4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
112
Standard
.PYSZHUKIV`ZHYLWYV[LJ[LKMYVT[OL^VYZ[MVYTZVMJOPSKSHIV\Y PU
WHY[PJ\SHY[OVZLYLSH[LK[VVYTHKL^VYZLI`[OLLTLYNLUJ`
Key actions
79,7(9,+5,::
ɿ *HYY`V\[HKLZRYL]PL^[VJVSSLJ[PUMVYTH[PVUVU[OLJ\YYLU[>-*3ZP[\H[PVU
HUKSLZZVUZ SLHYULKMYVTWHZ[ LTLYNLUJPLZ WHY[PJ\SHYS`PU[LYTZVM[OL
[`WLZ HYLH ZJHSLHUKYVV[JH\ZLZVM[OL>-*3 3 HUK^OH[[`WLZVM>-*3
HYLNLULYH[LKVYL_HJLYIH[LKI`LTLYNLUJPLZ"
ɿ JVSSLJ[PUMVYTH[PVUVU[OLUH[PVUHSSLNPZSH[P]LHUKWVSPJ`MYHTL^VYR LZWLJPHSS`
[OLSHIV\YSH^ [OLVMÄJPHSSPZ[VMOHaHYKV\ZJOPSKSHIV\YHUKUH[PVUHSHJ[PVU
WSHUZ[VLSPTPUH[L[OL>-*3"
ɿ PKLU[PM`RL`UH[PVUHSZ[HRLOVSKLYZPU]VS]LKPU[OLÄNO[HNHPUZ[JOPSKSHIV\Y
PUWHY[PJ\SHY[OL4PUPZ[YPLZVM3HIV\Y ,K\JH[PVUHUK:VJPHS+L]LSVWTLU[
HZ^LSSHZ^VYRLYZ»HUKLTWSV`LYZ»VYNHUPZH[PVUZHUK[OLJP]PSZVJPL[` HUK
JVSSLJ[PUMVYTH[PVUVU[OLPYTHUKH[LZ WVSPJPLZHUKWYVNYHTTLZHUKVU[OLPY
JHWHJP[PLZ"HUK
ɿ VYNHUPZLVYLUNHNLPU[YHPUPUNHUKPUMVYTH[PVUZOHYPUNVWWVY[\UP[PLZVU[OL
>-*3MVYYLSL]HU[O\THUP[HYPHUHUKKL]LSVWTLU[Z[HRLOVSKLYZ
9,:765:,
ɿ (SLY[[OLH\[OVYP[PLZ JVTT\UP[PLZ Z WHYLU[Z Z `V\[ONYV\WZHUKJOPSKYLUHIV\[
[OLKHUNLYZHZZVJPH[LK^P[O[OL>-*3HUK [OLPTWVY[HUJLVMWYV[LJ[PUN
JOPSKYLUMYVT[OL>-*3"
ɿ ^VYR^P[OJVTT\UP[PLZ[VPKLU[PM`HUKTP[PNH[LYPZRZVM[YHMÄJRPUN"
ɿ PUJS\KL>-*3PUHZZLZZTLU[ZHUKJHYY`V\[ HZHWWYVWYPH[L HUL_[YHPUKLW[O
Z[\K`VU[OLLMMLJ[VM[OLLTLYNLUJ`VU[OLL_[LU[HUKUH[\YLVM[OL>-*3"
ɿ THRLZ\YLRL`UH[PVUHSZ[HRLOVSKLYZHUKJOPSKYLUHYLPU]VS]LKPUKL]LSVWPUN
HUKW\[[PUNPU[VWYHJ[PJLJVVYKPUH[LKYLZWVUZLZ[V[OL>-*3PULTLYNLUJPLZ
\ZPUN[OL5H[PVUHS:[LLYPUN*VTTP[[LLVM*OPSK3HIV\Y^OLYLP[L_PZ[ZHZ
HULU[Y`WVPU[PMHWWYVWYPH[L"
ɿ LUZ\YL[OH[YLZWVUZLZ[V[OL>-*3ILJVTLWHY[VMO\THUP[HYPHUPU[LY]LU[PVUZ
PUWHY[PJ\SHYPUHYLHZVMJOPSKWYV[LJ[PVU LK\JH[PVU U ZVJPHSWYV[LJ[PVUHUK
LJVUVTPJYLJV]LY` I`WYV]PKPUNN\PKHUJLHUK[YHPUPUN[V[OVZL^VYRPUNPU
[OLZLZLJ[VYZ"
ɿ HZZLZZ[OLWVZZPISLULNH[P]LLMMLJ[ VM[OLO\THUP[HYPHUYLZWVUZLVU[OL
>-*3 HUK^VYR^P[OO\THUP[HYPHUVYNHUPZH[PVUZHUKV[OLYZ[VWYL]LU[[OPZ
MYVTOHWWLUPUN"
standard  12
Pdf password online - C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
pdf password remover; pdf password protect
Pdf password online - VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
create password protected pdf online; adding a password to a pdf file
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
113
ɿPUJV\U[YPLZ^P[OUV\W[VKH[LVMÄJPHSSPZ[VMOHaHYKV\ZJOPSKSHIV\YWYVWVZL
[OH[[OLNV]LYUTLU[SVJHSVY UH[PVUHSVYNHUPZLZHJVUZ\S[H[PVU[VPKLU[PM`
OHaHYKV\Z^VYRPU[OLLTLYNLUJ` HMMLJ[LKHYLHHUKWYPVYP[PZLP[MVYHJ[PVU"
ɿTHRLZ\YL[OH[HQVPU[>-*3TVUP[VYPUNHUKYLMLYYHSZ`Z[LTPZPUWSHJLHUK
PUJS\KLKPUL_PZ[PUNJOPSKWYV[LJ[PVUYLMLYYHSZ`Z[LTZ"
ɿOLSWJOPSKYLUPU]VS]LKPU VYH[YPZRVMILJVTPUNPU]VS]LKPU [OL>-*3[V[HRL
HK]HU[HNLVMSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZ"HUK
