asp net pdf viewer control c# : Break a pdf file Library control class asp.net azure winforms ajax navod-pocketbook-9129-part18

Aktualizace firmwaru
VAROVÁNÍ! Aktualizace firmwaru je operace, ke které je 
třeba přistupovat zodpovědně, protože software ovládající 
zařízení bude během ní změněn. Při nesprávném prove-
dení se může poškodit kontrolní program, což vyžaduje 
opravu v servisním centru. Provádějte prosím aktualizaci v 
souladu s níže uvedenými instrukcemi.
Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.
Automatické aktualizace
Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, 
zvolte Nastavení > Údržba > Aktualizovat software.
Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací 
v následujícím pořadí:
• Vnitřní paměť
• Karta micro SD
• Internet
Break a pdf file - Split, seperate PDF into multiple files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
break a pdf into parts; break pdf
Break a pdf file - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
acrobat split pdf; acrobat separate pdf pages
AktuOlizOce fi rmwOru 
11 
Pokud není nastavené internetové připojení, zaří-
zení se bude chtít připojit k některé z dostupných 
bezdrátových sítí.
Můžete také nastavit periodu automatické kontroly 
aktualizací (Nastavení > Údržba > Interval aktualiza-
ce). V takovém případě bude zařízení využívat vý-
hradně Wi-Fi připojení.
Ruční aktualizace
1. Jděte na www.pocketbook-int.com/cz
2. V horním menu klikněte na tlačítko Podpora
Zvolte hardwarový model svého zařízení.
3. Stáhněte si firmware do počítače.
4. Rozbalte obsah archívu, soubor SWUPDATE.
BIN, a zkopírujte ho do kořenové složky karty micro 
SD, nebo vnitřní paměti zařízení. 
5. Vypněte PocketBook Pro pomocí tlačítka On/
Off.
C# PDF Convert: How to Convert Jpeg, Png, Bmp, & Gif Raster Images
Success"); break; case ConvertResult.FILE_TYPE_UNSUPPORT: Console.WriteLine("Fail: can not convert to PDF, file type unsupport"); break; case ConvertResult
break pdf password online; break pdf documents
C# Image Convert: How to Convert Word to Jpeg, Png, Bmp, and Gif
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. case ConvertResult.NO_ERROR: Console.WriteLine("Success"); break; case ConvertResult Fail: can not convert to JPEG, file type unsupport
add page break to pdf; break apart pdf pages
AktuOlizOce fi rmwOru 
12 
6. Zapněte PocketBook Pro pomocí tlačítka On/
Off.
7. Během zapínání (bootování) stiskněte a držte 
tlačítka určená pro listování stránek Vpřed i Vzad 
zároveň, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva Ak-
tualizace firmwaru...
8. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
9. Čekejte, až se na obrazovce objeví zpráva: Za-
pojte prosím napájecí kabel
10. Potom zapojte do čtečky Pocketbook Pro na-
pájecí kabel.
Čekejte, dokud se na obrazovce neobjeví Stiskněte 
tlačítko hlavního menu...
POZNÁMKA: Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat 
Hlavní menu > Konfigurace > O zařízení.
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
Offer PDF page break inserting function. offers easy & mature APIs for developers to add & insert an (empty) page into an existing PDF document file.
acrobat split pdf into multiple files; split pdf by bookmark
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Offer PDF page break inserting function. And this page will give comprehensive VB example codes to create a new page to any designed location of the PDF file.
break pdf into separate pages; pdf no pages selected
AktuOlizOce fi rmwOru 
13 
POZNÁMKA: Je-li firmwarový soubor umístěn v kořenové 
složce zařízení, bude mít v průběhu aktualizace větší prio-
ritu než soubor uložený na kartě SD.
C# TWAIN - Query & Set Device Abilities in C#
TWSX_NATIVE; // See if the device supports file transfer. device.TwainTransferMode = method; break; } if (method == TwainTransferMethod.TWSX_FILE) device
cannot print pdf file no pages selected; a pdf page cut
C# TWAIN - Install, Deploy and Distribute XImage.Twain Control
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. See if the device supports file transfer device. TwainTransferMode = method; break; } if (method == TwainTransferMethod.TWSX_FILE)
pdf split file; break a pdf into separate pages
AktuOlizOce fi rmwOru 
12 
Odstraňování potíží
ErChybová zpráva
Důvod
Způsob nápravy
Nebyla nalezena 
žádná aktualizace
Na kartě SD nejde 
najít soubor SWUP-
DATE.BIN. Ujistěte 
se, že soubor je v 
kořenové složce 
karty.
Pokuste se kartu micro 
SD naformátovat (před 
formátováním zálohujte 
veškerý její obsah) a 
zkopírujte soubor do 
kořenové složky prázdné 
karty. Pokud chyba nemizí, 
použijte jinou kartu.
Upgrade image je 
poškozená nebo 
prázdná
Soubor SWUPDATE.
BIN je poškozený, 
nebo není místo na 
kartě micro SD.
Smažte z karty několik 
souborů a znovu na 
ni zkopírujte soubor 
SWUPDATE.BIN. Opakujte 
stahování z www.pocket-
book-int.com/cz.  Pokud 
chyba nemizí, použijte 
jinou kartu.
Chyba čtení souboru
Špatná karta micro 
SD
Zkuste použít jinou kartu 
micro SD.
