pdf annotation in c# : Add links to pdf in acrobat Library application component asp.net azure .net mvc 012014x01x0913-part1656

30 
Εɿʃʊʆα ϭ.10 Κɸʆʏʌɿʃή Σɸʄʀɷα Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
Αʋʊ ʏʉ ʅɸʆʉʑ ͞Ⱦαʏɻɶʉʌʀɸʎ͟ ʃαɿ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏαʎ ͞Ʌʌʉβʉʄɼ Ⱦαʏɻɶʉʌɿώʆ͟ ɹχʉʐʅɸ ʏɻʆ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʆα 
ɷʉʑʅɸ ʃαɿ ʆα ɸʋɸʇɸʌɶαʍʏʉʑʅɸ ʏɿʎ ʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ɹχʉʐʅɸ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ ɶɿα ʏʉ Top Menu ʏɻʎ 
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅαʎ, ʃαɽώʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃαɿ ʆα αʄʄάʇʉʐʅɸ ʏɻʆ ʍɸɿʌά ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀα ɽα ɸʅφαʆʀɺʉʆʏαɿ.       
(Εɿʃʊʆα ϭ.11)
Εɿʃʊʆα ϭ.ϭϭ Πʌʉβʉʄή Καʏηɶʉʌɿώʆ Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
Add links to pdf in acrobat - insert, remove PDF links in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Free C# example code is offered for users to edit PDF document hyperlink (url), like inserting and deleting
add links to pdf file; adding hyperlinks to a pdf
Add links to pdf in acrobat - VB.NET PDF url edit library: insert, remove PDF links in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Help to Insert a Hyperlink to Specified PDF Document Page
add hyperlink to pdf online; add hyperlink to pdf
31 
Αʋʊ ʏʉ ʅɸʆʉʑ ͞Ⱦαʏɻɶʉʌʀɸʎ͟ ʃαɿ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏαʎ ͞ȵɿʍαɶωɶɼ Ⱦαʏɻɶʉʌɿώʆ͟ ɹχʉʐʅɸ ʏɻʆ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʆα 
ʋʌʉʍɽɹʍʉʐʅɸ ʆɹɸʎ ʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ɶɿα ʏʉ Top Menu ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅαʎ, ʃαɽώʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃαɿ ʆα 
ʉʌʀʍʉʐʅɸ ʏɻʆ ʍɸɿʌά ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀα ɽα ɸʅφαʆʀɺʉʆʏαɿ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.12)
Εɿʃʊʆα ϭ.ϭϮ Εɿʍαɶωɶή Καʏηɶʉʌɿώʆ Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
Αʋʊ ʏʉ ʅɸʆʉʑ ͞ɉʋʉʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ͟ ʃαɿ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏαʎ ͞Ʌʌʉβʉʄɼ ɉʋʉʃαʏɻɶʉʌɿώʆ͟ ɹχʉʐʅɸ ʏɻʆ 
ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʆα ɷʉʑʅɸ ʃαɿ ʆα ɸʋɸʇɸʌɶαʍʏʉʑʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ɹχʉʐʅɸ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ ʍʏɿʎ 
ʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʉʐ Top Menu ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅαʎ, ʃαɽώʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃαɿ ʆα αʄʄάʇʉʐʅɸ ʏɻʆ ʍɸɿʌά ʅɸ ʏɻʆ 
ʉʋʉʀα ɽα ɸʅφαʆʀɺʉʆʏαɿ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.13)
Εɿʃʊʆα ϭ.13 Πʌʉβʉʄή Υʋʉʃαʏηɶʉʌɿώʆ Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
Add, edit, delete links. Form Process. Annotate & Comment. Add, insert PDF native annotations to PDF file. Edit, update, delete PDF annotations from PDF file. Print
add link to pdf acrobat; add links to pdf acrobat
32 
Αʋʊ ʏʉ ʅɸʆʉʑ ͞ɉʋʉʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ͟ ʃαɿ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏαʎ ͞ȵɿʍαɶωɶɼ ɉʋʉʃαʏɻɶʉʌɿώʆ͟ ɹχʉʐʅɸ ʏɻʆ 
ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʆα ʋʌʉʍɽɹʍʉʐʅɸ ʆɹɸʎ ʐʋʉʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʍʏɿʎ ʃαʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʉʐ Top Menu ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ 
ʅαʎ, ʃαɽώʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃαɿ ʆα ʉʌʀʍʉʐʅɸ ʏɻʆ ʍɸɿʌά ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀα ɽα ɸʅφαʆʀɺʉʆʏαɿ. 
(Εɿʃʊʆα ϭ.14)
Εɿʃʊʆα ϭ.ϭϰ Εɿʍαɶωɶή Υʋʉʃαʏηɶʉʌɿώʆ Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
Αʋʊ ʏʉ ʅɸʆʉʑ ͞Ⱦɸʀʅɸʆα͟ ʃαɿ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏαʎ ͞Ʌʌʉβʉʄɼ Ⱦɸɿʅɹʆωʆ͟ ɹχʉʐʅɸ ʏɻʆ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʆα ɷʉʑʅɸ 
(ɸɿʃʉʆα 1.15) ʃαɿ ʆα ɸʋɸʇɸʌɶαʍʏʉʑʅɸ ʏα ʃɸʀʅɸʆα ,ʏɿʎ φωʏʉɶʌαφʀɸʎ , ʏα pdf ʃαɿ ʏα flip-book (ɸɿʃʊʆα 
1.16)  ʏωʆ ʐʋʉʃαʏɻɶʉʌɿώʆ ʏωʆ ʃαʏɻɶʉʌɿώʆ ʏʉʐ Top Menu ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅαʎ.
Εɿʃʊʆα ϭ.ϭϱ Πʌʉβʉʄή Κɸɿʅέʆωʆ Υʋʉʃαʏηɶʉʌɿώʆ Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
33 
Εɿʃʊʆα ϭ.16 Εʋɸʇɸʌɶαʍʀα Κɸɿʅέʆʉʐ Υʋʉʃαʏηɶʉʌʀαʎ  Σʐʍʏήʅαʏʉʎ Δɿαχɸʀʌɿʍηʎ 
34 
5.ɇʐʅʋɸʌάʍʅαʏα – Ȳɸʄʏɿώʍɸɿʎ 
(Βɿβʄɿʉɶʌαφʀα [7])
Ʉʍʉ ωʌαʀα ʃαɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ʃαɿ ɸʀʆαɿ ʅɿα ɿʍʏʉʍɸʄʀɷα ɷʐʍʏʐχώʎ ɷɸ φʏάʆɸɿ ώʍʏɸ ʆα ɽɸωʌɸʀʏɸ 
ɸʋɿʏʐχɻʅɹʆɻ. ɍʌɸɿάɺɸʏαɿ ʃαɿ ʏʉ SEO (Ȳɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɶɿα ʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ)ʊʋωʎ ʃαɿ φʐʍɿʃά 
ʋɸʌɿɸʄάβαʅɸ ʍʏɿʎ ʍɸʄʀɷɸʎ ʅαʎ: 
5.1
Ȳɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɶɿα ʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ (SEO & SEF) 
Ƀ ʊʌʉʎ Βɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ Ιʍʏʉʍɸʄʀɷωʆ ɶɿα ʏɿʎ Μɻχαʆɹʎ Αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ʋɸʌɿɶʌάφɸɿ ʊʄɸʎ ɸʃɸʀʆɸʎ ʏɿʎ 
ɷɿαɷɿʃαʍʀɸʎ-ɸʋɸʅβάʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆα ɶʀʆʉʐʆ ʍʏɻ ɷʉʅɼ ʃαɿ ʏʉ ʋɸʌɿɸχʊʅɸʆʉ ʅɿαʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ώʍʏɸ 
ʆα ɸʀʆαɿ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆαʏʊ ʋɿʉ φɿʄɿʃɼ ʍʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ. Ɉɸʄɿʃʊʎ ʍʏʊχʉʎ ɸʀʆαɿ ɻ ʐψɻʄɼ 
ʃαʏάʏαʇɻ ʏʉʐ ɿʍʏʉχώʌʉʐ ʃαɿ ɻ αʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿʍʃɸψɿʅʊʏɻʏαʎ ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ ʅɹʍω ʉʌɶαʆɿʃώʆ 
αʋʉʏɸʄɸʍʅάʏωʆ, ɷɻʄαɷɼ αʋʉʏɸʄɸʍʅάʏωʆ χʌɻʍʏώʆ ʏʉʐ Internet ʋʉʐ ψάχʆʉʐʆ ʍʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ 
αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ʅɸ ʏɿʎ ʄɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿά (keywords) ʋʉʐ αφʉʌʉʑʆ ʏʉ ʋɸʌɿɸχʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷαʎ.  