ɿOLSW JOPSKYLUVM^VYRPUNHNL^OVHYLPU]VS]LK PU U VYH[YPZRVMILJVTPUN
PU]VS]LKPU [OL>-*3HUK[OLPYJHYLNP]LYZ[VHJJLZZHKLX\H[LZ\WWVY[[V
Z[YLUN[OLU[OLPYSP]LSPOVVKVYLJVUVTPJJPYJ\TZ[HUJLZ
MeasuremenT
6<;*64,05+0*(;69
6<;*64,
;(9.,;
7LYJLU[HNLVMJOPSKYLU KPZHNNYLNH[LK K I`ZL_HUK HNL
YLTV]LK MYVT[OL >-*3 3 ^OV V HYL WYV]PKLK ^P[O JHZL
THUHNLTLU[PUH[PTLS`MHZOPVU
;VILKL[LYTPULKPU
JV\U[Y`VYJVU[L_[
5\TILY VMJOPSKYLU PU]VS]LKPU [OL>-*3 ^OV YLJLP]L
HKLX\H[LZ\WWVY[
;VILKL[LYTPULKPU
JV\U[Y`VYJVU[L_[
5\TILYVMJOPSKYLUH[YPZRVMILJVTPUNPU]VS]LKPU[OL
>-*3^OVYLJLP]LHKLX\H[LZ\WWVY[
;VILKL[LYTPULKPU
JV\U[Y`VYJVU[L_[
(*;06505+0*(;69
(*;065;(9.,;
>-*3JVUZPKLYH[PVUZPUJS\KLKPU*7JHZLTHUHNLTLU[
Z`Z[LTZ
@LZ
>-*3 PUJS\KLK PU U *7 JVTT\UPJH[PVU HUK K HK]VJHJ`
Z[YH[LNPLZHUK[VVSZ
@LZ
5\TILY VMJOPSKYLU PU]VS]LKPU U VYH[YPZRVMILJVTPUN
PU]VS]LK PU U [OL L >-*3 3 YLMLYYLK [V LJVUVTPJ J YLJV]LY`
PU[LY]LU[PVUZ
;VILKL[LYTPULK
PUJV\U[Y`
7LYJLU[HNLVMJOPSKYLUPU]VS]LKPU VYH[YPZRVMILJVTPUN
PU]VS]LKPU [OL>-*3YLMLYYLK[VLK\JH[PVUPU[LY]LU[PVUZ

7LYJLU[HNLVMJVTT\UP[PLZ[OH[OH]LILLUYLHJOLKI`
PUMVYTH[PVUJHTWHPNUZVU[OLKHUNLYHUKJVUZLX\LUJLZ
VM[OL>-*3

56;,:
¸;PTLS`MHZOPVU¹
[VILKL[LYTPULK
PUJV\U[Y`VY
JVU[L_[
>OVPZH[YPZR
[VILKLÄULKPU
JV\U[Y`VYJVU[L_[
Guidance notes 
0DLQVWUHDPLQJLQWRKXPDQLWDULDQLQWHUYHQWLRQV
0[PZPTWVY[HU[[VTHRLZ\YL[OH[[OLZLY]PJLZW\[PUWSHJLHUKHJ[P]P[PLZJHYYPLK
V\[HZWHY[VM[OLJOPSKWYV[LJ[PVUYLZWVUZLJVU[YPI\[LLMMLJ[P]LS`[VWYL]LU[PUN
HUKYLZWVUKPUN[V[OL>-*3-VYL_HTWSL YHWPKHZZLZZTLU[ZZOV\SKPUJS\KL
standard  12
Online Remove password from protected PDF file
Online Remove Password from Protected PDF file. Download Free Trial. Remove password from protected PDF file. Find your password-protected PDF and upload it.
password pdf files; pdf print protection
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
RasterEdge. PRODUCTS: ONLINE DEMOS: Online HTML5 Document Viewer; Online XDoc.PDF PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF
add password to pdf file without acrobat; pdf open password
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
114
X\LZ[PVUZVU[OL>-*3"JVTT\UPJH[PVUHUKHK]VJHJ`ZOV\SKJV]LY[OL>-*3"
JHZL THUHNLTLU[Z`Z[LTZZOV\SK^VYR^P[OJOPSKYLUPU]VS]LKPU[OL>-*3"
HUKJVTT\UP[` IHZLKJOPSKWYV[LJ[PVUTLJOHUPZTZZOV\SKHSZVILOLSWLK[V
[HRLHJ[PVUHNHPUZ[[OL>-*33PRL^PZL LJVUVTPJYLJV]LY`PU[LY]LU[PVUZHUK
LK\JH[PVUPU[LY]LU[PVUZJHUJVU[YPI\[L[V[HJRSPUN[OLYVV[JH\ZLZVM[OL>-*3
PU[OLLTLYNLUJ`;OLYVSLVMJOPSKWYV[LJ[PVUHJ[VYZPZ[VTHRLZ\YL[OH[[OLZL
WYVNYHTTLZHYLKLZPNULKHUKW\[PU[VWYHJ[PJLPUH^H`[OH[OHZ[OLTVZ[
ILULÄJPHSLMMLJ[WVZZPISLVU[OLZ[H[LVMLK\JH[PVUHUK[OLYLK\J[PVUVM>-*3
-VYL_HTWSL LK\JH[PVUWYV]PKLYZZOV\SK K [HRLZ[LWZ[VPKLU[PM` ` YLHJOHUK
TVUP[VY^VYRPUNJOPSKYLU-HTPSPLZ^P[OVUS`VULJHYLYHUKOV\ZLOVSKZ^OLYL
[OLLSKLZ[TLTILYVM[OLMHTPS`PZHJOPSKZOV\SKYLJLP]LOLSWPU[LYTZVMIV[O
