open pdf in new tab c# mvc : How to copy text out of a pdf application software tool html windows winforms online Hansa_Prepress_opas_20150-part201

Prepress-opas
Offset-tuotanto
Ohje päivitetty 03/2015
How to copy text out of a pdf - delete, remove text from PDF file in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Allow C# developers to use mature APIs to delete and remove text content from PDF document
how to delete text in pdf converter; how to delete text in pdf acrobat
How to copy text out of a pdf - VB.NET PDF delete text library: delete, remove text from PDF file in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
VB.NET Programming Guide to Delete Text from PDF File
remove text from pdf preview; how to delete text from a pdf reader
2  
>
Prepress-opas  
Sisällysluettelo
1.  Sivuaineiston valmistus
1.1 Yleiset ohjeet ..........................................................................................................................................3
1.2 Värimääritykset .......................................................................................................................................4
1.3 Fontit .......................................................................................................................................................5
1.4 Kuvien käyttö ...........................................................................................................................................6
1.5 Vedokset ..................................................................................................................................................6
2. Värihallinta
2.1 ICC-profiilit ..............................................................................................................................................7
2.2 Ruutuvedostus painoprofiililla ................................................................................................................7
2.3 Vedostus painoprofiililla..........................................................................................................................7
2.4 Profiilimuunnos kuvankäsittelyohjelmassa .............................................................................................7
2.5 Profiilimuunnos PDF:n tulostusvaiheessa ...............................................................................................7
2.6 Profiilimuunnos Hansaprintissä ..............................................................................................................8
2.7 Profiilin liittäminen kuvan mukaan ..........................................................................................................8
2.8 Profiilit ja painovalmis PDF .....................................................................................................................8
2.9 Värinhallinta taitto-ohjelmassa ..............................................................................................................8
3. Aineiston toimitus
3.1 Toimitus avoimessa muodossa ...............................................................................................................9
3.2 Toimitus suljetussa muodossa ................................................................................................................9
3.3 Vaihtoversiot .........................................................................................................................................11
4. Aineiston siirto
4.1 Linjasiirto ...............................................................................................................................................12
4.2 Tuetut mediat ........................................................................................................................................12
5.  Kodak InSite prepress-portaali
5.1 InSite työnkulku .....................................................................................................................................12
6. Ympäristömerkinnät
6.1 Serifioidut ympäristömerkinnät .............................................................................................................13
6.2 Ympäristömerkin käytön säännöt .........................................................................................................13
7.  Ohjeiden noudattaminen & yhteystiedot
7.1 Ohjeiden vastaisesti toimitettu aineisto ...............................................................................................13
7.2 Ohjeiden päivittyminen .........................................................................................................................13
7.3 Hansaprintin prepress-yhteyshenkilöt ..................................................................................................13
7.4 Hansaprintin osoitetiedot .....................................................................................................................13
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
NET PDF file & pages edit, C#.NET PDF pages extract, copy, paste, C#.NET rotate PDF pages, C#.NET search text in PDF Support to zoom in and zoom out PDF page.
acrobat remove text from pdf; how to delete text in pdf preview
VB.NET PDF replace text library: replace text in PDF content in vb
PDF reader component installed. Able to pull text out of selected PDF page or all PDF document in VB.NET. Support .NET WinForms, ASP
how to delete text in pdf converter professional; remove text watermark from pdf
Hansaprint kehittää painotöiden teknistä laatua, tuotanto-
prosessin joustavaa hallintaa sekä turvallisia ja toimivia 
tietoliikenneyhteyksiä taatakseen asiakkaalle luotettavan ja 
korkealaatuisen painotyöprosessin.
Tämän Prepress-oppaan tarkoitus onkin tehdä digitaalisen 
aineistosi lähettämisestä Hansaprintiin mahdollisimman 
turvallista ja helppoa. Tutustu oppaaseen ja jos sinulla on 
toivomuksia sen suhteen, kerro meille. 
Hansaprintillä on ammattitaitoinen, laadukasta työtä tekevä 
prepress-yksikkö ja sen lisäksi myös graafinen suunnittelu. 
Mikäli tarvitset opasta täydentävää tietoa, autamme mielel-
lämme. Voit ottaa yhteyden asiantuntijaamme Vantaalla tai 
Turussa ja näin varmistaa, että sinulla on kaikki tarvitsemasi 
tieto. Nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löydät 
kohdasta 7.3. Voit aina soittaa myös omalle yhteyshenkilölle-
si.
1.  Sivuaineiston valmistus
Seuraavista ohjeista on sinulle apua, kun valmistat sivuai-
neistoja. Mitä huolellisemmin valmistat aineiston ennen pai-
noon lähettämistä, sitä enemmän tuotantovaiheessa säästyy 
aikaa. Turhat kustannukset jäävät pois, ja lopputulos vastaa 
tavoitteita.
1.1 Yleiset ohjeet
1.1.1 Sivukoko ja leikkuuvarat
Julkaisun koon on oltava täsmälleen tuotteen puhtaaksileikattu koko. 
Leikkuuvarat 5 mm yli puhtaaksileikkuun. Ilmoituksissa pitää olla 
varat sivun kaikilla 4 reunalla, koska tekovaiheessa ei aina ole tietoa, 
kummalla puolella aukeamaa ilmoitus sijaitsee tai tuleeko ilmoitus 
sivun ylä- tai alareunaan.
1.1.2 Vältä tekstien leikkaantuminen
Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita 
oleellisia asioita (esim. logo) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. 
Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus 
aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 3 + 3 mm 
ylimääräinen vara otsikkotekstin sanan- tai kirjainvälissä riittää. 
HUOM! Liimasidotussa tuotteessa pienikokoista tekstiä ei kannata 
laittaa jatkumaan aukeaman yli vaikean luettavuuden vuoksi.
Liimasidotuissa tuotteissa sisäkansissa sekä sisuksen ensimmäisellä 
ja viimeisellä sivulla on otettava myös huomioon liimasidonnassa 
käytetyn sivuliimauksen vaikutus. Sivuliimaus pienentää käytettävis-
sä olevaa sivupinta-alaa noin 5 mm selästä laskien.
1.1.3 Koneliimatut tuotteet
Suoraan painokoneesta valmiina saatavissa koneliimatuissa tuotteis-
sa on huomioitava liimauksen viemä tila selästä. Liima leviää myös 
sivuille ja supistaa sivupinta-alaa selästä laskien noin 2 mm. Eli jos 
esim. otsikkoteksti jatkuu sivulta toiselle, jätä taitossa sanan- tai 
kirjainväliin  2+2 mm.
