pdf annotation in c# : Check links in pdf SDK software API wpf winforms html sharepoint 012014x01x0912-part1655

20 
Ɉʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ʅɹʌʉʎ αʐʏʉʑ ʏʉʐ ʋαʌάɶʉʆʏα ɸʀʆαɿ ʏʉ ʃαʏά ʋʉʍʉ ͚ʋʌʉχωʌɻʅɹʆʉɿ͛ ɸʀʆαɿ ʉɿ χʌɻʍʏɸʎ. ȵάʆ ɷɸʆ 
ʋʌʊʃɸɿʏαɿ ɶɿα ʋʌʉχωʌɻʅɹʆʉʐʎ ʏʊʏɸ ʏʉ ʃάɽɸ ɹʆα αʋʊ ʏα ɷʑʉ ɹχɸɿ ʏα ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅαʏα ʏʉʐ, ɸʆώ 
ɸʃʋαʀɷɸʐʍɻ ɽα χʌɸɿαʍʏɸʀ ʃαɿ ʍʏɿʎ ɷʑʉ ʋɸʌɿʋʏώʍɸɿʎ CMS. Ɉʉ ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅα ɸʆʊʎ ɸʇαʏʉʅɿʃɸʐʅɹʆʉʐ CMS 
ɽα ɸʀʆαɿ ɻ ʋʌʉʍαʌʅʉɶɼ ʏɿʎ  ʏαʇʉʆʉʅʀαʎ ɼ ʏωʆ ɸʏɿʃɸʏώʆ ʋʉʐ ɽα ʅʋʉʌʉʑʍαʆ ʆα βʉɻɽɼʍʉʐʆ ʏʉʐʎ χʌɼʍʏɸʎ 
ʆα αʆαɶʆωʌʀʍʉʐʆ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʃαɿ ɷɸɷʉʅɹʆα,χʌɻʍɿʅʉʋʉɿώʆʏαʎ ɹʆα ʉɿʃɸʀʉ ʄɸʇɿʄʊɶɿʉ ʍɸ αʐʏʉʑʎ.ȳɿα 
ʋαʌάɷɸɿɶʅα, αʆ ɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏαɿ ͚͛αʆαʃʉɿʆώʍɸɿʎ ʏʑʋʉʐ͛͛ ɽα ɸʋɿɽʐʅʉʑʍαʏɸ ʏʉ ʃʉʐʅʋʀ ʅɹʍα ʍʏʉ CMS ʆα 
ʄɹɸɿ ͚͛αʆαʃʉɿʆωɽɹʆʏα ʏʑʋʉʐ͛͛ αʆʏʀ ɶɿα ͚͛posts͛͛( ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ). Έʆα ʋʌʉʃαʏαʍʃɸʐαʍʅɹʆʉ CMS ɹχɸɿ ɼɷɻ 
ɸʃ ʉʌɿʍʅʉʑ ʋʌʉʃαɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ʉʆʉʅαʍʀɸʎ  ɶɿα ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ  ʃαɿ ʏα ʃʉʐʅʋɿά. ȵʋʀʍɻʎ ʋɸʌɿʄαʅβάʆɸɿ  
ʍʏάʆʏαʌ ʄɹʇɸɿʎ ʊʋωʎ ͞themes͟, ͞modules͟, ɼ ͞plug-ins͟  , ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ɻ αʋʉʋʌʉʍαʆαʏʉʄʀɺʉʐʆ ωʎ ʋʌʉʎ 
ʏɻ χʌɼʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆωʆ ʍαʎ ɼ ʆα φαʀʆʉʆʏαɿ ʋαʌάʇɸʆα ʍɸ ʍχɹʍɻ m αʐʏɼʆ. Ɉʉ ʆα χʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʎ ʏʀʏʄʉʐʎ 
ɷɿɸʋαφɼʎ ʉɿʃɸʀʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ χʌɻʍʏɸʎ, ʅʋʉʌɸʀ ʆα αʋʉʏɸʄɹʍɸɿ ʅɹɶɿʍʏʉ ʋαʌάɶʉʆʏα ɶɿα ʏɻʆ ɸʋɿʏʐχʀα ʏʉʐ 
site.  
