c# split pdf into images : Convert password protected pdf to word online Library SDK class asp.net wpf azure ajax cp-minimum-standards-english-20134-part391

4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
42
 'HFLVLRQPDNLQJ
;OLYL T\Z[ IL JSLHY Y HUK [YHUZWHYLU[ PU[LY HNLUJ` ` WYVJLZZLZ MVY THRPUN
KLJPZPVUZ^P[OPU [OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT +LJPZPVUZ^PSSPUJS\KL[OVZL
HMMLJ[PUNNLVNYHWOPJHSaVULZ [`WLZVMHJ[PVU Z[YH[LNPJWYPVYP[PLZ HUKM\UKPUN
HUKHYLTHKLI`[OLNYV\W*VUZPKLYOH]PUNHJVYLNYV\WMVYZ[YH[LNPJWSHUUPUN
HUKKLJPZPVU THRPUN^P[OPU[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT>VYRPUNNYV\WZTH`
ILZL[\W[V V]LYZLL[YHPUPUN N PUK\J[PVUMVY Y UL^ TLTILYZ Z THUHNLTLU[ [ VM
PUMVYTH[PVU HUKYLWYLZLU[H[PVUPUV[OLYNYV\WZ ZLJ[VYZVYJS\Z[LYZ(ZT\JO
HZWVZZPISL ^VTLUZOV\SKILMHPYS`YLWYLZLU[LKPU[OL^VYRPUNNYV\WZ
5. Sensitive issues:
*VVYKPUH[PVUTLJOHUPZTZMVYJOPSKWYV[LJ[PVU WYV[LJ[PVU U VYV[OLYZLJ[VYZTH`
ILNVVKWSH[MVYTZ [VKPZJ\ZZ HUK ÄUK ^H`Z[VHKKYLZZ JOHSSLUNPUNJ\S[\YHS
PZZ\LZ Z\JOHZHIVY[PVU HKVW[PVU LHYS`THYYPHNLZVJPHSWLYJLW[PVUZVMKPZHIPSP[`
HUKZL_\HSVYPLU[H[PVU/V^L]LY PZZ\LZ^OPJOHYLWHY[PJ\SHYS`WVSP[PJHS S V[OLY^PZL
ZLUZP[P]L VY^OPJOTH`W\[WLVWSLH[YPZR¶Z\JOHZ]PVSH[PVUZJVTTP[[LKI`[OL
H\[OVYP[PLZVYHTLTILYVM[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT VYZWLJPÄJPUMVYTH[PVU
VUHJVUÅPJ[aVUL¶TH`ILTVYLHWWYVWYPH[LS`HKKYLZZLKTVYLKPZJYLL[S` PU
IPSH[LYHSJVU]LYZH[PVUZVYZTHSSLYNYV\WZ:WLJPÄJJHZLPUMVYTH[PVUZOV\SKUL]LY
ILZOHYLKVWLUS`PUHJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT
 ,QYROYLQJDFWRUVLQWKHFRRUGLQDWLRQPHFKDQLVPV
(J[P]LTLHZ\YLZTH`ILYLX\PYLK[VPU]VS]LSVJHSWLVWSLHUKVYNHUPZH[PVUZ^P[O
SLZZL_WLYPLUJLPUO\THUP[HYPHUYLZWVUZLZ:[YH[LNPLZPUJS\KLYLHJOPUNV\[[V
SVJHS*)6ZHUK5.6Z YLHJOPUNV\[HZIYVHKS`HZWVZZPISLPU[LYTZVMNLUKLY
L[OUPJP[` YLSPNPVU ^VYRMVJ\Z L[J"VYNHUPZPUNTLL[PUNZPUSVJHSSHUN\HNLZ"
OVSKPUNTLL[PUNZ PUKPMMLYLU[VYNHUPZH[PVUZ»WYLTPZLZ"VYNHUPZPUNTLL[PUNZ
IL[^LLUKPMMLYLU[Z[HRLOVSKLYZ"HUKWYVK\JPUN[LJOUPJHSTH[LYPHSZPUHJJLZZPISL
MVYTH[Z;OPZ^PSSOLSWJYLH[LNYLH[LY\UKLYZ[HUKPUNHUKJVTTP[TLU[ HZ^LSS
HZLUZ\YPUN[OLJOPSKWYV[LJ[PVUYLZWVUZLPZZ\Z[HPUHISLHUKKVLZUV[JYLH[L
WHYHSSLSZ[Y\J[\YLZ
7. Global-level CPWG:
;OLNSVIHS SL]LS*7>. . VY Y *OPSK7YV[LJ[PVU>VYRPUN.YV\W W SLKI`<50*,-
HUKIHZLKPU.LUL]H\UKLY[OLH\ZWPJLZVM[OL.SVIHS7YV[LJ[PVU*S\Z[LY PZ
THUKH[LK[VZ\WWVY[JVVYKPUH[LKPU[LY HNLUJ`JOPSKWYV[LJ[PVUYLZWVUZLZH[
JV\U[Y`SL]LS:\WWVY[PZH]HPSHISLPU[OLMVYTVMWLYZVUULSLNJVVYKPUH[VYZ
^OVJHUILKLWSV`LKVUZOVY[UV[PJL [VVSZLNHZZLZZTLU[[VVSZHUK[YHPUPUN
TH[LYPHSZ HUK K [LJOUPJHSHZZPZ[HUJL4VYLPUMVYTH[PVUPZH]HPSHISLH[O[[W!