JOPSKHUKZVJPHSWYV[LJ[PVU HSVUNZPKLHU`ºMVY ^VYR»ZJOLTLZ
2. Hazardous work: 
0[PZ\W[VJV\U[YPLZ[VKLÄUL^OH[^VYRPZWYVOPIP[LKMVYZVTLVUL\UKLY[OL
HNLVM I`JYLH[PUNH»OHaHYKV\ZJOPSKSHIV\YSPZ[»HUKLUHJ[PUNP[PUSH^;OPZ
PZKVUL[OYV\NOHJVUZ\S[H[PVU[OH[IYPUNZ[VNL[OLYLTWSV`LYZ»HUK^VYRLYZ»
VYNHUPZH[PVUZHUK[OLNV]LYUTLU[0UJV\U[YPLZ^OLYL[OLYLPZUVSPZ[ VY^OLYL
[OLSPZ[PZ UV[\W [V KH[L L [OLLTLYNLUJ`WYV]PKLZHUVWWVY[\UP[`MVY Y JOPSK
WYV[LJ[PVUVYNHUPZH[PVUZ[VOLSW[OLNV]LYUTLU[[VVYNHUPZLHJVUZ\S[H[PVU[V
HZR¸>OH[^VYRPZOHaHYKV\ZPU[OLLTLYNLUJ` HMMLJ[LKHYLH&¹ ¹ ¸>OLYLPZP[
MV\UK&¹HUK¸>OH[ZOV\SKOH]LWYPVYP[`MVYHJ[PVU&¹;OPZ^PSSN\PKLH^HYLULZZ
YHPZPUNHUK[YHPUPUNHJ[P]P[PLZHZ^LSSHZKPYLJ[HJ[P]P[PLZ[VZ\WWVY[JOPSKYLU
3. Children who need targeted help:
:\WWVY[ZOV\SKILWYV]PKLK[VIV`ZHUKNPYSZPU]VS]LKPU>-*3I\[HSZV HZH
WYL]LU[PVUTLHZ\YL [V[OVZLH[YPZRVM[HRPUNWHY[PU[OL>-*3;OYLLVM[OL
>-*3HYLKLÄULKPU[OL036*VU]LU[PVU5ɻMVYJLKVYIVUKLKSHIV\YZL_\HS
L_WSVP[H[PVUHUKPSSPJP[^VYR ^OPSL[OLMV\Y[OJH[LNVY`^VYR[OH[PZOHYTM\S[V
JOPSKYLUPZKLÄULKPU[OLUH[PVUHSOHaHYKV\ZJOPSKSHIV\YSPZ[-HJ[VYZ[OH[W\[
JOPSKYLUH[OPNOYPZRMVY[HRPUNWHY[PU[OL>-*3ZOV\SKHSZVILPKLU[PÄLKH[
JV\U[Y`SL]LS
 :)&/PRQLWRULQJDQGUHIHUUDOV\VWHP
0[PZ[OLYVSLVMNV]LYUTLU[LUMVYJLTLU[\UP[Z Z\JOHZSHIV\YPUZWLJ[VYH[LZ
HUK[OLWVSPJL HZ^LSSHZZVJPHS^LSMHYLZLY]PJLZ [VPKLU[PM`JOPSKYLU^OVHYL
PU]VS]LKPU VY Y H[YPZRVM M [OL>-*3/V^L]LY Y [OLPY Y JHWHJP[`PZVM[LU^LHR
WHY[PJ\SHYS`PUY\YHSHYLHZHUKPUMVYTHSLU[LYWYPZLZ;OPZPZ[OLYLHZVU^O`ZL]LYHS
JV\U[YPLZOH]LZL[\WJOPSK SHIV\YTVUP[VYPUNZ`Z[LTZ*34:[VZ\WWVY[[OL
PUZWLJ[VYH[L(*34:TVIPSPZLZ[OLJVTT\UP[`[VTVUP[VYJOPSKSHIV\YHUK[V
YLMLYJOPSKYLU[VZJOVVSZHUKZLY]PJLZHJJVYKPUN[VZL[N\PKLSPULZ0MUV*34:PZ
PUWSHJLPU[OLLTLYNLUJ` HMMLJ[LKHYLH H JOPSKWYV[LJ[PVUVYNHUPZH[PVUZZOV\SK
^VYR^P[OUH[PVUHSWHY[ULYZTPUPZ[YPLZVMSHIV\Y LK\JH[PVU U HUKZVJPHS^LSMHYL
HZ^LSSHZ[OLWYP]H[LZLJ[VYHUK^VYRLYZ»\UPVUZ [VKL]LSVWHSVJHS*34:[OH[
ZL[ZV\[^OV^V\SKKV[OLTVUP[VYPUN OV^JHZLZ^PSSILOHUKSLKMVYL_HTWSL
HYLMLYYHSWSHU HUK^OLYLPUMVYTH[PVUHUKYLWVY[Z^V\SKILÄSLK;OPZSVJHS
*34:ZOV\SKILPUJS\KLKHSVUNZPKLL_PZ[PUNJOPSKWYV[LJ[PVUYLMLYYHSZ`Z[LTZ
standard  12
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
RasterEdge. PRODUCTS: ONLINE DEMOS: Online HTML5 Document Viewer; Online XDoc.PDF PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF
reader save pdf with password; password protected pdf
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view, annotate, create and convert PDF
document protection. Users are able to set a password to PDF online directly in ASPX webpage. C#.NET: Edit PDF Permission in ASP.NET.
convert password protected pdf files to word online; break password on pdf
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
115
5. Support provided to children:
;OLJV\YZLVMHJ[PVU^PSSKLWLUKVU[OLJOPSK»ZZP[\H[PVU!