ȵʆɻʅɸʌώʍɸɿʎ/ updates  
ɉʋάʌχɸɿ ʅɸɶάʄɻ ɷɿαφʉʌά αʆάʅɸʍα ʍʏɿʎ ɷʑʉ ɸʋɿʄʉɶɹʎ ωʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ αʆαβάɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʃώɷɿʃα. Ɉʉ ʆα 
χʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʎ ɹʆα ɸʇαʏʉʅɿʃɸʐʅɹʆʉ CMS , ʍɻʅαʀʆɸɿ ʊʏɿ φʏɿάχʏɻʃɸ ʅɿα φʉʌα ʃαɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆα ɶɿα ʏɿʎ 
ɷɿʃɹʎ ʍʉʐ αʋαɿʏɼʍɸɿʎ. ɇʋαʆɿα ʃαɿ ʍʀɶʉʐʌα ʊχɿ ɷωʌɸάʆ ɽα ɶʀʆɸɿ αʆαβάɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʃώɷɿʃα ʏʉʐ CMS. Αʆ 
ɸʋɿɽʐʅɸʀ ʃάʋʉɿʉʎ ʆα ʋʌʉʍʏɸɽʉʑʆ ʆɹɸʎ ɸʋɿʄʉɶɹʎ ʃαɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ɽα ʋʌɹʋɸɿ ɻ ʋʄɻʌώʍɸɿ ʏʉʆ ʍχɸɷɿαʍʏɼ 
ʏʉʐ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ. Ɉα ʋʌʉʃαʏαʍʃɸʐαʍʅɹʆα CMS ɷɿαʌʃώʎ αʆαβαɽʅʀɺʉʆʏαɿ, ʋʌʉʍφɹʌʉʆʏαʎ ʆɹα 
χαʌαʃʏɻʌɿʍʏɿʃά, plug-ins, ɽɹʅαʏα ʃαɿ ɸʋɿʄʉɶɹʎ. Ⱦάʏɿ ʏɹʏʉɿʉ βʉɻɽάɸɿ ʏʉ CMS ʆα ɶʀʆɸɿ ʅɿα ʋɿʉ ʌαφɿʆάʏɻ( 
ɸʃʄɸʋʏʐʍʅɹʆɻ, ʄɸʋʏʉʅɸʌɼʎ)  ɷʉʐʄɸɿά ʃαɿ ɸʋʀʍɻʎ ɻ ʋʄɸɿʉψɻφʀα ʏωʆ  αʆαβαɽʅʀʍɸωʆ ɸʀʆαɿ ɸʆʏɸʄώʎ  
ɷωʌɸάʆ.   
Check links in pdf - insert, remove PDF links in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Free C# example code is offered for users to edit PDF document hyperlink (url), like inserting and deleting
check links in pdf; add links to pdf document
Check links in pdf - VB.NET PDF url edit library: insert, remove PDF links in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Help to Insert a Hyperlink to Specified PDF Document Page
add links to pdf; accessible links in pdf
21 
4.
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷα  www.metalinox.gr 
Εɿʃʊʆα ϭ.ϭ Αʌχɿʃή ɿʍʏʉʍɸʄʀɷα Metalinox.gr 
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
toolkit SDK, preserves all the original anchors, links, bookmarks and using RasterEdge.XDoc.PDF; program with an incorrect format", please check your configure
adding hyperlinks to pdf; add hyperlinks to pdf online
.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
Add, edit, delete links. Form Process. Online Demo See the PDF SDK for .NET in action and check how much they can do for you. See Pricing
add a link to a pdf file; pdf links
22 
Η Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷα www.metalinox.gr ɹχɸɿ ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅɸ ɸʇαʏʉʅɿʃɸʐʅɹʆʉ ʍʑʍʏɻʅα ɷɿαχɸʀʌɻʍɻʎ 
(Custom CMS)  ʃαɿ ʊʋωʎ βʄɹʋʉʐʅɸ ʃαɿ ʍʏɻʆ ʋαʌαʋάʆω ɸɿʃʊʆα, ɻ αʌχɿʃɼ ʅαʎ ʍɸʄʀɷα, αʋʉʏɸʄɸʀʏɸ 
αʋʊ:  
1.
