pdf annotation in c# : Chrome pdf from link Library control component asp.net web page windows mvc %CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B7-with-cover1-part1637

© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Chrome pdf from link - insert, remove PDF links in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Free C# example code is offered for users to edit PDF document hyperlink (url), like inserting and deleting
adding hyperlinks to pdf documents; add links to pdf
Chrome pdf from link - VB.NET PDF url edit library: insert, remove PDF links in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Help to Insert a Hyperlink to Specified PDF Document Page
accessible links in pdf; add hyperlink to pdf in preview
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Ηʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ βɿβʄʀʉ 
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ ɼ ψɻφɿɲʃʊ ɴɿɴʄʀʉ (ɲɶɶʄɿʃɳ: ebook) ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ɴɿɴʄʀʉ ʍɸ ψɻφɿɲʃɼ ʅʉʌφɼ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ 
ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɲʆɳɶʆωʍɼ ʏʉʐ ɸʀʏɸ on line ɸʀʏɸ ɲφʉʑ ʅɸʏɲφɸʌɽɸʀ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏʉʐ 
ʃɲʏɸɴɳʍʅɲʏʉʎ (downloading) ʍɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɲʆɲɶʆώʍʏɻ (ebook Reader), ʍɸ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ, ʍɸ ʃɿʆɻʏʊ 
ʏɻʄɹφωʆʉ, ʍɸ «ʏɲʅʋʄɹʏɲ» ɼ ɳʄʄɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʍʐʍʃɸʐɼ. Μʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅɹʆʉ ʅɸ ʍʏʉɿχɸʀɲ 
ʋʉʄʐʅɹʍωʆ, ɷɻʄɲɷɼ ʅɸ ɼχʉʐʎ, ɸɿʃʊʆɸʎ ʃɲɿ ʐʋɸʌʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ. 
Ʌɲʌʊʄʉ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ʏʐʋωʅɹʆɻ ɸʃɷʉχɼ ɼ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ψɻφɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʆʊʎ ɼɷɻ 
ʏʐʋωʅɹʆʉʐ ɴɿɴʄʀʉʐ, ʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ ɷɸʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ɹʆɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿχʉ ʏʐʋωʅɹʆʉ 
ɴɿɴʄʀʉ. 
C# Image: How to Integrate Web Document and Image Viewer
modern browsers, such as IE, Chrome, Firefox, and RasterEdge DocImage SDK for .NET link directly. RasterEdgeImagingDeveloperGuide8.0.pdf: from this user manual
pdf email link; change link in pdf
VB.NET PDF: Create PDF Document Viewer in C#.NET for Document
supports multiple common browsers, such as IE, Chrome, Firefox, Safari information on them, just click the link and go VB.NET PDF Web Viewer, VB.NET PDF Windows
add hyperlink to pdf in; pdf hyperlinks
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Τα ʋʄɸʉʆɸʃʏήʅαʏα ʏʉʐ ηʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉύ βɿβʄʀʉʐ ʍɸ ʍχέʍη ʅɸ ʏʉ έʆʏʐʋʉ ɸʀʆαɿ ʋʉʄʄά: 
VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.
Major browser supported, include chrome, firefox, ie, edge, safari, etc. Embed converted html files in html page or iframe. Export PDF form data to html form in
clickable links in pdf files; pdf link
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
Use JS (jquery) to control PDF page navigation. Cross browser supported, like chrome, firefox, ie, edge, safari. Embed zoom setting (fit page, fit width).
adding hyperlinks to pdf documents; check links in pdf
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
ɇɼʅɸʌɲ ʋʉʄʄɹʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ (ɿɷʀωʎ ʍʏɻʆ Αʅɸʌɿʃɼ) ʏɸʀʆʉʐʆ ʆɲ ɲɶʉʌɳɺʉʐʆ 
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ ɷɿʊʏɿ ɷʀʆɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɲʆɳɶʆωʍɻ ɲʋʊ ʋʉʄʄʉʑʎ χʌɼʍʏɸʎ ʏɲʐʏʊχʌʉʆɲ ʃɲɿ 
χωʌʀʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ φʐʍɿʃɼ ʏʉʐʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ʃʄɲʍʍɿʃʉʑ ɴɿɴʄʀʉʐ ʍʏɲ ʌɳφɿɲ. 
ȶʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋɿʉ ʋʉʄʐʍʐɺɻʏɻʅɹʆɲ ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ʏωʆ ebooks ɸʀʆɲɿ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɲʌʃɸʏɳφɽɻʆʊʏɸʌɲ ɲʋʊ ʏɲ 
ɲʆʏʀʍʏʉɿχɲ ʏʐʋωʅɹʆɲ ɴɿɴʄʀɲ, ʃɳʏɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʊʍʉʆ ɲφʉʌɳ ʏʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ.  
Αʆ ʃɲɿ ɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʇʀɲ ɸʆʊʎ ʏʐʋωʅɹʆʉʐ ɴɿɴʄʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʌʃɸʏɹʎ φʉʌɹʎ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻ ʄʊɶω ʏʉʐ 
ɽɻʍɲʐʌʉʑ ɶʆώʍɻʎ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɸʌɿɹχɸɿ, ɸʆʏʉʑʏʉɿʎ, ɸʀʆɲɿ ʍʐχʆɳ ʐψɻʄɼ ɶɿɲ ʏʉ ɲʆɲɶʆωʍʏɿʃʊ ʃʉɿʆʊ. ȸ 
ɶʆώʍɻ, ʊʅωʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍɿʏɼ ʍɸ ʊʄʉʆ ʏʉʆ ʃʊʍʅʉ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏωʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʏʉʐ 
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. 
Αφʉʑ ʄʉɿʋʊʆ ʏɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ φɲʀʆʉʆʏɲɿ ʏʊʍʉ χʌɻʍʏɿʃɳ, ɶɿɲʏʀ ɳʌɲɶɸ ʏʉ ʃʄɲʍʍɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ φɲʀʆɸʏɲɿ ʆɲ 
ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ʋʌώʏʉ ʍʏɻʆ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʐ ʅɹʌʉʐʎ ʏʉʐ ɲʆɲɶʆωʍʏɿʃʉʑ ʃʉɿʆʉʑ;  
Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿ ɲʋʄɳ ɶɿɲ ʅɿɲ ʍʐʆɼɽɸɿɲ;  
ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʃɲʏɳʄɻψɻ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʏɿ ʃɲɿʆʉʑʌɿʉ ʃɲɿ ɳɶʆωʍʏʉ;  
ɇʐʆɷɹɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ ɷʐʍʃʉʄʀɲ ɸʇʉɿʃɸʀωʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʏɸχʆʉʄʉɶʀɲ ɼ ʐʋɳʌχʉʐʆ ɳʄʄʉɿ ʄʊɶʉɿ; 
ȸ ɲʄɼɽɸɿɲ ɸʀʆɲɿ ʋωʎ ʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ɴɿɴʄʀʉ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ɲʋʊʄɲʐʍɻ ʋʉʐ ɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲɿʍɽɼʍɸɿʎ! ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ 
ʏʉ ʋɸʌɿɸχʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ɶʆώʍɻʎ, ɻ ʊʅʉʌφɻ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ʅʐʌωɷɿɳ ʏʉʐ χɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ɻ ɲʀʍɽɻʍɻ ʏɻʎ ɲφɼʎ ʏʉʐ 
ɷɸʌʅɳʏɿʆʉʐ ɼ ʐφɲʍʅɳʏɿʆʉʐ ʃɲʄʑʅʅɲʏʉʎ ʋʉʄʄώʆ ɴɿɴʄʀωʆ ʃɳʆʉʐʆ ʏʉ ʃʄɲʍʍɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ ɿɷɿɲʀʏɸʌʉ ʃɲɿ 
ʅʉʆɲɷɿʃʊ. 
ȳɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɻ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʅɿɲʎ ʋʌʉʍωʋɿʃɼʎ ɲφɿɹʌωʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʍʐɶɶʌɲφɹɲ ɸʆʊʎ ɴɿɴʄʀʉʐ ʅɸ ʏɻʆ χʌɼʍɻ 
ʏɻʎ ʃʄɲʍʍɿʃɼʎ ʋɹʆɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʅɸʄɲʆɿʉʑ ʋʌʉʍφɹʌɸɿ ʅɸɶɳʄɻ χɲʌɳ ʃɲɿ ʍʐɶʃʀʆɻʍɻ ʍʏʉʆ ɲʆɲɶʆώʍʏɻ.  