^^^JW^NUL[
 3HUIRUPDQFHPRQLWRULQJ
6UJLZL[\W [OLJVVYKPUH[PVUNYV\WZOV\SKKL]LSVWHNYLLKWYVJLZZLZMVY
HZZLZZPUNHUKPTWYV]PUN[OLJVVYKPUH[PVUVM[OLYLZWVUZL"HUKTVUP[VYPUN
[OLJV]LYHNLHUKX\HSP[`VM[OLYLZWVUZLPUSPUL^P[O[OLZLZ[HUKHYKZHUK[OL
[HYNL[ZHNYLLKPU[OLZ[YH[LNPJWSHU6USPULYLZV\YJLZMVYKVPUN[OPZHYLH]HPSHISL
H[O[[W!^^^JW^NUL[HUKMYVT[OLNSVIHSSL]LS*7>.JVVYKPUH[VY
standard  1
Convert password protected pdf to word online - C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
pdf protection remover; copy protecting pdf files
Convert password protected pdf to word online - VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
break pdf password; add copy protection pdf
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
43
References
ɿ*7>. *OPSK7YV[LJ[PVUPU,TLYNLUJPLZ*VVYKPUH[VY»Z
/HUKIVVR
ɿ.)=(YLHVM9LZWVUZPIPSP[`>VYRPUN.YV\W/HUKIVVRMVY
*VVYKPUH[PUN.LUKLY)HZLK=PVSLUJL0U[LY]LU[PVUZPU/\THUP[HYPHU
:L[[PUNZ
O[[W!VULYLZWVUZLPUMV.SVIHS*S\Z[LYZ7YV[LJ[PVU.)=
ɿ0(:* >. *S\Z[LY JVVYKPUH[PVU 9LMLYLUJL4VK\SL
;YHUZMVYTH[P]L(NLUKH9LMLYLUJL+VJ\TLU[79
ɿ;OL:WOLYL7YVQLJ[;OL:WOLYL/HUKIVVR!/\THUP[HYPHU
*OHY[LYHUK4PUPT\T:[HUKHYKZPU/\THUP[HYPHU9LZWVUZL"*VYL
Z[HUKHYK!JVVYKPUH[PVUHUKJVSSHIVYH[PVU
ɿ^^^JW^NUL[
ɿ^^^O\THUP[HYPHUPUMVVYN
standard  1
VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.
Convert PDF document to DOC and DOCX formats in Visual Basic .NET Create editable Word file online without email. Supports transfer from password protected PDF.
open password protected pdf; add password to pdf without acrobat
C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
Convert PDF to multiple MS Word formats such as .doc and .docx. Create editable Word file online without email. Password protected PDF file can be printed to
password pdf files; add password to pdf file with reader
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
44
STANDARD 2
Human resources
/\THUP[HYPHUHNLUJPLZOH]LILLU[HRPUNWYVNYLZZP]LZ[LWZ[VLUZ\YLJOPSK
WYV[LJ[PVUZ[HMMKL]LSVW [OLZRPSSZ HUK L_WLY[PZLULLKLK [V^VYRVUJOPSK
WYV[LJ[PVUPULTLYNLUJPLZ HUK[VLUZ\YL[OH[HSSZ[HMMHYLZHMLN\HYKPUNJOPSKYLU
[OYV\NOHWWYVWYPH[LWVSPJPLZHUKWYVJLK\YLZ;OPZZ[HUKHYKKVLZUV[HPT[V
YLWSHJLZ[HUKHYKZKL]LSVWLKLSZL^OLYL I\[YH[OLYWYV]PKLZHMVJ\ZMVYO\THU
YLZV\YJLZ^OLUTVIPSPZPUNJOPSKWYV[LJ[PVUZ[HMMHUKPTWSLTLU[PUNZHMLN\HYKPUN
YLX\PYLTLU[Z
Standard
*OPSKWYV[LJ[PVUZLY]PJLZHYLKLSP]LYLKI`Z[HMM^P[OWYV]LUJVTWL[LUJL
PU[OLPYHYLHZVM^VYRHUKYLJY\P[TLU[WYVJLZZLZHUKO\THUYLZV\YJL
/9 WVSPJPLZ PUJS\KL TLHZ\YLZ [V WYV[LJ[ NPYSZ HUK IV`Z MYVT
L_WSVP[H[PVUHUKHI\ZLI`O\THUP[HYPHU^VYRLYZ
Key actions
79,7(9,+5,::
ɿ +L]LSVW PTWSLTLU[ [ HUK TVUP[VY H H JOPSK ZHMLN\HYKPUN WVSPJ` VY JOPSK
WYV[LJ[PVUWVSPJ`[OH[HWWSPLZ[VHSSZ[HMMHUKWHY[ULYZ0UJS\KLYLMLYLUJLZ[V
[OL:LJYL[HY` .LULYHSZ)\SSL[PUVU[OL:WLJPHS4LHZ\YLZMVY7YV[LJ[PVUMYVT
:L_\HS,_WSVP[H[PVUHUK:L_\HS(I\ZL [OL2LLWPUN*OPSKYLU:HML:[HUKHYKZ
HUK[OL0(:*:P_*VYL7YPUJPWSLZ9LSH[PUN[V:L_\HS,_WSVP[H[PVUHUK(I\ZL"
ɿ LUZ\YL[OH[HSSZ[HMMOH]LZPNULKHUKYLJLP]LK VYPLU[H[PVUVU[OLJVKLVM
JVUK\J[ WHY[PJ\SHYS`[OLY\SLZNV]LYUPUNILOH]PV\YZYLSH[LK[V[OLWYV[LJ[PVU
VM JOPSKYLU HNHPUZ[ [ ZL_\HS S L_WSVP[H[PVU HUK HI\ZL HUK K PUJS\KPUN [OL
JVUZLX\LUJLZPM[OL`]PVSH[L[OLJVKL"
ɿ [YHPUMVJHSWVPU[ZHUKPTWSLTLU[HTVUP[VYPUNHUKJVTWSHPU[ZTLJOHUPZT
^P[OPU[OLVYNHUPaH[PVU"HUK
ɿ H[NSVIHSSL]LS ZL[\WHWVVSVMZ[HUKI`WLYZVUULSHUKTLJOHUPZTZMVYYHWPK
KLWSV`TLU[ WYLMLYHIS`PUJS\KPUNÅL_PIPSP[`[VKLWSV`[OLTMYVTHZULHY[OL
LTLYNLUJ`HZWVZZPISL
9,:765:,
ɿ ;HRLZ[VJRVML_PZ[PUNO\THUYLZV\YJLZ PU[OLJVU[L_[¶Z\JOHZZVJPHS
^VYRLYZVY[YHPULLZVJPHS^VYRLYZ [LHJOLYZ Z Z[HMMVMSVJHSVYNHUPZH[PVUZHUK
JVTT\UP[`]VS\U[LLYZZ\JOHZ[OVZLPU MHP[OJVTT\UP[PLZ  HUKPKLU[PM`
standard  2
C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
NET library to batch convert PDF files to jpg image files. Thumbnails can be created from PDF pages. Password protected PDF document can be converted and changed.
