pdf viewer dll for c# : How to add a jpeg to a pdf file SDK application service wpf windows .net dnn Porcus-JunJuly-2015for-web2-part2717

How to add a jpeg to a pdf file - insert images into PDF in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Sample C# code to add image, picture, logo or digital photo into PDF document page using PDF page editor control
add picture to pdf form; pdf insert image
How to add a jpeg to a pdf file - VB.NET PDF insert image library: insert images into PDF in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Guide VB.NET Programmers How to Add Images in PDF Document
adding an image to a pdf form; add jpg to pdf online
VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
Convert PDF to JPEG Using VB.NET. Add necessary references: RasterEdge.Imaging.Basic. dll. RasterEdge.Imaging.Basic.Codec.dll. RasterEdge.Imaging.Drawing.dll.
add image to pdf java; how to add photo to pdf in preview
C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
example, this C#.NET PDF to JPEG converter library will name the converted JPEG image file Output.jpg. Convert PDF to JPEG Using C#.NET. Add necessary references
add picture to pdf preview; how to add image to pdf reader
• Regularly check the feeder bins for 
leaks, old caked feed and to make 
sure that is operating correctly.
• Excess water in a wet/dry feeder 
must be removed as soon as 
possible. Check all water points 
and available drinking water if the 
problem persists.  In hot weather 
pigs sometimes start use a wet/dry 
feeder as a drinking point.
Daily management and settings
• Pellet quality is important and there 
should be no more than 25% fi nes 
in feeders.
• No more than 30% of the feeder 
surface should be covert with feed 
at any time.
• Feeders should be set a little more 
open for younger pigs and then 
closed down to the correct setting 
as the pigs get older. 
References: Garth Pig Stockmanship 
Standards- Dr John Carr, PIC Production 
Manual, “The Pig Site”.
Automatic feeding and ad lib feeding 
systems are commonly used in 
almost all piggeries. The large range 
of different designs and sizes of feed 
bins available on the market might 
make the choice of the correct feeder 
for your operation a diffi cult one.
When choosing a feeder that is 
right for your operation the following 
should be considered:
• The amount of space available in 
the pen 
• The number of animals to be fed 
per pen
• The amount of feeder space 
required per pig
• Suitable placement of the feeder 
within a pen
• Location of the water point 
• Time required to keep feeders fi lled, 
set correctly and clean 
The reasons for the choice and 
management of a specifi c design of 
feeder can be a diffi cult one. On farm 
trial results, recommendations of the 
manufacturers and discussions with 
other farmers who are already using 
the same design of feeder is always 
advisable. The points below can be 
used as guidelines.
Feeder space allowance
As a general rule of thumb the 
following can be used:
• To calculate the amount of feeder 
space required in a pen the following 
calculation should be used
FEED HOPPER
MANAGEMENT
FOR GROWING PIGS
WELL BALANCED DIETS MANUFACTURED FROM QUALITY RAW MATERIALS ARE ESSENTIAL TO OPTIMISE THE 
PERFORMANCE OF THE ANIMALS IN A PIGGERY.  BUT ONCE THE FEED HAS BEEN MANUFACTURED OR DELIVERED TO 
THE FARM IT IS EQUALLY IMPORTANT TO MAKE SURE THAT THE CORRECT QUANTITY IS DELIVERED TO THE PIGS AND 
THAT WASTAGE IS PREVENTED.  FOR GROWING PIGS THIS MUST HAPPEN CONSTANTLY EVERY DAY. 
º X average shoulder width of the 
pigs x number of pigs
º As an example, if there are 12 pigs 
in a pen growing to out to 120kg it 
would be 1.1 x 300 x 12 = 3960mm 
trough space required when fed 
simultaneously but restricted.
• For the same pen when feeding ad 
lib one would use 75mm per pig 
which calculates to a 900mm bin 
feeder.
• If water is being added to the feed 
then a tube feeder can be used 
with only 350mm of trough space 
for this pen.
• It is common for some units to 
have bigger groups of pigs and 
the feeders used in these pens are 
designed accommodate 36 to 40 
pigs and possibly more, per feeder.
Hygiene
• Before new pigs are placed in a 
pen the feeders should be cleaned 
using a pressure washer, dried, 
disinfected and then allowed to 
dry again.
• Inspect feeders at least twice daily 
for feed availability, cleanliness 
and wastage
• It is good practice to run the 
feeders close to empty every 
now and again for inspection and 
cleaning out any old feed.