Έʆα αʋʊ ʏα ʍɻʅαʆʏɿʃʊʏɸʌα ʍʏʉɿχɸʀα ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆα ʍʐʅʋɸʌɿʄαʅβάʆɸʏαɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷα ώʍʏɸ ʆα 
βʉɻɽά ʍʏɻʆ ʃαʄʑʏɸʌɻ ʃαʏάʏαʇɻ ʏɻʎ ʍʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ɸʀʆαɿ ɻ ʍʐʆάφɸɿα (relevancy) ʅɸʏαʇʑ 
ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ, ʏɻʎ ʋɸʌɿɶʌαφɼʎ, ʏωʆ ʄɹʇɸωʆ ʃʄɸɿɷɿώʆ ʃαɿ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸχʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʃάɽɸ ʍɸʄʀɷαʎ.  
Ȳαʍɿʃʊ ʌʊʄʉ, ʋαʀɺɸɿ ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʃάɽɸ ʍɸʄʀɷαʎ. Ⱥα ʋʌɹʋɸɿ ʆα ʋɸʌɿʄαʅβάʆɸɿ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆαʏʊ 
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ αʋʊ ʏɿʎ ʄɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿά ʋʉʐ ɹχʉʐʆ ʃαɽʉʌɿʍʏɸʀ, αʄʄά ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʃαʄʊ ɸʀʆαɿ ʆα ʋαʌαʅɹʆɸɿ 
ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʎ αʋʊ ɷώɷɸʃα ʄɹʇɸɿʎ. Ƀɿ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ɷʀʆʉʐʆ ɿɷɿαʀʏɸʌɻ ʋʌʉʍʉχɼ ʍʏɿʎ ɸʏɿʃɹʏɸʎ h1 
ʃαɿ h2.  
Η χʌɼʍɻ ʏωʆ ʄɹʇɸωʆ-ʃʄɸɿɷɿώʆ ɸʀʆαɿ ɺωʏɿʃɼʎ ʍɻʅαʍʀαʎ ɶɿα ʏɻʆ ɸʋɿʍɼʅαʆʍɻ ɸʆʊʎ ɿʍʏʉʏʊʋʉʐ αʋʊ ʏɿʎ 
ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ. Αʆ ʍʏʉʆ ɿʍʏʊʏʉʋʉ ʋɸʌɿʄαʅβάʆʉʆʏαɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ αʋʊ ʅɿα ʍɸʄʀɷɸʎ, ʉɿ ʄɹʇɸɿʎ-
ʃʄɸɿɷɿά ʋʌɹʋɸɿ ʆα ɸʅφαʆʀɺʉʆʏαɿ ʍɸ ʊʄɸʎ. Ȳαʍɿʃʊʎ ʋαʌάɶʉʆʏαʎ, ɸʋʀʍɻʎ, ɸʀʆαɿ ʉɿ ʄɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿά ʆα 
ʍʐʅʋɸʌɿʄαʅβάʆʉʆʏαɿ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆαʏʊ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ φʉʌɹʎ ʍʏʉʆ ʃʉʌʅʊ ʏʉʐ ʃʐʌʀωʎ ʃɸɿʅɹʆʉʐ ʏɻʎ 
ʍɸʄʀɷαʎ (body text). Αʐʏʊ ʍʐʅβαʀʆɸɿ ɸʋɸɿɷɼ ʉɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ʏɿʎ "ψάχʆʉʐʆ" 
ʃαɿ ʍʏʉ ʃʐʌʀωʎ ʃɸʀʅɸʆʉ. Αʆ ɷɸ ʍʐʆαʆʏɼʍʉʐʆ ʅɿα ʄɹʇɻ-ʃʄɸɿɷʀ ʍʏʉ ʃʐʌʀωʎ ʃɸʀʅɸʆʉ, αʋʄά ʏɻʆ 
αɶʆʉʉʑʆ.  
Ʌʌɹʋɸɿ ʆα ɷʀʆɸʏαɿ ʊʅωʎ ɿɷɿαʀʏɸʌɻ ʋʌʉʍʉχɼ ʆα ʅɻʆ ɶʀʆɸʏαɿ "ʐʋɸʌβʉʄɿʃɼ ɸʋαʆάʄɻψɻ" (flood) ʏωʆ 
ʄɹʇɸωʆ-ʃʄɸɿɷɿώʆ, ʃαɽώʎ ʉɿ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʏɻ ɽɸωʌɼʍʉʐʆ αʆɸʋɿɽʑʅɻʏɻ ("keyword 
spam"). ɀʊʄɿʎ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸʏɸ ʏʉ ʃɸʀʅɸʆʉ ʍαʎ, ɸʀʆαɿ αʋαʌαʀʏɻʏʉ ʆα ɷɸʀʏɸ ʋʊʍɸʎ ʄɹʇɸɿʎ ʃʄɸɿɷɿά 
ɹχɸʏɸ ʏʉʋʉɽɸʏɼʍɸɿ ʍʏʉ άʌɽʌʉ ʍαʎ. Ɉʉ Google αʋʉɷɹχɸʏαɿ ʏɻ ʍʐχʆʊʏɻʏα ʏωʆ ʀɷɿωʆ ʄɹʇɸωʆ ʋɸʌʀʋʉʐ 
ʍʏʉ 7%.  
Ƀʌɿʍʅɹʆʉɿ αʋʊ αʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ͨʍʏɼʆʉʐʆͩ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ ʋɿʍʏɸʑʉʐʆ ʊʏɿ ɻ ʍɸʄʀɷα ɶʀʆɸʏαɿ ɸʄʃʐʍʏɿʃɼ ʅɸ ʏɿʎ 
ɸɿʃʊʆɸʎ. Αʐʏʊ ɿʍχʑɸɿ ɶɿα ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ʏɿʎ ʍɸʄʀɷαʎ, ʊχɿ ʊʅωʎ ʃαɿ ɶɿα ʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ, ʉɿ 
ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʀʆαɿ ɿʃαʆɹʎ ʆα ɸʆʏʉʋʀʍʉʐʆ ɸɿʃʊʆɸʎ. Ⱦɿ ʊʅωʎ, ʐʋάʌχʉʐʆ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ɸɿʃʊʆωʆ 
ʍʏʉ ȴɿαɷʀʃʏʐʉ. Ʌώʎ ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ɸɿʃʊʆɸʎ; Η αʋάʆʏɻʍɻ ɸʀʆαɿ ʃαɿ ʋάʄɿ ʄɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿά ɶɿα ʃαɽɸʅʀα 
αʋʊ ʏɿʎ ɸɿʃʊʆɸʎ ʋʉʐ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏαɿ ʍʏʉʆ ɿʍʏʉχώʌʉ.  
ɇʏʉ ȴɿαɷʀʃʏʐʉ ʃʐʃʄʉφʉʌʉʑʆ ʋʌʉɶʌάʅʅαʏα (ʍʐʆɼɽωʎ ɸʋʀ ʋʄɻʌωʅɼ) αʄʄά ʃαɿ ɸʏαɿʌɸʀɸʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ 
ʅɸ ʍʐʆɷʌʉʅɼ αʆαʄαʅβάʆʉʐʆ ʆα ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏɿʎ 500 ɼ 1000 "ʃʉʌʐφαʀɸʎ" ʄɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿά ʃαɿ ʆα ʏɿʎ 
αʋʉʍʏɹʄʄʉʐʆ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏαχʐɷʌʉʅɸʀʉ ʍʏʉʐʎ χʌɼʍʏɸʎ ʏʉʐʎ. ȴʀʆʉʐʆ, ɸʋʀʍɻʎ, ʃαɿ 
ʃαʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎ ɶʌαʅʅɹʎ ɶɿα ʏɻ βɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ, ʋʉʄʄɹʎ φʉʌɹʎ ɷωʌɸάʆ.  
Αʅφɿʄɸɶʊʅɸʆʉ ʍɻʅɸʀʉ, ωʍʏʊʍʉ, ʋαʌαʅɹʆʉʐʆ ʉɿ ʅɸʏα-ɸʋɿʍɻʅάʆʍɸɿʎ (META tags). ȴɸʆ ɹχɸɿ 
ɷɿαʋɿʍʏωɽɸʀ ɸʋαʃʌɿβώʎ ʋʊʍʉ ʋʌʉʍʅɸʏʌώʆʏαɿ αʋʊ ʏɿʎ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ, ωʍʏʊʍʉ ɻ ʍʑʍʏαʍɻ ʏωʆ 
35 
ɸɿɷɿʃώʆ ɸʀʆαɿ ʆα ʍʐʅʋʄɻʌώʆʉʆʏαɿ ʍωʍʏά ʏα ʋɸɷʀα ʅɸʏα-ɸʋɿʍɻʅάʆʍɸωʆ ɶɿα ʄɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿά ʃαɿ ʅɸʏα-
ʋɸʌɿɶʌαφɼ (Meta-description).  