1.1.4 Jatkokuvan ulosveto
Liimasidotuissa ja koneliimatuissa tuotteissa jää osa aukeaman yli 
ulottuvasta jatkokuvasta näkymättömiin selän liimauksen takia. 
Hansaprint ei huomioi asemointiprosessissaan piiloon jäävää osuut-
ta. Sen vuoksi, jos haluat jatkokuvan näkyvän ilman ”katkosta”, pitää 
kuvaa siirtää aukeaman kummallakin puolella selästä ulospäin.  Ulos-
vedon määräksi suosittelemme liimasidotussa 3 mm per sivu (3+3) ja 
vastaavasti koneliimatussa 2 mm (2+2). 
HUOM! Liimasidotun tuotteen sivuliimaus sisäkansissa ja sisuksen 
ensimmäisellä ja viimeisellä sivulla lyhentää näkyvää sivualaa 5 mm 
selästä lukien. Näissä jatkokuvan ulosvedon pitää olla 5 mm (5+5).
Tee ulosveto seuraavasti:
1. Asemoi aukeamakuva paikoilleen.
2. Kopioi kuvalaatikko kuvineen ja sijoita se täsmälleen samaan 
paikkaan.
3. Aukeman oikeanpuoleinen sivu: siirrä päällimmäisen kuva- 
laatikon vasen reuna aukeaman selkään (muutoin kuvalaatikko 
pysyy paikoillaan). Sen jälkeen siirrä kuvaa 3 mm oikealle kuva-
laatikon sisällä. 
4. Vasemmanpuoleinen sivu: aktivoi alempi kuvalaatikko ja siirrä sen 
oikea reuna selkään. Sen jälkeen siirrä kuva 3 mm vasemmalle 
kuvalaatikon sisällä.
Lopputuloksena on kaksi erillistä kuva-laatikkoa, joissa kummas-
sakin on sama kuva. Käytännössä siis 6 mm levyinen osa kuvasta 
painetaan kahteen kertaan, mutta visuaalisesti kuva jatkuu oikein 
aukeaman yli.
1.1.5 Tiedostojen nimeäminen
Kun sivut ovat digitaalisessa muodossa, ne erotetaan toisistaan 
tiedostonimen perusteella. Automatisoitu asemointiprosessi edellyt-
tää, että sivut ovat sivunumeron mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
Yksi selkeä nimeämistapa on aloittaa tiedostonimi 3-numeroisella 
sivunumerolla (001_, 002_, jne.).
HUOM! InDesigniin on saatavilla Page Exporter Utility -niminen 
skripti, jonka avulla voidaan yhdellä komennolla tulostaa dokumentin 
jokaisesta sivusta oma PDF-tiedostonsa. Pyydä skripti ohjeineen 
Hansaprintin prepressin yhteyshenkilöltä. 
Tiedoston nimeämisohjeet: 
–  käytä aina mahdollisimman lyhyttä tiedostonimeä. 
Maksimissaan saa olla yhteensä 31 merkkiä.
–  käytä nimessä vain numeroita 0-9 tai kirjaimia a-z.
–  käytä sanavälin sijasta alaviivaa (_).  
Älä käytä muita erikoismerkkejä.
–  käytä nimen lopussa tiedostotunnistetta, esimerkiksi .pdf.
–  käytä pistettä (.) vain tiedostotunnisteen edellä.
– Käytä tuotteen nimeä ja sen numeroa tiedostonimessä.
– Käytä aina sivunumeroa tiedostonimessä.
– Jos sama tiedosto sisältää useamman sivun, täytyy sivunumeroi-
den olla peräkkäiset, eikä välistä saa puuttua sivuja.
– Merkitse mahdolliset kieliversiot ja vastaavat aina 
tiedostonimeen.
–  esimerkki oikeasta tiedostonimestä: 001_katalogi8_FIN.pdf 
tai 007_012_katalogi8_FIN.pdf
PREPRESS-OPAS APUNASI
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Image: Copy, Paste, Cut Image in Page. Link: Edit URL. Bookmark: Edit Support to zoom in and zoom out PDF page. Easy to search PDF text in whole PDF document.
delete text from pdf online; how to copy text out of a pdf
VB.NET PDF - View PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
Select. Select text and image to copy and paste using Ctrl+C and Ctrl+V. Rotation (Ⅲ) & Zoom (Ⅳ) Tabs. Click to zoom out current PDF document page. 5.
pdf text remover; remove text watermark from pdf online
4  
>
Prepress-opas  
1.1.6 Linjojen paksuus
Älä käytä ”hiuslinjaa” (hairline) määritellessäsi linjojen paksuutta. 
Riippuen käytetystä ohjelmistosta ja tulostusresoluutiosta hiuslin-
jojen todellinen leveys vaihtelee. Määrittele linjojen paksuus joko 
pisteinä tai millimetreinä. Pienin suositeltu linjanpaksuus on 0.25 
pistettä. Emme suosittele ohuiden linjojen käyttöä rasteroituina tai 
monivärisinä. Negatiivisten linjojen minimipaksuus on 1 piste.
1.1.7 Valkoinen negateksti
Riippuen paperin laadusta, grammapainosta, paperiradan leveydes-
tä, jne., saattaa paperi ”elää” rullaoffset-painokoneella aiheuttaen 
osavärien kohdistusongelmia. Kohdistusongelmat näkyvät erityisen 
selvästi, jos käytät pienikokoista, valkoista negatekstiä 4-värikuvan 
tai muun monivärisen elementin päällä. Paperin elämistä voidaan 
kompensoida sekä Hansaprintin prepressissä että painokoneella, 
mutta paras tapa välttää ongelmat on, jos huomioit seuraavat suosi-
tukset valkoisen negatekstin yhteydessä:
– käytä vähintään 8 pt tekstikokoa
–  käytä lihavaa kirjasinleikkausta
–  käytä tasapaksua kirjasintyyppiä (groteski, sans serif).
1.2 Värimääritykset
1.2.1 4-väripainatus
Määrittele 4-värituotannossa kaikki värit prosessiväreinä (CMYK).  
On tärkeää, että kaikki elementit ovat lopullisessa PDF-tiedostossa 
prosessiväreinä.
Jos olet käyttänyt 4-värityössä spotti-värimäärityksiä, muuta myös 
ne prosessiväreiksi. Näin varmistat, että värit ja elementit tulevat 
painotuotteeseen toivomallasi tavalla. Katso lisää spottiväreistä 
kappaleesta 1.2.2.