ɿ(U`JOPSK\UKLYMV\UKPUMVYJLKVYIVUKLKSHIV\Y KVPUNPSSPJP[^VYRVY
ILPUNZL_\HSS`L_WSVP[LKZOV\SKILYLTV]LKPTTLKPH[LS`MYVT[OLZP[\H[PVU
NP]LUJHZLTHUHNLTLU[HUKHJJLZZ[VSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZ HUKWYV]PKLK
^P[OZ\WWVY[[VOLSW[OLPYÄUHUJPHSZP[\H[PVU
ɿ(JOPSK\UKLY[OLTPUPT\T^VYRPUNHNLMV\UKKVPUNOHaHYKV\Z^VYRSVUN
OV\YZ ^VYR^P[OKHUNLYV\ZTHJOPULY` ` JOLTPJHSZVYOLH]`^LPNO[Z Z L[J
ZOV\SKILYLTV]LKHUKNP]LUSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZHUKVYOH]L[OLPYÄUHUJPHS
ZP[\H[PVUHKKYLZZLK
ɿ(JOPSKHIV]L[OLTPUPT\T^VYRPUNHNLMV\UKPUOHaHYKV\Z^VYRZOV\SKIL
ZLWHYH[LKMYVT[OLOHaHYK VYOH]L[OLYPZRYLK\JLK[VHUHJJLW[HISLSL]LS
HUKTH`JVU[PU\L[VILLTWSV`LKPU[OL^VYRWSHJL
ɿ(U`JOPSK^OVPZUV[PU[OL>-*3I\[PZH[OPNOYPZRVMILJVTPUNZVZOV\SK
IL[YLH[LKPUHZPTPSHY^H` ^P[OHJJLZZ[VSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZWYV]PKLK
HUKVY[OLPYÄUHUJPHSZP[\H[PVUHKKYLZZLK
standard  12
C# HTML5 PDF Viewer SDK to create PDF document from other file
RasterEdge. PRODUCTS: ONLINE DEMOS: Online HTML5 Document Viewer; Online XDoc.PDF PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF
change password on pdf; pdf owner password
VB.NET PDF - Convert PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
RasterEdge. PRODUCTS: ONLINE DEMOS: Online HTML5 Document Viewer; Online XDoc.PDF PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF
adding password to pdf; add password to pdf without acrobat
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
116
References
ɿ036 :HML>VYRMVY@V\[O;VVSRP[
ɿ036<50*,-4HU\HSVUJOPSKSHIV\YYHWPKHZZLZZTLU[
TL[OVKVSVN`
ɿ036;OL[YPWHY[P[LWYVJLZZVMKL[LYTPUPUNOHaHYKV\Z^VYR
VMJOPSKYLU.\PKLMVYMHJPSP[H[VYZ
ɿ036:\WWVY[PUN*OPSKYLUZ9PNO[Z[OYV\NO,K\JH[PVU [OL
(Y[ZHUK[OL4LKPH:*9,(4!(:WLJPHS4VK\SLVU*OPSK3HIV\Y
HUK(YTLK*VUÅPJ[
ɿ036.\PKLSPULZMVYKL]LSVWPUNJOPSKSHIV\YTVUP[VYPUN*34
WYVJLZZLZ
ɿ*VU]LU[PVUVU[OL9PNO[ZVM*OPSKYLU  
ɿ6W[PVUHS7YV[VJVS[V[OL*VU]LU[PVUVU[OL9PNO[ZVM[OL*OPSKVU
[OLZHSLVMJOPSKYLU JOPSKWYVZ[P[\[PVUHUKJOPSKWVYUVNYHWO`
ɿ*VU]LU[PVUVU4PUPT\T(NLMVY(KTPZZPVU[V,TWSV`TLU[ 
ɿ*VU]LU[PVUVU[OL>VYZ[-VYTZVM*OPSK3HIV\Y   
standard  12
VB.NET PDF - Create PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
RasterEdge. PRODUCTS: ONLINE DEMOS: Online HTML5 Document Viewer; Online XDoc.PDF PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF
change password on pdf file; pdf protection remover
VB.NET PDF - Annotate PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
VB.NET PDF - Annotate PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer. Explanation about transparency. VB.NET HTML5 PDF Viewer: Annotate PDF Online. This
copy text from protected pdf; pdf password unlock
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
117
STANDARD 13
Unaccompanied and separated children
;OPZZ[HUKHYKPZIHZLK VU[OL0U[LY(NLUJ`.\PKLSPULZVU<UHJJVTWHUPLK