ȳɿα ʆα ɹχʉʐʅɸ ɿʃαʆʉʋʉɿɻʏɿʃά αʋʉʏɸʄɹʍʅαʏα χʌɸɿάɺɸʏαɿ ʆα ɶʀʆɸɿ ɷɿɸʇʉɷɿʃʊʎ ɹʄɸɶχʉʎ ʏωʆ ʃʑʌɿωʆ 
αʆʏαɶωʆɿʍʏώʆ ʅαʎ αʄʄά ʃαɿ ʅɿα ɹʌɸʐʆα ʋάʆω ʍʏα keywords ʅɸ ɸʌɶαʄɸʀα ʊʋωʎ αʐʏά ʋʉʐ ɽα 
αʆαφɹʌω ʋαʌαʃάʏω. Ʉʏαʆ ɷɸʆ ɶʀʆɸɿ ʅɿα ʍʉβαʌɼ ɷʉʐʄɸɿά ʋάʆω ʍʏʉ ɽɹʅα αʐʏʊ, ʍʐχʆά ʏʉ SEO 
αʋʉʏʐɶχάʆɸɿ ʃαɿ ɸʋʀʍɻʎ ʃαʏαʄɼɶʉʐʅɸ ʆα βʌɿʍʃʊʅαʍʏɸ ʍʐʆɸχώʎ ʍɸ ɹʆα φαʑʄʉ ʃʑʃʄʉ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ 
ͨɷʉʃɿʅάɺʉʐʅɸ keywords – ɷɸʆ βʄɹʋʉʐʅɸ αʋʉʏɹʄɸʍʅαͩ.  
Ʌʌɹʋɸɿ ʆα αʆαɶʆωʌʀʍʉʐʅɸ ʋωʎ ʐʋάʌχʉʐʆ ʋʉʄʄʉʀ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿ ʋαʌάɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ɸʆɷɹχɸʏαɿ ʆα 
ʍʐʅβάʄʄʉʐʆ αʌʆɻʏɿʃά ɼ ɽɸʏɿʃά ʍʏɻ ʋʌʉʍʋάɽɸɿαʎ ʅαʎ. Αʋʊ ʏʉʐʎ ʍɻʅαʆʏɿʃʊʏɸʌʉʐʎ ɸʀʆαɿ ɻ ʏαχʑʏɻʏα 
φʊʌʏωʍɻʎ ʏɻʎ ʍɸʄʀɷαʎ. αʆ ʅɿα ʍɸʄʀɷα χʌɸɿάɺɸʏαɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ αʋʊ 8 ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏα ɶɿα ʆα 
φʉʌʏώʍɸɿ (ʐʋʊ ʃαʆʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʋάʆʏα) ʏʊʏɸ ʐʋάʌχʉʐʆ ʋʉʄʑ ʅɸɶάʄɸʎ ʋɿɽαʆʊʏɻʏɸʎ ʆα 
ɷʐʍαʌɸʍʏɻɽɸʀ ʉ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ʃαɿ ʆα ʏɻʆ ʃʄɸʀʍɸɿ. Ɍʐʍɿʃά ʐʋάʌχʉʐʆ ɸʇʀʍʉʐ ʅɸɶάʄɸʎ ʋɿɽαʆʊʏɻʏɸʎ 
αʐʏɼ ɻ ɷʐʍαʌɹʍʃɸɿα ʆα ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍʏʉʆ ʅαʐʌʉʋɿʆαʃɿʍʅʊ ʏɻʎ ʍɸʄʀɷαʎ ʍαʎ ʃαɿ ʆα ʅɻʆ ʏɻʆ 
ɸʋɿʍʃɸφɽɸʀ ʇαʆά. Ƀɿ ʅɻχαʆɹʎ αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ɷɸʆ ɸʃʏɿʅʉʑʆ ʃαɽʊʄʉʐ ʏɿʎ ͨαʌɶɹʎ ʍɸʄʀɷɸʎͩ.  
Έʆα άʄʄʉ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆα ʋʌʉʍɹʇʉʐʅɸ ɸʀʆαɿ ʊʏɿ ʉ ʃάɽɸ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆα αʍχʉʄɸʀʏαɿ ʅɸ ʏɻʆ 
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷα ʏʉʐ, ɸʀʏɸ ʅɸ ʆɹα ʋʌʉʁʊʆʏα ɼ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌα ʆɹα ɽɹʅαʏα, ɸʀʏɸ αʆ ɻ ʍɸʄʀɷα ʏʉʐ ʍʐʆɷɹɸʏɸ ʅɸ 
ʃάʋʉɿʉ αʋʊ ʏα social media ʆα ʏɻʆ ɷɿαφɻʅʀʍɸɿ ʍωʍʏά ʅɹʍα αʋʊ αʐʏά ɼ ʃαɿ άʄʄʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ. 
5.2
Ƀφɹʄɻ ʃʉɿʆωʆɿʃώʆ ɷɿʃʏʑωʆ 
ȳɸʆɿʃά : 
Η  χʌɼʍɻ  online  ʃʉɿʆωʆɿʃώʆ  ɷɿʃʏʑωʆ  ʋʌʉʍφɹʌɸɿ  ʍʏʉʐʎ  χʌɼʍʏɸʎ  ʏʉʐʎ  ʋʉʄʄά  ʉφɹʄɻ  ʃαɿ 
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅαʏα. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏωʍɻ ʏʉʐ social networking, ʏα ʉφɹʄɻ ɸʀʆαɿ ʋʌαɶʅαʏɿʃά. Ωʍʏʊʍʉ, ʅʊʆʉ 
ɸάʆ ʉɿ ʉʌɶαʆɿʍʅʉʀ ʍʃɸφʏʉʑʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃά ɶɿα ʏʉ ʋʄαʀʍɿʉ χʌɼʍɻʎ ʏωʆ social media ɽα ʃαʏαφɹʌʉʐʆ 
ʆα αʋʉʃʉʅʀʍʉʐʆ αʐʏά ʏα ʉφɹʄɻ, αʋʉʃʏώʆʏαʎ ɷɿαʌʃɹʎ αʆʏαɶωʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅα. ȵʋʉʅɹʆωʎ ʏα 
ʉφɹʄɻ ʏʉʐʎ ɸʀʆαɿ:  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɷɻʅɿʉʐʌɶʀαʎ ɷɸʍʅώʆ ʅɸ ʋʉʄʑ ʅɸɶάʄʉ αʌɿɽʅʊ αʏʊʅωʆ, ɸφʊʍʉʆ ʏʉ ɷɿαɷʀʃʏʐʉ 
ʍʐɶʃɸʆʏʌώʆɸɿ ʋʄɼɽʉʎ άʏʉʅα αʋʊ ʊʄʉ ʏʉʆ ʃʊʍʅʉ,  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɷɻʅɿʉʐʌɶʀαʎ ɷɸʍʅώʆ ʅɸ άʏʉʅα ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆα βʌʀʍʃʉʆʏαɿ ʍɸ ʅɸɶάʄɻ 
ɶɸωɶʌαφɿʃɼ αʋʊʍʏαʍɻ ʏʉ ɹʆα αʋʊ ʏʉ άʄʄʉ, ɸφʊʍʉʆ ʏʉ ȴɿαɷʀʃʏʐʉ ʃαʏαʌɶɸʀ ʏɿʎ αʋʉʍʏάʍɸɿʎ. 
