asp net mvc generate pdf from view itextsharp : Split pdf software control project winforms azure .net UWP navod-pocketbook-9124-part13

20 
6. Na obrazovce se objeví okno pro stažení. Ná-
zev souboru by měl obsahovat název knihy a přípo-
nu .acsm. Klikněte na možnost Uložit.
7. Po uložení souboru do počítače se objeví od-
kaz ve tvaru URLLink.acsm.
POZNÁMKA: Stejnou posloupností akcí lze stáhnout od-
kaz na chráněnou knihu z jakéhokoli online knihkupectví.
Chcete-li otevřít chráněnou knihu (DRM) v zařízení, 
postupujte takto:
• Zkopírujte do zařízení soubor s odkazem na 
knihu (*.aсsm).
• Soubor v zařízení vyhledejte a otevřete jej.
• Podle pokynů na displeji aktivujte zařízení. 
Pomocí klávesnice na displeji zadejte do formulá-
ře Device Activation (Aktivace zařízení) přihlašovací 
jméno a heslo ke svému účtu na www.adobe.com. 
Poté si budete moci knihu stáhnout.
Split pdf - Split, seperate PDF into multiple files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
pdf file specification; acrobat split pdf bookmark
Split pdf - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
break a pdf; pdf split pages
21 
• Stáhněte si knihu. Po stažení bude plná verze 
knihy dostupná pro čtení ve složce Digital Edition.
Stažená kniha je chráněná (DRM) a neregistrovaní 
uživatelé ji nemohou otevřít.
Stahování knih pomocí počítače
1. Otevřete aplikaci Adobe Digital Editions.
POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení k počítači vás 
aplikace Adobe Digital Editions vyzve k aktivaci nového 
zařízení. Použijte k tomu své registrační údaje pro www.
adobe.com. Není-li zařízení aktivováno, aplikace Adobe 
Digital Editions neumožní zkopírovat knihu z PC do zaří-
zení. Pokud jste již použili své registrační údaje k otevírá-
ní chráněných knih v zařízení s verzí firmwaru starší než 
2.0.4, musíte po aktualizaci verze softwaru znovu zadat 
své registrační údaje pro www.adobe.com, abyste takové 
knihy mohli opět otevřít. Autorizaci Adobe Digital Edition 
lze odstranit v sekci Settings > Service > Delete ADE authori-
zation (Nastavení > Služba > Ostranit autorizaci ADE).
Online Split PDF file. Best free online split PDF tool.
Online Split PDF, Separate PDF file into Multiple ones. Download Free Trial. Split PDF file. Just upload your file by clicking
split pdf into individual pages; break password on pdf
.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
File & Page Process. Create new file, load PDF from existing files. Merge, split PDF files. Insert, delete PDF pages. Re-order, rotate PDF pages. PDF Read.
pdf insert page break; break pdf into multiple pages
22 
2. Vyberte ikonu Go to library view (Přejít na 
zobrazení knihovny).
3. Klepněte na možnost All items (Všechny 
položky).
4. Vyberte si knihu a zkopírujte ji do zařízení.
Půjčování knih
Registrovaní uživatelé si mohou půjčovat knihy v 
online knihkupectvích (například na webu www.
adobe.com). Vypůjčená kniha se v rámci uživatelské-
ho účtu objeví v sekci Borrowed (Vypůjčeno) a bude 
k dispozici pro čtení. Chcete-li knihu otevřít na po-
čítači nebo v zařízení, použijte své registrační údaje 
pro www.adobe.com. Je-li kniha vypůjčena, bude k 
dispozici po uvedenou dobu.
Při každém otevření knihy zobrazí zařízení výzvu 
„Would you like to return the book?“ („Chcete knihu 
vrátit?“). Po uplynutí doby výpůjčky nebo po vrácení 
již kniha nebude k dispozici pro čtení.
VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
Tell VB.NET users how to: create a new PDF file and load PDF from other file formats; merge, append, and split PDF files; insert, delete, move, rotate, copy
break a pdf file; can't select text in pdf file
C# WPF PDF Viewer SDK to view, annotate, convert and print PDF in
Jpeg. Convert PDF to Png, Gif, Bitmap Images. File and Page Process. File: Merge, Append PDF Files. File: Split PDF Document. File
break a pdf into parts; pdf split file
23 
REŽIM ČTENÍ
Zařízení podporuje následující formáty knih: 
FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, MOBI.PRC, CHM, 
DJVU, DOC, DOCX, EPUB, TCR.
Pokud už jste knihu začali číst, otevře se na straně, 
kde jste skončili.
Stavový řádek v režimu čtení zobrazuje aktuální čís-
lo strany/celkový počet stran, titul knihy, procento 
přečteného, aktuální čas a stav baterie. Stránky se 
otáčejí pomocí hardwarových tlačítek Vpřed/Vzad. 
Dlouhý stisk jednoho z těchto tlačítek otočí o 10 
stran vpřed, nebo vzad (podle tlačítka). Tlačítko 
Menu otevře obsah knihy (pokud je k dispozici).
U knih, které obsahují externí odkazy, křížové odka-
zy, nebo poznámky pod čarou, se můžete přepnout 
VB.NET PDF - WPF PDF Viewer for VB.NET Program
to Png, Gif, Bitmap Images. File & Page Process. File: Merge, Append PDF Files. File: Split PDF Document. File: Compress PDF. Page
break pdf into single pages; pdf splitter
VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to
to Png, Gif, Bitmap Images. File & Page Process. File: Merge, Append PDF Files. File: Split PDF Document. File: Compress PDF. Page
c# split pdf; pdf no pages selected to print
22 
do režimu odkazů pomocí dlouhého stisknutí tlačít-
ka Dolů (pouze pokud je odkaz na aktuální stránce, 
jinak se zobrazí zpráva, že odkaz chybí). V pravém 
horním rohu se objeví kurzor. Zvolte odkaz, který 
si přejete použít, pomocí tlačítek Nahoru O Dolů O 
stisknutím tlačítka OK na odkaz přejděte. Pokud se 
jedná o externí odkaz, otevře se pomocí prohlížeče. 
Pro návrat ke čtení stiskněte tlačítko Návrat. Pokud 
se jedná o poznámku pod čarou, budete na ni pře-
směrováni. Pro návrat na původní místo v knize zno-
vu běžte na režim odkazů a zvolte číslo nebo sym-
bol poznámky pod čarou. 
Menu čtečky je možné vyvolat stisknutím tlačítka 
OK. Funkce menu závisí na čtecím programu.
VB.NET Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in
to Png, Gif, Bitmap Images. File & Page Process. File: Merge, Append PDF Files. File: Split PDF Document. File: Compress PDF. Page
how to split pdf file by pages; add page break to pdf
VB.NET PDF- HTML5 PDF Viewer for VB.NET Project
to Png, Gif, Bitmap Images. File & Page Process. File: Merge, Append PDF Files. File: Split PDF Document. File: Compress PDF. Page
reader split pdf; break a pdf file into parts
25 
Vyhledávání                                                           
Režim vyhledávání funguje jen u knih, které obsa-
hují textovou vrstvu. Zadejte text, který chcete hle-
dat, pomocí políček dotykové klávesnice. Nalezený 
text se zvýrazní. Mezi jednotlivými výskyty můžete 
přecházet pomocí navigačních tlačítek Doleva/Do-
prava. Chcete-li režim vyhledávání opustit, stiskněte 
OK.
POZNÁMKA: U knih ve formátu DjVu není režim vyhle-
dávání k dispozici.
