmane.a.,
TheBiblatexPackage)vanongeveer250pagina’s.Erisookeenheelgoedebasishandleiding
vaneendertigtalpagina’sbeschikbaaropdeuniversiteitvanOslo(HegnaenLangmyhr,
LocalguidetoBiblatex).
9 Trefwoordenregistermaken
Dewerkwijzeomeentrefwoordenregistertemaken,verlooptinverschillendestappenin
eenbepaaldevolgorde. Typeerstdebrontekst,voorzienvanenkelespecialecommando’s.
Voorbeeld:
65
C# PDF File & Page Process Library SDK for C#.net, ASP.NET, MVC
functions. Able to create, load, merge, and split PDF document using C#.NET code, without depending on any product from Adobe. Compatible
acrobat reader merge pdf files; add pdf files together online
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
for each of those page processing functions, such as how to merge PDF document files NET, how to reorganize PDF document pages and how to split PDF document in
acrobat combine pdf; merge pdf files
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{
makeidx
}
\
makeindex
\begin{document}
olifanten \
index
{olifant}
apen\
index
{
aap
}
\
renewcommand
{\
indexname
}
{Trefwoordenregister}
\
printindex
...
\end{document}
Trefwoordenregister
aap,5
olifant,2
Steldathetcommando
\index{aap}
oppagina5staatenenhetcommando
\index{olifant}
oppagina2.Dewoorden‘aap’en‘olifant’wordenautomatischopgenomenmetdejuistepa-
ginaverwijzingineenaparttrefwoordenregister.StandaardgebruiktL
A
T
E
Xdetitel‘Index’.Het
Nederlandsgeeftdevoorkeuraanhetwoord‘Trefwoordenregister’.Hettrefwoordenregister
komtopdeplaatsvanhetcommando\
printindex
.
Omhetaanmakenvaneentrefwoordenregistertevergemakkelijken,kunjebesteengebrui-
kersprogrammadefiniërenindeeditor.InWinShellgaatditalsvolgt:
Winshell
Opties
Gebruikersprogramma’s
Vuldetekstvakken
Naam
,
exe-bestand
en
cmd-line
inzoalsinhetvoorbeeldvanfiguur12
oppagina66
Letop:zethetkeuzevakje
MS-DOS
aanenzetdekeuzevakjes
LaTeX eerst
,
PdfLaTeX eerst
en
DVI eerst
af.
Figuur12–EenzelfgemaakteknopinWinShell
GaverderinWinShell:
Winshell
Opties
Beeld
Aanpassen
Kiesdecategorie
Gebruikersprogramma’s
ensleepdeknop
Trefwoorden
,diejeeerderaan-
gemaakthebt,naardewerkbalk,bijvoorbeeldtussendeknoppen
BIB
en
DVI
.
Vanafnukunjedeknop
Trefwoorden
aanklikken.
66
DewerkwijzeomeentrefwoordenregistertemakenindeeditorWinShellgaatvanafnuals
volgt:
1. Indepreamble:
\
usepackage{makeidx}
\
makeindex
2. Indelopendetekst:
\
index{aap}
.
\
index{olifant}
.
\
index{...}
.
...
\
renewcommand
{\
indexname
}{
Trefwoordenregister
}
\
printindex
(opdeplaatswaarhetregistermoetkomen)
3. Indeeditor:
F10
(pdflatex)
trefwoorden
(zelfgemaaktetoets)
F10
TrefwoordenregistermakeninWinShell
Bijhetmakenvaneentrefwoordenregisterzijndusdrieprocessennodig.Tijdensdeeerste
keerlatexen(
F10
),verzameltLAT
E
Xalletrefwoordenmethetpaginanummerwaarzevoor-
komenineenaparthulpbestand(metbestandsextensie
.idx
). Metdeuitvoeringvanhet
programma
makeindex
viadezelfgemaakteknop
Trefwoorden
,wordtdithulpbestandopge-
maaktineenbepaaldestijl.Tijdensdetweedekeerlatexen(
F10
),wordthetopgemaakte
trefwoordenregisterindetekstopgenomen.
Methetpakket
hyperref
kunnendepaginanummersinhettrefwoordenregister‘klikbaar’
gemaaktworden.Ziesectie10.2HyperrefenUrloppagina69.
Methetpakket
showidx
kunjedetrefwoordenafdrukkenindemargevandetekst.Handig
omnatekijkenopfouten.Ziededocumentatievan
showidx
.
Ziededocumentatievanhetpakket
makeidx
voormeeruitlegovertrefwoordenverzamelen.