HUK:LWHYH[LK*OPSKYLU<(:* HUK [OL.\PKLSPULZMVY[OL(S[LYUH[P]L*HYL
VM*OPSKYLU0[PZKLZPNULKPU[^VWHY[Z!7HY[(MVJ\ZLZVUPKLU[PÄJH[PVUHUK
YLNPZ[YH[PVU KVJ\TLU[H[PVU U [YHJPUNMHTPSPLZHUKYL\UP[PUNJOPSKYLU^P[O[OLPY
JHYLNP]LYZPM[OL`OH]LILJVTLZLWHYH[LK MYVT[OLTK\YPUNHULTLYNLUJ`
7HY[)MVJ\ZLZVU[OLPU[LYPTVYHS[LYUH[P]LJHYLMVYJOPSKYLU^OVULLK[OLZL
ZLY]PJLZMVSSV^PUNHULTLYNLUJ`;OLZLOH]LILLUKLZPNULK[VILYLHK[VNL[OLY
*OPSKYLUZLWHYH[LKMYVT[OLPYWHYLU[ZHUKMHTPSPLZILJH\ZLVMJVUÅPJ[ KPZHZ[LY
VYWVW\SH[PVUKPZWSHJLTLU[ VYILJH\ZLVMLJVUVTPJVYZVJPHSYLHZVUZ Z HYLH[
PUJYLHZLKYPZRVM]PVSLUJL HI\ZL L_WSVP[H[PVUHUK K ULNSLJ[PUHULTLYNLUJ`
;OLZLJOPSKYLUOH]LSVZ[[OLJHYLHUKWYV[LJ[PVUVM[OLPYMHTPSPLZH[[OLTVTLU[
^OLU[OL`ULLK[OLT[OLTVZ[
0[PZPTWVY[HU[[VYLJVNUPaL[OH[ZLWHYH[PVUJHUYLZ\S[MYVTH]HYPL[`VMJH\ZLZ
*OPSKYLUJHUHJJPKLU[HSS`ILJVTLZLWHYH[LK K\YPUNÅPNO[ [V ZHML[` ` K\YPUN
HUH[[HJRVYK\YPUNHWVW\SH[PVUTV]LTLU[;OL`TH`OH]LILLULU[Y\Z[LK
I`HWHYLU[[VZVTLVULLSZL ZLWHYH[LKK\YPUNWYV]PZPVUVMOLHS[OZLY]PJLZ
[V[OLTZLS]LZ VY[OLPY JHYLNP]LY Y WPJRLK\W W I`HUV[OLYMHTPS`VYHPK^VYRLY
HM[LYOH]PUNILLUSLM[I`HWHYLU[SVVRPUNMVYZ\Y]P]HSYLZV\YJLZ HIHUKVULK
HIK\J[LK VYVYWOHULK;OL`TH`HSZVOH]LY\UH^H`;OLIHZPJHZZ\TW[PVU
\U[PS[YHJPUNLMMVY[ZKLTVUZ[YH[LV[OLY^PZL ZOV\SKIL[OH[HJOPSKOHZZVTLVUL
^P[O^OVTOLVYZOLJHUILYL\UP[LK(IZVS\[LS`H]VPK YLMLYYPUN[V[OLZL
JOPSKYLUHZ¸VYWOHUZ¹
:LWHYH[LKJOPSKYLUHYL[OVZLZLWHYH[LKMYVTIV[OWHYLU[Z VYMYVT[OLPYWYL]PV\Z
SLNHSVY\Z\HSWYPTHY`JHYLNP]LY I\[UV[ULJLZZHYPS`MYVTV[OLYYLSH[P]LZ(ZH
YLZ\S[ [OPZTH`PUJS\KLJOPSKYLUHJJVTWHUPLKI`V[OLYHK\S[MHTPS`TLTILYZ
<UHJJVTWHUPLKJOPSKYLUHSZVJHSSLK\UHJJVTWHUPLKTPUVYZHYLJOPSKYLU^OV
OH]LILLUZLWHYH[LKMYVTIV[OWHYLU[ZHUKV[OLYYLSH[P]LZ HUK^OVHYLUV[
ILPUNJHYLKMVYI`HUHK\S[^OV I`SH^VYJ\Z[VT PZYLZWVUZPISLMVYKVPUNZV
Standard
-HTPS`ZLWHYH[PVUPZWYL]LU[LKHUKYLZWVUKLK[V HUK\UHJJVTWHUPLK
HUKZLWHYH[LKJOPSKYLUHYLJHYLKMVYHUKWYV[LJ[LKHJJVYKPUN[V[OLPY
ZWLJPÄJULLKZHUK[OLPYILZ[PU[LYLZ[Z
standard  13
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
118
A. Key actions - identification, documentation, 
tracing and reunification (IDTR)
79,7(9,+5,::
ɿ 9L]PL^THWUH[PVUHSSLNHSMYHTL^VYRZHUKJVTT\UP[`Z`Z[LTZYLSH[LK[V
JOPSKWYV[LJ[PVUTHUKH[LZHUKWYVJLK\YLZMVY^VYRPUN^P[OJOPSKYLU^P[OV\[
HWWYVWYPH[LJHYL PUJS\KPUNWYL]LU[PVUHUK K YLZWVUZL[V MHTPS`ZLWHYH[PVU
HUKI\PSKVU[OPZHZT\JOHZWVZZPISLHUKHZT\JOHZPZHWWYVWYPH[L"
ɿ KL]LSVW:[HUKHYK6WLYH[PUN7YVJLK\YLZ:67Z[OH[JSHYPM` [OLYVSLZHUK
YLZWVUZPIPSP[PLZVM[OVZLPU]VS]LKPU0+;9HUKWYVNYHTTLZYLSH[LK[V<(:*
;OPZZOV\SKPUJS\KLTL[OVKZMVYYLMLYYHSHUKPUMVYTH[PVUZOHYPUN HUK[OLYVSL
VMJVTT\UP[`Z[Y\J[\YLZ"
ɿ ZL[\WHJVTTVU-HTPS`;YHJPUNHUK9L\UPÄJH[PVU-;9KH[HIHZLWVZZPIS`
KLJLU[YHSPaLK \USLZZ[OPZ Z HSYLHK` L_PZ[ZJVUZPKLY[OLPU[LY HNLUJ`*OPSK
7YV[LJ[PVU0UMVYTH[PVU4HUHNLTLU[:`Z[LT 0(*704:"
ɿ YL]PL^[OLPU[LYHNLUJ`HNYLLKJVTTVUYLNPZ[YH[PVUMVYTZHUKKL[LYTPULPM
[OL`ULLK[VILM\Y[OLYHKHW[LK[V[OLSVJHSJVU[L_[7YLWHYLMVYTZPU[^V