Αʐʏɼ ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɷɸʆ ʐʋάʌχɸɿ ʍʏα ʍʏɸʆά ʃʉɿʆωʆɿʃά ɷʀʃʏʐα ʏʉʐ άʅɸʍʉʐ ʋʌαɶʅαʏɿʃʉʑ 
ʋɸʌɿβάʄʄʉʆʏʉʎ ʏʉʐ αʏʊʅʉʐ,  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɷɻʅɿʉʐʌɶʀαʎ ʅɸɶάʄɻʎ ʋʉɿʃɿʄʀαʎ ʃʉɿʆωʆɿʃώʆ ɷɸʍʅώʆ ɸφʊʍʉʆ ʍʏʉ ȴɿαɷʀʃʏʐʉ 
ʍʐʌʌɹʉʐʆ άʏʉʅα αʋʊ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃɹʎ χώʌɸʎ, ʃʉɿʆωʆʀɸʎ, ʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑʎ ʃαɿ ʅɸ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃɹʎ 
ʍʐʆɼɽɸɿɸʎ ʃαɿ χαʌαʃʏɻʌɿʍʏɿʃά,  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɸʋɿʄʉɶɼʎ αʆάʅɸʍα ʍɸ ʅɸɶάʄʉ ʋʄɼɽʉʎ ʃʉɿʆωʆɿʃώʆ ʉʅάɷωʆ ʃαɿ ɻ αʆαɺɼʏɻʍɻ 
ʏɻʎ ʉʅάɷαʎ ʋʉʐ ɸʃφʌάɺɸɿ ʃαɿ ωφɸʄɸʀ ʏʉ άʏʉʅʉ ʅɸ ʏʉʆ ʃαʄʑʏɸʌʉ ɷʐʆαʏʊ ʏʌʊʋʉ,  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɸʋαφɼʎ ʅɸ ʋʉʄʄʉʑʎ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑʎ,  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɷɿɸʑʌʐʆʍɻʎ ʏωʆ ɶʆώʍɸωʆ ʃαɿ ʏωʆ ʋʆɸʐʅαʏɿʃώʆ ʉʌɿɺʊʆʏωʆ ʏʉʐ αʏʊʅʉʐ,  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα αʆαɺɼʏɻʍɻʎ ʃαɿ αʆɸʑʌɸʍɻʎ ʋɸʌɿɸχʉʅɹʆʉʐ (φωʏʉɶʌαφɿώʆ, βʀʆʏɸʉ ʃʄʋ.) ʍʏʉ 
ʉʋʉʀʉ ʉɿ χʌɼʍʏɸʎ ɷɸ ɽα ʅʋʉʌʉʑʍαʆ ʆα ɹχʉʐʆ ʋʌʊʍβαʍɻ ʅɸ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ,  
36 
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα άʅɸʍɻʎ ʃαɿ αʋʊ ʋʌώʏʉ χɹʌɿ ɸʆɻʅɹʌωʍɻʎ ɶɿα ʉʏɿɷɼʋʉʏɸ ʍʐʅβαʀʆɸɿ ʍʏʉʆ 
ʃʊʍʅʉ, ɸφʊʍʉʆ ʉɿ ɸɿɷɼʍɸɿʎ ʅɸʏαɷʀɷʉʆʏαɿ ʅɸʏαʇʑ ʏωʆ χʌɻʍʏώʆ ʏʉʐ ȴɿαɷɿʃʏʑʉʐ αʋʊ ʏɻ ʅɿα 
άʃʌɻ ʏɻʎ ɶɻʎ ʍʏɻʆ άʄʄɻ, ʍɸ ɸʄάχɿʍʏʉ χʌʊʆʉ, ʃαɿ  
ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ɸʑʃʉʄɻʎ ʋʌʊʍβαʍɻʎ ʍɸ ψʐχαɶωɶɿʃʊ ʋɸʌɿɸχʊʅɸʆʉ, αʋʊ ʏʉ ʍʋʀʏɿ, ʅɹʍω ʋ.χ. 
ʏɻʎ ʋαʌαʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ βʀʆʏɸʉ ʃʄɿʋ ʃαɿ ʅɹʍω ʏɻʎ ɸʆαʍχʊʄɻʍɻʎ ʅɸ ɸφαʌʅʉɶɹʎ ψʐχαɶωɶɿʃʉʑ 
χαʌαʃʏɼʌα ʊʋωʎ ʏα ʋαɿχʆʀɷɿα.  
5.2.1
ɇʏɿʎ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ 
Η χʌɼʍɻ ʏωʆ ɸʌɶαʄɸʀωʆ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ, ʊʋωʎ ʏʉ Facebook ʃαɿ ʏʉ Twitter, ωʎ ʋʄαʏφʊʌʅωʆ 
ʍʐʆɸʌɶαʍʀαʎ ʍʐʆɷɹɸɿ ʏɿʎ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʃʊʍʅʉ ʅɸ ɷɸʃάɷɸʎ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ. 
Ɉα ɸʆ ʄʊɶω ɸʌɶαʄɸʀα φɹʌʆʉʐʆ ʏɻʆ ʏɸχʆʉʄʉɶʀα ʍɸ ɸʋαφɼ ʅɸ ʏɿʎ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ, ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏʉʐʎ 
αʆɽʌώʋʉʐʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʄɻʌʉφʉʌʀɸʎ, ʃαɽɿɸʌώʆʉʐʆ ʋɿɽαʆʉʑʎ ʆɹʉʐʎ ɷʌʊʅʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ αɶʉʌά ʃαɿ 
βɸʄʏɿώʆʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀα ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɸʄάʏɸʎ ʃαɿ ʏɻ ɷɿάɷʉʍɻ ʏʉʐ ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ ʍɼʅαʏʉʎ. Ɉα 
ʋαʌαʋάʆω ɸʐʌɼʅαʏα ʃαʏαɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʊʏɿ ʉ ʃʊʍʅʉʎ ʏωʆ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸωʆ βʌʀʍʃɸʏαɿ ʍʏα ʋʌʊωʌα 
ʍʏάɷɿα ʏɻʎ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʎ αʐʏώʆ ʏωʆ ɸʌɶαʄɸʀωʆ ʃαɽώʎ ʃαɿ ʍʏɻ ɷɿαɷɿʃαʍʀα ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʎ ʍɻʅαʆʏɿʃώʆ 
ʋʌʉʃʄɼʍɸωʆ - ʊʋωʎ ɸʀʆαɿ ɻ αʆάɶʃɻ ɶɿα ɷɿαχɸʀʌɿʍɻ ʏωʆ ɸʌɶαʄɸʀωʆ αʐʏώʆ ʃαɿ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉχɼ ʏʉʐ ȻɈ, 
ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆα ɸʋɻʌɸάʍʉʐʆ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌωʍɻ ʃαɿ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʏωʆ ʆɹωʆ ʋʄαʏφʊʌʅωʆ ʃαɿ 
ʏɸχʆʉʄʉɶɿώʆ. 
Ʉʍʉ αφʉʌά ʍʏɻʆ ɸʋɿχɸɿʌɻʅαʏɿʃɼ ʍʏʌαʏɻɶɿʃɼ, ʏα social media χʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏαɿ ωʎ ʅɹʍα 
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀαʎ ɸʏαɿʌɿʃɼʎ ɸɿʃʊʆαʎ, ɸʆɻʅɹʌωʍɻʎ, ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ ʃαɿ αʆάʋʏʐʇɻʎ ʍχɹʍɸωʆ ʅɸ ʏʉʐʎ 
ʋɸʄάʏɸʎ ʃαɿ ɹχʉʐʆ αʋʀʍʏɸʐʏɻ ɷʐʆαʅɿʃɼ.  
Ƀɿ ɸʏαɿʌɸʀɸʎ ʋʉʐ χʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʍωʍʏά ʏα social networks ʅʋʉʌʉʑʆ ʆα ͨχʏʀʍʉʐʆͩ ʏɻʆ ɸɿʃʊʆα ʏʉʐʎ, 
ʆα αʆαʋʏʑʇʉʐʆ ʏɿʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʍχɹʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʃαɽώʎ ʃαɿ ʆα ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍʉʐʆ ʃαɿ ɼ ʆα ɸʋɻʌɸάʍʉʐʆ 
ɽɸʏɿʃά ʏɿʎ ʍʐɺɻʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɶʀʆʉʆʏαɿ ɶʑʌω αʋʊ ʏʉ brand ʏʉʐʎ ͨɸʃʏʉʇɸʑʉʆʏαʎͩ ʏɻʆ αʆαɶʆωʍɿʅʊʏɻʏα 
ʃαɿ αʇɿʉʋɿʍʏʀα ʏʉʐʎ.  
