c# pdf diff : How to add bookmarks on pdf Library control component .net web page winforms mvc Ahola_Tom0-part449

Webbutveckling med HTML5 Boilerplate 
En studie i mallens egenskaper och god utvecklingspraxis 
Tom Ahola 
Examensarbete 
Informations- och medieteknik 
2013 
How to add bookmarks on pdf - add, remove, update PDF bookmarks in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Your C# Project with Rapid PDF Internal Navigation Via Bookmark and Outline
create bookmarks in pdf from excel; auto bookmark pdf
How to add bookmarks on pdf - VB.NET PDF bookmark library: add, remove, update PDF bookmarks in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Your VB.NET Project with Rapid PDF Internal Navigation Via Bookmark and Outline
pdf reader with bookmarks; adding bookmarks to pdf
EXAMENSARBETE 
Arcada  
Utbildningsprogram: 
Informations- och medieteknik 
Identifikationsnummer: 
4190 
Författare: 
Tom Ahola 
Arbetets namn: 
Webbutveckling med HTML5 Boilerplate 
Handledare (Arcada): 
Johnny Biström 
Uppdragsgivare: 
Sammandrag: 
I arbetet stiftar vi bekantskap med webbutvecklingsmallen HTML5 Boilerplate och dess 
innehåll. HTML5 Boilerplate är en populär startbotten för att utveckla snabba, hållbara 
och anpassningsbara webbsidor och -applikationer. Den innehåller mängder av tekniska 
lösningar som anses vara bästa praxis när det gäller webbutveckling. Hundratals pro-
fessionella webbutvecklare har tillsammans bidragit till Boilerplate-projektet och delat 
med sig av sin kunskap. Strukturen i Boilerplate-paketet behandlas del för del. Paketet 
är licenserat under en MIT-licens och kan fritt användas för både personligt- och kom-
mersiellt bruk. Flera välkända företag och sidor har valt att använda denna mall. I arbe-
tet undersöker jag vad som gör denna mall kraftfull och försöker identifiera det som är 
bästa webbutvecklingspraxis. I arbetet blir slutprodukten en responsiv Mobile First Boi-
lerplate-sida. Som utgångspunkt används Initializr, en Boilerplate-mallgenerator som 
ger oss en anpassad botten. I arbetet läggs stor vikt på mobilvänlig utveckling, något 
som vi inte kan frånse i dagens läge då mobila apparater används allt mer. 
Nyckelord: 
HTML5, Boilerplate, CSS3, jQuery, Initializr, responsiv 
webbdesign, Mobile First 
Sidantal: 
34 
Språk: 
Svenska 
Datum för godkännande:  12.6.2013 
C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
Bookmarks. Comments, forms and multimedia. Flatten visible layers. C#.NET DLLs: Compress PDF Document. Add necessary references: RasterEdge.Imaging.Basic.dll.
delete bookmarks pdf; how to bookmark a pdf file in acrobat
VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.
document file. Remove bookmarks, annotations, watermark, page labels and article threads from PDF while compressing. Also a preview
how to add bookmarks to pdf files; create bookmarks in pdf reader
DEGREE THESIS 
Arcada  
Degree Programme: 
Information and Media Technology 
Identification number: 
4190 
Author: 
Tom Ahola 
Title: 
Web development using HTML5 Boilerplate 
Supervisor (Arcada): 
Johnny Biström 
Commissioned by: 
Abstract: 
In this study we dive into the HTML5 Boilerplate web developing template and its con-
tents. HTML5 Boilerplate is a popular starting ground for the development of fast, dura-
ble and adaptable websites and applications. It contains a large amount of technical solu-
tions considered to be best praxis in web development. A community of hundreds of pro-
fessional developers around the world have contributed to the Boilerplate project and 
shared their knowledge. This thesis goes through the structural content of the Boilerplate 
package, part by part. The package is licensed under an MIT-license, free for personal 
and commercial use. Many well-known companies and sites are already using this tem-
plate. In the process, I examine what makes this template so powerful and try to identify 
what exactly are best web development practices. The end product of this work is a re-
sponsive Mobile First Boilerplate website. As starting ground, the templates generator 
Initializr is used, which gives us a customizable Boilerpate template. In this study we put 
great emphasis on mobile-friendly development, something we can´t 
disregard in today’s 
time when mobile devices are increasingly used. 