Obsah 
Otevře strukturovaný obsah knihy, pokud je k dispo-
zici. V opačném případě se zobrazí zpráva, že obsah 
chybí. Aktivní obsah zobrazuje obsah, záložky a po-
známky, které jste pořídili v průběhu čtení.  K na-
vigaci v obsahu použijte navigační tlačítka. Dlouhé 
stisknutí tlačítka OK rozbalí/skryje podúroveň. 
26 
Vzhled obsahu můžete vyladit v kontextovém menu. 
Zde je možné přejmenovat nebo editovat poznámku, 
rozbalit nebo skrýt všechny podúrovně a nastavit, 
které položky se mají v obsahu zobrazovat (v sek-
ci Nastavení): Obsah, záložky, zvýraznění, poznámky, 
popisky tužkou, či snímky obrazovky. Pozor. Editace 
poznámek a záložek pořízených při čtení je možná 
jen pomocí tohoto zařízení.
Hlas 
Software Text-to-Speech (TTS, převod textu na řeč) 
je určený k transformaci textu na řeč. Po zapnutí této 
funkce se v levém horním rohu objeví lišta průběhu. 
Pro spuštění přehrávání stiskněte OK. Lišta průběhu 
ukazuje právě čtený fragment, stránky se během po-
slechu otáčí automaticky. 
K ovládání přehrávání TTS můžete použít buď TTS 
menu, které si vyvoláte stisknutím tlačítka OK, nebo 
hardwarová tlačítka:
27 
• Ovládání hlasitosti: Hlasitost +/-, Nahoru/
Dolů
• Přehrát/Pozastavit: Vlevo
• Opustit režim TTS: Návrat.
Na začátku jsou v zařízení nainstalované 4 TTS 
balíčky. 
POZNÁMKA: operační systém zařízení dokáže používat 
pouze 4 balíčky. Abyste si mohli instalovat nový, musíte 
napřed odinstalovat jeden ze stávajících. Postupujte ná-
sledovně: jděte na Konfigurace > Údržba > Odstraňování 
balíčků, pomocí tlačítka Zpět zvolte balíčky, které chcete 
odstranit, a potvrďte smazání.
Nový TTS balíček nainstalujete následovně:
• Stáhněte si balíček (soubor s příponou 
.pbi) z webové stránky http://pocketbook-int.com/
download/tts/
28 
• Připojte zařízení k počítači a soubor s TTS 
balíčkem zkopírujte do složky aplikací vnitřního 
úložiště.
• V hlavním panelu otevřete sekci Aplikace
spusťte soubor s balíčkem a potvrďte instalaci.
• Po instalaci otevřete Konfigurace > Syntéza 
řeči > Jazyk a hlas a zvolte balíček, který chcete po-
užívat. V této sekci je také možné nastavit rychlost 
a barvu řeči.
Záložky 
Přidá aktuální stranu do záložek. Když přidáte stranu 
do záložek, pravý horní rožek se zobrazí jako ohnutý. 
Všechny záložky se zobrazují v obsahu. Chcete-li od-
stranit záložku, znovu zvolte odpovídající položku 
menu.
POZNÁMKA: U knih ve formátu DjVu nejsou záložky k 
dospozici.
21 
Otevřít na straně... 
Otevře dialogové okno, kde můžete zadat číslo stra-
ny, na kterou chcete přejít, nebo zvolit některý z ne-
dávných přechodů.
Nastavení 
U knih ve formátech  FB2, TXT, RTF, HTML, PRC a 
CHM si můžete nastavit co nejpohodlnější nasta-
vení čtení: Font, velikost písma (velikost písma lze 
upravit pomocí navigačních tlačítek Nahoru /Dolů), 
řádkování, okraje stránky, či kódování (pro knihy ve 
formátech txt a html). Knihy ve formátu FB2 mají 
dva režimy oživení: Nejlepší kvalita a Vysoká rych-
lost (defaultní).
Zoom 
Knihy ve formátu pdf a DjVu mají v menu položku 
Zoom místo Nastavení. 
K dispozici jsou tyto režimy zoomování:
Documents you may be interested
Documents you may be interested