VYTVYLSHUN\HNLZPLT\S[P SHUN\HNLMVYTZKLWLUKPUNVU[OLJVU[L_["
ɿ PKLU[PM` [YHPU U HUK K TLU[VY SVJHS PU[LY]PL^LYZ Z Z[HMM M HUK K ZVJPHS S ^VYRLYZ
JVTT\UP[`]VS\U[LLYZHUKYLZWVUZPISLVMÄJPHSZVU[OLPU[LYHNLUJ`N\PKLSPULZ
VU\UHJJVTWHUPLKHUKZLWHYH[LK JOPSKYLU U HNL HWWYVWYPH[LTL[OVKZ MVY
PU[LY]PL^PUN JOPSKYLU U HUKWYVJLK\YLZ[VILMVSSV^LKMVYJVTWSL[PUNHUK
THUHNPUN[OLMVYTZ[VIL\ZLKSVJHSS`"
ɿ WYV]PKLJVWPLZVMYLSL]HU[MVYTZ[VWHY[ULYVYNHUPaH[PVUZHUKHNLUJPLZ VUJL
[OLPYWLYZVUULSOH]LILLU[YHPULK"
ɿ I`^VYRPUN^P[OMHTPSPLZHUKRL`JVTT\UP[`TLTILYZ KLZPNUWYL]LU[PVU
VMZLWHYH[PVUTH[LYPHSZHUK[VVSZMVYL_HTWSL SLHÅL[Z Z Z[PJRLYZ OV[SPULZMVY
TPZZPUNHUKMV\UKJOPSKYLU YHKPVJHTWHPNUZHUK[LSSJOPSKYLU MHTPSPLZHUK
O\THUP[HYPHU^VYRLYZ[V^OVT[OL`ZOV\SKYLMLYJHZLZZLL:[HUKHYKHUK
"
ɿ Z[VJR-;9Z\WWS`RP[Z"HUK
ɿ PKLU[PM` WV[LU[PHS UH[PVUHS HUK PU[LYUH[PVUHS WHY[ULYZ Z MVY 0+;9 9 HUK
JVSSHIVYH[P]LS`^P[O[OLNV]LYUTLU[ WSHUNLVNYHWOPJHUKM\UJ[PVUHSKP]PZPVUZ
VMYLZWVUZPIPSP[` LUZ\YPUN[OLPUJS\ZPVUVM[OL0U[LYUH[PVUHS*VTTP[[LLVM[OL
9LK*YVZZ^OLYLWYLZLU[HUK[OL0U[LYUH[PVUHS9LK*YVZZHUK9LK*YLZJLU[
4V]LTLU[
9,:765:,
ɿ (ZZLZZ[OLZJVWL JH\ZLZHUKYPZRZVMMHTPS`ZLWHYH[PVU"
ɿ WYL]LU[MHTPS`ZLWHYH[PVU MVYL_HTWSL PUYLJLW[PVUHUKHYYP]HSHYLHZ Z VYK\YPUN
WSHUULKWVW\SH[PVUTV]LTLU[ZH[OVZWP[HSZ LNLUZ\YL[OH[ HSSJOPSKYLU
HKTP[[LK VY^P[OHWHYLU[^LHY H^YPZ[IHUK ^P[O [OLPYUHTLHUK V[OLY
PKLU[PM`PUNPUMVYTH[PVU"
standard  13
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
119
ɿHNYLL^P[OPUVUL^LLR ^P[O[OLYLSL]HU[ [ NV]LYUTLU[ IVK` HUK ^P[OPU
[OLJOPSK WYV[LJ[PVU^VYRPUNNYV\W VY ZPTPSHYJVVYKPUH[PVUZ[Y\J[\YL  VU
Z[HUKHYKPaLKYLNPZ[YH[PVUMVYTZHUKKYHM[VWLYH[PUNWYVJLK\YLZMVY0+;9"
ɿHNYLL^P[OPUVUL^LLRVU[OLIHZPJLSLTLU[ZVMHUPUMVYTH[PVUHUKJHZL
THUHNLTLU[ Z`Z[LT T PUJS\KPUN N H Z`Z[LT T HUK WYVJLK\YLZ MVY Y ZOHYPUN
PUMVYTH[PVUHUKNLVNYHWOPJHUKM\UJ[PVUHSHYLHZVMYLZWVUZPIPSP[`"
ɿKL]LSVWHWYVHJ[P]LHUKZ`Z[LTH[PJZ[YH[LN`[VPKLU[PM`\UHJJVTWHUPLKHUK
ZLWHYH[LKJOPSKYLU MVYL_HTWSL H[YLNPZ[YH[PVUWVPU[Z"I`]PZP[PUN]PSSHNLHM[LY
]PSSHNL"K\YPUNKPZ[YPI\[PVU"VYI`[HYNL[PUNZWLJPÄJSVJH[PVUZ^OLYL<(:*HYL
ZLLU Z\JOHZOVZWP[HSZHUKVYWOHUHNLZ"
ɿ[YHPUWLYZVUULSHUK]VS\U[LLYZ^OV^PSSJHYY`V\[0+;9HJ[P]P[PLZ"
ɿYHWPKS`ZL[\WWSHJLZ^OLYLZLWHYH[LKJOPSKYLUHUKWHYLU[ZVMTPZZPUNJOPSKYLU
JHUYLNPZ[LY YLJLP]LPUMVYTH[PVUHUKHJJLZZZLY]PJLZ"
ɿKL]LSVWHYLMLYYHSZ`Z[LTMVYZLWHYH[LKTPZZPUNJOPSKYLUHUKYHPZLH^HYLULZZ
PUJVTT\UP[PLZHUKMHTPSPLZHIV\[0+;9ZLY]PJLZ"
ɿLUZ\YL[OH[<(:*OH]LHJJLZZ[VZLY]PJLZHUK[OH[[OL`JHUILWYPVYP[PaLK
MVYHZZPZ[HUJLHUKWYV[LJ[PVUWYVJLK\YLZ HUK[OH[[OL`OH]LLX\HSHJJLZZ
[VZJOVVSZ"
ɿLZ[HISPZOTLJOHUPZTZYLN\SHYS`HUKZ`Z[LTH[PJHSS`[VTVUP[VY[OLZHML[`HUK
^LSSILPUNVM<(:*"
ɿZ[HY[[YHJPUNHUKYL\UPÄJH[PVUPTTLKPH[LS` HUKTHRLZ\YL[OLYLPZZ\MÄJPLU[
Z[HMMHUKYLSL]HU[ SVNPZ[PJLX\PWTLU[LNJHTLYHZ Z JVTW\[LYZ Z WYPU[LYZ 
SVJRPUNÄSPUNJHIPUL[Z [YHUZWVY[H[PVU"
ɿRLLWJOPSKYLU MHTPSPLZHUKJHYLNP]LYZYLN\SHYS`\WKH[LKVU[OLWYVNYLZZVM