1.2.2 Lisäväri (spottiväri)
Kansi- ja arkkioffsetpainatuksessa on mahdollista painaa lisäväri 
normaalin 4-värisarjan lisäksi. Määritä lisäväri taitto-ohjelmassa 
spottiväriksi ja valmista PDF-tiedosto samalla tapaa kuin muutoinkin. 
Hansaprintin prepress-järjestelmä erottelee spottivärin 
omaksi värikseen.
HUOM! Ennen tiedostojen lähettämistä voit itse tarkistaa osavärien 
määrän esim. Acrobatin Output Preview toiminnolla. 
1.2.3 Läpikuultavat elementit
4-väritöissä läpikuultavien ja niiden kanssa päällekkäin olevien ele-
menttien pitää olla samaa väriavaruutta (CMYK), jotta elementit ja 
värit toistuvat oikein. Muutoin saattaa tapahtua virhe, kun läpikuul-
tavuudet yhdistetään (transparency flattening).  Virhe voi näkyä esim. 
taustan muuttumisena valkoiseksi siltä alueelta, jossa elementit 
ovat päällekkäin. InDesignin heittovarjo (drop shadow) on esimerkki 
läpikuultavuudesta. Läpikuultavuuksien yhdistäminen on toimenpide, 
joka pitää tehdä viimeistään painolevyn tulostusvaiheessa.
InDesignissa voit tarkastella yhdistettäviä elementtejä valitsemalla 
”Flattener Preview” -toiminnon. Acrobatissa tarkasta lopputulos 
”Output Preview” -toiminnolla.
1.2.4 Rikas musta
Voimakkaan mustan aikaansaamiseksi suuremmille väripinnoille 
suosittelemme käytettäväksi:
100 %  musta (K)
50 %  cyan (C)
40 %  magenta (M)
40 %  keltainen (Y)
HUOM! Välttääksesi häiritsevän kohdistusheiton painatuksessa 
vältä käyttämästä pienikokoista valkoista negatekstiä rikkaan mustan 
kanssa. Katso enemmän aiheesta luvusta 1.1.7.
1.2.5 Värien lihotus
Lihotusta käytetään eliminoimaan esim. paperin elämisestä johtuvaa 
kohdistusheittoa. Lihotettaessa eriväristen elementtien yhtymäkoh-
dat painetaan osittain päällekkäin, jolloin pienet kohdistusheitot 
eivät näy painatuksessa.
Lihotuksen käyttö helpottaa painamista erityisesti painettaessa 
paperille, jonka mittapysyvyys ei ole hyvä. Yleensä päällystämätön, 
grammamäärältään alhainen paperi on alttiimpi kohdistusongelmille. 
Vältä erityisesti pienikokoisen ja laihan negatekstin runsasta käyttöä 
moniväristen elementtien päällä. Jos sitä on käytetty läpi tuotteen, 
kohdistusongelmilta tuskin säästytään lihotuksesta huolimatta. Katso 
kohdasta 1.1.7 negatekstin suositukset.
Hansaprint käyttää prosessissaan lihotusta. Hansaprintin työnkul-
kuohjelmisto suorittaa lihotuksen annettujen määritysten ja raja-
arvojen perusteella vertaillen vierekkäisten värien tummuuksia. Huo-
mioitava, että lihotusta ei tapahdu kaikissa kohdin. Mikäli laajempaa 
lihotusta halutaan käyttää, tulee ne tehdä osana sivunvalmistuspro-
sessia. Mikäli taitto-ohjelman (InDesign) lihotuksia käytetään, pitää 
sivutiedostot tulostaa eroteltuina, jotta lihotus saadaan mukaan 
PDF-tiedostoon. 
1.2.6 Hansaprintin overprint-asetukset
Overprintillä tarkoitetaan värien painamista toistensa päälle. Doku-
mentin taitto-ohjelmassa määritetään, onko elementti päällepainava 
vai ei. Oletusarvona värillisten elementtien ei pitäisi olla päällepai-
navia.
Hansaprint käyttää prepress-järjestelmässään seuraavia 
overprint-asetuksia (huomioi tarkasti nämä asetukset!): 
1.  100 % musta painaa aina päälle.
2. CMYK-valkoinen avataan aina.
3. Värillisten elementtien overprint-asetukset säilyvät.
Eli 100 % mustan ja CMYK-valkoisen osalta alkuperäisen tiedoston 
asetukset ”yliajetaan”. 100 % musta on aina päällepainava ja CMYK-
valkoisen alta tehdään aina avaus.
Aineistoa valmistaessasi kiinnitä erityisesti huomiota värillisten 
elementtien overprint-asetuksiin, jotka pysyvät muuttumattomina. 
Näin vältyt odottamattomilta yllätyksiltä painotuotteessa.
Jäljempänä löydät asetukset esimerkkeineen.
HUOM! Metalliset lisävärit (esim. hopea) pitää aina olla avattu 
muista osaväreistä johtuen niiden korkeasta opasiteetista sekä 
heikommasta tarttuvuudesta toisen osavärin päälle.
Overprintin tarkistus
Tarkista painatusta vastaava lopputulos etukäteen. Voit tehdä sen 
esim. InDesign CS- ja CC-versioissa sekä Adobe Acrobat Pro ohjelma-
versioilla.
C# WPF PDF Viewer SDK to view PDF document in C#.NET
Select. Select text and image to copy and paste using Ctrl+C and Ctrl+V. Rotation (Ⅲ) & Zoom (Ⅳ) Tabs. Click to zoom out current PDF document page. 5.
delete text from pdf with acrobat; how to delete text in pdf document
C# PDF Text Extract Library: extract text content from PDF file in
Ability to extract highlighted text out of PDF document. it is feasible for users to extract text content from source PDF document file with a copy-and-paste
delete text pdf document; how to edit and delete text in pdf file
Acrobat 9 ja uudemmissa versiossa overprint-näyttö pitää laittaa 
päälle ohjelman asetuksissa (Preferences) kohdassa General –> 
Page Display. Jos sinulla ei ole overprint-asetus päällä, Acrobat ei 
huomioi näytöllä elementtien overprint-määrityksiä. 
Overprint voidaan tarkistaa myös Output Preview’n avulla.
Acrobat Pro XI versioissa se tapahtuu seuraavasti:
1. Avaa PDF ja valitse Tools-valikosta Print Production ja sieltä 
edelleen Output Preview.
2.  Ruksaa kohta Simulate Overprinting.
Tarkista ruudulta, että sivu näyttää sellaiselta kuin olet tarkoitta-
nut. Output Preview’lla näet päällepainavat elementit vielä ha-
vainnollisemmin, kun valitset Preview kohdasta Color Warnings 
ja rastitat valinnan Show Overprinting.