Header  
2.
Top Menu  
3.
Slideshow  
4.
Vertical menu  
5.
Footer  
4.1 Header  
Ɉʉ Header ʋɸʌɿɹχɸɿ ʏʉ ʄʉɶʊʏʐʋʉ ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅαɺʀ ʅɸ ʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ɸɿʃʊʆα ʏɻʎ 
ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ. ɀɹʍα ʍ͛ αʐʏʊ βʌʀʍʃʉʆʏαɿ ʏα ʃʉʐʅʋɿά ʋʉʐ ʋαʌαʋɹʅʋʉʐʆ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃαɿ αɶɶʄɿʃɼ 
ɹʃɷʉʍɻ ʏωʆ ʍɸʄʀɷωʆ ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ. 
4.2 Top Menu
Ɉʉ top menu αʋʉʏɸʄɸʀʏɸ αʋʊ ʏα ɸʇɼʎ ʃʉʐʅʋɿά ʋʉʐ ʋαʌαʋɹʅʋʉʐʆ ʍʏɿʎ αʆʏʀʍʏʉɿχɸʎ ʐʋʉʍɸʄʀɷɸʎ: 
Αʌχɿʃɼ, ȵʏαɿʌʀα, Ʌʌʉʁʊʆʏα, ȵʋɿʃʉɿʆωʆʀα.  
Αʌχɿʃɼ: ʅαʎ ʋɻɶαʀʆɸɿ ʍʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ʅαʎ ʍɸʄʀɷα.  
C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
original text style (including font, size, color, links and boldness using RasterEdge.XDoc.PDF; a program with an incorrect format", please check your configure
add hyperlink pdf document; adding a link to a pdf
C# PDF Page Replace Library: replace PDF pages in C#.net, ASP.NET
text, images, interactive elements, such as links and bookmarks using RasterEdge. XDoc.PDF; load a program with an incorrect format", please check your configure
clickable links in pdf files; add url link to pdf
23 
Εʏαɿʌʀα: ʅαʎ ʋɻɶαʀʆɸɿ ʍʏʉ ʋʌʉφʀʄ ʏɻʎ ɸʏαɿʌʀαʎ. 
(ɸɿʃʊʆα 1.2)
Εɿʃʊʆα ϭ.Ϯ Πʌʉφʀʄ Εʏαɿʌʀαʎ 
24 
Πʌʉʁʊʆʏα: ɸʀʆαɿ ɹʆα menu ʋʉʐ ʅαʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʆα ɷɿαʄɹʇʉʐʅɸ βάʍɻ ʋʉɿαʎ ʃαʏɻɶʉʌʀαʎ 
ɽɹʄʉʐʅɸ ʆα ɷʉʑʅɸ ʏα ʋʌʉʁʊʆʏα ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ ʃαɿ ʆα ʅαʎ ʅɸʏαφɹʌɸɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿɶʌαφɹʎ ʏωʆ 
αʆʏʀʍʏʉɿχωʆ ʋʌʉʁʊʆʏωʆ ʃαɽώʎ ʃαɿ ʍʏʉ ʆα ɷʉʑʅɸ ʏʉʐʎ ʃαʏαʄʊɶʉʐʎ ʏωʆ ʋʌʉʁʊʆʏωʆ ʍɸ ʅʉʌφɼ 
Flip-book ɼ ʆα ʏʉʐʎ ʃάʆʉʐʅɸ download ʍɸ ʅʉʌφɼ pdf . 