break password on pdf; break a pdf password
VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB.NET Excel Online VB.NET Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB Able to convert password protected PDF document
pdf print protection; convert pdf password protected to word online
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
45
[OLILZ[^H`[VZ\WWVY[ \ZLHUKKL]LSVW[OLZLO\THUYLZV\YJLZ Z PU[OL
YLZWVUZL"
ɿPKLU[PM`[OLHJ[\HSL_WLY[PZL[OH[PZULLKLK I`KL]LSVWPUNQVIWYVÄSLZ[OH[
ZWLJPM`YLZWVUZPIPSP[PLZPUSPUL^P[O[OL*7>.JVTWL[LUJ`MYHTL^VYR"
ɿYLJY\P[UL^Z[HMMHZULJLZZHY`I`\ZPUNYLSL]HU[[LJOUPJHSL_WLY[PZLVU[OL
ZLSLJ[PVUWHULSZ"
ɿTHRLZ\YL[OH[JOPSKWYV[LJ[PVU]HJHUJPLZMVYO\THUP[HYPHUYLZWVUZLZHYL
ÄSSLKHZHTH[[LYVMWYPVYP[`"
ɿ^OLUOPYPUN THRLZ\YL[VWYV]PKLLX\HSVWWVY[\UP[PLZHUK K [YLH[TLU[MVY
^VTLUHUK TLU HUKMVY WLVWSL^P[OKPZHIPSP[PLZHUK KPMMLYLU[L[OUPJVY
YLSPNPV\ZNYV\WZHZYLSL]HU[ HUKLUZ\YLHUVU KPZJYPTPUH[VY`LU]PYVUTLU[
^P[OPU[OL^VYRWSHJL"
ɿLUZ\YL[OH[SPULTHUHNLYZPUMVYTZ[HMMVM[OLPYYVSLZHUKYLZWVUZPIPSP[PLZ"
ɿVYNHUPZLPUK\J[PVUZ MVY Z[HMM M VU VYNHUPZH[PVUHS WVSPJPLZ Z HUK WYVJLZZLZ
PUJS\KPUN ZPNUH[\YLVM[OLJVKLVMJVUK\J[HUK H^HYLULZZVMHWWYVWYPH[L
TLJOHUPZTZMVYYLWVY[PUNIYLHJOLZ"
ɿLUZ\YL[OH[SPULTHUHNLYZOH]LWYVIH[PVUHY`YL]PL^ZKH`ZHM[LYKLWSV`TLU[
HUKYLN\SHYHWWYHPZHSTLL[PUNZH[Z\P[HISLPU[LY]HSZ[OLYLHM[LY"
ɿLUZ\YL[OH[ZLUPVYSL]LSWLYZVUULSYLTHPUPU[OLJV\U[Y`HSS[OYV\NO[OL[YHUZP[PVU
WLYPVK ^OLUJOPSKWYV[LJ[PVUZ`Z[LTZI\PSKPUNYLZ\S[ZHYLJVUZVSPKH[LK"
ɿHUHS`ZLZHSHYPLZ MVY JOPSK WYV[LJ[PVU^VYRLYZ HUK SPTP[ [OLW\SSMHJ[VY VM
NV]LYUTLU[Z[HMM[VQVPUPU[LYUH[PVUHS5.6Z05.6Z"
ɿKL]LSVWHJHWHJP[`I\PSKPUNZ[YH[LN`[OH[HKKYLZZLZ[OLPKLU[PÄLKJHWHJP[`
I\PSKPUNULLKZVM]VS\U[LLYZ Z[HMMHUKWHY[ULYZ"
ɿWYVTV[LZ[HMM^LSSILPUNI` JYLH[PUN HOLHS[O` ^VYRPUNLU]PYVUTLU[HUK
WYV]PKPUNYLZ[HUKYLJ\WLYH[PVUWLYPVKZ"HUK
ɿH[[OLLUKVMZ[HMMJVU[YHJ[Z JHYY`V\[L_P[PU[LY]PL^Z[VPUMVYTVYNHUPZH[PVUHS
SLHYUPUN4HRLYLMLYLUJLZH]HPSHISL[VZ[HMMHZHWWYVWYPH[L
standard  2
Online Convert PDF file to Word. Best free online PDF Conversion
Online PDF to Word Converter. Download Free Trial. Convert a PDF File to Word. Just upload your file by clicking on the blue button
adding a password to a pdf file; copy text from protected pdf
Online Convert Word to PDF file. Best free online export docx, doc
Online Word to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a Word File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue button
annotate protected pdf; copy from protected pdf
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
46
MeasuremenT
6<;*64,05+0*(;69
6<;*64,
;(9.,;
7LYJLU[HNLVMJOPSKWYV[LJ[PVU[LYTZVMYLMLYLUJL;V9Z
[OH[ ^LYL KL]LSVWLK K JVUZPKLYPUN N [OL L *7>. . JOPSK
WYV[LJ[PVUJVTWL[LUJPLZMYHTL^VYR

(*;06505+0*(;69
(*;065;(9.,;
7LYJLU[HNLVMZ\Y]L`LKZ[HMMJ\YYLU[S`HJ[P]L^P[OPU[OL
O\THUP[HYPHUYLZWVUZL^OVOH]LZPNULKHUK\UKLYZ[VVK
[OLPYVYNHUPZH[PVU»ZJVKLVMJVUK\J[

;OLMLTHSL [VTHSLYH[PVMVYJOPSKWYV[LJ[PVU^VYRLYZ
^P[OKPMMLYLU[SL]LSZVMYLZWVUZPIPSP[`