Αʋʊ ʏɻʆ ɳʄʄɻ, ɻ ʃɲʏʉχɼ ʅɿɲʎ ʋɲʄɲɿɳʎ ɹʃɷʉʍɻʎ ɸʆʊʎ ɴɿɴʄʀʉʐ ɽɸωʌɸʀʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɲʇʀɲ ɶɿɲ ɹʆɲʆ 
ɴɿɴʄɿʊφɿʄʉ, ʊχɿ ʏʊʍʉ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʄʄɳ ʍʐʄʄɸʃʏɿʃɼ, ʄʊɶω ʏɻʎ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸɿ ɻ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɸʆʊʎ 
ʍʋɳʆɿʉʐ ɲʆʏɿʏʑʋʉʐ ʋʉʐ ɺωʆʏɲʆɸʑɸɿ ɳʄʄɸʎ ɸʋʉχɹʎ. 
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ ʆɲ ʍʐʆɲɶωʆɿʍʏɸʀ ʏʉ ʃʄɲʍʍɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ ʍɸ ɲʐʏɳ; Μɳʄʄʉʆ ʊχɿ. Μɿɲ 
ʋʄʉʑʍɿɲ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɻ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɸʃʏʀʅɻʏɻ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃʄɻʌʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʋʉʄʄɹʎ 
ɶɸʆɿɹʎ. Αʆʏʀɽɸʏɲ, ɹʆɲ ebook ɽɸωʌɸʀʏɲɿ ɲɷʑʆɲʏʉ ʆɲ ʋɲʌɲʅɸʀʆɸɿ χʌɻʍʏɿʃʊ ɶɿɲ ʋʉʄʄɳ χʌʊʆɿɲ ɲφʉʑ, ʃɲɽώʎ ɻ 
ʏɸχʆʉʄʉɶʀɲ ʋʌʉχωʌɳ ʅɸ ɶʉʌɶʉʑʎ ʌʐɽʅʉʑʎ, ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿ ʆɹɲ ʋɿʉ ʋʌʉɻɶʅɹʆɲ ʅʉʆʏɹʄɲ, ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ 
ʃɳʋʉɿɲ ʍʏɿɶʅɼ ʏɲ ʋɲʄɲɿʊʏɸʌɲ ʆɲ ɲʋʉʍʑʌʉʆʏɲɿ. 
Όʅωʎ ʃɲɿ ɻ ɸʐʃʉʄʀɲ ʏɻʎ χʌɻʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɲʋʄʉʑ ɴɿɴʄʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʆʉʅɿɲʃɼ. ɍωʌʀʎ ʏɻʆ ɲɶωʆʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ 
ɲʆɻʍʐχʀɲ ʏɻʎ ʑʋɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʍʐʍʃɸʐɼʎ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɲʎ ʍʐʆʏʌʉφɸʑʍɸɿ ʍɸ ʋʉʄʄɹʎ 
ʍʏɿɶʅɹʎ ʏɻʎ ʅɹʌɲʎ ʉʋʉʐɷɼʋʉʏɸ ɽɸʄɼʍʉʐʅɸ, ʍʏʉ ʄɸωφʉʌɸʀʉ, ʍʏʉ ʏʌɹʆʉ, ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆωʍɻ ɼ ʍʏɻʆ 
ʋɲʌɲʄʀɲ! Ɉɿ ʋɿʉ ωʌɲʀʉ ɲʋʊ ʏʉ ʆɲ ʏɲʇɿɷɸʑɸɿ ʃɲʆɸʀʎ ɼ ʆɲ ʇɸʃʉʐʌɳɺɸʏɲɿ ɷʀʋʄɲ ʍʏʉ ʃʑʅɲ, ɷɿɲɴɳɺʉʆʏɲʎ ɹʆɲ 
ɲɶɲʋɻʅɹʆʉ ɴɿɴʄʀʉ; 
ɇʐʄʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉɿ ʊʄɲ ʊʍɲ ɲʆɲφɹʌɲʅɸ, ɽɲ ɼʏɲʆ ʄɳɽʉʎ ɴɹɴɲɿɲ ʆɲ ʅɿʄɼʍʉʐʅɸ ɶɿɲ ʉʄɿʃɼ ɸʋɿʃʌɳʏɻʍɻ ʏʉʐ ɸʆʊʎ 
ɸʀɷʉʐʎ ɴɿɴʄʀʉʐ ɸɿʎ ɴɳʌʉʐʎ ʏʉʐ ɳʄʄʉʐ. ȵʀʆɲɿ ɹʆɲ ɽɹʅɲ ʋʉʐ ɹχɸɿ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ 
ʃɲɽɸʆʊʎ.  ȵʀʆɲɿ ʋʌʉφɲʆɹʎ ʊʏɿ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ, ʍʏɻʆ ʏʐʋωʅɹʆɻ ʅʉʌφɼ ʋʉʐ ʊʄʉɿ ʏʉ ɶʆωʌʀɺʉʐʅɸ, ɽɲ ʃɲʏɹχɸɿ ʏɻʆ 
ʋʌώʏɻ ɽɹʍɻ ʍʏɻʆ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ɲʆɲɶʆωʍʏɿʃʉʑ ʃʉɿʆʉʑ ɶɿɲ ʋʉʄʄɳ χʌʊʆɿɲ ɲʃʊʅɲ. ȵʆ ʏɹʄɸɿ, ɻ ɲʆɲʃɳʄʐψɻ 