67
10 Beamer,Hyperref,Pdfpages
10.1 Beamer
Dedocumentclass
beamer
dientom presentatiestemakeninliggendformaatdiegebruikt
wordenmeteengrootbeeldprojector. LAT
E
Xgebruiktautomatischeengrootenschreefloos
lettertype. Erzijnautomatischspecialeknoppenaanwezigomdepresentatietebedienen,
zoals
Volgende
,
Vorige
,enzovoort. Zieookdehelp-pagina’s s vanShareLaTeXvoormeer
uitleg.(Sharelatex,Beamer).
\
documentclass
{
beamer
}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{graphicx, url}
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
\
begin
{
frame
}
\includegraphics[width=5cm]{jumbo}
\begin{itemize}
\item grote oren
\item groot brein
\item groot lawaai
\end{itemize}
\
end
{
frame
}
\
begin
{
frame
}
Wat moeten dat t voor ruimten n zijn
waar die e olifanten wandelen gaan
zonder zich te e stoten.
\
end
{
frame
}
\end{document}
 


w  
N
68
10.2 HyperrefenUrl
\documentclass{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[text={5cm,6cm}]{geometry}
\
usepackage
{
url
}
\
usepackage
[
pd晴ex
,
a4paper,
pagebackref,
colorlinks,
linkcolor=blue,
urlcolor=blue,
citecolor=blue,
]{
hyperref
}
\begin{document}
\tableofcontents
\
section
{Lorem}
Het boek \
cite
{kattengevorderden}
is een goede handleiding.
\
url
{www.miktex.org}
\
section
{Ipsum}
In
\
cite
[pagina 15]{allesoverdekat}
staat een n goed voorbeeld.
\
url
{http://users.%
fulladsl.be/spb10695/latex.html}
\renewcommand{\refname}{Literatuur}
\addcontentsline
{toc}{section}{Literatuur}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{allesoverdekat}
Felix De Hond.
\emph{Alles over katten}.
2008.
\bibitem{kattengevorderden}
Felice De e Kat.
\emph{Katten voor gevorderden}.
2009.
\end{thebibliography}
\end{document}
Inhoudsopgave
1 Lorem
1
2 Ipsum
2
Literatuur
2
1 Lorem
Hetboek[2]iseengoedehand-
leiding.
www.miktex.org
1
2 Ipsum
In[1,pagina15]staateengoed
voorbeeld.
http://users.fulladsl.be/
spb10695/latex.html
Literatuur
[1] Felix x De Hond. Alles over
katten.2008.2
[2] Felice e DeKat. Kattenvoor
gevorderden.2009.1
2
Methetpakket
hyperref
verschijnenalleverwijzingenindeinhoudsopgave(\
section
),bi-
bliografie(\
cite
),trefwoordenregister(\
index
),kruisverwijzingen(\
ref
),enurl’s(\
url
)
ineenaangepastekleur.Jekuntaldezeverwijzingenophetbeeldscherm(pdf)aanklikken
metdemuis. Deoptie
pagebackref
zorgtervoordatindebibliografiedepaginanummers
staanwaarophetwerkgeciteerdwerd,bijvoorbeeldpagina2voor
allesoverdekat
.
Omurl’stezetten,gebruikjehet
url
-pakket. Opdiemanierwordenlangeurl’sondubbel-
zinnigafgebroken,bijvoorbeeldoppuntenofopschuinestrependiealindeurlstonden.
Raadpleegdedocumentatievanhet
hyperref
-pakketvoormeeruitleg.
69
10.3 Pdfpages
\documentclass[a4paper,twoside]{article}
\usepackage[dutch]{babel}
\
usepackage
{
pdfpages
}
\begin{document}
\
includepdf
[
pages={4,5,43-70},
landscape,
signature=32
]{
beginlatex
}
\end{document}
Methetcommando\
includepdf
vanhetpakket
pdfpages
wordendepagina4,pagina5en
pagina’s43totenmet70gesecteerduithet(reedsbestaande)pdf-document
beginlatex.pdf
enopnieuwgerangschiktineenboekjemet32pagina’s(moeteenveelvoudvanvierzijn).
Depagina’swordendaarbijverkleindvanA4naarA5.Ditnieuwedocumentkandantwee-
zijdigafgedruktworden,gevouwenengeniet. Zo o krijg jeeenA5-boekje. . Raadpleegde
documentatievanhet
pdfpages
-pakketvoormeeruitleg.
70
Documents you may be interested
Documents you may be interested