Uživatelská příručka
PocketBook Pro 912
Pdf will no pages selected - Split, seperate PDF into multiple files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
pdf will no pages selected; break pdf password online
Pdf will no pages selected - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
how to split pdf file by pages; break apart pdf
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .................................4
VZHLED A OVLÁDÁNÍ .............................................9
Pohled Zpeředu 
9
Pohled Zezadu 1
1
TECHNICKÉ PARAMETRY ...................................13
ZAČÍNÁME ...............................................................14
Výména Baterie 1
4
Zapínání 1
5
Režimy Provozu Zařízení 1
6
Nahrávání Souború 1
7
Navigace 1
8
Jak Používat Stylus 
19
Jak Používat Virtuální Klávesnici 2
1
VB.NET TWAIN: TWAIN Image Scanning in Console Application
First, there is no SelectSourceDialog in VB.NET TWAIN console Here we will illustrate the benefits of this VB.NET how to scan multiple pages to one PDF or TIFF
acrobat separate pdf pages; break pdf documents
VB.NET PowerPoint: Convert & Render PPT into PDF Document
on and VB.NET PDF editing add-on will be used. As our VB.NET PowerPoint to PDF conversion add-on and edit .pptx document file independently, no other external
break a pdf apart; cannot print pdf no pages selected
OOOOO 
HLAVNÍ MENU ........................................................23
Hlavní Panel 2
3
Widgety 2
4
Stavový Řádek 
29
Seznam Úloh 3
1
ČTENÍ KNIH ............................................................34
Knihovna 
34
Obnovlení Knihovny 3
8
Loading of the Protected Electronic Books 
(Adobe DRM) 
39
Režim Ctení 4
3
Jak Používat Stylus 
55
SOFTWARE .............................................................57
Oblíbené 
57
Poznámky 
57
Aplirace 
58
Slovník 
64
Hudba 
65
C# Image: Create C#.NET Windows Document Image Viewer | Online
C# Windows Document Image Viewer Features. No need for viewing multiple document & image formats (PDF, MS Word The following list will give you a broad overview
break pdf into separate pages; c# split pdf
VB.NET Word: Use VB.NET Code to Convert Word Document to TIFF
VB.NET Word to TIFF image converting application, no external Word free to contact us and we will offer you more user guides with RasteEdge .NET PDF SDK using
acrobat split pdf; break apart a pdf in reader
OOOOO 
Foto 
67
Vyhledávání 
68
PŘIPOJENÍ K SÍTI ..................................................69
Zařízení Bluetooth 
70
Konfigurace Wi-Fi Připojení 
76
Odpojování od Sítě 
78
KONFIGURACE .......................................................79
AKTUALIZACE FIRMWARU ................................89
ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ ..........................................93
ZÁKAZNICKÁ PODPORA .....................................96
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S MEZINÁRODNÍMI 
STANDARDY ...........................................................97
C# HTML5 PDF Viewer SDK deployment on IIS in .NET
This page will navigate users how to deploy HTML5 PDF to the place where you store XDoc.PDF.HTML5 Viewer The site configured in IIS has no sufficient authority
break pdf; a pdf page cut
VB.NET PDF - VB.NET HTML5 PDF Viewer Deployment on IIS
This page will navigate users how to deploy HTML5 PDF to the place where you store XDoc.PDF.HTML5 Viewer The site configured in IIS has no sufficient authority
acrobat split pdf pages; split pdf by bookmark
Bezpečnostní opatření
Dříve, než začnete pracovat se zařízením, přečtěte si 
prosím obzvlášť pečlivě tento oddíl. Následující rady 
Vám pomohou zajistit Vaši bezpečnost a prodloužit 
životnost zařízení.
Podmínky skladování, přepravy a použití
Rozmezí pracovních teplot zařízení je od 0°С do 
40°С, proto je nevystavujte příliš nízkým nebo vyso-
kým teplotám. Nikdy nenechávejte kabely u zdrojů 
tepla, mohlo by to vést k poškození izolace, a ná-
sledně vyvolat riziko požáru nebo zásahu elektric-
kým proudem.