ʏɻʎ ʏʐʋʉɶʌɲφʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ȳʉʐʏɸʅɴɹʌɶɿʉ ʏʉʆ 15ʉ ɲɿώʆɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʉʌʐφɲʀɲʎ ɲʇʀɲʎ ɸʋʀʏɸʐɶʅɲ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɻ 
ɲʆɽʌωʋʊʏɻʏɲ ʉφɸʀʄɸɿ ʍʀɶʉʐʌɲ ʋʉʄʄɳ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʐʆɸχʀɺɸɿ ʆɲ ɸʋωφɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʏʊ ɹʇɿ ɲɿώʆɸʎ ʅɸʏɳ, ʋɲʌɳ 
ʏɲ ɲʇɿʊʄʉɶɲ ʏɸχʆʉʄʉɶɿʃɳ ɸʋɿʏɸʑɶʅɲʏɲ.  Αʆɲʅφɿʍɴɼʏɻʏɲ, ʉɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ ʃɳʆʉʐʆ ʋʉʄʑ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ 
ʋʌɳɶʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ʆɲ ʋʌʉɴɳʄʄʉʐʆ ʅʊʆʉ ɲʋʄɳ ɹɶɶʌɲφɲ ʃɲɿ ʍʐʆɸʋώʎ ɻ ɲʋʊʃʏɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍɼʅɸʌɲ φɲʆʏɳɺɸɿ 
ʍχɸɷʊʆ ɲʐʏʉʆʊɻʏɻ ɶɿɲ ɹʆɲ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʊ. Όʅωʎ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿʊʄʉʐ ɸʐʃɲʏɲφʌʊʆɻʏʉ. ȳɸʆɿʃɳ, ɷɸʆ 
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɲʌɲɴʄɹʋʉʐʅɸ ʃɲɿ ʏɻ ɷʑʆɲʅɻ ʏɻʎ ɲʆɽʌώʋɿʆɻʎ ʍʐʆɼɽɸɿɲʎ.  
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view, annotate, create and convert PDF
various ASP.NET platforms. Support to view PDF document online in browser such as firefox, chrome, safari and so on. Support ASP.NET MVC
add hyperlink to pdf; adding links to pdf
C# PDF Markup Drawing Library: add, delete, edit PDF markups in C#
A web based markup tool able to annotate PDF in browser such as chrome, firefox and safari in ASP.NET WebForm application. Support
add a link to a pdf in preview; add hyperlink in pdf
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Ʌɲʌɳ ʏʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ʉɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿ ʋɸʌʆʉʑʆ ʋɳʌɲ ʋʉʄʄɹʎ ώʌɸʎ ʅʋʌʉʍʏɳ ʍʏɻʆ ʉɽʊʆɻ ɸʆʊʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ, 
ɸʀʏɸ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ɸʀʏɸ ʍʏʉ ʍʋʀʏɿ, ɷɿɲɴɳɺʉʆʏɲʎ ɸʃɲʏʉʆʏɳɷɸʎ ɶʌɲʅʅɹʎ ʃɸɿʅɹʆʉʐ ʃɳɽɸ ʅɹʌɲ, ɻ ʋʄɸɿʉψɻφʀɲ 
ʏωʆ ɲʆɽʌώʋωʆ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹχʉʐʆ ʅɸɶɲʄώʍɸɿ ʅɸ ɹʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊ ɴɿɴʄʀʉ ʍʏɲ χɹʌɿɲ ʏʉʐʎ, ɹχʉʐʆ ʃɳʋʉɿɲ 
ɷʐʍʃʉʄʀɲ ʍʏʉ ʆɲ ʅɸʏɲɴʉʑʆ ʍɸ ʅʀɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɸʃɷʉχɼ ʏʉʐ ɴɿɴʄʀʉʐ.  
Αʐʏʊ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɶʆώʅɻ ʅɲʎ, ɷɸʆ ʉφɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ʅʀɲ ʌʉʅɲʆʏɿʃɼ ɷɿɳɽɸʍɻ, ɲʄʄɳ ʅɳʄʄʉʆ ʍʏɻʆ ʋʉʄʑ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ 
ɸʐχʌɻʍʏʀɲ ʏʉʐ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʉʑ ɴɿɴʄʀʉʐ, ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸʄɳχɿʍʏɲ ʋʌʉʍɸɶɶʀɺʉʐʆ ʏɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ. 
C# PDF Text Highlight Library: add, delete, update PDF text
An ASP.NET web-server compliant library able to highlight text in PDF file online in browser such as chrome, firefox, safari, etc.
add a link to a pdf; clickable links in pdf from word
VB.NET Word: Create VB.NET Word Document Viewer in Web, Windows
in one of above mentioned VB.NET Word document viewers, please follow the link to see If needed, you can try VB.NET PDF document file viewer SDK, and VB.NET
pdf link open in new window; add link to pdf file
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Audiobooks 
C# TIFF: C#.NET Code to Create Online TIFF Document Viewer
modern browsers, including IE, Chrome, Firefox, Safari more web viewers on PDF and Word <link href="RasterEdge_Imaging_Files/RasterEdge.css" rel="stylesheet"type
pdf links; add links pdf document
C# Word: How to Create Word Online Viewer in C# Application
including IE (Internet Explorer), Chrome, Firefox, Safari you can go to PDF Web Viewer <link href="RasterEdge_Imaging_Files/RasterEdge.css" rel="stylesheet"type
add url pdf; adding hyperlinks to pdf files
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Ɉɲ ɻχʉɶʌɲφɻʅɹʆɲ ɴɿɴʄʀɲ (audiobooks) ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʅɿɲ ʍʃɻʆʉɽɸʏɻʅɹʆɻ ɸʃɷʉχɼ ʏʉʐ ʄʉɶʉʏɸχʆɿʃʉʑ ɹʌɶʉʐ ʅɸ 
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏωʍɻ ʇɸχωʌɿʍʏʉʑʎ χɲʌɲʃʏɼʌɸʎ ʃɲɿ ɸʌʅɻʆɸʐʏɹʎ, ʅɸ ʅʉʐʍɿʃɼ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ʍχɸɷɿɲʍʅɹʆɲ 
ɻχɻʏɿʃɳ ʏʉʋʀɲ, ʋʉʐ ɷʀʆʉʐʆ ʍʏʉ ɶʌɲʋʏʊ ʄʊɶʉ ʅɿɲ ʇɸχωʌɿʍʏɼ ʋʆʉɼ. 
Ɉɲ ɻχʉɶʌɲφɻʅɹʆɲ ɴɿɴʄʀɲ ɹχʉʐʆ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɳ χʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʅɳɽɻʍɻ ɷɸʑʏɸʌωʆ ɶʄωʍʍώʆ, ɼ 
ɲʋʊ ʅɲɽɻʏɹʎ ʅɸ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʅɳɽɻʍɻʎ, ɼ ɲʋʊ ɲʆɽʌώʋʉʐʎ ʅɸ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʊʌɲʍɻʎ.  
ɇɸ ʋʉʄʄɹʎ ʋɸʌɿʋʏώʍɸɿʎ ʏɲ Audiobooks ɹχʉʐʆ ɴʉɻɽɼʍɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʋʉʐ ɶɿɲ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ 
ʄʊɶω ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ ɹχʉʐʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍɸ ɹʆʏʐʋɲ ɴɿɴʄʀɲ ʍʏɸʌʉʑʅɸʆʉʐʎ ʏɻʎ ɲʋʊʄɲʐʍɻ ʏʉʐ 
ɷɿɲɴɳʍʅɲʏʉʎ. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κɳʌʏɲ ɼχʉʐ 
Μɿʃʌʊφωʆʉ 
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɻχʉɶʌɳφɻʍɻʎ 
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ 
Αφɻɶɻʏɹʎ 
Μʉʐʍɿʃɼ ʐʋʊʃʌʉʐʍɻ 
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Audacity 
Music Maker 
Freesound 
Free music archive 
Free Stock Music 
ΑɆȺɆΟ: Audiobooks – ȵʌɶɲʄɸʀɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎ ȸχʉɶʌɲφɻʅɹʆωʆ Ȳɿɴʄʀωʆ 
ΑɆȺɆΟ: Audiobooks – Ʌʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ʏωʆ ȸχʉɶʌɲφɻʅɹʆωʆ Ȳɿɴʄʀωʆ 
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Εʃʏύʋωʍη ʃαʏά Παʌαɶɶɸʄʀα 
ȵʆώ ɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʏɻʎ "Κɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲʏɳ Ʌɲʌɲɶɶɸʄʀɲ" ( ( uild to Order) ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ʃʐʌʀɲʌχʉ ɸʋɿχɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊ 
ʅʉʆʏɹʄʉ ʍɸ ʋʉʄʄɹʎ ɳʄʄɸʎ ɴɿʉʅɻχɲʆʀɸʎ, ʏʉ "Print on Demand" ɲʆɲʋʏʑχɽɻʃɸ ʅʊʆʉ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸφɸʑʌɸʍɻ 
ʏɻʎ ψɻφɿɲʃɼʎ ɸʃʏʑʋωʍɻʎ, ɸʋɸɿɷɼ ɷɸʆ ɼʏɲʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ ʋʄɹʉʆ ʆɲ ɸʃʏʐʋώʍɸʏɸ ɲʋʄɳ ɲʆʏʀɶʌɲφɲ 
χʌɻʍɿʅʉʋʉɿώʆʏɲʎ ʏɻʆ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɼ ʏɸχʆʉʄʉɶʀɲ ɸʃʏʑʋωʍɻʎ, ʊʋωʎ ɸʃʏʑʋωʍɻ offset. 
Ʌʉʄʄɳ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɳ ʅɿʃʌɳ ʏʐʋʉɶʌɲφɸʀɲ ɹχʉʐʆ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿ ʏɿʎ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɹʎ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ɸʃʏʑʋωʍɻʎ 
ʏʉʐʎ ʅɸ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ POD ɼ ʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɳʄʄʉʐʎ ʋɲʌʊχʉʐʎ ʐʋɻʌɸʍɿώʆ POD. 
Ʌʉʄʄʉʀ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʉʀ ɸʃɷʊʏɸʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆωʆ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃώʆ ʏʐʋʉɶʌɲφɸʀωʆ, χʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ 
ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ POD ɶɿɲ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ʏʉʐʎ. 
Μɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ɸʃɷʉʏɿʃɹʎ ɸʏɲɿʌʀɸʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ χʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʉʐʆ POD ʍɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ, ʊʋωʎ ɻ 
ɸʋɲʆɸʃʏʑʋωʍɻ ʋɲʄɲɿʊʏɸʌωʆ ʏʀʏʄωʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʇɲʆʏʄɻʅɹʆʉɿ ɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʅʀɲʎ ɷʉʃɿʅɼʎ ɲɶʉʌɳʎ. 
© www.
formula-autoekdosis.selfpublishingonline.eu 
2016 
Print on Demand Platforms 
CreateSpace (Άʌɽʌʉ/ɴʀʆʏɸʉ) 
Lulu (Άʌɽʌʉ/ɴʀʆʏɸʉ) 
Blurb 
Pressbooks 
Εʄʄηʆɿʃέʎ 
Captainbook on demand 
Printhouse 
Goya 
Copy Express 
Lefki Selida 
iWrite 
iCC Printing 
Άʌɽʌʉ: Οɿ 3 ʃʉʌʐφɲʀɸʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ ɶɿɲ ʆɲ ɸʃʏʐʋώʍʏɸ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ ʍɲʎ 
Documents you may be interested
Documents you may be interested