Keywords: 
HTML5, Boilerplate, CSS3, jQuery, Initializr, Responsive 
web design, Mobile First  
Number of pages: 
34 
Language: 
Swedish 
Date of acceptance: 
12.6.2013 
VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple
Add necessary references: The following VB.NET codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines.
excel print to pdf with bookmarks; export excel to pdf with bookmarks
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
Add necessary references: RasterEdge.Imaging.Basic.dll. The following C# codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines.
create bookmarks pdf; create pdf bookmarks
INNEHÅLL
1
INTRODUKTION ................................................................................................... 6
1.1
Bakgrund ....................................................................................................................... 6
1.2
Syfte .............................................................................................................................. 6
1.3
Avgränsning ................................................................................................................... 7
1.4
Terminologi .................................................................................................................... 8
2
HTML5 BOILERPLATE ......................................................................................... 9
2.1
Beskrivning .................................................................................................................... 9
2.2
Vem använder H5BP? ................................................................................................... 9
2.3
Nedladdning av H5BP-paketet .................................................................................... 10
2.3.1
Fulla versionen .................................................................................................... 10
2.3.2
Anpassade versioner ........................................................................................... 11
2.4
Innehållet i H5BP ......................................................................................................... 11
2.4.1
index.html - märkspråksfilen ................................................................................ 11
2.4.2
CSS 
stilkonfigureringsfilerna ............................................................................ 15
2.4.3
JS - JavaScript- och jQuery-filer .......................................................................... 17
2.4.4
.htaccess - Apache HTTP serverkongfigureringsfilen ......................................... 19
2.4.5
robots.txt 
kontroll över webbrobotindexering ................................................... 19
2.4.6
Övrigt ................................................................................................................... 20
3
SKAPANDET AV EN BOILERPLATE-SIDA ....................................................... 21
3.1
Beskrivning av sidan.................................................................................................... 21
3.1.1
Responsiv webbdesign och Mobile First ............................................................. 21
3.2
Förberedelser och Initializr-bottnen ............................................................................. 22
3.2.1
Egen design ......................................................................................................... 25
3.3
Placering av innehåll och kodskrivande ...................................................................... 26
3.4
Övriga inställningar ...................................................................................................... 27
3.5
Resultat och tester....................................................................................................... 28
4
DISKUSSION ...................................................................................................... 30
Källor ......................................................................................................................... 32
.NET PDF SDK - Description of All PDF Processing Control Feastures
Full page navigation, zooming & rotation; Outlines, bookmarks, & thumbnail display; PDF Text Write & Extract. Insert and add text to any page of PDF document with
adding bookmarks to a pdf; add bookmarks pdf
XDoc.Word for .NET, Advanced .NET Word Processing Features
page navigation, zooming & rotation; Outlines, bookmarks, & thumbnail Convert Word to PDF; Convert Word to HTML5; Convert Add and insert a blank page or multiple
bookmarks in pdf reader; excel hyperlink to pdf bookmark
Figurer 
Figur 1. HTML5 Boilerplate logga (hämtad från html5boilerplate.com) ........................ 9
Figur 2. Exempelstruktur på H5BP-paket (kopia från html5boilerplate.com) ............... 11
Figur 3. Raderna 1-18 i index.html (skärmbild från Notepad++) .................................. 12
Figur 4. Raderna 19-40 i index.html (skärmbild från Notepad++). ............................... 14
Figur 5. Exempel på oönskad textskugga (hämtad från 
twitter.com/miketaylr/status/12228805301 13.5.2013) .................................................. 15
Figur 6. Funktion i plugin.js som undviker JavaScript-fel i webbläsare utan konsol 
(skärmbild från Notepad++). .......................................................................................... 18