Ƀɿ ɸφαʌʅʉɶɹʎ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ɹʆα ʍɻʅαʆʏɿʃʊ αʌɿɽʅʊ ɸʐʃαɿʌɿώʆ ʃαɿ 
ʋʌʉʃʄɼʍɸωʆ ʍʏʉʆ ɸʋɿχɸɿʌɻʍɿαʃʊ ʃʊʍʅʉ. Ɉα ʏɸʄɸʐʏαʀα χʌʊʆɿα, ʋαʌαʏɻʌɸʀʏαɿ ʅɿα ɹʃʌɻʇɻ 
ʏɸχʆʉʄʉɶɿʃώʆ ɸφαʌʅʉɶώʆ ʋʉʐ βαʍʀɺʉʆʏαɿ ʍʏɻ ʄʉɶɿʃɼ ʏɻʎ Ⱦʉɿʆωʆɿʃɼʎ ȴɿʃʏʑωʍɻʎ ʍʏα ʋʄαʀʍɿα ʏʉʐ 
Ʌαɶʃʊʍʅɿʉʐ Ȼʍʏʉʑ, ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐ ɷɸ ʅʋʉʌɸʀ ʋαʌά ʆα ɸʋɻʌɸάɺɸɿ ʏɻʆ ɸʋɿχɸɿʌɻʅαʏɿʃɼ ɷʌαʍʏɻʌɿʊʏɻʏα 
ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʊ ʏɻʎ. Ƀɿ ʆɹɸʎ ʏɸχʆʉʄʉɶʀɸʎ, ʊʋωʎ ʏα ɿʍʏʉʄʊɶɿα (blogs), ʏα wikis, ɻ ʃʉɿʆωʆɿʃɼ ʍɼʅαʆʍɻ 
(tagging), ʉɿ ɿʍʏʉχώʌʉɿ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ, ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ɸʐʃαɿʌʀɸʎ ɶɿα ʆɹʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ 
ɸʆɷʉɸʏαɿʌɿʃɼʎ ʍʐʆɸʌɶαʍʀαʎ ʃαɿ ɷɿαχɸʀʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ɶʆώʍɻʎ, αʄʄάɺʉʐʆ ʏʉ ʏʉʋʀʉ ʍʏɻʆ ʋαʌʉχɼ 
ʐʋɻʌɸʍɿώʆ αʄʄά ʃαɿ ʍʏɿʎ ɷɿɸʋɿχɸɿʌɻʍɿαʃɹʎ αʆʏαʄʄαɶɹʎ, ɸʆώ ʋαʌάʄʄɻʄα αʆαɷɿαʅʉʌφώʆʉʐʆ ʏɿʎ 
ʐʋάʌχʉʐʍɸʎ ɸʋɿχɸɿʌɻʍɿαʃɹʎ ɸφαʌʅʉɶɹʎ.  
Ɉα ʃʑʌɿα ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅαʏα ʋʉʐ ʋʌʉʍφɹʌʉʐʆ ʉɿ ɸφαʌʅʉɶɹʎ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ʍɸ ʅɿα ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ 
ɸʀʆαɿ ʋʉɿʃʀʄα. Αʆαʄʐʏɿʃʊʏɸʌα, ʃʑʌɿʉ ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅα ɸʀʆαɿ ɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʋʉʐ ʋʌʉʍφɹʌɸʏαɿ ʍʏɻʆ 
ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ ʆα αʋɸʐɽʐʆɽɸʀ ʍɸ αɶʉʌά ʏɸʌάʍʏɿʉʐ ʅɸɶɹɽʉʐʎ, χωʌʀʎ ɶɸωɶʌαφɿʃʉʑʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ. 
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɻ ʏʅɻʅαʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ αɶʉʌάʎ ʅɸ βάʍɻ ɷɿάφʉʌα ʃʌɿʏɼʌɿα ʊʋωʎ ɶɸωɶʌαφɿʃά, ʃʉɿʆωʆɿʃά, 
ɷɻʅʉɶʌαφɿʃά, ɸɽʆɿʃά, ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃά ɶʀʆɸʏαɿ ʋʉʄʑ ʋɿʉ ɸʑʃʉʄα, ɸʆώ ɻ ͨʋʄɻʌʉφʉʌʀαͩ ʅɸʏαφɹʌɸʏαɿ 
ɸʑʃʉʄα ʃαɿ ʅɸ ɶʌɼɶʉʌʉʐʎ ʌʐɽʅʉʑʎ.  
Ƀɿ ɸφαʌʅʉɶɹʎ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ɷʀʆʉʐʆ ʏɻ ɷʐʆαʏʊʏɻʏα ʍɸ ʅɿα ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ ʆα ʋʌʉʍφɹʌɸɿ 
ʍʐʆɸχώʎ ʃʀʆɻʏʌα ʍʏʉʐʎ ʃαʏαʆαʄωʏɹʎ, ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐ αʐʇάʆɸɿ ʏɻʆ ʋɿʍʏʊʏɻʏα ʍʏα ʋʌʉʁʊʆʏα ʃαɿ 
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ. Ȳαʍɿʃʊ ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅα ɸʀʆαɿ ʃαɿ ɻ ʍʐʆɸχɼʎ ʃαɿ ɸʑʃʉʄɼ αʆαʏʌʉφʉɷʊʏɻʍɻ ʍχɸʏɿʃά ʅɸ 
37 
ʏɻ ʍʐʅʋɸʌɿφʉʌά ʃαɿ ʏʉʆ βαɽʅʊ ɿʃαʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏωʆ ʃαʏαʆαʄωʏώʆ, ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆɸɿ ʏɻʆ 
ɹʌɸʐʆα ʃαɿ ʍʐʅβάʄʄɸɿ ʍʏɻʆ αʆάʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ.  
ȵʋʀʍɻʎ, ʏα ɷʀʃʏʐα ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ʃάʆʉʐʆ ɸφɿʃʏɼ ʏɻʆ ʋαʌʉʐʍʀαʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ 24 ώʌɸʎ 
ʏʉʐ ɸɿʃʉʍɿʏɸʏʌάωʌʉʐ ʊʄʉ ʏʉʆ χʌʊʆʉ, ʅɸɿώʆʉʐʆ ʏʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ, ɸʆώ ʏɹʄʉʎ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆɸʏαɿ ɻ 
ɸʑʌɸʍɻ ʆɹʉʐ ʋʌʉʍωʋɿʃʉʑ.  
ɉʋάʌχʉʐʆ ʋʉʄʄɹʎ ʅɸɶάʄɸʎ ɸʏαɿʌʀɸʎ ʋʉʐ αʐʏɼ ʏɻ ʍʏɿɶʅɼ αʋʉʄαʅβάʆʉʐʆ ʃαɿ ɸʃʅɸʏαʄʄɸʑʉʆʏαɿ ʏα 
ʉφɹʄɻ ʏʉʐ social media marketing. ɍαʌαʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ ɸʀʆαɿ ʏʉ ʋαʌάɷɸɿɶʅα ʏɻʎ Coca-Cola, ʋʉʐ 
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɸ ʏʉ ʃʉɿʆʊ ʏɻʎ ʅɹʍα αʋʊ ʏα ʃʉɿʆωʆɿʃά ɷʀʃʏʐα, ʏʉ photo ʃαɿ video sharing. 
ȵʀʆαɿ ʍɻʅαʆʏɿʃʊ ʆα ʍɻʅɸɿωɽɸʀ ʏʉ 88% ʏωʆ ɸʏαɿʌɿώʆ ʅɹχʌɿ ʏʉ 2013 ɽα χʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ɸʌɶαʄɸʀα 
ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ʍʏʉ ʅάʌʃɸʏɿʆɶʃ, ɸʆώ ʋʉʄʄɹʎ αʋʊ αʐʏɹʎ χʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏα ʃʉɿʆωʆɿʃά ʅɹʍα 
αʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃά ωʎ ʅάʌʃɸʏɿʆɶʃ ɸʌɶαʄɸʀα.  
ȵʋʀʍɻʎ, ɻ χʌɼʍɻ ʏωʆ ɸʌɶαʄɸʀωʆ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ, ʊʋωʎ ʏʉ Facebook ʃαɿ ʏʉ Twitter, ωʎ 
ʋʄαʏφʊʌʅωʆ ʍʐʆɸʌɶαʍʀαʎ ʍʐʆɷɹɸɿ ʏɿʎ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʃʊʍʅʉ ʅɸ ɷɸʃάɷɸʎ 
ɷɿαφʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ. Ɉα ɸʆ ʄʊɶω ɸʌɶαʄɸʀα φɹʌʆʉʐʆ ʏɻʆ ʏɸχʆʉʄʉɶʀα ʍɸ ɸʋαφɼ ʅɸ ʏɿʎ 
ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ, ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏʉʐʎ αʆɽʌώʋʉʐʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʄɻʌʉφʉʌʀɸʎ, ʃαɽɿɸʌώʆʉʐʆ ʋɿɽαʆʉʑʎ ʆɹʉʐʎ 
ɷʌʊʅʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ αɶʉʌά ʃαɿ βɸʄʏɿώʆʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀα ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɸʄάʏɸʎ ʃαɿ ʏɻ ɷɿάɷʉʍɻ ʏʉʐ 
ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ ʍɼʅαʏʉʎ. Ɉα ʋαʌαʋάʆω ɸʐʌɼʅαʏα ʃαʏαɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʊʏɿ ʉ ʃʊʍʅʉʎ ʏωʆ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸωʆ 
βʌʀʍʃɸʏαɿ ʍʏα ʋʌʊωʌα ʍʏάɷɿα ʏɻʎ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʎ αʐʏώʆ ʏωʆ ɸʌɶαʄɸʀωʆ ʃαɽώʎ ʃαɿ ʍʏɻ ɷɿαɷɿʃαʍʀα 
ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʎ ʍɻʅαʆʏɿʃώʆ ʋʌʉʃʄɼʍɸωʆ - ʊʋωʎ ɸʀʆαɿ ɻ αʆάɶʃɻ ɶɿα ɷɿαχɸʀʌɿʍɻ ʏωʆ ɸʌɶαʄɸʀωʆ αʐʏώʆ 
ʃαɿ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉχɼ ʏʉʐ ȻɈ, ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆα ɸʋɻʌɸάʍʉʐʆ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌωʍɻ ʃαɿ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʏωʆ ʆɹωʆ 
ʋʄαʏφʊʌʅωʆ ʃαɿ ʏɸχʆʉʄʉɶɿώʆ. 
5.2.2
ɀɸɿʉʆɸʃʏɼʅαʏα ʃʉɿʆωʆɿʃώʆ ɷɿʃʏʑωʆ ɶɿα ʏɻʆ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ.  
Ƀ ɷɿαʌʃɼʎ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ʋʉʐ ʃʌʑβɸɿ ɻ χʌɼʍɻ ʏωʆ social networking sites ɸʀʆαɿ ʉɿ ɸʇωʏɸʌɿʃɹʎ ͨɸɿʍβʉʄɹʎͩ 
ʍʏα ɸʏαɿʌɿʃά ȻɈ ɷʀʃʏʐα. Ɉɹʏʉɿɸʎ ɸʋɿɽɹʍɸɿʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʉɷɻɶɼʍʉʐʆ ʍɸ αʋώʄɸɿα αʋʊʌʌɻʏωʆ 
ʋʄɻʌʉφʉʌɿώʆ ʃαɿ ʆα ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍʉʐʆ ʋʌʉβʄɼʅαʏα ʍʏα ʍʐʍʏɼʅαʏα ʋʄɻʌʉφʉʌɿʃɼʎ ʏɻʎ ɸʏαɿʌɸʀαʎ. 
Ωʍʏʊʍʉ, ɷɸʆ ɶʆωʌʀɺʉʐʅɸ ʅɸ ʍαφɼʆɸɿα ʋʊʍʉ ʍʐχʆά ɸʐɽʑʆɸʏαɿ ɻ χʌɼʍɻ ʅɹʍωʆ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ 
ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ɶɿα ʏɹʏʉɿɸʎ ɸʋɿɽɹʍɸɿʎ ʃαɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɺɻʅɿάʎ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʋʌʉʃʄɻɽɸʀ. Ɉα ɸʏαɿʌɿʃά 
ʍʐʍʏɼʅαʏα αʍφάʄɸɿαʎ ɷɿʃʏʑωʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʍʀɶʉʐʌα ʆα ʍʐʅβάʄʉʐʆ ʍʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɹʏʉɿωʆ 
ʃɿʆɷʑʆωʆ, ʅɹʍω ʏɻʎ φʌαɶɼʎ ʋʌʊʍβαʍɻʎ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆα sites. Ⱦαɿ ʋάʄɿ ʊʅωʎ, ʅɸɶάʄʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ 
ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʉφɸʀʄɸʏαɿ ʍʏɻ ʅɻ αʍφαʄɼ χʌɼʍɻ ʏʉʐ internet αʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶαɺʉʅɹʆʉʐʎ. ɀʊʆʉ αʄʄάɺʉʆʏαʎ 
αʐʏɹʎ ʏɿʎ ʍʐʅʋɸʌɿφʉʌɹʎ ɽα ʅʋʉʌɹʍʉʐʆ ʉɿ ɸʏαɿʌɸʀɸʎ ʆα ʃάʆʉʐʆ ɹʆα ʍɻʅαʆʏɿʃʊ βɼʅα ʋʌʉʎ ʏɻʆ 
ɸʆʀʍχʐʍɻ ʏɻʎ αʍφάʄɸɿαʎ.  
ȵʀʆαɿ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ɻ ʃʉɿʆωʆɿʃɼ ɷɿʃʏʑωʍɻ ɸɶɸʀʌɸɿ ɺɻʏɼʅαʏα ʃαɿ αʆɻʍʐχʀɸʎ ʊʍʉʆ αφʉʌά ʏɿʎ 
ɸʋɿʋʏώʍɸɿʎ ʏɻʎ ʍʏɻʆ ʋαʌαɶωɶɿʃʊʏɻʏα, ʏɻ φɼʅɻ ʃαɿ ʏɻʆ αʍφάʄɸɿα ʏωʆ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸωʆ. Ωʍʏʊʍʉ, αʐʏʊ 
ɷɸʆ ʍɻʅαʀʆɸɿ ʊʏɿ ʉɿ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ ɷɸʆ ɽα ʋʌɹʋɸɿ ʆα αʆαʋʏʑʇʉʐʆ ʃαɿ ʆα ɸφαʌʅʊʍʉʐʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ 
ʃαʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎ ɶʌαʅʅɹʎ ʍχɸʏɿʃά ʅɸ ʏɻ χʌɼʍɻ ʃαɿ ʏɻʆ ʃαʏάχʌɻʍɻ ʏɻʎ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ. ɀɸ ʏɻ 
ɷɿαφʉʌά ʊʏɿ αʐʏɹʎ ʉɿ ʃαʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎ ɶʌαʅʅɹʎ ɷɸʆ ɽα ʋʌɹʋɸɿ ʆα ɷʀʆʉʐʆ ɹʅφαʍɻ ʍʏʉʆ ɹʄɸɶχʉ ʏɻʎ 
ʍʐʅʋɸʌɿφʉʌάʎ ʏωʆ ɸʌɶαɺʉʅɹʆωʆ ʊʍʉʆ αφʉʌά ʏɻʆ ʃʉɿʆωʆɿʃɼ ɷɿʃʏʑωʍɻ, αʄʄά ʍʏʉʆ 
ʋʌʉʍαʆαʏʉʄɿʍʅʊ ʏɻʎ χʌɼʍɻʎ ʋʌʉʎ ɽɸʏɿʃɹʎ, ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɹʎ ʃαʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ, ʐʋɹʌ ʏωʆ ʉʌɶαʆɿʍʅώʆ ʃαɿ 
ʏωʆ ɸʌɶαɺʉʅɹʆωʆ. Ɉʌʊʋʉʎ ʆα ɶʐʌʀʍʉʐʅɸ ʍʏɻʆ ʋʌʉ social media ɸʋʉχɼ ɷɸʆ ʐʋάʌχɸɿ. ɀʋʉʌʉʑʅɸ 
ʊʅωʎ ʆα αʆαɷɸʀʇʉʐʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻ αʇʀα ʏʉʐʎ ɶɿα ʏʉʐʎ ʉʌɶαʆɿʍʅʉʑʎ ʃαɿ ʆα ʋʌʉωɽɼʍʉʐʅɸ ʏɻʆ 
αʋʉʏɸʄɸʍʅαʏɿʃɼ ʏʉʐʎ χʌɼʍɻ.  
Ɉα ʃʐʌɿʊʏɸʌα ʅɸɿʉʆɸʃʏɼʅαʏα ʏωʆ ɸφαʌʅʉɶώʆ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ɸʀʆαɿ:  
38 
1. ʃʊʍʏʉʎ χʌʊʆʉʐ ʋʉʐ ʍʐʆɸʋάɶɸʏαɿ ɻ ɷɿαɷɿʃαʍʀα ɸʆɻʅɹʌωʍɻʎ ʏωʆ ʋɸʄαʏώʆ, ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀα ʃαɿ 
ɸʋɸʇɸʌɶαʍʀα ʋʄɻʌʉφʉʌɿώʆ,  
2. ʅɻ αʋʉɷʉχɼ ʏɻʎ ʆɹαʎ ɸφαʌʅʉɶɼʎ αʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍωʋɿʃʊ ʏɻʎ ɸʏαɿʌɸʀαʎ ʄʊɶω ɹʄʄɸɿψɻ ɶʆώʍɸωʆ ʃαɿ 
ɷɸʇɿʉʏɼʏωʆ,  
3. ʅɻ αʍφαʄɹʎ ʋɸʌɿβάʄʄʉʆ ʃαʏά ʏɻʆ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʋʄɻʌʉφʉʌɿώʆ ʍʏʉ ȴɿαɷʀʃʏʐʉ, ʃαɿ  
4. ɸʄɸʑɽɸʌɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʃʌɿʏɿʃώʆ αʋʊ ʋɸʄάʏɸʎ ʃαɿ αʆʏαɶωʆɿʍʏɹʎ.  
Ɉɹʄʉʎ, ɻ χʌɼʍɻ ʏωʆ ʃʉɿʆωʆɿʃώʆ ɷɿʃʏʑωʆ ʍɸ ώʌα ɸʌɶαʍʀαʎ ɸʋɻʌɸάɺɸɿ ʏɻʆ αʋʊɷʉʍɻ ʏωʆ ʐʋαʄʄɼʄωʆ. 
ɀάʄɿʍʏα, ʏʉ φαɿʆʊʅɸʆʉ αʐʏʊ ʉɷɻɶɸʀ ʊχɿ ʅʊʆʉ ʍɸ αʆʏɿʋαʌαɶωɶɿʃʊʏɻʏα, αʄʄά ʃαɿ ʍɸ ʅɸɶάʄɻ 
χʌɻʅαʏɿʃɼ ɺɻʅʀα. ȵʋʀʍɻʎ ɹʆα ʅɸɶάʄʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʅʋαʀʆɸɿ ʍʏʉʆ ʄʉɶαʌɿαʍʅʊ ʏʉʐ ɹʍʏω ʃαɿ ɶɿα ʄʀɶʉ, αʆ 
ʃαɿ ɸʄάχɿʍʏʉɿ ʋαʌαɷɹχʉʆʏαɿ ʊʏɿ αʐʏʊ ɸʋɻʌɸάɺɸɿ ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏα ʏɻʎ ɸʌɶαʍʀαʎ ʏʉʐʎ. ȴʑʉ ʍʏʉʐʎ ʏʌɸɿʎ 
ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ ʊʏɿ ɷɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆα ɷɿαʃʉʋɸʀ ɻ ɸʋαφɼ ʅɸ ʏα ʃʉɿʆωʆɿʃά ɷʀʃʏʐα ɸʆ ώʌα ɸʌɶαʍʀαʎ, ɸʆώ ʉɿ 
ʐʋʊʄʉɿʋʉɿ ʏʉ ɽɸωʌʉʑʆ αʆαɶʃαʀʉ. 
5.2.3
ȵʐʃαɿʌʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍφɹʌʉʐʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏα ʃʉɿʆωʆɿʃά ɷʀʃʏʐα  
1. Έʆα χʌɼʍɿʅʉ ʅɹʍʉ ɶɿα ʋʌʉβʉʄɼ, ʋʌʉώɽɻʍɻ ʋʌʉʁʊʆʏωʆ online ʃαɿ ʋʌʉʍɹʄʃʐʍɻ ʆɹωʆ ʋɸʄαʏώʆ-
ʍʐʆɸʌɶαʏώʆ:  
ɀʋʉʌɸʀ ʆα ʋʌʉωɽɼʍɸɿ ʋʌʉʁʊʆʏα ɻ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɸ ɸʋɿʄɸʃʏɿʃɼ ɷɿαφɼʅɿʍɻ ʃαɿ viral marketing
,  
ȴʐʆαʏʊʏɻʏα αʆαʏʌʉφʉɷʊʏɻʍɻʎ ʃαɿ αʄʄɻʄʉɸʋʀɷʌαʍɻʎ ɶɿα ʏα ʋʌʉʁʊʆʏα ɻ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸɿɷɿʃά 
ɷɸ ʅɹʍω άʄʄωʆ ʍʐʆɷɹʍʅωʆ ɻ ɷɿʃʏʐαʃώʆ ʏʊʋωʆ, ʃαɿ  
Αʆαʃαʄʑʋʏɸɿ ʆɹʉʐʎ ʍʐʆɸʌɶάʏɸʎ, ʆɹα ʍʏʌαʏɻɶɿʃɼ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ, ɷɿαʌʃɼʎ ɸʆɻʅɹʌωʍɻ.  
2. ɀʀα ɸʐʃαɿʌʀα ʆα ɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽɸʀ ɹʆα ɸʍωʏɸʌɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ɶɿα ʏɻʆ ɸʃʅɸʏάʄʄɸʐʍɻ ʋʄɻʌʉφʉʌɿώʆ ʃαɿ 
ɶʆώʍɻʎ:  
ȴɿαχɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐ ɶʆωʍʏɿʃʉʑ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ ʏɻʎ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻʎ,  
Αʋʉʏɸʄɸʍʅαʏɿʃʊʎ ʏʌʊʋʉʎ ͨɸʇʊʌʐʇɻʎͩ ɸʍωʏɸʌɿʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʉɶʆωʅʉʍʑʆɻʎ,  
ɀɸʀωʍɻ ʏʉʐ χʌʊʆʉʐ αʋʉʍʏʉʄɼʎ αʄʄɻʄʉɶʌαφʀαʎ ʃαɿ ɸʍωʏɸʌɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃά 
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅαʏα,  
ȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉχɼʎ ʐʋαʄʄɼʄωʆ, ʆɹωʆ ʍʏɸʄɸχώʆ, ʍʐʆʏαʇɿʉʑχωʆ, ʃαɿ άʄʄωʆ 
ʍʐʆɸʌɶαʏώʆ  
3. Αʆαɶʆωʍɿʅʊʏɻʏα ʃαɿ status,  
4. Αʆʉɿχʏɼ ɸʋαφɼ ʅɸ ʏʉ ʃʉɿʆʊ, ʃαɿ  
5. Αʆʏαɶωʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏα.  
5.2.4
Social Media ʃαɿ ɀάʌʃɸʏɿʆɶʃ  
H ɸʀʍʉɷʉʎ ʏωʆ social media ʍʏɻʆ ʃαɽɻʅɸʌɿʆɼ ʃαɿ ɸʋαɶɶɸʄʅαʏɿʃɼ ʋʌαɶʅαʏɿʃʊʏɻʏα, ʋʌʉʍφɹʌɸɿ 
ʆɹʉʐʎ, ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʍʐʍʏɻʅαʏʉʋʉʀɻʍɻʎ αʐʏɼʎ ʏɻʎ ʋʌʉʍʋάɽɸɿαʎ. Tα social sites ɹχʉʐʆ 
ɼɷɻ ɸʇɸʄɿχɽɸʀ ʍɸ ʏʊʋʉʐʎ ɷɿαʍʑʆɷɸʍɻʎ ͨʃʉɿʆʉʏɼʏωʆ ʃʉɿʆʉʑ ɸʆɷɿαφɹʌʉʆʏʉʎͩ.  
ɇʏʉʆ ʃʊʍʅʉ ʏωʆ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸωʆ, ʋʄɹʉʆ ʋʌωʏαʌχɿʃʊʎ ʍʏʊχʉʎ ɷɸʆ ɸʀʆαɿ ɻ ʋώʄɻʍɻ ɸʆʊʎ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ αʄʄά 
ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀα ʅɻχαʆɿʍʅώʆ ʍʐʆɸχʉʑʎ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ɸʏαɿʌɿʃʉʑʎ ʋɸʄάʏɸʎ ʃαɿ ʏʉ χʏʀʍɿʅʉ 
39 
ʍχɹʍɸωʆ ɸʅʋɿʍʏʉʍʑʆɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃαʏαʆαʄωʏɹʎ. Ɉʉ Social Media Marketing αʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻ ʋɿʉ ʍʑɶχʌʉʆɼ 
ɸʋɿʄʉɶɼ ʏωʆ ɷʐʆαʅɿʃά αʆαʋʏʐʍʍʊʅɸʆωʆ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸωʆ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ αʆάʋʏʐʇɻ 
αʄʄɻʄɸʋɿɷʌαʍʏɿʃώʆ ʏʌʊʋωʆ ʍʐʆɸχʉʑʎ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ ʅɸ ʏʉ ʃαʏαʆαʄωʏɿʃʊ ʃʉɿʆʊ ʏʉʐʎ. 