(Εɿʃʊʆα ϭ.3)
Εɿʃʊʆα ϭ.3 Εʋɿʄʉɶή Καʏηɶʉʌʀαʎ Πʌʉʂʊʆʏωʆ 
25 
Εɿʃʊʆα ϭ.ϰ Καʏάʄʉɶʉʎ ʍɸ ʅʉʌφή Flip-Book 
Εɿʃʊʆα ϭ.ϱ Καʏάʄʉɶʉʎ ʍɸ ʅʉʌφή Flip-Book 
26 
Εʋɿʃʉɿʆωʆʀα:  ɸɷώ ɹχʉʐʅɸ ʅʀα φʊʌʅα ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ ɶɿα ʆα ʅʋʉʌɸʀ ʉ ʋɸʄάʏɻʎ, ɸʀʏɸ ʆα ɷώʍɸɿ 
ʃάʋʉɿα ʋαʌαɶɶɸʄʀα, ɸʀʏɸ ʆα ʌωʏɼʍɸɿ ʉʋʉɿαɷɼʋʉʏɸ αʋʉʌʀα ʍʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ. 
Έχʉʐʅɸ ʃάʋʉɿα ʍʏʉɿχɸʀα ɶɿα ʏɻʆ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ (ʏɻʄɹφωʆα ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ , φαʇ, ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ 
ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ ʃαɿ ώʌɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀαʎ) ʃαɿ ʏɹʄʉʎ ɹʆα χάʌʏɻ ɶɿα ʏʉ ʋʉʐ βʌʀʍʃɸʏɸ ɻ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ, 
ʅɸ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɸʋɿʄʉɶɼʎ ɸφʊʍʉʆ ɷʉɽɸʀ ɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ βʌʀʍʃɸʏɸ ʉ ʋɸʄάʏɻʎ ʆα ʏʉʐ 
ɸʅφαʆʀʍɸɿ ʍʏʉ χάʌʏɻ ʏɻ ɷɿαɷʌʉʅɼ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆα αʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿ, ώʍʏɸ ʆα ʋάɸɿ ɸʃɸʀ ʋʉʐ 
ɸɷʌɸʑɸɿ ɻ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.6)
Εɿʃʊʆα ϭ.6 Καʏηɶʉʌʀα Εʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ 
27 
4.3 SlideShow 
Ⱦάʏω αʋʊ ʏʉ header ʐʋάʌχɸɿ ɹʆα slideshow ʊʋʉʐ ɸʅφαʆʀɺʉʆʏαɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʅɸ ʏα ʋʌʉɿʊʆʏα 
ʏɻʎ ɸʏαɿʌʀαʎ ɶɿα ʋʌʉώɽɻʍɻ ʃαɿ ɷɿαφɼʅɿʍɻ ʏʉʐʎ .ɀɹʍω αʐʏʉʑ ʏʉʐ slideshow ʅʋʉʌʉʑʅɸ ʋάʄɿ ʆα 
ʅɸʏαφɸʌɽʉʑʅɸ ʍʏɻʆ ʃαʏɻɶʉʌʀα ʏʉʐ ʋʌʉʂʊʆʏʉʎ ʋʉʐ ɽα ɸʋɿʄɹʇʉʐʅɸ, ɸʀʏɸ ʃάʆʉʆʏαʎ ʃʄɿʃ ʍʏʉ ʊʆʉʅα 
ʏɻʎ ʃαʏɻɶʉʌʀαʎ ʋʉʐ ɽɹʄʉʐʅɸ, ɸʀʏɸ ʃάʆʉʆʏαʎ ʃʄɿʃ ʍʏɿʎ ɽʉʄɹʎ ʅɿʃʌʉɶʌαφʀɸʎ ʏωʆ ʋʌʉʂʊʆʏωʆ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ 
φωʏʀɺʉʆʏαɿ ʅʊʄɿʎ ʋάɸɿ ʉ ʃɹʌʍʉʌαʎ ʋάʆω ʏʉʐʎ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.7)
Εɿʃʊʆα ϭ.ϳ Slideshow Αʌχɿʃήʎ Σɸʄʀɷαʎ 