Jacques Grobbelaar
AUTHOR
tayloredwright_P6080_E
VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password
This VB.NET example shows how to add PDF file password with access permission setting. passwordSetting.IsAssemble = True ' Add password to PDF file.
add picture to pdf online; add a jpg to a pdf
C# PDF File & Page Process Library SDK for C#.net, ASP.NET, MVC
C#: Convert PDF to HTML; C#: Convert PDF to Jpeg; C# File: Compress PDF; C# C# Read: PDF Image Extract; C# Write: Insert text into PDF; C# Write: Add Image to
add signature image to pdf; add image in pdf using java
Porcus Junie/Julie 2015
24
4 mix
V Reg. No. V21046
V Reg. No. V21443
V Reg. No. V21442
Growing young pigs 
for future profit
Informed 
Decisions, 
Better 
Results
For more information contact: 
Pierre van der Westhuizen:  email: pierre@4mix.co.za
Mobile: 071 353 7254 • Tel: 011 866 2900
Chris Beghin:  email: chrisb@4mix.co.za
Mobile: 082 466 4973 • Tel: 011 866 2900
Informed Decisions, Better Results
www.4mix.co.za
C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#
This example shows how to add PDF file password with access permission setting. passwordSetting.IsAssemble = true; // Add password to PDF file.
add multiple jpg to pdf; add jpg to pdf preview
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
page of your defined page number which starts from 0. For example, your original PDF file contains 4 pages. C# DLLs: Split PDF Document. Add necessary references
adding a jpeg to a pdf; how to add jpg to pdf file
Porcus June/July 2015
25
ARBEID
Agri SA het die verslag na die 
leefomstandighede op plase in ‘n 
mediaverklaring verwelkom.
Die objektiewe inligting wat versamel 
is in die onlangs voltooide IAO-navor-
singstudie oor die leef- en werkstoes–
tande van plaaswerkers bied konteks 
aan die realiteite wat beleidmakers en 
sektor-rolspelers in ag moet neem en 
aanspreek in hul pogings om die toe-
stande van diegene wat op plase woon 
en werk te verbeter‮ 
Die verslag gee ook erkenning aan 
plaaslike en globale uitdagings waar-
mee kommersiële boere gekonfronteer 
word‮ Dit veroorsaak groot strukturele 
aanpasings in die sektor en werk be-
perkend in op die sektor se vermoë om 
hul besteding aan salarisse en maat–
skaplike voordele te verhoog‮
Daar is reeds lank ‘n behoefte aan 
so ‘n studie wat beleidmakers met 
geloofwaardige inligting toerus‮ Na 
afl oop van openbare verhore in die 
Parlement in 2011 ten opsigte van 
uitsettings en die lot van plaaswerkers 
en plaasbewoners, het die destydse 
voorsitter van die portefeuljekomitee 
op landelike ontwikkeling en grond-
hervorming, Stone Sizane, gevra vir 
onafhanklike navorsing oor toestande 
op plase en die onderliggende oorsake 
van plaasuitsettings‮ 
Die Internasionale Arbeidsorganisa-
sie (IAO) het hierop gereageer deur ‘n 
navorsingsprojek oor hierdie sensitiewe 
saak te befonds‮ ‘n Navorsingvoorstel is 
geformuleer met behulp van ‘n oorsig-
komitee bestaande uit verteenwoordi-
gers van verskeie staatsdepartemente, 
nie-regeringsorganisasies, burgerlike 
organisasies en die georganiseerde 
landbou‮ 
Die tender is uiteindelike aan ‘n 
konsortium universiteite toegestaan‮ 
Lessenaarstudies is gedoen, gevolg 
deur veldwerk op tien gevallestudie-
terreine‮ Gevallestudies is gekies om 
te bepaal tot watter mate ‘n reeks 
faktore ‘n impak gehad het op arbeid–
bestuurstrategieë, met inbegrip van 
die arbeidsintensiteit van verskillende 
bedryfsvertakkinge, die seisoenale 
aard van boerdery-ondernemings, die 
vermoë van verskeie sub-sektore om 
te meganiseer, en hul blootstelling aan 
internasionale markte‮ Die oogmerke 
van die voortgestelde navorsing was 
soos volg:
a‮ Om die belangrikste tendense in 
die leef- en werksomstandighede van 
plaaswerkers te beskryf;
b‮ Om die sleutelprosesse wat herstruk-
turering van die arbeidsmark dryf, te 
omskryf, insluitend die beweging van 
werkers weg van plase af; en
c‮ Om ‘n ontleding te doen van die 
onderliggende strukturele toestande en 
drywers van hierdie tendense‮
Bevindinge
Die verslag is nou vrygestel‮ Van die 
belangrikste bevindinge was: 
• Markderegulering en liberalisering van 
die handel is elemente van ‘n bena-
dering deur die staat om hom van die 
sektor te onttrek‮
• Liberalisering van die handel het ook 
Suid-Afrikaanse produsente se inte-
grasie in die globale voedselwaarde-
kettings verdiep‮ Dit is gedoen op ‘n 
tydstip toe die mag van internasionale 
(en plaaslike) kleinhandel toenemend 
gekonsolideerd en meer kragtig geword 
het‮ Die gekombineerde prosesse van 
markderegulering en supermarkkonsoli-
dering het produsente se kollektiewe 
bedingingsvermoë in die markplek 
verswak, met die gevolg dat sommige 
landbouwaardekettings wat voorheen 
deur SA-produsente beheer is nou deur 
internasionale kleinhandelaars beheer 
word‮ In die proses het die meeste SA-
produsente pryssnemers geword‮
• Die sektor word toenemend geregu-
leer deur middel van statutêre ingry–
ping, veral in die ruimtes van arbeidver-
houdinge en grondhervorming‮
• As gevolg van die gekombineerde 
druk soos hierbo uitgestip, het produ–
sente verskeie strategieë begin volg om 
te oorleef‮ Waar arbeid ‘n hoof koste-
komponent van hul besighede was, is 
die werksmag geherstruktureer‮ Dit het 
aanleiding gegee het tot ‘n algehele 
afname in die totale getal werkers in   
diens, maar het ook gelei tot ‘n toe-
name in los werk en inkontraktering‮
• Die dominante produsentestrategie 
om ekonomiese druk te verlig, was om 
produksie uit te brei om voordeel te trek 
uit skaalbesparings‮
•  Migrasie-arbeid is goed gevestig in 
sekere gebiede en is aan die toeneem 
in ander‮
• Daar was grootskaalse migrasie na 
landelike dorpe waar plaaslike ower-
hede swak toegerus is om die instro-
ming te hanteer‮
• Wetgewing en beleid wat beoog om 
plaaswerkers van behuising en ver–
blyfsekerheid te voorsien, blyk groot-
liks ontoepaslik te wees gegewe die 
groeiende werkersbevolking wat nie op 
plase woon nie‮
• Wat plaaswerkers se werkstoestande 
betref, het die studie ‘n hoë mate van 
nakoming in terme van erkenning van 
sleutelregte bevind‮ Daar is egter ‘n 
tendens van laer nakoming in die geval 
van tydelike werkers‮
Die studie bring ‘n groot hoeveelheid 
inligting byeen oor die boerderysek-
tor uit sensusdata, landbou-opnames, 
kwartaallikse arbeidsmagopnames 
en ander studies‮ Dit sluit in inligting 
oor die getal kommersiële boerdery-
eenhede, die tipe boerderye, indiensne-
mingstatistiek, die ras-, ouderdom- en 
geslagsamestelling van die werksmag in 
die sektor, opvoedingsvlakke van werk-
ers, besoldiging, ens‮ Om dié rede is dit 
‘n uiters handige verwysingsdokument 
oor die sektor‮
Agri SA verwelkom objektiewe na-
vorsing oor die sektor en erken dat daar 
probleme is wat aangespreek moet 
word‮ Sommige hiervan is binne die 
vermoë van produsente en hul organ-
isasies, maar ander vereis ‘n gesament-
like poging deur alle belanghebbendes 
en ‘n waardekettingbenadering soos 
voorgestel deur die navorsers‮
Agri SA het hom reeds verbind tot 
deelname in die ontwikkeling van ‘n 
maatskaplike akkoord gemik op groter 
respek vir menseregte, verhoogde 
produktiwiteit, beter nakoming van 
arbeidswette asook gesondheid- en vei-
ligheidswetgewing, bevordering van dia-
loog tussen produsente en werknem-
ers, en bespoediging van transformasie 
in kommersiële boerderygebiede‮ Agri 
SA neem deel aan die Vulnerable Work-
ers’ Forum onder voorsitterskap van die 
adjunkpresident, Cyril Ramaphosa, en 
is besig om sy eie stel riglyne te ontwik-
kel met die oog op die versterking, 
beskerming, bevordering en ontwik-
keling van die fi siese, maatskaplike, 
opvoedkundige, kulturele, spirituele, 
intellektuele, beroeps-, omgewings- en 
ekonomiese welsyn van boerderyge-
meenskappe‮ 
VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.
Also able to uncompress PDF file in VB.NET programs. Offer flexible and royalty-free developing library license for VB.NET programmers to compress PDF file.
add jpg to pdf document; how to add an image to a pdf file in acrobat
C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
All object data. File attachment. Flatten visible layers. C#.NET DLLs: Compress PDF Document. Add necessary references: RasterEdge.Imaging.Basic.dll.
add photo pdf; add a picture to a pdf
Porcus Junie/Julie 2015
26
Porcus June/July 2015
27
Biomin
®
P.E.P.
Sustainable faster growth!
BIOMIN Animal Nutrition (Pty) Ltd
2571 Klerksdorp, South Africa
Tel.: +27 18 468 1455 / +27 18 468 1456
office.za@biomin.net 
pep.biomin.net
Add the power of a unique blend 
of essential oils and functional 
carriers to your diet.
• Better appetite
• Improved performance
• Reduced environmental  
 emissions
Naturally ahead
Porcus June/July 2015
29
NUTRITION
In recent years, it has been es-
tablished that a healthy gut is the 
single most important precondi-
tion for transforming nutrients into 
performance. Feed additives such 
as acidifi ers, probiotics and phyto-
genics do infl uence gut health and 
performance. Optimising gut health 
is key to improving animal perfor-
mance. Animals need support so 
as to develop and maintain healthy 
microfl ora in their intestinal tract.
What is gut performance?
The gut is a highly complex system that 
acts diff erently across livestock spe-
cies‮ It is the most extensively exposed 
surface in the body and therefore the 
most important barrier between the 
internal and external environments‮ 
Thus, it is very vulnerable to bacteria and 
contaminants ingested along with feed 
and water‮
The gut and its microbial inhabitants 
work together to digest (mechanical, 
enzymatic and microbial fragmentation 
of complex structures to low molecu-
lar substances), to selectively absorb 
nutrients and bioactive substances, to 
provide defence mechanisms against 
entero-pathogens, to contribute to the 
endocrine system, and to provide im-
munological defence mechanisms‮
A healthy gut is a tool to enhance 
performance of the animals and as such 
brings economic benefi ts. Gut disorders 
can have huge eff ects on the health and 
performance of the animals‮ Therefore, 
it is important to fi nd ways to mitigate 
Gut performance management
negative impacts and to prevent a de-
cline in performance‮
Defi nition of gut performance man-
agement
·  To improve gut effi  ciency 
·  To prevent gastrointestinal disorders 
and related side-eff ects
·  To re-establish gut integrity after a 
dysfunction‮
Why focus on gut performance?
Gut health is a fundamental precondition 
for cost-effi  cient and environmentally 
sound livestock production‮ Biomin, a 
leader in animal nutrition and health, 
develops innovative and sustainable 
solutions so as to achieve better gut 
performance across diff erent animal 
species‮
Feed effi  ciency
Feed conversion ratio (FCR) is a very im-
portant parameter in animal production, 
since it shows the animals’ effi  ciency in 
converting feed into food from animal 
origin‮ It is also an important measure in 
terms of profi tability. A healthy gut plays 
a key role in feed effi  ciency, since it uses 
less energy for immune defence work 
and renewal of the gut epithelium, so 
that more energy is available for growth‮ 
Further, a healthy balance with the sym-
biotic bacteria in the gut helps to reduce 
susceptibility to digestive disorders, 
allowing animals to perform better‮ 
Increased gut integrity is also associ-
ated with a higher surface area of the 
villi, which improves nutrient absorption 
so that more nutrients can be utilised 
from feed. However, feed effi  ciency is 
not simply a key parameter for profi t-
ability; it also plays an important role in 
the sustainable use of grains and protein 
sources. Thus, improved feed effi  ciency 
not only means better nutrient digest-
ibility, but also less manure and emissio 
production‮
Bacteria resistance and the banning 
of AGPs
In the past, antibiotic growth promoters 
(AGPs) have been widely used in animal 
production to prevent gastrointestinal 
disorders and to enhance performance‮ 
However, the constant use of low-dose 
antibiotics in food-producing animals’ 
diets was identifi ed as hazardous to 
human health and has been linked to the 
emerging global health crisis of antibiotic 
resistance‮ When AGPs are administered 
continuously over longer periods, the risk 
of the development of antimicrobial re-
sistance in bacterial populations is high, 
which can lead to failures of curing ef-
fects in veterinary and human medicine‮ 
For this reason, the EU banned the 
use of AGPs in livestock production 
in January 2006 and linked antibiotics 
use to veterinary prescription‮ Several 
other countries also tightened the rules 
governing antibiotics in food-producing 
animals‮ Also, consumers’ acceptance 
of routine AGP usage in animal nutrition 
is declining worldwide‮ However, as a re-
sult of the withdrawal of AGPs, impacts 
Continued on p 31
PRODUCTION
PRODUCTION
QUALITY
QUALITY
ANIMAL CARE
ANIMAL CARE
Documents you may be interested
Documents you may be interested