[YHJPUN"
ɿH]VPKW\ISPJKPZZLTPUH[PVUVMPUMVYTH[PVU[OH[TPNO[\UPU[LU[PVUHSS`LUJV\YHNL
MHTPSPLZ[VHIHUKVUJOPSKYLUVYMHSZLS`WYLZLU[[OLTHZILPUN^P[OV\[JHYL
LNIHZLKVU[OLHZZ\TW[PVU[OH[JOPSKYLU^P[OV\[JHYL^PSSILNP]LUZWLJPHS
HZZPZ[HUJL HUKYL]PL^HJ[P]P[PLZPUV[OLYZLJ[VYZOLHS[O U\[YP[PVU U >(:/
JHTWTHUHNLTLU[ KPZ[YPI\[PVU W\ISPJPUMVYTH[PVUHUK^VYRQVPU[S`[VLUZ\YL
[OH[[OLPYWYVNYHTTLZKVUV[JH\ZL]VS\U[HY`VYHJJPKLU[HSMHTPS`ZLWHYH[PVU
LN[OYV\NOMHTPSPLZHZZ\TPUN\UHJJVTWHUPLKJOPSKYLU^PSSILNP]LUZWLJPHS
HZZPZ[HUJL"
ɿMVYZLWHYH[LKJOPSKYLU HZZLZZHZZVVUHZWVZZPISL^OL[OLYJHYLHYYHUNLTLU[Z
HYLHWWYVWYPH[LHUKPU[OLPYILZ[PU[LYLZ[PU[LYLZ[Z^OPSL[YHJPUNJVU[PU\LZ HUK
LUZ\YLYLN\SHYTVUP[VYPUNVM[OLPYPU[LYPTZP[\H[PVU WYV[LJ[PVUHUK^LSSILPUN"
ɿHM[LY Z\JJLZZM\S[YHJPUN YLZ\S[Z Z ]LYPM` ` YLSH[PVUZOPWZIL[^LLU HJOPSK HUK
HK\S[Z HZZLZZ[OL^PSSPUNULZZHUKJHWHJP[`VM[OLYLJLP]PUNHK\S[Z[VWYV]PKL
HWWYVWYPH[LJHYL KL[LYTPUL[OLJOPSK»Z^PZOLZHUKILZ[PU[LYLZ[Z WYV]PKL
[OLYLJLP]PUNMHTPS`Z\JOTH[LYPHSHZZPZ[HUJLHZTH`ILULJLZZHY`[VWLYTP[
JHYLH[[OLZHTLSL]LSHZV[OLYJOPSKYLUPU[OLWVW\SH[PVU HUKWYLWHYLIV[O
[OLJOPSKHUK[OLJHYLNP]LYILMVYL[OL`HYLYL\UP[LK"
ɿTHRLZ\YL[OLYLPZ[PTLS`HUKWLYPVKPJMVSSV^\WMVYJOPSKYLU^OVOH]LILLU
YL\UP[LK[VTHRLZ\YL[OL`HYLJHYLKMVYHUKWYV[LJ[LK+VUV[HZZ\TL[OH[
JOPSKYLUYL\UP[LK^P[OYLSH[P]LZ^PSSULJLZZHYPS`IL^LSSJHYLKMVY HUKLUZ\YL
JSVZLTVUP[VYPUNVMZ\JOJOPSKYLU\U[PSP[PZ JSLHY [OH[[OLUH[\YLVMJHYLPZ
HKLX\H[L"HUK
standard  13
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
120
ɿ ^OLUHJOPSKPZYL\UP[LK VYWSHJLK ^P[OHYLSH[P]L L LUZ\YL[OH[ [ [OLHK\S[
HZZ\TPUNYLZWVUZPIPSP[`MVYJHYLW\ISPJS`ZPNUZHMVYTHJJLW[PUNYLZWVUZPIPSP[`
MVY[OLJOPSK HUKHYYHUNLMVYVULVYTVYLYLZWLJ[LKSVJHSSLHKLYZW\ISPJS`[V
ZPNUHMVYTHNYLLPUN[VTVUP[VY[OLJOPSK»Z^LSSILPUNHUKYLWVY[HU`WYVISLTZ
[V[OLIVK`YLZWVUZPISLMVYJOPSKWYV[LJ[PVUHUKJHYL
B. Key actions - alternative care
79,7(9,+5,::
ɿ:[YLUN[OLU[OLL_PZ[PUNMVZ[LYJHYLZ`Z[LT PUJS\KPUN[OYV\NOJVU[PUNLUJ`
WSHUUPUN ZV[OH[P[JHUILL_WHUKLKPUJHZLVMHULTLYNLUJ`"
ɿ PKLU[PM`HUKKPZZLTPUH[LYLSL]HU[UH[PVUHSSH^ WVSPJLZ Z N\PKLSPULZ L[JYLSH[LK
[VHS[LYUH[P]LJHYL"
ɿ^P[OPU [OLNV]LYUTLU[ HUK JP]PSZVJPL[` ` PKLU[PM`[OLRL` ` UH[PVUHSHJ[VYZ
YLNHYKPUNHS[LYUH[P]LJHYLHUK[OLPYJ\YYLU[YVSLZHUKHJ[P]P[PLZ"
ɿPKLU[PM`YLSL]HU[[YHKP[PVUHSTLJOHUPZTZMVYWYV]PKPUNJHYLMVYJOPSKYLU^OV
HYLV\[ZPKLVMMHTPS`JHYL"
ɿWYV]PKL [YHPUPUN VU [OL .\PKLSPULZ Z VU(S[LYUH[P]L*HYLMVY*OPSKYLUHUK
PU[YVK\JL[OL(S[LYUH[P]L*HYL;VVSRP["
ɿZ\WWVY[HUKZ[YLUN[OLUSVJHSJHWHJP[PLZPUJS\KPUNNV]LYUTLU[HUKZ\WWVY[
HUKI\PSK[OLJHWHJP[`VM[OLTHPUVYNHUPZH[PVUZHUKWLVWSL[VSLHKVU[OL
WSHUUPUN THUHNLTLU[HUKKLSP]LY`VMPU[LYPTHUKHS[LYUH[P]LJHYL"HUK
ɿTHWJ\YYLU[PU[LYPTJHYLZ[Y\J[\YLZHUKTLJOHUPZTZHUKPKLU[PM`^OPJOTPNO[
ILZ\P[HISLMVYTLL[PUN[OLULLKZVM\UHJJVTWHUPLKHUKZLWHYH[LKJOPSKYLU
9,:765:,
ɿ 4HRL Z\YL [OH[ ULLKZ Z HZZLZZTLU[Z PUJS\KL L JOPSKYLU»Z Z SP]PUN ZP[\H[PVUZ