7LYJLU[HNL VM M Z\Y]L`LK *7 7 Z[HMM ^OV [VVR WHY[ PU
KL]LSVWPUN [OLPY WLYMVYTHUJL TVUP[VYPUN MYHTL^VYR
^P[OPUVULTVU[OVM[OLZ[HY[PUNKH[L

7LYJLU[HNL VMZ[HMM ^OV OH]LÄUPZOLK K [OLPY Y JVU[YHJ[Z
[OH[OHKHUL_P[PU[LY]PL^

7LYJLU[HNL VM Z\Y]L`LK *7 Z[HMM [OH[ OH]L SLM[ H
NV]LYUTLU[QVI[VQVPUHUPU[LYUH[PVUHSVYNHUPaH[PVU
3LZZ[OHU
56;,:
0UMVYTH[PVU
JV\SKILJVSSLJ[LK
LP[OLY[OYV\NO
ZWLJPÄJX\LZ[PVUZ
HIV\[[OLPY
VYNHUPaH[PVUZ
JVKLVMJVUK\J[
VY[OYV\NONLULYHS
X\LZ[PVUZZ\JOHZ!
¸+PK`V\ZPNUH
JVKLVMJVUK\J[&¹
HUK¸0MZV JHU`V\
KLZJYPILP[&¹
;OL[PTLSPTP[
JV\SKILHKQ\Z[LK
PMHWWYVWYPH[L
Guidance notes
2UJDQLVDWLRQDOFRPPLWPHQW
(NLUJPLZHUK VYNHUPZH[PVUZ ZOV\SK LUZ\YL[OH[Z[HMÄUN PZ^LSSWSHUULK HUK
[OH[ YVSLZ HUK YLZWVUZPIPSP[PLZ HYL^LSSKLÄULK K Z[HMMHYLZ\WWVY[LK K [OYV\NO
HKLX\H[LSPULTHUHNLTLU[ HUK K [OLYLPZHMVJ\ZVUI\PSKPUNZ[HMMJHWHJP[`
9PZRHZZLZZTLU[Z ^OPJOZOV\SKPUJS\KL[OLSL]LSVMJVU[HJ[^P[O VYLMMLJ[VU 
JOPSKYLU T\Z[ILJHYYPLKV\[ ^P[OHWWVPU[TLU[KLWLUKPUNVU[OLHWWYVWYPH[L
WYL LTWSV`TLU[YLMLYLUJLZHUKZLJ\YP[`JOLJRZ
 &RPSHWHQFLHV
:[HMM^OVOH]LZWLJPHSYLZWVUZPIPSP[`MVYJOPSKWYV[LJ[PVUULLKWHY[PJ\SHYZRPSSZ
HUKH[[YPI\[LZ+LWLUKPUNVU[OLZP[\H[PVU ZWLJPÄJJVTWL[LUJPLZ Z TPNO[IL
ULLKLK Z\JO O HZ YLZPSPLUJL[V Z[YLZZ HUK T\S[P [HZRPUN  9LJY\P[TLU[ ULLKZ
[V HZZLZZ Z ILOH]PV\Y HUK H[[P[\KL HZ Z ^LSS S HZ ZRPSSZ HUK L_WLYPLUJL \ZPUN
HWWYVWYPH[LJVTWL[LUJ`MYHTL^VYRZHUK\ZLM\SYLJY\P[TLU[WYVJLZZLZ
3. Staff capacity:
/H]PUNHUHKLX\H[LU\TILYVMX\HSPÄLKJOPSKWYV[LJ[PVUZ[HMMPZHULZZLU[PHS
WHY[VMHU`JOPSKWYV[LJ[PVUZ`Z[LT HUKJHWHJP[`I\PSKPUNTPNO[ILULLKLK
ILMVYL K\YPUNVYHM[LYHU`LTLYNLUJ`;OLRUV^SLKNLHUKSVJHS\UKLYZ[HUKPUN
standard  2
Online Convert PDF file to Word. Best free online PDF Conversion
Online Tiff to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a Tiff/Tif File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue button
pdf passwords; convert password protected pdf files to word online
C# PDF: C#.NET PDF Document Merging & Splitting Control SDK
SDK > C# > Merge and Split Document(s). "This online guide content PDF document merging & splitting toolkit SDK to split password-protected PDF document using
add password to pdf reader; create password protected pdf
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
47
VMJ\S[\YHS UVYTZ HUK K WYHJ[PJLZ [OH[ OHZ ILLU NHPULK ILMVYL L VY Y K\YPUN HU
LTLYNLUJ`PZHUPTWVY[HU[HZZL[ UV[SLHZ[MVYZ[YLUN[OLUPUNJOPSKWYV[LJ[PVU
Z`Z[LTZPULTLYNLUJPLZ
4. Gender:
9LJY\P[TLU[ PU[LY]PL^Z ZOV\SK PUJS\KL H X\LZ[PVU [V [LZ[ JHUKPKH[LZ»
JVTTP[TLU[ [VNLUKLY LX\P[` ` HUK K Z[HMM[YHPUPUNZOV\SKHPT[VWYV]PKLIHZPJ
ZRPSSZ[VWYVTV[LNLUKLYLX\P[`PUKHPS`^VYR([[LU[PVUZOV\SKILWHPK[VOH]PUN
HULX\HSTP_VMTLUHUK^VTLUH[HSSSL]LSZVMYLZWVUZPIPSP[`.PYSZHUKIV`Z
VM[LU MLLS TVYL JVTMVY[HISL PU[LYHJ[PUN N ^P[O O HU HK\S[ [ VM M [OLPY Y V^U ZL_ _ HUK
TH`ILTVYLHISL[VHJJLZZZLY]PJLZ^OLYLZ[HMMVM[OLPYV^UZL_HYLWYLZLU[
/H]PUN HIHSHUJLK [LHTHSZV OLSWZ YLK\JL[OLYPZRZ VM M ZL_\HS ]PVSLUJL HUK
HI\ZL;OLMVSSV^PUNHYLZVTLZ[YH[LNPLZ[VHJOPL]LHIHSHUJLK[LHTVM^VTLU
HUKTLU!
