HlOvní menu 
30 
• 
– Bluetooth je aktivní: Klepněte na 
něj stylusem, pokud chcete zobrazit informace o 
připojení
• 
– Sluchátka s mikrofonem pro Bluetooth 
jsou připojená
• 
– Přehrávač hudby je zapnutý.
V režimu čtení se datum mění na informace o knize: 
Číslo aktuální stránky/celkový počet stran, titul kni-
hy a aktuální procento přečteného. 
Informace o nabíjení baterie a čas se zobrazují vždy.
POZNÁMKA: V režimu spánku se hodiny na stavovém 
řádku nezobrazují, aby se šetřila energie na aktualizaci 
obrazovky.
Pdf link to specific page - Split, seperate PDF into multiple files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
break a pdf file into parts; add page break to pdf
Pdf link to specific page - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
break up pdf file; break pdf file into multiple files
HlOvní menu 
31 
Když se hodin ve stavovém řádku dotknete stylu-
sem, objeví se kalendář a kalkulačka. Chcete-li je 
opět skrýt, dotkněte se znovu stavového řádku, nebo 
stiskněte tlačítko Zpět.
SEZNAM ÚLOH
Zařízení podporuje multitasking a mezi jednotlivý-
mi spuštěnými aplikacemi můžete přepínat několika 
způsoby:
• Dotknout se stylusem ikony ve stavovém 
řádku
• Otevřít krátký seznam úloh dlouhým stisknu-
tím tlačítka Zpět 
• Vyvolat rozšířený seznam úloh krátkým stisk-
nutím tlačítka Zapnout/Vypnout.
C# PDF url edit Library: insert, remove PDF links in C#.net, ASP.
Able to embed link to specific PDF pages. Link access to variety of objects, such as website, image, document, bookmark, PDF page number, flash, etc.
combine pages of pdf documents into one; break pdf into separate pages
VB.NET PDF url edit library: insert, remove PDF links in vb.net
VB.NET Sample Code to Help to Insert a Hyperlink to Specified PDF Document Page in VB.NET Class. Able to embed link to specific PDF pages in VB.NET program.
break pdf into multiple files; break apart a pdf
HlOvní menu 
32 
Kromě přepínání úkolů můžete vynutit zavření apli-
kací: Zvolte aplikaci, stisknutím tlačítka Menu vyvo-
lejte kontextové menu a vyberte Smazat úkol. Kromě 
spravování úloh se můžete také rychle dostat k ně-
kterým ovládacím funkcím:
• 
– Zamknout klávesnici. Pro odemčení se 
dotkněte stylusem ikony klíče, nebo stiskněte tlačít-
ko Zapnout/Vypnout
• 
– Zapnout/Vypnout Bluetooth
• 
– Otevřít seznam bezdrátových připojení
• 
– Pořídit snímek obrazovky Obrázky se 
ukládají do složky Screens
• 
– Otevřít přehrávač hudby
• 
– Vypnout zařízení.
C# PDF File & Page Process Library SDK for C#.net, ASP.NET, MVC
Image: Copy, Paste, Cut Image in Page. Link: Edit URL. XDoc.PDF allows you to easily move PDF document pages specific APIs to copy and get a specific page of PDF
break a pdf into smaller files; split pdf
VB.NET PDF File & Page Process Library SDK for vb.net, ASP.NET
By referring to this VB.NET guide, you can use specific APIs to copy and get a specific page of PDF file; you are also able to copy and paste pages from a PDF
pdf specification; break a pdf into parts
HlOvní menu 
33 
Vynutit zavření aplikace lze jen v rozšířeném se-
znamu úloh, krátký seznam úloh tuto funkci 
nepodporuje.
POZNÁMKA: Když se vrátíte do Hlavního menu tlačítkem 
Domů, aplikaci tím nezavřete. Stále bude běžet v pozadí. 
To může například způsobit, že když opustíte knihu tlačít-
kem Domů, procento přečteného v knihovně se nezmění. 
Abyste aplikaci zavřeli úplně, stiskněte tlačítko Zpět.
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Add and Insert Blank Page to PDF File Using VB. This demo explains how to use VB to insert an empty page to a specific location of current PDF file .
split pdf by bookmark; split pdf into multiple files
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
Add and Insert Blank Page to PDF File in C#.NET. This C# demo explains how to insert an empty page to a specific location of current PDF file.
pdf splitter; pdf separate pages
Čtení knih
V TÉTO KAPITOLE...
V této kapitole se dozvíte, jak používat software ur-
čený pro čtení, jak naplnit knihovnu a jak nakonfigu-
rovat zařízení tak, aby bylo čtení co nejpohodlnější.
KNIHOVNA
Knihovna je správce souborů s e-knihami. Chcete-li 
otevřít knihu, dotkněte se jí stylusem, nebo ji vyber-
te pomocí navigačních tlačítek a tlačítka OK. Menu 
knihovny umožňuje filtrování třídění, třídění do sku-
pin, změnu vzhledu sekce a vyhledávání.
Kritéria pro filtrování
• Všechny knihy – zobrazí se všechny knihy ve 
zvoleném úložišti
VB.NET PDF - Annotate PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
Click to add a text box to specific location on PDF page. Outline width, outline color, fill color and transparency are all can be altered in properties.
how to split pdf file by pages; acrobat split pdf pages
C# HTML5 PDF Viewer SDK to annotate PDF document online in C#.NET
Click to add a text box to specific location on PDF page. Outline width, outline color, fill color and transparency are all can be altered in properties.
pdf split; pdf file specification
Čtení kniO 
35 
• Právě rozečtené – knihy, které byly otevřeny a 
bylo z nich přečteno víc než jedna strana
• Oblíbené
Kritéria třídění do skupin
Podle zvolené skupiny se zobrazí některý z následu-
jících parametrů jako název složky:
• Složka – skutečný název složky
• Autor – v horní části obrazovky se objeví 
abeceda
• Řada
• Žánr
• Formát
Kritéria třídění
• Názvy souborů
• Tituly knih
• Naposledy otevřené
• Datum vytvoření
• Řada
• Autor
C# PDF remove image library: remove, delete images from PDF in C#.
Image: Copy, Paste, Cut Image in Page. Link: Edit URL. Bookmark: Edit Bookmark. Metadata: Edit Delete and remove all image objects contained in a specific PDF page
break a pdf apart; break apart a pdf file
C# PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images in C#
C#: Select All Images from One PDF Page. C# programming sample for extracting all images from a specific PDF page. // Open a document.
break pdf into multiple documents; cannot select text in pdf file
Čtení kniO 
36 
Je možné vzestupné nebo sestupné třídění.
Náhled na seznam knih
Jednoduchý – v tomto režimu se zobrazují násle-
dující informace:
• Ikona složky nebo souboru
• Titul knihy
• Ikona umístění (pokud je soubor umístěn na 
paměťové kartě)
• Stavová ikona a procento přečteného
• 
Právě čtené
• 
Číst
• 
Oblíbené
Detailní – tento režim navíc obsahuje informace 
o autorovi a velikosti souboru.
Miniatury – v tomto režimu se zobrazuje obálka 
knihy, stavové ikony a velikost souboru.
Čtení kniO 
37 
Úložiště – tři možnosti:
• Vnitřní úložiště + paměťová karta
• Vnitřní úložiště
• Paměťová karta
Informační panel naspodu obrazovky zobrazuje pře-
čtené knihy a status úložiště.
Kontextové menu umožňuje následující operace se 
soubory a složkami:
• Otevřít (pokud je více programů, ve kterých 
jde položka otevřít – otevřít v programu...)
• Soubor – operace se souborem
• Přejmenovat
• Přesunout do složky
• Smazat
• Přidat do/Odebrat z Oblíbených
• Označit jako přečtené/nepřečtené
Čtení kniO 
38 
• Poslat... - poslat knihu přes Bluetooth
• Informace – stručné informace o knize/složce.
OBNOVENÍ KNIHOVNY
Knihy můžete zkopírovat do vnitřního úložiště za-
řízení, nebo na externí kartu SD, jak je popsáno v 
sekci Nahrávání souborů, nebo si je přímo stáhnout z 
online knihkupectví. 
POZNÁMKA: knihy stažené z online knihkupectví se 
ukládají do kořenové složky vnitřního úložiště zařízení.
31 
STAHOVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH E
-
KNIH 
(
ADOBE 
DRM
)
K používání e-knih v chráněném formátu je nezbyt-
ná registrace na webu www.adobe.com (odkaz Při-
hlásit se > Vytvořit účet Adobe).
Stahování pomocí souboru *.acsm
1. V prohlížeči otevřete web www.adobe.com.
POZNÁMKA: Aktuální verze prohlížeče v zařízení nepod-
poruje přehrávač Flash Player.
2. Otevřete „Produkty“.
3. Klikněte na odkaz Digital Editions v abeced-
ním seznamu produktů.
4. Pomocí odkazu Visit the sample eBook library 
ve spodní části stránky vstupte do knihovny.
5. Vyberte knihu a klepněte na možnost Down-
load item (Stáhnout položku). 
Documents you may be interested
Documents you may be interested