Ɉʉ Social Media Marketing ɸʀʆαɿ ʅʀα ʅɹɽʉɷʉʎ ʋʌʉώɽɻʍɻʎ ʋʌʉʁʊʆʏωʆ ʋʄɼʌωʎ ʋʌʉʍαʆαʏʉʄɿʍʅɹʆɻ 
ʍʏʉ ɷɿαɷʀʃʏʐʉ. Ȳαʍɿʃʊʎ ʍʏʊχʉʎ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀαʎ ɸʀʆαɿ ʆα αʇɿʉʋʉɿɼʍɸɿ ʊʄα ʏα ʆɹα ʅɹʍα 
ʏʉʐ ɷɿαɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿα ʆα ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ɼ ʆα αʐʇɼʍɸɿ ʏʉ brand name ʏʉʐ ʋɸʄάʏɻ. Ɉα 
ʏɸʄɸʐʏαʀα χʌʊʆɿα ʏʉ social media marketing ɹχɸɿ αʆαɷɸɿχɽɸʀ ʍɸ βαʍɿʃʊ ʅɹʍʉ ʋʌʉώɽɻʍɻʎ ɶɿα 
ʋʉʄʄɹʎ ɸʏαɿʌʀɸʎ, ʃʐʌʀωʎ ʄʊɶω ʏωʆ αʋʉʏɸʄɸʍʅάʏωʆ ʋʉʐ ɸʋɿφɹʌɸɿ. Αʐʏʊ ɶɿαʏʀ ʃαɽɻʅɸʌɿʆά 
ʋʌʉʍʏʀɽɸʆʏαɿ ʆɹʉɿ χʌɼʍʏɸʎ ʍɸ αʐʏʊ, ʅɸ ʆɹɸʎ ɿɷɹɸʎ, ʆɹɸʎ ʏάʍɸɿʎ ʃαɿ ʆɹɸʎ αʆάɶʃɸʎ. Ƀɿ χʌɼʍʏɸʎ αʐʏʉʀ 
ɸʋɻʌɸάɺʉʆʏαɿ ʃαɿ ɸʋɻʌɸάɺʉʐʆ ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌά ʏʉʐʎ άʄʄʉʐʎ ʃαɿ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʏɻ βʉɼɽɸɿα ʏɻʎ 
ʏɸχʆʉʄʉɶʀαʎ ʅɸɶάʄɸʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ αʄʄɻʄɸʋʀɷʌαʍɻʎ ʅɸ ʍʐʆɸɿɷɻʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʃαʏαʆαʄωʏɿʃɼ 
ʍʐʅʋɸʌɿφʉʌά ʃαɿ ʅɸɶάʄɻ αɶʉʌαʍʏɿʃɼ ɷʑʆαʅɻ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆα ɸʋɻʌɸάʍʉʐʆ ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌά ʏʉʐʎ 
ʅɿα ʉʄʊʃʄɻʌɻ αɶʉʌά ɼ βɿʉʅɻχαʆʀα.  
Ɉʉ Social Media Marketing βαʍʀɺɸʏαɿ ʍʏʉ ʍʐʆɷʐαʍʅʊ ʋʉʄʄώʆ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃώʆ ʏάʍɸωʆ, ʋʉʐ 
ʋʌʉɹʌχʉʆʏαɿ αʋʊ ʏɻʆ ɸʇάʋʄωʍɻ ʏʉʐ Internet ʃαɿ ʏωʆ Social Media:  
Άʅɸʍɻ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀα αʆάʅɸʍα ʍɸ ɸʏαɿʌʀɸʎ ʃαɿ ʋɸʄάʏɸʎ, χωʌʀʎ ɸʆɷɿάʅɸʍʉʐʎ,  
Άʅɸʍɻ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀα, χωʌʀʎ ɸʅʋʊɷɿα, αʆάʅɸʍα ʍɸ ʋɸʄάʏɸʎ ʅɿα ɸʏαɿʌʀαʎ ɼ ɷɿαφʉʌɸʏɿʃώʆ 
ɸʏαɿʌɿώʆ ʃαɿ αɶʉʌώʆ,  
ȵʆʀʍχʐʍɻ ʏɻʎ φωʆɼʎ ʏʉʐ ʋɸʄάʏɻ, ʅɹʍα αʋʊ ʏα Social Media,  
Αʋɸʌɿʊʌɿʍʏα ʃαʆάʄɿα αʅφʀɷʌʉʅɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ ʅɹʍα ʍʏɿʎ αɶʉʌɹʎ,  
ȵʆɸʌɶɻʏɿʃʊ ʃαʏαʆαʄωʏɿʃʊ ʃʉɿʆʊ, ʃαɿ  
Ʌαɶʃʉʍʅɿʉʋʉʀɻʍɻ αɶʉʌάʎ.  
Ɉα Social Media ɷʀʆʉʐʆ ʏɻʆ ɸʐʃαɿʌʀα ʆα ɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽʉʑʆ ʃαʆάʄɿα ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ, ʊʋʉʐ ʏʉʆ ʃʑʌɿʉ 
ʄʊɶʉ ʏʉʆ ɹχɸɿ ʉ ʃαʏαʆαʄωʏɼʎ. Ɉα ʆɹα ɿɷɿʊʃʏɻʏα ʃαʆάʄɿα ɹχʉʐʆ ʏα χαʌαʃʏɻʌɿʍʏɿʃά ʃαɿ ʏʉ ʋʌʉφʀʄ 
ʋʉʐ ʏαɿʌɿάɺɸɿ ʍɸ ʃάɽɸ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ, ώʍʏɸ ʆα ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʏɻʎ ɸʇαʍφαʄʀɺɸɿ ʏɻʆ άʅɸʍɻ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀα ʃαɿ 
ʏɻʆ ʋʌʉβʉʄɼ ʏɻʎ ɸʏαɿʌɿʃɼʎ ʏɻʎ ɷʌαʍʏɻʌɿʊʏɻʏαʎ. Ɉα ʆɹα ʅɹʍα ʍʐʆʏɸʄʉʑʆ ʍʏʉ χʏʀʍɿʅʉ ʏɻʎ ɸʏαɿʌɿʃɼʎ 
φɼʅɻʎ.  
ȳɿα ʏɻʆ ʃαʄʑʏɸʌɻ αʋʊɷʉʍɻ ʏωʆ social media marketing programs ɽα ʋʌɹʋɸɿ ɸʃʏʊʎ ʏωʆ ʏɸʍʍάʌωʆ 
ʅɸɶάʄωʆ social media ʋʄαʏφʊʌʅωʆ ɷɻʄαɷɼ ʏʉ Facebook, ʏʉ Twitter, ʏʉ YouTube ʃαɿ ʏα blogs ( 
blogger, Wordpress, type pad ʃ.ʄʋ. ) ʆα ʐʋάʌχʉʐʆ ʋʉʄʑ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌα social media networks ʋʉʐ, 
ʃάʋʉɿα αʋʊ αʐʏά, ʅʋʉʌɸʀ ʆα ʍʐʆɷʌάʅʉʐʆ ɽɸʏɿʃά ʍʏɻʆ αʋʉʏɸʄɸʍʅαʏɿʃʊʏɻʏα ʏωʆ social media 
ʋʌʉɶʌαʅʅάʏωʆ.  
ȵʋʀʍɻʎ ɽα ʋʌɹʋɸɿ ʆα αʆαφɹʌʉʐʅɸ ʊʏɿ, ɸʃʏʊʎ ʏɿʎ ʃʑʌɿɸʎ social media ʋʄαʏφʊʌʅɸʎ ʋʉʄʑ ʋɿɽαʆʊ ʆα 
χʌɸɿαʍʏʉʑʅɸ ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ search engine marketing ʋʌʉɶʌαʅʅάʏωʆ ɼ location based ɸφαʌʅʉɶώʆ 
( location based applications ), online games ʃαɿ άʄʄωʆ applications. 
5.2.5
Η αʐʇɻʅɹʆɻ χʌɼʍɻ ɸʌɶαʄɸʀωʆ ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ɶɿα ʃαʏαʆαʄωʏɹʎ  
Σʏɻʆ ɸʋɿχɸʀʌɻʍɻ. Ɉα ɸʌɶαʄɸʀα ʃʉɿʆωʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑωʍɻʎ ɸʃʏɸʀʆʉʆʏαɿ ʍɸ ʏʉʅɸʀʎ ʏɻʎ αʄʐʍʀɷαʎ αʇʀαʎ, 
ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʋɸʌɿʄαʅβάʆʉʆʏαɿ ʏʉ ʅάʌʃɸʏɿʆɶʃ ʃαɿ ʉɿ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀɸʎ, ʉɿ αʆɽʌώʋɿʆʉɿ ʋʊʌʉɿ ʃαɿ ɻ 
ʋɸʄαʏɸɿαʃɼ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ. ɇʏα ʏʅɼʅαʏα ʅάʌʃɸʏɿʆɶʃ ʃαɿ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ, ʏα ɸʌɶαʄɸʀα αʐʏά αʋʉʏɸʄʉʑʆ 
αʆαʋʊʍʋαʍʏʉ ʏʅɼʅα ʏωʆ ʋʌωʏʉβʉʐʄɿώʆ ʏωʆ ɸʋɿχɸɿʌɼʍɸωʆ, ʃαɽώʎ ʏʉ ʋʌʉʍωʋɿʃʊ ʏωʆ ʏʅɻʅάʏωʆ 
ʅάʌʃɸʏɿʆɶʃ ʃαɿ ɸʋɿʃʉɿʆωʆʀαʎ ɹχɸɿ ʃαʏαʆʉɼʍɸɿ ʃαɿ ʍʐʅβάʄɸɿ ʍʏɻ ʅɸʏάβαʍɻ αʋʊ ʏɻʆ ͨɸʃʋʉʅʋɼͩ ʍʏɻ 
Documents you may be interested
Documents you may be interested