Snažte se vyhýbat následujícím vlivům:
• přímé sluneční záření
• zdroje otevřeného ohně či kouře 
• tekutiny nebo vlhkost
VB.NET TIFF: .NET TIFF Printer Control; Print TIFF Using VB.NET
TIFF document printing add-on has no limitation on VB.NET TIFF printing API will automatically send powerful & profession imaging controls, PDF document, image
pdf link to specific page; break pdf into multiple files
C# Word: C#.NET Word Rotator, How to Rotate and Reorient Word Page
Remarkably, no other external products, including Microsoft page rotation control SDK will integrate the & profession imaging controls, PDF document, image to
combine pages of pdf documents into one; break apart a pdf
BezpečnoOtní opOtření 
• silná elektromagnetická pole, elektrostatic-
ké náboje a zdroje UV záření 
• nadměrný mechanický tlak na displej, konek-
tory a klávesy zařízení.
Nenechávejte zařízení dlouhodobě ve špatně větra-
ných prostorách, například v uzavřeném automobilu.
Neházejte se zařízením a nesnažte se je ohnout. 
Chraňte displej před předměty, které jej mohou po-
škrábat nebo jinak poškodit. Pro ochranu se doporu-
čuje zařízení uchovávat a přenášet v pouzdru.
Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
Obsluha
Nesnažte se zařízení rozebrat nebo upravovat. 
Nepoužívejte zařízení, jestliže má poškozenou bate-
rii, nabíječku (poškozený plášť, kabel nebo kontakt) 
BezpečnoOtní opOtření 
či SD kartu. Při poškození baterie (praskliny v plášti, 
únik elektrolytu, deformace), je potřeba ji vyměnit 
v servisním středisku.  Používání podomácku vy-
robených nebo modifikovaných baterií může vést 
k nevratnému poškození zařízení.
K čištění pláště či displeje nepoužívejte organická 
ani anorganická rozpouštědla, například benzol. 
K odstranění prachu používejte měkkou tkaninu, 
k očištění odolných znečištění použijte několik ka-
pek destilované vody. 
Výskyt pěti či méně vadných pixelů na displeji je 
přípustnou normou a není záruční vadou displeje.
Po skončení doby životnosti se prosím obraťte na 
nejbližší autorizované servisní středisko k provedení 
diagnostiky ohledně bezpečnosti dalšího používání.
BezpečnoOtní opOtření 
Podrobné informace týkající se servisní obsluhy ve 
Vašem regionu lze nalézt na oficiálních stránkách 
PocketBook International: http://www.pocketbook-
-int.com/support/.
RF safety
Zařízení je přijímačem a vysílačem záření ve vyso-
kofrekvenčním pásmu a může vyvolat rušení rádi-
ového signálu nebo jiných elektrických zařízení. Při 
používání osobních zdravotnických pomůcek (např., 
kardiostimulátor a akustické protézy) se poraďte 
s lékařem nebo výrobcem ohledně bezpečnosti po-
užívání zařízení.
Nepoužívejte bezdrátové připojení v místech, kde 
je to zakázáno, například na palubě letadla či v ne-
mocnici, kde by mohlo být narušeno fungování pa-
lubní elektroniky či zdravotnického vybavení.
BezpečnoOtní opOtření 
Likvidace
Nesprávná likvidace tohoto zařízení může 
negativně ovlivnit životní prostředí a zdra-
ví lidí. K zabránění podobným následkům 
je nutné splnit speciální požadavky ohledně likvida-
ce zařízení. Recyklace uvedených materiálů pomůže 
šetřit přírodní zdroje. Pro podrobnější informace o 
recyklaci zařízení se obraťte na místní orgány měst-
ské správy, sběrný dvůr, obchod, kde bylo zařízení 
zakoupeno nebo na autorizované servisní středisko. 
Likvidace elektrického a elektronického zařízení 
(směrnice je aplikována v zemích EU a dalších ev-
ropských zemích, kde platí systémy děleného sběru 
odpadu).
V ostatních zemích likvidujte baterii v souladu 
s místními předpisy.
Neodhazujte baterii do ohně – nebezpečí výbuchu!
Vzhled
POHLED ZEPŘEDU
1. Dotyková obrazovka
2. Domů – návrat do Hlavního menu
3. Menu – otevře kontextové menu
4. Vpřed – otočí o stranu vpřed
5. Vzad – otočí o stranu vzad
Documents you may be interested
Documents you may be interested