Eror. V zařízení je 
nainstalovaná jiná 
verze firmwaru.
Ve vnitřní paměti 
zařízení je uložená 
starší verze firm-
warového souboru.
Smažte starou verzi 
firmwarového souboru z 
kořenové složky vnitřní 
paměti zařízení.
C# TWAIN - Acquire or Save Image to File
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. is necessary in order to set the file format later Group4) device.Compression = TwainCompressionMode.Group3; break; } } acq.FileTranfer
break pdf into multiple files; break pdf into multiple pages
C# TWAIN - Specify Size and Location to Scan
How to Save Acquired Image to File in C#.NET with in frames) { if (frame == TwainStaticFrameSizeType.LetterUS) { this.device.FrameSize = frame; break; } } }.
pdf will no pages selected; break a pdf
OdOtrOnění potíží 
15 
Odstranění potíží
Druh problému
Možný důvod
Řešení
Přístroj nejde 
zapnout, nebo se 
zapne, ale zobrazí se 
jen logo
Je vybitá baterie
Nabijte baterii
Nedá se otevřít kniha 
a vypadá to, jako by 
byla poškozená nebo 
chráněná, nebo se 
neděje nic
Kniha je poškozená
Pokud jste si knihu 
stáhli přes online 
obchod, zkuste to 
znovu. Pokud jde 
soubor otevřít ve 
vašem počítači, 
ale ve čtečce ne, 
uložte knihu v jiném 
formátu.
Html kniha jde ote-
vřít, ale nezobrazuje 
se správně (například 
obsahuje prázdné 
stránky, část textu 
chybí a podobně).For 
example, there are 
empty pages, some 
part of the text is 
missing etc.
Soubory Html obsa-
hují netextové prvky 
(framy, JAVA skripty, 
flash prvky)
Uložte stranu ve 
formátu TXT
OdOtrOnění potíží 
16 
Druh problému
Možný důvod
Řešení
Kniha se otevře, ale 
místo písmen se zob-
razují různé symboly, 
otazníky atd.
Špatné kódování
Přepněte se do 
režimu čtení, zvolte 
Nastavení a změňte 
kódování 
Tlačítka nereagují na 
zmáčknutí
Občas se stává, že 
zařízení zamrzne (na-
příklad při stahování 
poškozených nebo 
příliš velkých knih)
Držte tlačítko Zpět 
1–2 vteřiny, čímž za-
vřete zamrzlou apli-
kaci, a smažte úkol 
ze seznamu úkolů. 
Pokud to nepomůže, 
zmáčkněte tlačítko 
Reset na zadním 
panelu a tím zařízení 
restartujte.
Po připojení k PC 
se v Průzkumníku 
nezobrazují disky
Přístroj je v režimu 
nabíjení baterie.
Hlavní menu > 
Konfigurace zvolte 
USB režim Nastavte 
Připojení k PC, nebo 
Ask at Connection
V propojovacím kabe-
lu není signál
Zkontrolujte stav 
USB kabelu a zda 
je správně zapojený 
Zkuste použít jiný 
konektor
OdOtrOnění potíží 
17 
Druh problému
Možný důvod
Řešení
Nedaří se uložit 
záložky, nastavení 
a aktuální pozici v 
souboru
Souborový systém je 
poškozený
Připojte zařízení k PC 
a zkontrolujte disky. 
Postup: Otevřete 
Váš počítač, klikněte 
pravým tlačítkem na 
zvolený disk a zvolte 
Vlastnosti > Servis > 
Zkontrolovat disk
Vnitřní paměť je plná
Smažte knihy, obráz-
ky a/nebo hudební 
soubory, které už 
nepotřebujete
Baterie se vybíjí příliš 
rychle
Automatické vypínání 
není v provozu
Hlavní menu > 
Konfigurace > Hodiny
Ve volbě Automatické 
vypínání za... nastavte 
dobu, za kterou se 
přístroj automaticky 
vypne
V pozadí je zapnutý 
přehrávač hudby. 
Přehrávač hudby 
patří mezi aplikace 
s největší spotřebou 
energie. Ikona noty v 
pravém dolním rohu 
značí, že přehrávač je 
aktivní
Vypněte přehrávač
Zákaznická podpora
Pro podrobné informace o servisním středisku ve 
vaší zemi, prosím použijte kontakty uvedené níže:
Web: 
http://www.pocketbook-int.com/support/
E-mail: 
service@pocketbook-int.com
Telephone:
Deutschland 
0-800-183-39-70
USA 
1-877-326-01-96
Российская Федерация 
8-800-700-00-34
Україна 
0-800-304-800
Қазақстан 
8-800-333-35-13
Беларусь 
8-820-0011-02-62
Prohlášení o shodě s 
mezinárodními standardy
EUT by měl být napájen přes USB port z vyhovují-
cího omezeného napájecího zdroje vašeho PC nebo 
notebooku.
EUT by měl být napájen přes adaptér z vyhovujícího 
omezeného napájecího zdroje.
Střídavý proud
Výrobce: FLEET
Model: FCC050100U
Jmenovitý výkon: DC 5V 1A
Zařízení je označeno symbolem 0984 
a je možné jej používat všude v zemích Evropského 
společenství.
Documents you may be interested
Documents you may be interested