ɿ*OLJR[OH[L_WLYPLUJLHUKLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLUV[[VVUHYYV^S`KLÄULK
ɿ+VUV[HZZ\TL[OH[ZVTLQVIZHYL[VVKPMÄJ\S[VYKHUNLYV\ZMVY^VTLUVUS`
ɿ0UJS\KL[OLMVSSV^PUN[L_[PU[OLQVIHUUV\UJLTLU[!
¸X\HSPÄLK^VTLUHUKTLUHYLLUJV\YHNLK[VHWWS`¹
ɿ0UJS\KLIV[O^VTLUHUKTLUVUPU[LY]PL^WHULSZ
ɿ*VUZPKLYHS[LYUH[P]LHYYHUNLTLU[ZMVY^VTLU^OLYLHWWYVWYPH[L
MVYL_HTWSL ZHMLZSLLWPUNX\HY[LYZHUKZLWHYH[L[VPSL[Z
ɿ2LLWHSSPUMVYTH[PVUVUZ[HMÄUNZLWHYH[LKI`NLUKLYZVP[PZLHZ`[VTVUP[VY
5. Disability:
+\YPUN YLJY\P[TLU[ JHUKPKH[LZ» » \UKLYZ[HUKPUN HUK K WLYJLW[PVU VM M KPZHIPSP[`
ULLK[VILJVUZPKLYLK(SSJHUKPKH[LZZOV\SKILL]HS\H[LKHNHPUZ[[OLZHTL
JYP[LYPH (SZV V PM[OLJHUKPKH[L L OHZ Z H H KPZHIPSP[` ` YLHZVUHISL L HJJVTTVKH[PVU 
KLWLUKPUNVU[OLUH[\YLVM[OLKPZHIPSP[`HUKYLX\PYLTLU[ZVM[OLJHUKPKH[L 
ZOV\SK ILTHKLPU [OL L PU[LY]PL^ ^ WYVJLZZ  >OLU OPYPUN N H H Z[HUKHYK JSH\ZL
[OH[ZH`Z¸X\HSPÄLKWLVWSL^P[OKPZHIPSP[PLZHYLLUJV\YHNLK[VHWWS`¹ZOV\SK
IL PUJS\KLK PU HSS QVI HK]LY[PZLTLU[Z >OLU ^VYRPUN N ^P[O O JOPSK K WYV[LJ[PVU
PULTLYNLUJPLZP[PZYLJVTTLUKLK [VPUJS\KLWLVWSL^P[OKPZHIPSP[PLZVU[OL
[LHTZ[OH[^PSSJHYY`V\[HZZLZZTLU[ZHUKWSHUWYVNYHTTLZ,_WLYPLUJLOHZ
ZOV^U[OH[^OLU[OLMVJHSWVPU[ZHYLWLVWSL^P[OKPZHIPSP[PLZ P[PZTVYLSPRLS`
[OH[ [OLHMMLJ[LK WVW\SH[PVU PM[OL` ` OH]LILJVTLKPZHISLK K ^PSSILHISL L [V
YLSH[L[VZ[HMM
 1RQGLVFULPLQDWLRQDQGLQFOXVLRQ
0UHKKP[PVU[V LUZ\YPUN NLUKLY IHSHUJLHUKPUJS\KPUNWLVWSL^P[OKPZHIPSP[`
THUHNLYZ HUK K ^VYRLYZ ULLK [V V LUZ\YL [OL L ^VYRPUN N LU]PYVUTLU[ PZ UVU
KPZJYPTPUH[VY`HUKPUJS\ZP]L[VL]LY`VUL YLNHYKSLZZVM[OLPYL[OUPJVYYLSPNPV\Z
IHJRNYV\UK VY ZL_\HSVYPLU[H[PVU  :[HMM ZLUZP[P]P[` [V^HYKZ KPMMLYLU[ NYV\WZ
ULLKZ[VILHKKYLZZLK HZLHYS`HZ [OLYLJY\P[TLU[WYVJLZZ Z HUKWYVTV[LK
[OYV\NOV\[ HSS O\THUP[HYPHU ^VYR 0U HKKP[PVU [V WYL]LU[PUN N KPZJYPTPUH[PVU 
[OLZWLJPÄJULLKZVMNYV\WZHUKPUKP]PK\HSZULLK[VIL[HRLUPU[VHJJV\U[ 
PUJS\KPUN KLHSPUN ^P[O [OL L MLHYZ VM [OVZL HYV\UK [OLT LN  PU YLSH[PVU U [V
OVTVZL_\HSZVY[YHUZNLUKLYPUKP]PK\HSZHUKKVYTP[VY`HJJVTTVKH[PVU
standard  2
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
48
7. Capacity building:
0U[OLÄLSKVMJOPSKWYV[LJ[PVU HWWYVWYPH[LSLHYUPUNHUKKL]LSVWTLU[ULLKZ
[VILTHKLH]HPSHISL[VHSSZ[HMM(UHZZLZZTLU[VMZ[HMMJHWHJP[PLZHUKULLKZ
ZOV\SK OLSW [V V KL]LSVW H JHWHJP[` I\PSKPUN Z[YH[LN` [OH[ PUJS\KLZ VUSPUL
[YHPUPUN MHJL [V MHJL[YHPUPUN N HUK YLN\SHY YLMYLZOLY ^VYRZOVWZ:\WLY]PZPVU