28 
4.4 Vertical menu 
Ⱦάʏω ʃαɿ αʌɿʍʏɸʌά αʋʊ ʏʉ slideshow βʌʀʍʃʉʐʅɸ ʏʉ Vertical menu. ȵʀʆαɿ ɹʆα menu ʋʉʐ ɸʅφαʆʀɺɸɿ 
αʆαʄʐʏɿʃά ʏɻʆ ʃάɽɸ ʃαʏɻɶʉʌʀα ʊʄωʆ ʏωʆ ʋʌʉʁʊʆʏωʆ ʅɸ ʏʉ αʆʏʀʍʏʉɿχʉ φωʏʉɶʌαφɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ɶɿα 
ʅɸɶαʄʑʏɸʌɻ ɸʐʃʉʄʀα ʏʉʐ ʋɸʄάʏɻ. Ʌαʌαʋɹʅʋɸɿ ʃαɿ αʐʏʊ ʍʏɿʎ αʆʏʀʍʏʉɿχɸʎ ʋʄɻʌʉφʉʌʀɸʎ ʃαɿ 
ʃαʏαʄʊɶʉʐʎ ʏʉʐ ʃάɽɸ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ , ʊʋωʎ ɸʀɷαʅɸ ʃαɿ ʍɸ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ φωʏʉɶʌαφʀɸʎ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.8)
Εɿʃʊʆα ϭ.8 Vertical Menu Αʌχɿʃήʎ Σɸʄʀɷαʎ 
29 
4.5 Footer
Ɉɹʄʉʎ, ʍʏʉ ʃάʏω ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅαʎ βʄɹʋʉʐʅɸ ʍʏʉɿχɸʀα ʃαɿ ʋʄɻʌʉφʉʌʀɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ 
(ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ, ʏɻʄɹφωʆʉ, φαʇ ʃαɿ email). 
4.6 Ʌɸʌɿʉχɼ ȴɿαχɸʀʌɿʍɻʎ (Administrator) 
(Βɿβʄɿʉɶʌαφʀα [3])
ȵʃʏʊʎ ʊʅωʎ αʋʊ ʏɻʆ ʍɸʄʀɷα ʋʉʐ βʄɹʋɸɿ ʉ ʋɸʄάʏɻʎ, ʐʋάʌχɸɿ ʃαɿ ʏʉ User Interface ʏʉʐ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ 
ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ ɶɿα ʆα ʅʋʉʌɸʀ ʆα ɷɿαχɸɿʌɿʍʏɸʀ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷα ʏʉʐ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.9)
Εɿʃʊʆα ϭ.9 Administrator - Login Screen 
ȵφʊʍʉʆ ʄʉɿʋʊʆ ʉ ɷɿαχɸɿʌɿʍʏɼʎ ɷώʍɸɿ ʏα ʍʏʉɿχɸʀα ʋʉʐ ʏʉʐ ɺɻʏʉʑʆʏαɿ, ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʅʋɸɿ ʍʏɻʆ 
ɷɿαχɸʀʌɿʍɻ, αʋʊ ʊʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʋʌʉʍɽɹʍɸɿ/αφαɿʌɹʍɸɿ ʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʍʏʉ Top Menu, ʆα 
ʋʌʉʍɽɹʍɸɿ/αφαɿʌɹʍɸɿ ʐʋʉʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʍʏɻʆ ʃαʏɻɶʉʌʀα ʋʌʉʂʊʆʏωʆ , ʃαɿ ʆα ʋʌʉʍɽɹʍɸɿ ɼ ʆα 
αφαɿʌɹʍɸɿ ʃɸʀʅɸʆα , φωʏʉɶʌαφʀɸʎ ʃαɿ ʃαʏαʄʊɶʉʐʎ (pdf,doc,xls,zip,rar, swf)
.  
(Εɿʃʊʆα ϭ.10)
Documents you may be interested
Documents you may be interested