HUOM! Jos olet ottanut dokumentista paperitulosteen, riippuu sen 
oikeellisuus overprintin suhteen käytetyn tulostimen/RIPin asetuksis-
ta, jotka hyvinkin saattavat poiketa Hansaprintin asetuksista.
Asetus 1: 100 % musta päällepainava 
Asetus Hansaprintissä:   ON (päällä) eli dokumentin asetukset 
yliajetaan.
Asetus on valittu ensisijaisesti siksi, koska musta leipäteksti on usein 
sijoitettuna väripinnan päälle. Jos väripinta avataan mustan tekstin 
alta, niin jo pienetkin kohdistusheitot häiritsevät tekstin lukemista. 
Eli 100 % musta tulee painotuotteeseen aina päällepainavana, oli 
dokumentin asetus mikä tahansa.
HUOM! Huomioi tämä myös silloin, kun teet versioita mustan 
vaihdolla.
Esimerkki: 100 % musta elementti  kuvan päällä. 
Lopputulos painotuotteessa: 100 % mustan alta näkyy kuvan 
sävyjä, koska musta ei täysin pysty peittämään alla olevaa kuvaa. 
Palkin tummuus vaihtelee kuvan tummuuden mukaan. 
Korjaus: Muuta palkin sävy muuksi kuin 100 % musta,  esim. lisää 
5 % cyan tai tee rikas musta. Tällöin kuva avataan palkin alta ja sävy 
on tasainen.
HUOM! Älä käytä tätä mustaan leipätekstiin, sen värisävyn pitää 
koostua pelkästään 100 % mustasta.
Haluttu tulos     
Painettu
Overprint
Alkuperäisen PDF:n näkymä   
Painettu
Acrobatissa Overprint Preview’lla.
Asetus 2: Avaa CMYK-valkoinen 
Asetus Hansaprintissä:  ON (päällä)  eli dokumentin määritykset 
yliajetaan.
Esimerkki: Valkoinen teksti määritetty virheellisesti overprint-
väriksi.
HUOM! Jos tarkastelet tätä tilannetta Acrobatissa Overprint Pre-
view -asetus päällä, näet vain oranssin palkin, koska valkoinen teksti 
4-väripainatuksessa on  läpinäkyvä.
Lopputulos painotuotteessa: Valkoinen teksti näkyy oranssissa 
palkissa, koska valkoisen värin päällepainatus on poistettu Hansap-
rintin prepress-prosessissa.
Korjaus: Korjaantuu Hansaprintin prepress-prosessisssa. Toki paras-
ta on tehdä korjaus jo omaan dokumenttiisi, jos huomaat ongelman 
esim. Acrobatin Overprint tarkastelussa.
Asetus 3: Avaa värit
Asetus Hansaprintissä: OFF (pois), eli dokumentin määritykset säily-
vät (poislukien siis musta ja CMYK-valkoinen).
Esimerkki: Teksti määritetty virheellisesti overprint-väriksi. Paino-
tuotteessa tekstin on tarkoitus olla sininen.
Lopputulos painotuotteessa: Teksti on tummanvihreä, koska 
keltaista pohjaväriä ei avata tekstin alta.
Korjaus: Tekstin päällepainavuus poistettava alkuperäisessä doku-
mentissa.
Haluttu tulos 
Painettu
Overprint    Overprint
1.3 Fontit
Käytä Adobe Type1 ja OpenType fontteja. Muut fonttityypit saattavat 
tulostua virheellisesti prepress-prosessissamme.
Vältä fonttiongelmat
– Sisällytä tulostustiedostoon kaikki käyttämäsi fontit. 
– Konvertoi taittoon linkitettyjen  EPS-tiedostojen sisältämät 
fontit poluiksi.
–  Älä käytä ns. järjestelmäfontteja. Ne ovat eri käyttöjärjestelmä-
versioissa hieman erilaisia, ja saattavat aiheuttaa tekstin 
tavuttumisen väärällä tavalla tai merkkimuunnoksia jopa 
PDF-tiedostoissa. 
–  Älä koskaan käytä ohjelmissa olevia ”pikanappeja” (ns. 
insinöörikursiivi, insinöörilihava) muuttaaksesi fonttia kursiiviksi, 
lihavaksi, alleviivatuksi, varjostetuksi tai ”läpilyödyksi”.  
Pikanäppäimillä tehdyt muutokset käyttäytyvät eri tulostimissa 
ja eri tulostusresoluutioilla eri tavoin. Välttääksesi näitä 
ongelmia, käytä aina aitoja leikkauksia.
C# PDF Image Redact Library: redact selected PDF images in C#.net
file & pages edit, C#.NET PDF pages extract, copy, paste, C#.NET rotate PDF pages, C#.NET search text in PDF NET control allows users to black out image in
how to delete text from pdf; deleting text from a pdf
VB.NET PDF Text Extract Library: extract text content from PDF
Extract highlighted text out of PDF document. Image text extraction control provides text extraction from PDF images and image files.
acrobat delete text in pdf; delete text in pdf file online
6  
>
Prepress-opas  
1.4 Kuvien käyttö
1.4.1 Kuvaresoluutio
Varmista, että käyttämiesi highres-kuvien resoluutio on riittävä. 
Ihannetapauksessa kuvaresoluutio on kaksinkertainen rasterin linja-
tiheyteen verrattuna. Rasterin linjatiheys määräytyy käytetyn paperin 
ja painokoneen mukaan.
Optimaaliset ohjearvot kuvaresoluutioille:
Paino- 
menetelmä
Paperin 
päällyste
Linjatiheys 
lpi (lcm) 
Kuvareso- 
luutio ppi
Arkkioffset (SFO) Vahvasti päällys-
tetty (HWC)
175 (70)
350
Heatset (HSWO) Keskipäällystetty 
(LWC, MWC)
175 (70) 
350
Heatset (HSWO) Konepäällystetty 
(MFC)
150 (60)
300
Heatset (HSWO) Päällystämätön
120-133 
(48-54)
240-266
Käyttämällä kuvaresoluutiota 350 ppi varmistat, että kuvan sisältämä 
resoluutio on riittävä kaikkeen painatukseen. Jos tiedät käytettävän 
paperin ja painomenetelmän, voit toki valmistaa kuvat suoraan alem-
paan resoluutioon. Etuna tällöin on pienempi tiedostokoko, muutoin 
asialla ei ole merkitystä.
HUOM! Kuvan suurentaminen taitto-ohjelmassa pienentää teho-
kasta resoluutiota. Eli jos suurennat 350 ppi kuvan 200%:iin, on 
todellinen resoluutio sen jälkeen enää 175 ppi. Ks. kohta 1.4.4.