HUKWLLY Z\WWVY[VWWVY[\UP[PLZZOV\SKILVMMLYLK[VZ[HMMZV[OH[[OL`HYLHISL
[VKPZJ\ZZJOHSSLUNLZHUK^H`ZVMHKKYLZZPUN[OLT7YPVYP[PZPUNPU[LY HNLUJ`
[YHPUPUNZHSSV^ZZ[HMM[VSLHYUMYVTLHJOV[OLY»ZL_WLYPLUJLZ YLJLP]PUN\WKH[LZ
VU[OLSH[LZ[WYHJ[PJLHUKKL]LSVWPUNHZOHYLKSHUN\HNL
)HHGEDFNPHFKDQLVPV
(WWYHPZHSHUKKL]LSVWTLU[ZOV\SKILPUMVYTLKI`[OL]PL^ZVM[OLILULÄJPHYPLZ
VUOV^O\THUP[HYPHUZ[HMMILOH]LHUKHJ[(Z[OLWYPTHY`\ZLYZVM[OLZLY]PJLZ
VMO\THUP[HYPHUVYNHUPZH[PVUZ ILULÄJPHYPLZJHUWYV]PKLPTWVY[HU[PUMVYTH[PVU 
HUKZOV\SKOH]L[OLVWWVY[\UP[`[VPUÅ\LUJLOV^ ZLY]PJLZHYLWSHUULK HUK
KLSP]LYLK I`Z[HMMHUK]VS\U[LLYZ6YNHUPZH[PVUZULLK[VW\[PUWSHJLZPTWSL
HUKHJJLZZPISLTLJOHUPZTZ MVYWYV]PKPUN HUVU`TV\ZMLLKIHJR[OH[^PSSIL
\ZLKPUZ[HMMHWWYHPZHSZ
9. Child protection policy:
,]LY`VYNHUPaH[PVUZOV\SKOH]LH*OPSK7YV[LJ[PVU7VSPJ` :HMLN\HYKPUN7VSPJ`
VY *VKL VM *VUK\J[ ;OPZ Z WVSPJ` ZOV\SK THRL L JSLHY Y Z[YVUN N HUK WVZP[P]L
Z[H[LTLU[ZVMJVTTP[TLU[Z[VZHMLN\HYKJOPSKYLUHUKZOV\SKZ[HUKHZHW\ISPJ
KLJSHYH[PVUVM[OLVYNHUPaH[PVU»ZPU[LU[PVU[VRLLWJOPSKYLUZHML0[ZOV\SKIL
HJJVTWHUPLKI`H[OVYV\NOPTWSLTLU[H[PVUWSHU[OH[HSZVPUJS\KLZYLMLYLUJL
[VJVUZ\S[HU[Z ]VS\U[LLYZHUKWHY[ULYZ;VJYLH[LHJOPSKWYV[LJ[PVUWVSPJ`HUK
WYVJLK\YLZ P[PZPTWVY[HU[[VPU]VS]L[OLYPNO[WLVWSL¶HUK[OLYPNO[U\TILYVM
WLVWSLUV[VUS`VUL¶^OLUWSHUUPUNHUKKL]LSVWPUNP[-VYHWWYV]HS HSSZ[HMM
ULLK[VILPU]VS]LK¶PUJS\KPUN[OVZLYLZWVUZPISLMVYWHY[ULYZOPWHNYLLTLU[Z
ÄUHUJL YLZV\YJLZ Z[HMMHUKTHUHNLTLU[¶[VLUZ\YL[OLWVSPJ`PZ^VYRHISL
HUKLMMLJ[P]L2LLWPUN*OPSKYLU:HMLVY[OLSVJHSVY UH[PVUHSJOPSKWYV[LJ[PVU
JVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTJHUWYV]PKLZ\WWVY[
10. Staff wellbeing:
*OPSKWYV[LJ[PVU^VYRLYZ [LUK [V ^VYRTHU`OV\YZ PUZP[\H[PVUZ VML_[YLTL
Z[YLZZ \UKLY Y WYLZZ\YLHUK PUKPMÄJ\S[ ZLJ\YP[` ZP[\H[PVUZ ([ [OL L ]LY` SLHZ[ 
Z\WLY]PZVYZ ZOV\SK K WYVTV[L^LSSILPUN PU LTLYNLUJPLZ Z OLSW W JYLH[LOLHS[O`
^VYRPUNLU]PYVUTLU[Z WYV]PKLYLZ[HUKYLJ\WLYH[PVU HKKYLZZWVZZPISL^VYR
YLSH[LKZ[YLZZVYZHUKTHRLZ\YLHJJLZZ[VZ\WWVY[PZH]HPSHISLPMULJLZZHY`
standard  2
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
49
References
ɿ09* 6/*/9 :H]L[OL*OPSKYLU ;LYYLKLZ/VTTLZ Z <5/*9
<UPJLM (J[PVUMVY[OL9PNO[ZVM*OPSKYLU
ɿ2LLWPUN*OPSKYLU:HML*VHSP[PVU ;OL2LLWPUN N *OPSKYLU
:HML!(;VVSRP[MVY*OPSK7YV[LJ[PVU
ɿ2LLWPUN*OPSKYLU:HML*VHSP[PVU:HMLN\HYKPUNJOPSKYLUPU
LTLYNLUJPLZ
ɿ;OL<5:LJYL[HY`.LULYHS»Z)\SSL[PU:WLJPHS4LHZ\YLZ
MVY7YV[LJ[PVUMYVT:L_\HS,_WSVP[H[PVUHUK:L_\HS(I\ZL:;
:.)