Z\WWVY[P]LJVTT\UP[`Z[Y\J[\YLZHUKZ`Z[LTZ HUK[OLKPMMLYLU[HS[LYUH[P]L
JHYLVW[PVUZH]HPSHISLZLL:[HUKHYKZHUK"
ɿ PUJVUZ\S[H[PVU^P[OSVJHSHJ[VYZ HJ[P]LS`ZLLR[VWYL]LU[\UULJLZZHY`MHTPS`
ZLWHYH[PVUZ [OYV\NO[HYNL[PUN N HZZPZ[HUJLH[ LZWLJPHSS` ]\SULYHISLMHTPS`
NYV\WZ"
ɿ KL]LSVW HZ\Y]LPSSHUJLZ`Z[LTPU]VS]PUNWLYZVUULSH[WV[LU[PHSWVPU[ZVM
HIHUKVUTLU[[V PKLU[PM`UL^S`\UHJJVTWHUPLK JOPSKYLU^OV TH`OH]L
ILLUYLSPUX\PZOLKPU[OLOVWLVM[OLPYYLJLP]PUNHZZPZ[HUJL HUK PMWYL]PV\Z
JHYLNP]LYZJHUILX\PJRS`PKLU[PÄLK HZZLZZ^OL[OLYWYV]PKPUNZWLJPÄJTH[LYPHS
VYMVVKHZZPZ[HUJLJHULUHISLZHMLYL\UPÄJH[PVU"
ɿ Z\WWVY[HUKKL]LSVW JHYLZLY]PJLZPURLLWPUN^P[O[OL.\PKLSPULZMVY[OL
(S[LYUH[P]L*HYLVM*OPSKYLUZWLJPÄJHSS`[OLLTLYNLUJ`JHYLZLJ[PVU HUK
[OL(S[LYUH[P]L*HYLPU,TLYNLUJPLZ;VVSRP["
ɿ JVU[PU\HSS`YL]PL^JHYLHYYHUNLTLU[Z Z\JOHZMVZ[LYJHYLHUKYLZPKLU[PHSJHYL
MHJPSP[PLZ [VTHRLZ\YL[OH[[OL`HYLUV[JYLH[PUNPUJLU[P]LZMVYHIHUKVUPUN
JOPSKYLU"
standard  13
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
121
ɿYLN\SHYS`JOLJR[VTHRLZ\YL[OH[VUS`[OVZLJOPSKYLU^OVNLU\PULS`ULLK
HS[LYUH[P]LJHYLHYLWSHJLKPUPU[LYPTJHYL"
ɿKL]LSVWHJHYLWSHUMVYLHJOJOPSKPUPU[LYPTVYHS[LYUH[P]LJHYLHZX\PJRS`
HZWVZZPISLHUKPUJVUZ\S[H[PVU^P[O[OLJOPSK OPZVYOLYMHTPS`HUKV[OLY
PTWVY[HU[WLVWSLPU[OLJOPSK»ZSPML"
ɿZ`Z[LTH[PJHSS`MVSSV^\WHSSJOPSKYLUPUPU[LYPTVYHS[LYUH[P]LJHYLH[SLHZ[VUJL
L]LY`^LLRZ"HUK
ɿTHRLUVWLYTHULU[KLJPZPVUHIV\[HJOPSK»ZHS[LYUH[P]LJHYLHYYHUNLTLU[HZ
SVUNHZ[OLYLPZHJOHUJLVM[YHJPUNMHTPS`TLTILYZ ILMVYLH]HPSHISL[YHJPUN
H]LU\LZOH]LILLUL_OH\Z[LK HUKUL]LY Y PUHU`L]LU[ [ ^P[OPU[OLÄYZ[`LHY
VM[OLILNPUUPUNVMHJ[P]L[YHJPUN \USLZZ[OLYLHYLL_JLW[PVUHSJPYJ\TZ[HUJLZ
)0+N\PKLSPULZWYVTV[L`LHYZ
MeasuremenT
6<;*64,05+0*(;69
6<;*64,
;(9.,;
:\Y]LPSSHUJL Z`Z[LTZ Z HUK ZLY]PJLZ HYL PU U WSHJL L [V
WYL]LU[\UULJLZZHY`ZLWHYH[PVUZ
@LZ
7LYJLU[HNLVM JOPSKYLU YLNPZ[LYLK MVY [YHJPUN [OH[ OHZ
ILLUYL\UPÄLKHUKZ[H`LK^P[O[OLPYMHTPS`MVYTVYL[OHU
ZP_TVU[OZ

7LYJLU[HNL VM M YLNPZ[LYLK K <(:* PU HWWYVWYPH[L HUK
WYV[LJ[P]LJHYLHYYHUNLTLU[Z

(*;06505+0*(;69
(*;065;(9.,;
(KHW[LK YLNPZ[YH[PVUMVYTZ Z :67Z PUMVYTH[PVU YLMLYYHS
HUK JHZLTHUHNLTLU[ Z`Z[LTZ PU WSHJL ^P[OPU VUL
^LLRVM[OLLTLYNLUJ`
@LZ
7LYJLU[HNLVMYLNPZ[LYLK <(:* ^OV HYLYL\UP[LK ^P[O
[OLPYJHYLNP]LYZ

4LJOHUPZTZ PU U WSHJL MVY YLNPZ[YH[PVU U HUK YLJLP]PUN
PUMVYTH[PVU HUK MVYHJ[P]L[YHJPUN VMPTTLKPH[LMHTPS`
TLTILYZHUKYLSH[P]LZ
@LZ
7LYJLU[HNLVMJOPSKYLU^OVOH]LYLJLP]LK H[SLHZ[VUL
MVSSV^\W ]PZP[^P[OPUVULTVU[OVMILPUNYL\UP[LK^P[O
JHYLNP]LYZ

7LYJLU[HNLVMYLNPZ[LYLK<(:*PUHWWYVWYPH[LPU[LYPTVY
SVUN[LYTHS[LYUH[P]LJHYL

7LYJLU[HNL VM M YLNPZ[LYLK K \UHJJVTWHUPLK K JOPSKYLU U PU
SVN[LYTLHS[LYUH[P]LJHYL^OVHYLYLJLP]PUNTVUP[VYPUN
]PZP[ZH[SLHZ[VUJLHTVU[O

56;,:
¸(WWYVWYPH[L¹
HUK¸WYV[LJ[P]L¹
[VILKLÄULKPU
JV\U[Y`VYJVU[L_[
 ¸(WWYVWYPH[L
PU[LYPTJHYL¹JHU
ILKLÄULKPU
JV\U[Y`HJJVYKPUN
[V[OL(S[LYUH[P]L
*HYL;VVSRP[(*,
standard  13
Documents you may be interested
Documents you may be interested