Figur 7. Exempelkodsnutt i robots.txt (skärmbild från Notepad++). ............................. 20
Figur 8. Steg 1, Vi väljer en responsiv botten på Initializr.com. (skärmbild) ................ 22
Figur 9. Steg 2, där jag ytterligare väljer vilka delar jag vill ha med i bottnen. (skärmbild 
från Initializr.com) .......................................................................................................... 23
Figur 10. Responsiv design på bottnen från Initializr.com (skärmbilder från 
webbläsaren). .................................................................................................................. 24
Figur 11. Egen design på modellsidan gjord i Adobe Fireworks. .................................. 25
Figur 12. Titel och meta-beskrivning ifylld (skärmbild från Dreamweaver). ................ 26
Figur 13. En Media Query som riktar sig på skärmar bredare än 480px. ...................... 26
Figur 14. En enkel ikon för min modellsida. .................................................................. 27
Figur 15. humans.txt ifylld med information om vem som skapat sidan och vilka 
tekniker som använts. ..................................................................................................... 28
Figur 16. Slutgiltiga modellsidan i webbläsare (skärmbild)........................................... 29
Figur 17. Slutgiltiga modellsidan testad med HTC Sensation -mobil (skärmbild). ....... 29
Figur 18. Slutgiltiga modellsidan testad med Iphone 4 (skärmbild). ............................. 30
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
converter toolkit SDK, preserves all the original anchors, links, bookmarks and font to Use C#.NET Demo Code to Convert PDF Document to Add necessary references
how to bookmark a pdf page; bookmarks in pdf
XDoc.PowerPoint for .NET, All Mature Features Introductions
navigation, zooming & rotation; Outlines, bookmarks, & thumbnail Convert PowerPoint to PDF; Convert PowerPoint to HTML5; Add a blank page or multiple pages to
create bookmark pdf file; copy pdf bookmarks to another pdf
  INTRODUKTION 
1.1  Bakgrund 
Nya webbprojekt påbörjas ofta med stor entusiasm och iver. Det dröjer inte länge ändå 
förrän projektkatalogen börjar kännas stökig med flera underkataloger och filer. Dessu-
tom, hur kan man vara säker på att man som utvecklare får med allt det viktiga? Lanse-
ringen närmar sig och man märker kanske att man saknar meta-data på någon viktig 
sida, något ser konstigt ut i en äldre webbläsare eller man har helt enkelt glömt, att sidan 
skall se bra ut också som utskriven. Sedan bör vi ju idag tänka speciellt mycket på de 
mobila apparaterna. Enligt StatCounter var den mobila internetanvändningen 16,77% av 
den totala i april 2013 i Finland, och trenden den vet vi, är bara ökande (StatCounter 
2013). Hur ska vi webbutvecklare då komma snabbast och säkrast igång? 
I detta arbete har jag studerat något som kanske är en godtagbar lösning på problemen 
presenterade ovan. En mall, eller en botten som kommit till utav frustationen att alltid 
behöva börja från noll, osäker och utan vägledning. Denna mall heter HTML5 Boiler-
plate och är en samling verktyg för att man snabbt skall kunna starta upp sitt webbpro-
jekt enligt bästa utvecklingspraxis. Jag har valt detta ämne, för att det ligger i mitt in-
tresse att kunna skapa så välfungerande och moderna sidor som möjligt. I skrivande 
stund har jag arbetat några år som webmaster på en resebyrå. Jag introducerades första 
gången till HTML5 Boilerplate under en mobilwebbskurs jag deltog i via min arbets-
plats. Där blev jag imponerad av hur kraftfull denna mall verkade, men samtidigt funde-
rade jag, hur enkel är den att ta i bruk och administrera? 
1.2  Syfte 
Syftet med detta arbete är att ingående undersöka innehållet i HTML5 Boilerplate-
mallen och se vad den som helhet och i detalj erbjuder webbutvecklaren. Arbetet kom-
mer att presentera strukturen i HTML5 Boilerplate-paketet och gå igenom de olika delar 
man valt att ha med för bästa praxis. Slutligen utnyttjas HTML5 Boilerplate-mallen för 
ett modellprojekt varefter skribenten reflekterar över sina iakttagelser och erfarenheter. 
1.3  Avgränsning 
Examensarbetet kommer inte att gå in på djupet i de tekniska lösningar HTML5 Boiler-
plate presenterar eller hur man kommit fram till att just de följer bästa praxis. I utfö-
rande- och exempeldelen kommer inte en fullständig webbplats att presenteras, utan 
produkten blir en modell, där Boilerplates egenskaper testas. Av läsaren väntas grund-
kunskaper i modern webbutveckling och olika utvecklingsspråk som används i arbetet 
kommer inte att utbildas. Däremot dyker referenser upp i texten, där den intresserade 
kan studera ämnen noggrannare. Själva forskningsmaterialet i detta arbete har till stor 
del bestått av dokumentationen i HTML5 Boilerplate, böckerna HTML5 Boilerplate 
Web Development av Divya Manian, Responsive Web Design av Ethan Marcotte och 
Mobile First av Luke Wroblewski. Därtill har ett flertal Internetkällor använts. 
1.4  Terminologi 
HTML5 
Den moderna webbens kommande standard märkspråk som ännu utvecklas. 
Har sina rötter i tidigare versioner såsom XHTML och HTML4. 
CSS3 
Nyaste versionen av Cascading Style Sheets med många moderna förbättringar 
som fungerar speciellt bra tillsammans med HTML5. 
jQuery 
Ett mångsidigt JavaScript-bibliotek med crossbrowserstöd som gör det enkelt 
att programmera dynamiska sidor eller använda färdiga tredjeparts tilläggsdelar. 
H5BP 
Förkortning av HTML5 Boilerplate som används flitigt i detta arbete. 
Responsiv webbdesign 
En term och ett utvecklingssätt av nätsidor som anpassar sig 
till det media och de skärmstorlekar de presenteras på. 
Mobile first 
En utvecklingsfilosofi eller ett tillvägagångssätt där man prioriterar mo-
bila apparater och små skärmstorlekar. 
IE 
Internet Explorer-webbläsare utvecklade av Microsoft. 
GCF 
Google Chrome Frame, en tilläggsdel till äldre versioner av Internet Explorer 
som möjliggör presentation av moderna webbfunktioner. 
CDN 
(Contend delivery system) Ett större system av servrar vars uppgift är att leve-
rera innehåll åt slutanvändaren med god prestanda och tillgänglighet. 
grid 
En term för det mönster och de ramar man använder som grund i sin webbdesign. 
 HTML5 BOILERPLATE 
2.1  Beskrivning 
HTML5 Boilerplate är en populär startmall för att utveckla snabba, hållbara och an-
passningsbara webbsidor eller -applikationer. Det är ett projekt som kommit till under 
flera år av iterativt utvecklande och är en sammansättning av kunskap från en gemen-
skap professionella webbutvecklare runtom världen. Mallen binder inte användaren till 
någon viss utvecklingsfilosofi utan är fritt modifierbar och öppen för vidareutveckling. 
Paketet är licenserat under en MIT-licens och kan användas gratis både för personligt- 
och kommersiellt bruk. (HTML5 Boilerplate 2013a) 
År 2009 medan Paul Irish ännu arbetade med andra projekt, lade han märke till att det 
fanns kodsnuttar han regelbundet var tvungen att kopiera och klistra in i sina webbsidor. 
Han började samla dessa i ett enda dokument och till slut formades det till en mall som 
även gjordes offentlig. Mallen uppskattades och fick fantastisk respons av andra webb-
utvecklare som började anpassa och följa riktlinjerna i dokumentet. Projektet HTML5 
Boilerplate startade Irish som en följd av detta i januari 2010. Med tiden kom allt fler 
professionella webbutvecklare att medverka i projektet och bidra till H5BP:s innehåll. 
Idag har hundratals webbutvecklare bidragit, projektet har utvecklats snabbt och dess 
popularitet är större än någonsin. (HTML5 Boilerplate 2012) 
Figur 1. HTML5 Boilerplate logga (hämtad från html5boilerplate.com) 
2.2  Vem använder H5BP? 
Några välkända företag som använder H5BP är Google, Microsoft, Unilever och Barack 
Obamas kandidatsida. På H5BP:s sidor finns en referens till en längre lista över sidor 
som använder mallen (se H5BP sites 2013). Det finns också en sida som fungerar som 
ett visningsgalleri över H5BP-sidor (se H5BP.net 2013). Förutom webbsidor har H5BP 
också vidareutvecklats till tusentals övriga mallar och CMS- system (se H5BP forks 
10 
2013). Igenkännbart förutom källkoden är då utvecklarna lämnat kvar något som blivit 
lite till H5BP:s varumärke, nämligen ”Hot Pink”, en skrikande rosa färg som blir synlig 
då man markerar t.ex. text på sidor. (HMTL5 Boilerplate 2013b) (MarakanaTechTV 
2011) 
2.3  Nedladdning av H5BP-paketet 
För att starta ett H5BP-projekt går man in på hmtl5boileplate.com och laddar ner ett pa-
ket. I skrivande stund är version 4.1.0. den nyaste versionen av H5BP och den publice-
rades den 21 januari 2013. På landningssidan kan man antingen välja att ladda ner den 
fulla versionen med allt H5BP-innehåll eller utgå från en anpassad version. De anpas-
sade versionerna finns tillgängliga via Initializr, som är en mallgenerator. Hos Initializr 
kan man välja vilka delar av H5BP man vill eller inte vill ha med i paketet, beroende på 
hurudant projekt man har. (Initializr 2013) Källkoden för de separata filerna finns också 
direkt tillgänglig på github.com/h5bp/html5-boilerplate, om man endast önskar använda 
snuttar av Boilerplate. 
2.3.1  Fulla versionen 
Den fulla versionen innehåller ett fullständigt H5BP-paket och lämpar sig för alla tänk-
bara webbprojekt. Ladda ner zip-paketet från H5BP:s startsida och packa upp filerna. 
Strukturen på paketet ser ungefär ut som nedan i Figur 2. Innehållet behandlas nog-
grannare i kapitel 2.4. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested