asp.net c# view pdf : Break a pdf file software SDK cloud windows winforms html class navod-pocketbook-9121-part10

VzOled 
10 
6. Reproduktory -  2×0,5W reproduktory
7. OK – potvrdí výběr
8. Nahoru
9. Vpravo
10. Dolů 
11. Vlevo
12. Zpět – přejde zpět na předchozí menu
13. Tlačítko Reset – restartuje zařízení
14. 3,5mm audio konektor 
15. LED kontrolka – značí, že zařízení je v režimu 
napájení.
16. Micro USB port – určený k připojení zaříze-
ní k PC, nebo nabíječce (volitelné) přes micro USB 
kabel.
17. Slot na micro SD karty – používá se na vlože-
ní externí paměťové karty micro SD.
Break a pdf file - Split, seperate PDF into multiple files in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Explain How to Split PDF Document in Visual C#.NET Application
pdf no pages selected; a pdf page cut
Break a pdf file - VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET PDF Document Splitter Control to Disassemble PDF Document
break apart pdf; break apart a pdf file
VzOled 
11 
POHLED ZEZADU
18. Tlačítko Zoom -
19. Tlačítko Zoom +
20. Tlačítko Hlasitost -
21. Tlačítko Hlasitost +
22. Stylus
C# PDF Convert: How to Convert Jpeg, Png, Bmp, & Gif Raster Images
Success"); break; case ConvertResult.FILE_TYPE_UNSUPPORT: Console.WriteLine("Fail: can not convert to PDF, file type unsupport"); break; case ConvertResult
combine pages of pdf documents into one; can't select text in pdf file
C# Image Convert: How to Convert Word to Jpeg, Png, Bmp, and Gif
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. case ConvertResult.NO_ERROR: Console.WriteLine("Success"); break; case ConvertResult Fail: can not convert to JPEG, file type unsupport
pdf split and merge; break pdf password online
VzOled 
12 
23. Zapnout/Vypnout – dlouhým stisknutím za-
řízení zapnete/vypnete, krátkým otevřete expresní 
menu
24. Wi-Fi Zap./Vyp. - zapínání/vypínání bezdráto-
vého Wi-Fi připojení
25. Tlačítko krytu baterie
POZNÁMKA: Rozvržení kláves „hot keys“ si můžete uzpůso-
bit podle svého  v Konfigurace > Rozvržení kláves
C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
Offer PDF page break inserting function. offers easy & mature APIs for developers to add & insert an (empty) page into an existing PDF document file.
break apart pdf pages; break a pdf into separate pages
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Offer PDF page break inserting function. And this page will give comprehensive VB example codes to create a new page to any designed location of the PDF file.
break pdf into pages; pdf format specification
Technické parametry
Displej 9,7’’ E Ink Vizplex™ 1200×825, 155 dpi, černá/bílá
Dotykový panel EMR (E-psaní, dotykové pero)
Procesor  533 МHz
RAM
256 МB
Vnitřní úložiště ě 2 GB
Operační systém
Linux®
Komunikace  
Wi-Fi™ (b/g); Bluetooth™ 2.1
USB 2.0 (480 Mb/s)
Paměťový slot Micro SD až 32 GB
Audio výstup
3,5mm stereo konektor
2×0,5W reproduktory
Akcelerometr Ano
Formáty 
knihkupectví
PDF, EPUB (včetně DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, 
DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC, 
DOCX
Formáty obrázků ů JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formát audio 
nahrávek
MP3
Baterie Li-Polymer, 3,7 V; 1530 mAh
Rozměry 193×263×11,5 mm
Váha 565 g
C# TWAIN - Query & Set Device Abilities in C#
TWSX_NATIVE; // See if the device supports file transfer. device.TwainTransferMode = method; break; } if (method == TwainTransferMethod.TWSX_FILE) device
split pdf files; break a pdf into multiple files
C# TWAIN - Install, Deploy and Distribute XImage.Twain Control
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. See if the device supports file transfer device. TwainTransferMode = method; break; } if (method == TwainTransferMethod.TWSX_FILE)
break a pdf password; acrobat split pdf
Začínáme
V TÉTO KAPITOLE...
Dozvíte se něco o hlavních ovládacích funkcích, a 
jak připravit zařízení k použití.
VÝMĚNA BATERIE
Kvůli zvýšení životnosti baterie se doporučuje po-
prvé vypnuté zařízení nabíjet po dobu 8 až 12 ho-
din. Baterii můžete nabíjet z PC pomocí USB kabe-
lu, nebo z elektrického rozvodu pomocí nabíječky 
(volitelné).
Při prvním nabíjení baterie postupujte následovně:
1. Pomocí USB kabelu zařízení připojte k počí-
tači, nebo k nabíječce. Jakmile začne nabíjení, kont-
rolka začne oranžově blikat.
C# TWAIN - Acquire or Save Image to File
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. is necessary in order to set the file format later Group4) device.Compression = TwainCompressionMode.Group3; break; } } acq.FileTranfer
break pdf into separate pages; break pdf into smaller files
C# TWAIN - Specify Size and Location to Scan
How to Save Acquired Image to File in C#.NET with in frames) { if (frame == TwainStaticFrameSizeType.LetterUS) { this.device.FrameSize = frame; break; } } }.
split pdf into individual pages; break a pdf file into parts
ZOčínáme 
15 
2. Když je baterie plně nabitá, kontrolka bude 
oranžově svítit. Nyní můžete zařízení odpojit a za-
pnout ho pro první použití.
Pokud připojíte kabelem k počítači zapnuté zařízení, 
objeví se dialogové okno s dotazem, kterou operaci 
(PC link, nebo Nabíjení) chcete zvolit. Nabíjení se za-
počne, jedině když zvolíte odpovídající režim.
ZAPÍNÁNÍ
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a několik vteřin 
držte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se neobje-
ví startovací logo. Jakmile je zařízení připraveno k 
použití, objeví zobrazení se změní na Hlavní menu, 
nebo naposledy otevřenou knihu, podle nastavení 
(Konfigurace > Při zapnutí otevřít).
ZOčínáme 
16 
REŽIMY PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Normální provozní režim je hlavním režimem zaří-
zení. Zelená kontrolka signalizuje spotřebu energie 
(např. obnovení zobrazení, připojení k síti, či přehrá-
vání hudby).
Režim spánku je energeticky úsporný režim provo-
zu. Zařízení se v době nečinnosti vypíná, aby šetřilo 
energii. K tomu, aby obrazovka s technologií E-ink 
udržela aktuální zobrazení, není potřeba žádná ener-
gie. Spuštěné aplikace se ukládají v RAM zařízení.
Bezpečný režim – servisní režim zařízení s nastave-
ním od výrobce. Chcete-li načíst tento režim, držte 
během zapínání tlačítko Domů.
ZOčínáme 
17 
NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ
Pomocí micro-USB kabelu připojte zařízení k PC.
POZNÁMKA: Během přesunu souborů by zařízení mělo 
být stále zapnuté.
Budete vyzváni, abyste zvolili USB režim PC link, 
nebo Nabíjení. Zvolte PC link. Operační systém počí-
tače identifikuje úložiště zařízení jako vyměnitelný 
disk (jako dva, pokud je instalovaná karta SD). Nyní 
můžete do zařízení nebo na SD kartu kopírovat sou-
bory za použití Průzkumníka nebo jiného správce 
souborů.
POZOR! Po skončení kopírování zařízení bezpečně ode-
berte a teprve poté odpojte kabel!
ZOčínáme 
18 
NAVIGACE
Vybranou položku (např. knihu, mediální soubor, 
aplikaci, widget, nebo položku z menu) zvolíte po-
mocí navigačních tlačítek Nahoru, Dolů, Vlevo, 
Vpravo. Chcete-li otevřít vybrané, krátce stiskněte 
OK. Dlouhé stisknutí tlačítka OK otevře kontexto-
vé menu položky (pokud je k dispozici). Pro návrat 
do předchozího menu stiskněte tlačítko Zpět, pro 
návrat do Hlavního menu stiskněte tlačítko Domů. 
Dlouhé stisknutí tlačítka Zpět otevře krátký seznam 
úloh, krátké stisknutí otevře plný seznam.  Pokud 
chcete otevřít menu sekce, stiskněte tlačítko Menu.
Rozvržení kláves si můžete uzpůsobit na své vlastní 
Konfigurace > Rozvržení kláves.
ZOčínáme 
11 
JAK POUŽÍVAT STYLUS
Pro počáteční kalibraci stylusu jděte na Konfigurace 
> Údržba > Kalibrovat dotykový panel. Stiskněte kří-
žek, který se objeví na obrazovce. Dotykový panel se 
doporučuje kalibrovat pravidelně, abyste si uchovali 
přesné ovládání zařízení pomocí stylusu.
Stylus se dá používat následovně:
• Pro navigaci – dotykem otevřete zvolenou 
položku, dlouhý dotyk otevře kontextové menu po-
ložky (pokud je k dispozici).
• Na pořizování grafických poznámek v průbě-
hu čtení (více informací v sekci Poznámky)
• Na otáčení stránek a zoomování v režimu 
čtení
• Na ovládání přehrávače hudby při poslechu 
(klepnutím na tlačítka přehrávače)
• Na kreslení v aplikaci Scribble.
Documents you may be interested
Documents you may be interested