ɿ^^^HYJVUSPULVYN
ɿ^^^JWSLHYUPUNVYN
ɿ^^^\UVYNLUWZLH[HZRMVYJLPUKL_ZO[TS
ɿ^^^OHWPU[LYUH[PVUHSVYN
ɿ^^^RLLWPUNJOPSKYLUZHMLVYN\R
ɿ^^^WLVWSLPUHPKVYN 
standard  2
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
50
STANDARD 3
Communication, advocacy and media
/\THUP[HYPHUVYNHUPZH[PVUZJVTT\UPJH[L^P[OSHYNLH\KPLUJLZHSS[OL[PTL\ZPUN
[OLPY^LIZP[LZ [OLYLWVY[ZHUKW\ISPJKVJ\TLU[Z[OL`PZZ\L [OLPY^VYR^P[O[OL
TLKPH HUK[OLPYWYVNYHTTLHUKHK]VJHJ`WYVQLJ[Z>OLU\ZLKPUHJHYLM\S
HUKZ[YH[LNPJTHUULY [L_[Z PTHNLZ YHKPV V ;=HUK]PKLV[OH[PUJS\KLJOPSKYLU
JHUIL]LY`LMMLJ[P]L[VVSZ[VWYV[LJ[JOPSKYLU>OLU[OL`\UKLYZ[HUKM\SS`[OL
PTWSPJH[PVUZVMUV[HJ[PUN KLJPZPVU THRLYZ[HRLX\PJRLYZ[LWZ[V[HJRSLJOPSK
WYV[LJ[PVUPZZ\LZ/V^L]LY PM\ZLK^YVUNS`JVTT\UPJH[PVUHUKHK]VJHJ`JHU
ULNH[P]LS`HMMLJ[[OL^H`JOPSKYLUHYLWLYJLP]LK HUKIHKJVTT\UPJH[PVUVY
HK]VJHJ`JHUHJ[\HSS`W\[JOPSKYLUHUK[OLPYMHTPSPLZPUKHUNLY
(K]VJHJ`PZHZL[VMWSHUULKHJ[PVUZHPTLKH[PUÅ\LUJPUNH[HYNL[NYV\W[VTHRL
HWVZP[P]LJOHUNL(K]VJHJ`JHUILJVUK\J[LK[OYV\NOSVII`PUNVMWLYZVUZ
VMPUÅ\LUJL VYI`JYLH[PUNL_[LYUHSWYLZZ\YLVUWLYZVUZVMPUÅ\LUJL[OYV\NO
JVTT\UPJH[PVUVY[OYV\NO[OLTLKPH(K]VJHJ`ULJLZZHYPS`YLX\PYLZ^VYRPUN
^P[OV[OLYZ;OPZVM[LUPU]VS]LZZL[[PUN\WWSH[MVYTZUL[^VYRZHUKHSSPHUJLZ
HUKZ\WWVY[PUN JP]PSZVJPL[`¶LZWLJPHSS`NYV\WZPUJS\KPUNJOPSKYLU¶ZV[OH[
[OLZLNYV\WZJHU[OLTZLS]LZHK]VJH[LMVYJOHUNL HUKOVSKH\[OVYP[PLZHUK
V[OLYZ[VHJJV\U[
Standard
*OPSKWYV[LJ[PVU PZZ\LZHYLJVTT\UPJH[LK K HUKHK]VJH[LK MVY^P[O
YLZWLJ[MVYNPYSZ»HUKIV`Z»KPNUP[` ILZ[PU[LYLZ[ZHUKZHML[`
Key actions
79,7(9,+5,::
ɿ 0KLU[PM`JOPSKWYV[LJ[PVUSLHKLYZHUKHJ[VYZ^OVJHUJVTT\UPJH[LVUJOPSK
WYV[LJ[PVUPZZ\LZ PUJS\KPUNSVJHSQV\YUHSPZ[ZHUKJVTT\UP[`TLTILYZ Z HUK
Z[YLUN[OLU[OLPYJHWHJP[`[VKV[OPZ"
ɿ LUZ\YL[OH[HNLUJPLZOH]LHWVSPJ`HUKWYVJLZZMVYJVTT\UPJH[PUNVUPZZ\LZ
PU]VS]PUNJOPSKYLU[OH[PZ PUSPUL^P[OILZ[WYHJ[PJLMVY JOPSK WHY[PJPWH[PVU
+PZJ\ZZ[OLZLWVSPJPLZ^P[OWHY[ULYZ H\[OVYP[PLZHUKV[OLYJOPSKWYV[LJ[PVU
HJ[VYZ[VWYVTV[LHZOHYLKHWWYVHJO"
ɿ WYLPKLU[PM`[OLJOPSKWYV[LJ[PVUPZZ\LZ[OH[`V\HYLSPRLS`[VHK]VJH[LVUHUK
[HYNL[ZWLJPÄJTLZZHNLZ[OH[^PSSIL\ZLKH[UH[PVUHSHUKPU[LYUH[PVUHSSL]LS"
ɿ PKLU[PM`HK]VJHJ`WHY[ULYZ PUJS\KPUN[OL<5 05.6Z Z SVJHS5.6ZHUKV[OLY
JP]PSZVJPL[` JVTT\UP[PLZHUKJOPSKYLU^OLYLHWWYVWYPH[L"HUK
standard  3
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
51
ɿLUZ\YLHK]VJHJ`HUKM\UKYHPZPUNHYLRLW[KPZ[PUJ[HUK[OH[[OLHPTZVMIV[O
HYL[YHUZWHYLU[
9,:765:,(+=6*(*@
ɿ+L]LSVWHUHK]VJHJ`Z[YH[LN`[OH[PUJS\KLZNVHSZ [VVSZMVYLHJOH\KPLUJL
ILPUN[HYNL[LK HUK[PTLSPULZ"
ɿW\ISPZO[OLYLZ\S[ZVMYLZLHYJO HUHS`ZLZHUKWVSPJ`YLJVTTLUKH[PVUZPUVYKLY
[VZ[PT\SH[LKLIH[L^P[ONV]LYUTLU[Z V[OLYVYNHUPZH[PVUZ L_WLY[ZHUK[OL
NLULYHSW\ISPJ"
ɿLUZ\YL[OH[RL`JOPSKWYV[LJ[PVUPZZ\LZHYLKPZJ\ZZLKPU[OLYLSL]HU[MVY\TZ
JVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTZ O\THUP[HYPHUJV\U[Y`[LHTZ Z NV]LYUTLU[IVKPLZ
L[JHUKPUJS\KLKPUHK]VJHJ`YLZWVUZLZ"
ɿLUZ\YL[OH[[OLUH[PVUHSVYSVJHSK\[`ILHYLYZHUKQV\YUHSPZ[ZHYL^LSSIYPLMLK
VU[OLTHPUJOPSKWYV[LJ[PVUPZZ\LZ"HUK
ɿHS^H`Z[Y`[VWYVTV[LNLUKLYLX\P[` NP]PUNM\SSJVUZPKLYH[PVU[VSVJHSZVJPHS
UVYTZHUKJ\S[\YHSYLZ[YPJ[PVUZ
9,:765:,*644<50*(;065:
ɿ0KLU[PM`WYPVYP[`JOPSKWYV[LJ[PVUYPZRZPULHJOWHY[PJ\SHYLTLYNLUJ`HUKHKHW[
HUKZOHYLJOPSKWYV[LJ[PVUTLZZHNLZ^P[OJVTT\UP[PLZ MHTPSPLZ Z JOPSKYLU 
HUKH\[OVYP[PLZ"
ɿZOHYLWYPVYP[`JOPSKWYV[LJ[PVUPZZ\LZ^P[OO\THUP[HYPHUHJ[VYZPUV[OLYZLJ[VYZ"
ɿ[YHPUO\THUP[HYPHU^VYRLYZPUV[OLYZLJ[VYZVUJOPSKWYV[LJ[PVUWYPUJPWSLZHUK
ILZ[WYHJ[PJLZ"
ɿYLN\SHYS`\WKH[LHUKPU]VS]LUH[PVUHSH\[OVYP[PLZHUKHMMLJ[LKJVTT\UP[PLZ
VUÄUKPUNZHUKL]PKLUJLVUJOPSKWYV[LJ[PVUPZZ\LZ"HUK
ɿ\ZLSHUN\HNL[OH[ PZ HZ ZPTWSL HZ WVZZPISL L HUK K [YHUZSH[L L PU[V YLSL]HU[
SVJHSSHUN\HNLZ [V V LUZ\YL[OLTLZZHNLZHYLJSLHYS` HUK Z\JJLZZM\SS`
JVTT\UPJH[LK
9,:765:,4,+0(
ɿ(S^H`ZJVUZPKLY^OL[OLYHW\ISPJH[PVUPZPU[OLILZ[PU[LYLZ[ZVM[OLPUKP]PK\HS
JOPSKZOV^UPU[OLTH[LYPHS [OLPYMHTPS` ` HUK[OLPYJVTT\UP[`"
ɿLUZ\YLJOPSKYLU WHYLU[ZHUKN\HYKPHUZOH]LILLUWYVWLYS`PUMVYTLKHUK
OH]LZPNULKHUPUMVYTLKJVUZLU[MVYTILMVYL\ZPUNHU`PTHNL YLJVYKPUNVY
X\V[LVM[OLT"
ɿHS^H`ZTHRLZ\YL[OLZ[VYPLZHUKPTHNLZ\ZLKHYLHJJ\YH[LHUKZLUZP[P]L"
ɿH]VPKSHILSSPUN JOPSKYLU U L_HNNLYH[PUN N ZP[\H[PVUZ VYKLWPJ[PUN JOPSKYLUHZ
WV^LYSLZZ"
ɿH]VPK\ZPUNPTHNLZVMIV`ZHUKNPYSZ[OH[JV\SKIL]PL^LKHZZL_\HSI`V[OLYZ"
standard  3
Documents you may be interested
Documents you may be interested