1.4.2 Kokonaisvärimäärä CMYK-kuvissa
Osavärien yhteenlaskettu prosenttisumma kuvan tummimmassa 
kohdassa määräytyy käytetyn paperin ja painokoneen mukaan. 
Näiden lisäksi tähän arvoon vaikuttaa kuvassa mahdollisesti käytetty 
UCR- tai GCR-toiminto. Nykyisin käytettävät ICC-profiilit sisältävät 
tämän informaation eli käyttämällä värierottelussa oikeaa profiilia 
määräytyy kuvan kokonaisvärimäärä automaattisesti oikeaksi. 
Standardin mukaisissa ICC-profiileissa on käytetty alla olevan tau-
lukon mukaisia kokonaisvärimääriä. Taulukossa olevat kokonaisväri-
määrät – ja profiilien toimivuus – perustuvat siihen, että painovärit 
ajetaan painokoneella standardin määrittämiin arvoihin.
Ohjeelliset kokonaisvärimäärät:
Painomenetelmä
Paperin päällyste Max. värimäärä %
Arkkioffset (SFO)
Päällystetty (HWC) 330
Heatset (HSWO)
Päällystetty (LWC, 
MWC)
300
Heatset (HSWO)
Konepäällystetty 
(MFC)
280
Heatset (HSWO)
Päällystämätön
260–270
1.4.3 Pisteenkasvu
Rasterin pisteenkasvu painopaperissa määräytyy painomenetelmän, 
käytetyn paperin ja värien mukaan. Hansaprintissä noudatetaan ISO 
12647-2 standardin määrittämiä pisteenkasvun arvoja. Pisteenkasvu 
suurenee asteittain mentäessä vahvasti päällystetystä paperista 
sanomalehtityyppiseen paperiin.
Myös pisteenkasvun arvot on sisällytetty ICC-profiiliin. Senkin vuoksi 
onkin tärkeää selvittää, millä menetelmällä ja mille paperille työ 
tullaan painamaan ja sen jälkeen käyttää oikeaa profiilia kuvan 
värierotteluvaiheessa (CMYK-muunnos).
1.4.4 Kuvien suurentaminen julkaisussa
Jos kuvaresoluutio on ohjearvon mukainen, voit skaalata kuvaa 
julkaisussa 50 – 130% välillä. Suurempi kuvakoon muutos heikentää 
painetun kuvan laatua. Jos kuvaa on tarkoitus pienentää enemmän 
kuin 50 %, tee muutos kuvankäsittelyohjelmassa.
1.4.5 Kuvamuoto
Kuvien värimuodon pitää olla CMYK siinä vaiheessa, kun teet paino-
valmista PDF:ää. Katso lisätietoa alaotsikosta Tuetut kuvaformaatit 
kohdasta 3.1.2.
1.4.6 Kuvien linkittäminen
Linkitä kuvat julkaisuun. Älä sijoita kuvaa julkaisuun siten, että 
kuvasta muodostetaan täydellinen kopio julkaisun sisälle.
1.5 Vedokset
Toimita aina vedos viimeisimmästä versiosta. Mikäli mahdollista 
vedoksen tulee olla 1:1 lopulliseen kokoon nähden. Mikäli vedos ei 
ole 1:1 koossa, kirjoita siitä maininta vedokseen.
Digitaaliset vedokset voidaan jakaa kahteen ryhmään, sisältövedok-
siin ja sopimusvedoksiin.
1.6.1 Sisältövedos
Vedos on tehty printterillä tai kopiokoneella. Vedoksesta voidaan 
tarkistaa tekstien oikeellisuus ja värikenttien värillisyys karkeasti 
”punainen on punainen”, mutta värisävyt eivät vastaa painettua 
lopputuotetta.
1.6.2 Sopimusvedos
Sopimusvedoksella tarkoitetaan vedosta, josta voidaan tarkastaa 
oikeellisuuden lisäksi värisävyt. Vedos on tehty painojälkeen kalibroi-
dulla vedostimella, vedos siis vastaa painettua lopputulosta pienellä 
toleranssilla.
Sopimusvedoksen oikeellisuus on tarkistettava mittauksella käyttäen 
vedoksessa esim. Fogran Media Wedge strippiä. Vedos on hyväksyt-
tävä, jos mittauksessa alitetaan standardin määrittämät raja-arvot.
Varusta vedos hyväksytystä mittauksesta saadulla OK-tarralla.
HUOM! Sopimusvedoksissakin saattaa olla seuraavanlaisia 
rajoituksia:
–  Aina ei voida ennakoida painossa käytetyn paperin 
vaikutusta painojälkeen.
–  Digitaalisesti tulostettua vedosta ei voida pitää kaikilta 
värisävyiltään identtisenä painojälkeen verrattuna.
–  Jos digitaalinen vedostekniikka ei tuota rasteripisteitä, 
saattavat esim. vaikeiden kangaskuvioiden aiheuttamat 
mahdolliset läikekuviot (moiré) jäädä vedoksesta toteamatta.
1.6.3 Vedoksen tarkasteluolosuhteet
Sopimusvedoksen värejä, kuten myös painojälkeä, on arvioitava 
standardinmukaisessa valaistuksessa D50 (5000 K). Valaistuksen 
muuttuminen muuttaa myös värien näkymistä.
HUOM! Painojäljen ja vedoksen kesken tämä muutos voi olla erilai-
nen johtuen eri materiaaleista.
2. Värihallinta
2.1 ICC-profiilit
Valmistaessasi aineistoa Hansaprintiin käytä Hansaprintin suositta-
mia ICC-profiileja värierotteluun ja vedostukseen. Suosittelemamme 
profiili on kuvaus meidän painoprosessiimme soveltuvasta väri-
erottelusta eli se sisältää mm. tiedot värisävyistä, pisteenkasvusta 
painokoneella, värin tarttumiskyvystä, jne. Kaikki profiilimme ovat ns. 
painoprofiileja (output profile).
Kun profiileja käytetään kuvien värierotteluun, värivedostukseen 
tai monitorilla katseluun, tulee aina varmistua oikeista työtavoista. 
Esimerkiksi käytettäessä profiileja vedostamiseen, käytetyn työnku-
lun vedostuksessa tulee tukea icc-profiileja. Lisäksi on varmistuttava 
käytetyn vedostimen asianmukaisesta kalibroinnista ja profiloinnista. 
Käytettäessä  profiileja vedostamiseen tulee huolehtia siitä, että 
vedoksesta käy ilmi käytetyn profiilin nimi.
Kun painoprofiilia käytetään CMYK-muunnokseen, tulee muistaa, 
ettei heikkolaatuinen originaali parane, profiili ainoastaan optimoi 
värierottelun käytettävälle painoprosessille.
Miten valitsen oikean profiilin?
Kaikki tarjoamamme profiilit on tehty perinteistä rasterointia varten. 
Niistä valitaan oikea käytetyn:
–  paperilaadun
–  painomenetelmän (arkki/rotaatio) mukaan.
Profiilit saat ladattua itsellesi www-sivuiltamme osoitteesta 
www.hansaprint.fi. Profiileja myös uusitaan aika ajoin, joten varmista 
profiilien ajanmukaisuus sivuiltamme.
HUOM! Jos et ole varma, mitä profiilia sinun kuuluu kulloinkin käyt-
tää, varmista asia aina Hansaprintin yhteyshenkilöltäsi.
2.2 Ruutuvedostus painoprofiililla
Kun haluat katsoa ruudulla profiilin vaikutusta kuvaan, toimi seuraa-
vasti (Photoshop):
1.  Varmista, että monitorisi on kalibroitu.
2.  Avaa kuva käyttäen sen sisään tallennettua profiilia, tai jos tal-
lennusta ei ole, sitä profiilia, jolla kuva on tehty ja halutunlaiseksi 
muokattu.
3.  Valitse ’Vedosasetukset’ -valikosta (Proof Setup) profiiliksi oikea 
profiili. 
4.  Jos CMYK-kuvassa on käytetty eri profiilia, rastita kohta ’Säilytä 
värinumerot’ (Preserve Color Numbers).  
HUOM! Tämä kohta ei ole aktiivinen RGB-kuvassa.
5.  Rastita kohta ’Paperinvalkoinen’ (Paper White).
2.3 Vedostus painoprofiililla
Kun teet digitaalisen vedoksen painoprofiililla, toimi seuraavasti:
1.  Varmistu tulostimen värinhallintatyönkulun sopivuudesta.
2.  Kalibroi vedostin ja käytä vedostettaessa käytettävän paperin 
profiilia yhdessä painon profiilin kanssa.
3.  Varmista vedoksen oikeellisuus tulostamalla vedokseen mitattava 
valvontastrippi – esim. Fogran Media Wedge. Vedosohjelmiston 
avulla valvontastrippi mitataan ja ohjelmisto tekee vertailun 
mitattujen ja icc-profiilin vastaavien arvojen kanssa.
2.4 Profiilimuunnos kuvankäsittelyohjelmassa
RGB-to-CMYK
Hansaprint suosittelee seuraavaa toimintatapaa RGB-to-CMYK-
muunnoksen tekemiseen (Photoshop):
1.  Varmista, että RGB-kuva käyttää oikeaa työtilaprofiilia 
lähdeprofiilina. Siis sitä profiilia, jota on käytetty kuvan 
tarkasteluun ja mahdolliseen säätämiseen.
2.  Photoshopissa siirry Convert to Profile... -valikkoon.
3.  Valitse kohdeprofiiliksi haluttu  painoprofiili.
4.  Muunnosmenetelmä (Intent) voidaan valita kuvakohtaisesti, 
vertailemalla eri vaihtoehtoja ja valitsemalla parhaan loppu-
tuloksen antavan. Useimmiten parhaaseen lopputulokseen 
päästään valitsemalla suhteellinen muunnosmenetelmä eli  
Relative Colourimetric.
CMYK-to-CMYK
Jos CMYK-kuvien erottelussa ei ole käytetty paperi/painomenetel-
mään sopivaa profiilia, varmista kuvan toimivuus Hansaprintin suosit-
telemalla profiililla joko ruudulla tai paperivedostimella. Jos kuvissa 
on selkeä ero, tee CMYK-to-CMYK muunnos seuraavalla tavalla:
1. Käytä lähdeprofiilina aiemmassa erottelussa käytettyä profiilia.
2. Käytä kohdeprofiilina suositeltua ICC-profiilia. 
3. Käytä suhteellista muunnosmenetelmää.
2.5 Profiilimuunnos PDF:n tulostusvaiheessa
Profiilimuunnos on mahdollista tehdä vasta PDF:n tulostusvaiheessa 
eli InDesignin Export-vaiheessa. Tätä RGB-työnkulkua käytetään 
yleensä silloin, kun kuvat on sijoitettu taittoon RGB-muodossa. Täl-
löin vältytään CMYK-muotoisten kuvatiedostojen arkistoinnilta.
Kun käytät tätä menetelmää, niin huomioi:
– että kaikki säädöt kuviin pitää tehdä RGB-muodossa, myös kuvien 
terävöinti.
– että kaikki muut elementit taitossasi ovat CMYK-muodossa (teks-
ti, värikentät, viivakuvat, jne). 
Toimi seuraavasti (InDesign CC 2014):
1. Tarkista InDesignin väriasetuksista, että värihallinta on päällä, ks. 
kohta 2.8.
2. Väriasetuksissa varmista että, kohdassa Working Spaces -> 
CMYK on valittuna oikea painoprofiili. Eli se profiili, jota kirja-
paino on suosittanut käytettäväksi CMYK-muunnokseen.
3. InDesignissa valitse Export...
4. Output välilehdellä valitse kohdassa Colour seuraavat asetukset: 
– Colour Conversion: Convert to Destination (Preserve 
Numbers) 
– Destination: Tarkista, että painoprofiili on oikea. 
– Profile Inclusion Policy: Don’t Include Profiles
5.  Varmista, että kaikki muut asetukset muilla välilehdillä on oikein 
ja tulosta sen jälkeen PDF painamalla Export.
HUOM! On tärkeää käyttää vaihtoehtoa ”Convert to Destination  
(Preserve Numbers)”. Tämä asetus tekee muunnoksen vain niihin 
kuviin, jotka ovat RGB-muodossa tai niihin CMYK-muotoisiin kuviin, 
joihin on sisällytetty jokin muu kuin kohdeprofiili. 
CMYK-to-CMYK muunnoksen edellytyksenä on, että myös InDesignin 
CMYK-väriasetuksissa on ollut valittuna Preserve Embedded Profiles 
dokumenttia tehdessä.
8  
>
Prepress-opas  
InDesign CC 2014 väriasetukset, värinhallinta päällä.
2.6 Profiilimuunnos Hansaprintissä
Halutessasi myös Hansaprint voi tehdä CMYK-muunoksen. Toimita 
silloin PDF-tiedostot, joissa kuvat ovat RGB-muodossa ja kaikki muu 
CMYK-muodossa.
HUOM! On tärkeää, että etukäteen ilmoitat RGB-kuvista Hansa- 
printin yhteyshenkilöllesi. Niin tekemällä varmistat, että muunnok-
sessa tullaan käyttämään oikeaa painoprofiilia kuviin.
HUOM! CMYK-konversion lopputulosta (värisävyt) ei erikseen tarkis-
teta Hansaprintin toimesta. Suosittelemme RGB-kuvien yhteydessä 
InSite-työnkulun käyttöä, jolloin sinulla on mahdollisuus ladata 
CMYK-muotoiset sivut omalle koneellesi tarkistusta varten.
Kodak InSitesta on tarkempi kuvaus tämän ohjeen luvussa 5.
2.7 Profiilin liittäminen kuvan mukaan
Kun lähetät kuvatiedostoja Hansaprintin prepress-yksikköön, tallenna 
aina käytetty profiili kuvaan. RGB-kuvaan pitää tallettaa profiili, 
jonka avulla kuvaa on säädetty ja tarkasteltu. Tämä profiili toimii 
ns. lähdeprofiilina, kun kuva erotellaan CMYK-muotoon. Jos lähetät 
CMYK-kuvan, liitä siihen erottelussa käytetty profiili.
2.8 Profiilit ja painovalmis PDF
Kokonaan CMYK-muotoisessa painovalmiissa aineistossa ei tarvitse 
olla profiileja kuvien mukana PDF-tiedostossa. 
Sen sijaan, jos kuvat ovat RGB-muodossa, pitää RGB-profiilien olla 
sisällytetty kuviin. Jos RGB-profiilii puuttuu kuvasta, käyttää järjestel-
mä tällöin RGB-profiilia Adobe RGB (1998).
Profiilimuunnos PDF:n tekovaiheessa. HUOM! Huolehdi, että koh-
dassa Destination on valittuna Hansaprintin ko. työhön suosittama 
painoprofiili. Tarvittaessa tarkista profiili Hansaprintistä.
2.9 Värinhallinta taitto-ohjelmassa
Taitto-ohjelmissa on mahdollista simuloida painatusta asettamalla 
värihallinta päälle sekä valitsemalla oikea CMYK-profiili. 
Kun haluat pitää värinhallinan päällä, valitse oheisen kuvan mukaiset 
asetukset (InDesign CC 2014). Toimi seuraavasti:
1. Siirry InDesignin väriasetuksiin (Colour Settings)
2.  Määritä oheisen kuvan mukaiset asetukset. Huomioi erityisesti: 
– Valitse CMYK-profiiliksi se painoprofiili, joka on sopiva ko. 
työlle. 
– Kohdassa ‘Colour Management Policies’, valitse:  
RGB: Preserve Embedded Profiles 
CMYK: Preserve Numbers (Ignore Linked Profiles).
3. Hyväksy asetukset painamalla OK.
3. Aineiston toimitus
Mikä aineisto on milloinkin paras? Tässä osiossa käsitellään 
eri tyyppisten aineistojen toimitusmuotoja painoon. Aika-
kausi- ja muiden lehtien toimituksellisen aineiston sivunval-
mistuksessa palvelee prepress-yksikkömme. Jos aineisto 
on tarkoitettu Hansaprintin prepress-yksikön käsiteltäväksi, 
pitää aineisto toimittaa avoimessa muodossa. Paino avaa 
toimitetun dokumentin ja päivittää kaikki tarvittavat linkit ja 
tulostaa dokumentin haluttuun muotoon (tiedosto, vedos). 
Mikäli et käytä Hansaprintin prepress-palveluita, edellytäm-
me materiaalin toimittamista aina PDF-muodossa. 
3.1 Toimitus avoimessa muodossa
Mikäli et käytä Hansaprintin prepress-palveluita, edellytämme mate-
riaalin toimittamista suljetussa muodossa eli PDF-tiedostoina.
Kun käytät avointa muotoa, tarkista, että kaikki työhön liittyvä 
aineisto on mukana. Dokumenttimuodossa toimitus tarkoittaa sitä, 
että painoon lähetetään valmistamiseen käytetyn ohjelmiston (esim. 
InDesign) dokumentti kaikkine siihen liitettyine tiedostoineen (kuvat, 
logot, fontit). Aineiston voi lähettää joko linjasiirtona tai tallettaa siir-
rettäville medioille (CD-ROM, DVD, USB-tikku). Vaikka varmistamme 
parhaan kykymme mukaan datasi turvallisen käsittelyn systeemis-
sämme, älä koskaan lähetä meille korvaamattomia originaalitiedos-
toja, vaan aina kopioidut tiedostot.
Vedokset taittomalleista lähetetään postitse tai lähetillä. 
3.1.1 Tuetut ohjelmistot
Vain ohjelmistojen Macintosh OSX -versiot ovat tuettuja. Hansaprint 
tukee Adoben Creative Suite (CS) ja Creative Cloud (CC) tuoteperheen 
ohjelmia. 
Hansaprintissä on käytössä kustakin ohjelmasta uusin, yleisesti 
Suomessa käytössä oleva versio.
3.1.2 Dokumentin mukaan liitettävä aineisto
Linkitetyt tiedostot
Liitä mukaan kaikki tarvittavat viiva- ja sävykuvat (yleensä .eps tai 
.tif). Huolehdi, että logoissa ja vastaavissa olevat fontit on konvertoi-
tu poluiksi.
Tuetut kuvaformaatit
Hansaprint tukee composite-muodossa olevia EPS, TIFF, JPG ja 
SCITEX CT kuvaformaatteja. Älä käytä DCS-kuvia. Muista kuvissa 
riittävä resoluutio.
Fontit
Käytä vain Adobe Type 1 tai Open Type -fontteja, liitä ne muun 
aineiston mukaan. Katso ohjeet fonttien käytöstä kohdasta 1.3.
Vedostus
Toimita aina aineiston mukana vedos viimeisimmästä versiosta. Do-
kumenttimuodossa toimitettu aineisto vedostetaan Hansaprintissä.
3.2 Toimitus suljetussa muodossa
Suljettu muoto on turvallisin ja laadun kannalta paras tapa toimittaa 
täysin valmista aineistoa kirjapainoon. Suljetussa muodossa toimitus 
tarkoittaa sitä, että yksi tiedosto sisältää kaiken materiaalin eli kaikki 
linkitetyt kuvat, logot, grafiikat ja fontit. Suljetussa muodossa oleva 
tiedosto voi dokumentin tapaan olla useampisivuinen. 
Käytetyin suljettu formaatti on PDF, jota myös Hansaprint edellyttää 
käytettäväksi. Jos haluat käyttää jotakin muuta suljettua muotoa, ota 
yhteys Hansaprintin prepressiin tarkistaaksesi sen toimivuuden.
3.2.1 PDF
Aineisto, joka on PDF-tiedostona, sisältää kaikki tarvittavat elemen-
tit. Kaikki sivulle kuuluvat tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit on pakattu 
yhdeksi ainoaksi tiedostoksi, joka on käytännössä lukittu. Näin toi-
mitetun materiaalin tulostuminen kirjapainossa täsmälleen samalla 
tavalla kuin suunniteluvaiheessa on erittäin varmaa. 
PDF-tiedostoja emme vedosta Hansaprintissä. Toimita aina vedos 
viimeisimmästä versiosta.
3.2.2 PDF:n värimuoto
Suosituksemme on, että kaikki elementit PDF:ssä ovat CMYK-muo-
dossa. Halutessasi voit jättää kuvat RGB-muotoon, mutta silloinkin 
kaikkien muiden elementtien on oltava PDF:ssä CMYK-muotoisia. 
HUOM! Jos haluat toimittaa PDF:n, jossa kuvat ovat RGB-muodossa, 
niin ilmoita siitä aina etukäteen Hansaprintin yhteyshenkilöllesi. 
Tällöin Hansaprint vastaa siitä, että CMYK-konversio tehdään oikeaa 
profiilia käyttäen. Muutoin CMYK-konversion tulosta ei enää Hansa-
printissä tarkisteta. Katso tarkemmin luku 2.6.
3.2.1.1 PDF-tiedoston valmistaminen
PDF-tiedosto voidaan valmistaa Adoben ohjelmilla seuraavasti:
1. joko Export-komennolla Adobe InDesignista tai tallentamalla 
Adobe Illustratorista.
2. tai kaksivaiheisesti tulostamalla ensin PostScript-tiedosto (.ps) 
lähdeohjelmasta ja sen jälkeen käsittelemällä PS-tiedosto Adobe 
Distillerillä. 
Kaikki elementit sisällytetty
PDF-tiedoston on sisällettävä kaikki elementit ja käytetyt fontit. 
Varmista, mikäli olet linkittänyt ilmoitukseesi eps-tiedostoja, että 
myös näiden tarvitsemat fontit sisältyvät tiedostoon. Varmin tapa 
ennakolta estää ongelmat, on vektoroida logoissa ja vastaavissa 
käytetyt fontit.
Sivujen tulostus sivuttain
Sivujen aukeamatulostus ei ole mahdollista, vaan sivut pitää tulostaa 
sivuttain. Samassa tiedostossa voi olla useampia sivuja, mutta niiden 
pitää ehdottomasti olla sivunumeroiltaan peräkkäisiä. Paras tapa on 
kuitenkin toimittaa jokainen sivu omana tiedostonaan.
Korjaussivut
Jos joudut lähettämään korjaussivuja, lähetä ainoastaan ne sivut, 
joihin on tehty korjauksia. Lähetä jokainen sivu omana tiedostonaan. 
Näin varmistat, että vain korjatut sivut vaihdetaan.
10  
>
Prepress-opas  
1. General
3.2.1.2 PDF:n asetukset
Voit ladata Hansaprintin PDF-asetukset eli joboptions-tiedostot 
kotisivuiltamme www.hansaprint.fi kohdasta Aineisto-ohje. 
Seuraavassa huomioita asetuksista.
Kuvien kompressointi
Hansaprintin Distiller- ja InDesign-asetustiedostoissa on käytetty 
kuvissa ZIP-pakkausta (kompressointia). ZIP-pakkaus ei hävitä 
kuvatietoa. Tällä varmistetaan kuvalaadun säilyminen alkuperäisen 
tasoisena.
Jos haluat käyttää tehokkaampaa pakkausta – eli saada PDF-tiedos-
ton kokoa pienemmäksi – suosittelemme kompressiomenetelmäksi 
JPEG ja laaduksi Maximum. Kun käytät Compression-asetusta JPEG, 
kannattaa huomioida seuraavat asiat:
–   JPEG-pakkaus hävittää tietoa. Suosittelemme laatutason 
Maximum käyttämistä, jolloin laatutaso on paras mahdollinen.
–  PDF:n tiedostokoko on pienempi kuin ZIP-asetuksella tehdyn.
Kuvaresoluutio
Jos kuvaresoluutio on yli 525 ppi pudottaa Distiller pois ”turhan” 
tiedon, jota rasteritekniikka ei pysty toistamaan. Jos kuvan resoluutio 
on alle 525 ppi, Distiller ei muuta resoluutiota.
PDF-formaatti
Prepress-järjestelmämme tukee PDF-formaattia 1.6 (Acrobat 7), jota 
käytetään myös asetustiedostossa. Hyväksymme kuitenkin myös 
formaatilla 1.3, 1.4 ja 1.5 tehdyt PDF-tiedostot.
3.2.1.3 PDF:n valmistus InDesignin Export-komennolla
Voit tulostaa PDF-tiedoston suoraan InDesign CS- ja CC-versioiden 
ohjelmista. Muiden ohjelmien osalta suosittelemme PDF:n tekoa 
PostScript-tulostuksen kautta.
Seuraavista asetuskuvista löydät InDesign CC 2014 -ohjelman Export-
asetukset, jotka tuottavat PDF:n Hansaprintin vaatimusten mukaises-
ti. Asetukset ovat optimoitu Kodak Prinergy -järjestelmäämme varten.  
Halutessasi voit myös ladata nämä asetukset www-sivuiltamme 
kohdasta Aineisto-ohje.
HUOM! Ennen tulostamista katso värimäärityksiin liittyvät ohjeis-
tukset luvuista 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3 sekä myös InDesignin värihallinta-
asetukset kohdasta 2.8.
Prepress-järjestelmämme tukee PDF-formaattia 1.6 (Acrobat 7), kuten 
asetuskuvissa on esitetty. Hyväksymme kuitenkin myös formaatilla 
1.3, 1.4 ja 1.5 tehdyt PDF-tiedostot.
2. Compression
3. Marks and Bleeds
4. Output
HUOM! Output-asetuksissa oletetaan, että kaikki InDesignissa oleva 
aineisto on CMYK-muodossa. Jos haluat tehdä CMYK-konversion 
kuville Export-vaiheessa, ks. kohta 2.5 Profiilimuunnos PDF:n tulos-
tusvaiheessa.
HUOM! 4-värityössä tarkista kohdasta Ink Manager..., että väri-
luettelo ei sisällä spottivärejä. Tarvittaessa ruksaa All Spots to 
Process. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested