c# split pdf into images : Password pdf control Library system azure asp.net .net console cp-minimum-standards-english-20133-part390

4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
31
Principle 6:
Strengthen children’s resilience
in humanitarian action
(S[OV\NOJOPSKYLU HYL VM[LU WVY[YH`LK HZ WHZZP]L HUK KLWLUKLU[ [OL` ` HYL
UH[\YHSS`HJ[P]LWHY[PJPWHU[ZPU[OLPYMHTPSPLZHUKJVTT\UP[PLZ)LMVYLHJYPZPZ
THU`JOPSKYLUOH]LMHTPS`YLZWVUZPIPSP[PLZ [HRL[OLPYV^UKLJPZPVUZ HUKTH`
ILSLHKLYZPU[OLPYZJOVVSZVYWLLYNYV\WZ+\YPUNJYPZLZ JOPSKYLUH[[LTW[[V
JVWL^P[O[OLHKKLKYPZRZHUKWYLZZ\YLZ[OH[LTLYNLUJPLZIYPUNI`WYVISLT
ZVS]PUNVYVI[HPUPUNZ\WWVY[MYVTV[OLYZ PUJS\KPUNMHTPS`TLTILYZHUKV[OLYZ
Z\JOHZWLLYZVYYLSPNPV\ZSLHKLYZ
/V^ Z\JJLZZM\SJOPSKYLU U HYL PU HKKYLZZPUN HUK K JVWPUN N ^P[O [OLPY Y ZP[\H[PVU
KLWLUKZ VU [OL WH[[LYU VM YPZRZ HUK WYV[LJ[P]L MHJ[VYZ PU [OLPY ZVJPHS
LU]PYVUTLU[Z HUKHSZVVU[OLPYPU[LYUHSZ[YLUN[OZHUKJHWHIPSP[PLZ=\SULYHIPSP[`
HYPZLZ^OLUHJOPSKMHJLZT\S[PWSLYPZRZHUKOHZML^WYV[LJ[P]LMHJ[VYZ Z\JO
HZSP]PUN^P[OHJHYPUNWHYLU[ OH]PUNZ\WWVY[P]LMYPLUKZ HUKOH]PUNNVVKZRPSSZ
MVYZLLRPUNOLSW9LZPSPLUJLHYPZLZ^OLUHJOPSKOHZTVYLWYV[LJ[P]LMHJ[VYZ
[OHUYPZRMHJ[VYZ:PTPSHYS`JOPSKYLU^P[OZ[YLUN[OZZ\JOHZNVVKWYVISLT ZVS]PUN
ZRPSSZ HYL VM[LU U HISL [V UH]PNH[L [OLJYPZPZ LU]PYVUTLU[ YLSH[P]LS` LMMLJ[P]LS`
HUK[VTHRLKLJPZPVUZ[OH[Z\WWVY[[OLPY^LSSILPUNHUK[OH[VM[OLPYMHTPSPLZ
-YVT[OPZZ[HUKWVPU[ [OL[HZRVMJOPSKWYV[LJ[PVUWYVNYHTTPUNPULTLYNLUJPLZ
PZ [VZ[YLUN[OLUWYV[LJ[P]LMHJ[VYZ [OH[YLPUMVYJLJOPSKYLU»ZYLZPSPLUJL HUK K [V
KLHS^P[O[OVZL[OH[L_WVZLJOPSKYLU [VYPZR0UKLZPNUPUN WYVNYHTTLZ[OH[
Z[YLUN[OLU YLZPSPLUJL HUK KLHS ^P[O [OYLH[Z  HUK ^OPJO Z\WWVY[ WVZP[P]L
YLSH[PVUZIL[^LLUJOPSKYLU MHTPSPLZ HUKJVTT\UP[PLZ Z [OLMVSSV^PUNX\LZ[PVUZ
HYLYLSL]HU[!
ɿ(YL WYVNYHTTLZ HJJLZZPISL [V HSS JOPSKYLU U HUK K KV [OL` ` I\PSK VU U HUK
YLPUMVYJL JOPSKYLU»Z Z ZRPSSZ HUK K Z[YLUN[OZ& & *VUZPKLY Y [OL L JOHYHJ[LYPZ[PJZ Z VM
PUKP]PK\HS JOPSKYLU U [OH[ [ TH` PUÅ\LUJL L [OLPY ]\SULYHIPSP[` VY YLZPSPLUJL MVY
L_HTWSL [OLPYHNL HIPSP[`L[OUPJIHJRNYV\UK SHUN\HNL ZL_ OLHS[O TLU[HS
OLHS[O YLSPNPVU HUKZVVU
ɿ+VWYVNYHTTLZPU]VS]L[OVZLJSVZL[VJOPSKYLU HUK K YLPUMVYJLZ\WWVY[P]L
YLSH[PVUZOPWZ IL[^LLU U JOPSKYLU HUK K [OLPY Y WHYLU[Z Z JHYLNP]LYZ WLLYZ Z HUK
V[OLY PTWVY[HU[ [ WLVWSL& *VUZPKLY [OL JOHYHJ[LYPZ[PJZ VMJOPSKYLU»Z Z MHTPS`
YLSH[PVUZOPWZHUKV[OLYJSVZLYLSH[PVUZOPWZMVYL_HTWSL JHYLHYYHUNLTLU[Z
JSVZLHUKZ\WWVY[P]LMHTPS`LU]PYVUTLU[Z WVZP[P]LYLSH[PVUZOPWZ^P[OWLLYZ
HUK[LHJOLYZ HUKZVVU
Password pdf - C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
convert password protected pdf to excel online; pdf print protection
Password pdf - VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Help to Improve the Security of Your PDF Document by Setting Password
convert protected pdf to word; add password to pdf without acrobat
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
32
ɿ +VWYVNYHTTLZZ[YLUN[OLU[OLZ[Y\J[\YLZ WYHJ[PJLZHUKZLY]PJLZ[OH[OLSW
[VWYV[LJ[JOPSKYLUPU[OLJVTT\UP[`&*VUZPKLY[OLYVSLZ ZRPSSZ HJJLZZPIPSP[`
HUK YLN\SH[PVU VM JVTT\UP[` ` SLHKLYZ NYV\WZ Z PUZ[P[\[PVUZ Z HUK ZLY]PJLZ
-VYL_HTWSL PKLU[PM`H^HYLHUKHJ[P]LSLHKLYZ Z YLSL]HU[PUMVYTH[PVUHIV\[
JOPSK WYV[LJ[PVU YPZRZ HJJLZZPISL L HUK K JOPSK MYPLUKS` OLHS[OJLU[YLZ ZRPSSLK
HUKH]HPSHISLZVJPHS^VYRLYZ HUKZVVU
ɿ (YLWYVNYHTTLZ[HRPUNHJJV\U[VM[OLZVJPHSHUKSLNHSUVYTZ[OH[PUÅ\LUJL
JOPSKYLU»Z SP]LZ HUK JPYJ\TZ[HUJLZ& *VUZPKLY [OL SLNHS JVU[L_[ [ HUK K [OL
J\S[\YLHUK OV^[OLZLHMMLJ[JOPSKYLU»ZZHML[`HUK^LSSILPUNMVYL_HTWSL
SH^Z HUK K WVSPJPLZ YLN\SH[PVU U WYHJ[PJLZ Z LJVUVTPJ J HJ[P]P[PLZ Z J\S[\YHS S HUK
YLSPNPV\ZILSPLMZ Z[Y\J[\YHSPULX\HSP[PLZ HUKZVVU
ɿ +VWYVNYHTTLZ[PLHSSVM[OLHIV]LLSLTLU[Z[VNL[OLYHUK[HRLHJVUZPZ[LU[
HWWYVHJO& *VUZPKLY Y [OL L YLSH[PVUZOPWZ IL[^LLU U JOPSKYLU V[OLY JOPSKYLU 
MHTPSPLZ JVTT\UP[PLZHUKJ\S[\YLZ HUKOV^VULWHY[PUÅ\LUJLZ[OLV[OLYZ
Online Remove password from protected PDF file
Online Remove Password from Protected PDF file. Download Free Trial. Remove password from protected PDF file. Find your password-protected PDF and upload it.
pdf protection remover; pdf owner password
C# PDF File Permission Library: add, remove, update PDF file
Convert Jpeg to PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. FREE TRIAL: HOW TO:
annotate protected pdf; a pdf password
STANDARDS
VB.NET PDF File Permission Library: add, remove, update PDF file
Convert Jpeg to PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. FREE TRIAL: HOW TO:
add password to pdf file without acrobat; copy protecting pdf files
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view, annotate, create and convert PDF
Support to add password to PDF document and edit password on PDF file. Users are able to set a password to PDF online directly in ASPX webpage.
password pdf files; adding a password to a pdf using reader
Ensure a quality response
STANDARDS TO 
ENSURE A QUALITY 
CHILD PROTECTION 
RESPONSE
C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
XDoc.PDF SDK provides users secure methods to protect PDF document. C# users can set password to PDF and set PDF file permissions to protect PDF document.
crystal report to pdf with password; add password to pdf online
VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
NET program. Password, digital signature and PDF text, image and page redaction will be used and customized. PDF Annotation Edit.
pdf file password; pdf password
standards to ensure a quality 
child protection response
These standards focus on key programming
components, including: 
ɻ&RRUGLQDWLRQ
ɻ+XPDQUHVRXUFHV
ɻ&RPPXQLFDWLRQDGYRFDF\DQGPHGLD
ɻ3URJUDPPHF\FOHPDQDJHPHQW
ɻ,QIRUPDWLRQPDQDJHPHQW
ɻ&KLOGSURWHFWLRQPRQLWRULQJ
They do not aim to replace the existing policies and 
WRROVRQWKHVHLVVXHV EXWUDWKHU WR R SURYLGH DFKLOG
SURWHFWLRQRULHQWHGYLHZRIHDFKDUHDRIZRUN 
The standards that follow in the next section are related 
WRVSHFLÀFDUHDVRIFKLOGSURWHFWLRQEXWHDFKLVOLQNHG
WRWKHVWDQGDUGVGHVFULEHGLQWKLVÀUVWVHFWLRQ 
VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
Convert Jpeg to PDF; Merge PDF Files; Split PDF Document; Remove Password from PDF; Change PDF Permission Settings. Able to convert password protected PDF document
pdf document password; pdf protected mode
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
Convert PDF to HTML. |. C#.NET PDF SDK - Convert PDF to HTML in C#.NET. How to Use C# .NET XDoc.PDF SDK to Convert PDF to HTML Webpage in C# .NET Program.
pdf password recovery; convert protected pdf to word document
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
37
STANDARD 1
COORDINATION
*VVYKPUH[PVUOLSWZ[VTHRLZ\YL[OH[JOPSKWYV[LJ[PVUYLZWVUZLZHYLWYPVYP[PaLK
LMÄJPLU[ WYLKPJ[HISLHUKLMMLJ[P]L0[H]VPKZWHY[PHSYLZWVUZLZVYK\WSPJH[PVU 
HUKLUZ\YLZ[OH[HWYV]PKLYVMSHZ[YLZVY[PZPKLU[PÄLK^OLUWHY[ULYZHYLUV[
HISL[VYLZWVUK[VPKLU[PÄLKULLKZ0[HSZVHSSV^ZL]LY`VULPU]VS]LKPUJOPSK
WYV[LJ[PVU[VHNYLLVUHZOHYLK ZL[VMVIQLJ[P]LZHUKKP]PZPVU VMSHIV\Y0U
KVPUNZV P[JHUOLSW W JYLH[LHUPU[LY HNLUJ`VY Y T\S[P ZLJ[VYHSYLZWVUZL[OH[
Z[YLUN[OLUZ[OLUH[PVUHSVYJVTT\UP[` IHZLKJOPSKWYV[LJ[PVUZ`Z[LTPU[OL
SVUNY\U7VVYJVVYKPUH[PVUJHUYLK\JL[OLLMMLJ[VMWYVNYHTTPUNHUKTH`
L]LUYLZ\S[PUOHYTM\SWYVNYHTTPUN¶MVYL_HTWSL WYVNYHTTPUN[OH[^LHRLUZ
MHTPS`VYJVTT\UP[`WYV[LJ[PVUZ[Y\J[\YLZ VY^OPJOYLZWVUKZVUS`[VJLY[HPU
YPZRZ[V^OPJOHJOPSKTH`ILL_WVZLK ^OPSLJVU[PU\PUN[VSLH]L[OLTL_WVZLK
[VV[OLYYPZRZ
(U\TILYVM[OLRL`HJ[PVUZPU[OPZZ[HUKHYKZWLJPÄJHSS`YLSH[L[VSLHKHNLUJPLZ
¶[OLVYNHUPZH[PVUZVY NV]LYUTLU[KLWHY[TLU[Z[OH[OH]LILLUHNYLLKVY
KLZPNUH[LKHZ YLZWVUZPISLMVYTLL[PUN [OLJVVYKPUH[PVUM\UJ[PVU6[OLYRL`
HJ[PVUZYLSH[L[V[OLTLTILYZVM[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTHUK[OPZPZSPRLS`
[VPUJS\KLSLHKHNLUJPLZ;OPZKVLZUV[TLHU[OL`OH]L[VILMVYTHSTLTILYZ
MVY[OLZLHJ[PVUZ[VILYLSL]HU[![OLPYZJVWLPUJS\KLZHSS[OVZLVYNHUPZH[PVUZ[OH[
HYLHJ[P]LPU[OLJVU[L_[HUK^OPJO[OLYLMVYLOH]LHK\[`[VLUZ\YL[OLPYHJ[PVUZ
HYLJVVYKPUH[LK ^P[O[OVZLVMV[OLYHJ[VYZ Z HUK K MVY^OPJO[OLJVVYKPUH[PVU
TLJOHUPZTWYV]PKLZ[OPZVWWVY[\UP[`
Standard
9LSL]HU[ HUK YLZWVUZPISL L H\[OVYP[PLZ Z O\THUP[HYPHU U HNLUJPLZ  JP]PS
ZVJPL[` VYNHUPZH[PVUZ HUK K YLWYLZLU[H[P]LZ VM M HMMLJ[LK K WVW\SH[PVUZ
JVVYKPUH[L[OLPYJOPSKWYV[LJ[PVULMMVY[ZPUVYKLY[VLUZ\YLM\SS LMÄJPLU[
HUK[PTLS`YLZWVUZL
Key actions
79,7(9,+5,::
ɿ(ZZLZZ L_PZ[PUNJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTZHUK KL[LYTPULOV^PZZ\LZVM
O\THUP[HYPHUJOPSKWYV[LJ[PVUPU[LY]LU[PVUZJHUILZ[ILJVVYKPUH[LK PUJS\KPUN
^P[OSVJHSJP]PSZVJPL[`"
ɿPKLU[PM`HSLHKMVYJOPSKWYV[LJ[PVUJVVYKPUH[PVU"
ɿPKLU[PM` [OL SH[LZ[ H]HPSHISLZ[H[PZ[PJZ VUJOPSK WYV[LJ[PVUPZZ\LZ HUK K PM
WVZZPISL HNYLLVUWYPVYP[`JOPSK K WYV[LJ[PVUJVUJLYUZMVYL_HTWSLMHTPS` 
standard  1
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
38
IHZLKJHYL JOPSK^LSSILPUN [OL^VYZ[MVYTZVMJOPSKSHIV\YHUK]PVSLUJL
ZLL:[HUKHYKZHUK"
ɿ KL]LSVW HQVPU[ WYLWHYLKULZZ VY JVU[PUNLUJ` WSHU U I\PSKPUN N VU L_PZ[PUN
JVTT\UP[`HUKV[OLYZ[Y\J[\YLZHZ^LSSHZSLZZVUZSLHYULKMYVTWYL]PV\Z
LTLYNLUJPLZ HUKTHRLZ\YL[OH[WYLWHYLKULZZHJ[PVUZZ\JOHZZ[HMM[YHPUPUN
[YHUZSH[PVUVM[VVSZ JYLH[PVUVM4V<ZHUKZ[VJRWPSPUNHYLJVTWSL[LKHUK\W
[VKH[L"
ɿ LUZ\YL[OH[[OLJOPSKWYV[LJ[PVUYHWPKHZZLZZTLU[OHZILLUHKHW[LK[V[OL
SVJHSJVU[L_[ZLL:[HUKHYK"
ɿ [YHUZSH[LHUKHKHW[RL`PU[LYHNLUJ`[VVSZZ\JOHZ>>>>¸>OVKVLZ>OH[
>OLYL >OLU¹  [VVSZ JOPSKWYV[LJ[PVUTVUP[VYPUN[VVSZHUK K WLYMVYTHUJL
TVUP[VYPUN[VVSZ"
ɿ PKLU[PM` HUK WYLWHYL Z[HMM ^OV JHU U [HRL L \W W UH[PVUHS S HUK Z\I I UH[PVUHS
YLZWVUZPIPSP[PLZPU[LYTZVMJVVYKPUH[PVUHUKTHUHNPUNPUMVYTH[PVU"
ɿ SVII`[VKL]LSVWJOPSKZHMLN\HYKPUNWVSPJPLZI`HNLUJ`HZ^LSSHZPU[LYHNLUJ`
JOPSKZHMLN\HYKPUNJVVWLYH[PVU"
ɿ WYLWHYLJOPSKWYV[LJ[PVU TLZZHNLZHKKYLZZPUNSPRLS`WYV[LJ[PVUYPZRZMVY
JOPSKYLUZLWHYH[PVU ZL_\HS]PVSLUJL WZ`JOVZVJPHSZ\WWVY[ PUQ\Y` ` L[JHUK
HNYLLVUHZ[YH[LN`[VZOHYLHUK\ZL[OLTPU[OLL]LU[VMHULTLYNLUJ`ZLL
:[HUKHYK"
ɿ HK]VJH[LMVY[OLPTWVY[HUJLVMJVVYKPUH[PUNM\UKPUNMVYJOPSKWYV[LJ[PVU"
ɿ LUZ\YLPU[LYHNLUJ`JOPSKWYV[LJ[PVUHUKJVVYKPUH[PVU[YHPUPUNPZJHYYPLKV\["
ɿ ZL[\WPU[LYUL[WSH[MVYTZHUKTHPSPUNSPZ[Z"
ɿ PKLU[PM`ZV\YJLZ VMPUMVYTH[PVUHUK KH[HVUJOPSKWYV[LJ[PVUPZZ\LZ HUK K PM
WVZZPISL LZ[HISPZOHIHZLSPULKH[HZL[MVYJOPSKWYV[LJ[PVU"HUK
ɿ ^OLYLULJLZZHY` [YHUZSH[L[OLZLZ[HUKHYKZ Z HUKKPZZLTPUH[L[OLT^PKLS`
9,:765:,3,(+(.,5*@
ɿ )\PSKVUWYLL_PZ[PUNJVVYKPUH[PVUZ[Y\J[\YLZ PUJS\KPUN[OVZLPUNV]LYUTLU[
HUKJP]PSZVJPL[`"
ɿ HWWVPU[HUH[PVUHSSL]LSJVVYKPUH[VYZ\IUH[PVUHSJVVYKPUH[VYZHUKPUMVYTH[PVU
THUHNLTLU[Z[HMMHZULJLZZHY`"
ɿ HZZLZZ[OLULLKZMVYLZ[HISPZOPUNSVJHSJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTZ"
ɿ WYVTV[L[OLPU]VS]LTLU[VMSVJHSJP]PSZVJPL[`PU[LYTZVMJVVYKPUH[PVUMVY
L_HTWSL SVJHSUVU NV]LYUTLU[HSVYNHUPZH[PVUZ5.6Z  JVTT\UP[` IHZLK
VYNHUPZH[PVUZ*)6ZHUKJVTT\UP[`SLHKLYZHZ^LSSHZNV]LYUTLU[HUK
SVJHSH\[OVYP[PLZ^OLYLHWWYVWYPH[L"
ɿ LZ[HISPZO[V^OH[KLNYLLWHY[PJPWHU[ZOH]LHTHUKH[L[V[HRLKLJPZPVUZVU
ILOHSMVM[OLPYVYNHUPZH[PVU H\[OVYP[`VYNYV\W"
ɿ KL]LSVW VIQLJ[P]LZHUK [LYTZ VMYLMLYLUJLMVY [OLUH[PVUHSJVVYKPUH[PVU
TLJOHUPZT"
ɿ JSHYPM`KP]PZPVUVMYLZWVUZPIPSP[PLZHUKTLHUZVMJVVYKPUH[PVU^P[OV[OLYNYV\WZ
MVYL_HTWSL HYLHZVMYLZWVUZPIPSP[`TH`PUJS\KLWYV[LJ[PVU NLUKLYIHZLK
]PVSLUJL WZ`JOVZVJPHSPU[LY]LU[PVUZ TPUL L HJ[PVU LK\JH[PVU LJVUVTPJ
YLJV]LY` L[J"
standard  1
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
39
ɿPUP[PH[LHUK V]LYZLL[OLKL]LSVWTLU[VMHUHNYLLK K PU[LYHNLUJ`Z[YH[LNPJ
YLZWVUZLWSHUMVY JOPSKWYV[LJ[PVU[OH[I\PSKZ VU L_PZ[PUNZ[Y\J[\YLZHUK
JHWHJP[PLZ HUKHNYLLJVTTVUPUKPJH[VYZMVY[OPZ"
ɿPUP[PH[LHUKV]LYZLL[OLWYVJLZZ[VKL]LSVWHNYLLKWLYMVYTHUJLZ`Z[LTZ
PUJS\KPUNH>>>>[VVS [V[YHJRWYVNYLZZ[V^HYKZVIQLJ[P]LZZL[V\[PU[OL
Z[YH[LNPJWSHU HUKZ`Z[LTZ[VTVUP[VY[OLX\HSP[`VMPU[LY]LU[PVUZPUYLSH[PVU
[V[OLZLZ[HUKHYKZ"
ɿZL[\WJVTTVU[VVSZMVYQVPU[JVTT\UPJH[PVUHUK[VZ\WWVY[JVVYKPUH[PVU
Z\JOHZ^LIWHNLZ YLWVY[PUN[LTWSH[LZHUKZVVUZLL:[HUKHYK"
ɿLUZ\YL[OLTVZ[YLSL]HU[Z[HUKHYKZPU[OPZOHUKIVVRHYLH]HPSHISL[VTLTILYZ
VM[OLJVVYKPUH[PVU TLJOHUPZTPU[OLHWWYVWYPH[LSHUN\HNLZ  HUK K [OH[
IYPLÄUNVY[YHPUPUNVU[OLZ[HUKHYKZPZH]HPSHISLHZZVVUHZWVZZPISL"
ɿPUP[PH[LPU[LYHNLUJ`YHWPKHZZLZZTLU[ZHZYLX\PYLK^P[OZP[\H[PVUVYJVU[L_[
HUHS`ZLZ PU U SH[LY WOHZLZ  HUK LZ[HISPZO O QVPU[ VUNVPUN JOPSK WYV[LJ[PVU
TVUP[VYPUNZ`Z[LTZ"
ɿSVII`KLJPZPVUTHRLYZPUNV]LYUTLU[HUK[OLO\THUP[HYPHUZ`Z[LTPUJV\U[Y`
[VLUZ\YL[OH[JOPSKWYV[LJ[PVUWYPVYP[PLZHYLPUJS\KLKPUZ[YH[LNPJWSHUUPUNHUK
M\UKYHPZPUNWYVJLZZLZ"
ɿHK]VJH[LVUILOHSMVM[OLTLTILYZVM[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTVU\YNLU[
PZZ\LZHYPZPUN Z\JOHZHJJLZZ[VHMMLJ[LKJOPSKYLU VYNV]LYUTLU[WVSPJ`PU
YLSH[PVU[VJHYL HKVW[PVU VYV[OLYWYPVYP[PLZ"
ɿ\ZLPUMVYTH[PVUMYVT[OL>>>>[VVS YHWPKHZZLZZTLU[Z Z ZP[\H[PVUVYJVU[L_[
HUHS`ZLZHUKVUNVPUNJOPSKWYV[LJ[PVUTVUP[VYPUN[VWYPVYP[PaLPU[LY]LU[PVUZ
PKLU[PM`NHWZPU[OLYLZWVUZL HUKLUZ\YL[OH[[OLZLNHWZHYLKLHS[^P[O"HUK
ɿPKLU[PM`NHWZPU[OLJHWHJP[`VM[OLO\THUP[HYPHU^VYRMVYJL[VHKKYLZZJOPSK
WYV[LJ[PVUPZZ\LZ HUKVYNHUPZLIYPLÄUNZ Z [YHPUPUNZHUK[LJOUPJHSHZZPZ[HUJL
MVY[OLJVSSLJ[P]LHZYLX\PYLK
9,:765:,*669+05(;0654,*/(50:44,4),9:
ɿ*VUZPKLYJVSLHKPUNVYSLHKPUN[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTH[[OLUH[PVUHS
VYZ\I UH[PVUHSSL]LS S VYWYV]PKPUNSLHKLYZOPW [YHPUPUNVY[LJOUPJHSHZZPZ[HUJL
[V[OLTLTILYZOPWVM[OLNYV\WVU`V\YVYNHUPZH[PVUZ»HYLHZVML_WLY[PZL"
ɿ[HRLHUHJ[P]LWHY[PUZ[YH[LNPJWSHUUPUNHUKZPNUVMMVU[OLJVTTVUZ[YH[LNPJ
WSHUHZZVVUHZWVZZPISL"
ɿVYNHUPZLHUK[HRLWHY[PUQVPU[VYJVVYKPUH[LKHZZLZZTLU[Z H]VPKPUNZPUNSL
HNLUJ`VY\UJVVYKPUH[LKHZZLZZTLU[Z HUK\ZL[OLHZZLZZTLU[ÄUKPUNZ[V
VYPLU[WYVNYHTTPUN"
ɿZOHYLPUMVYTH[PVUVUWSHUULKHUKJ\YYLU[WYVNYHTTPUN PUJS\KPUNWYVNYLZZ
HNHPUZ[HNYLLK[HYNL[Z HUKJOHSSLUNLZ"
ɿZOHYLPUMVYTH[PVUVUJ\YYLU[M\UKPUNMVYJOPSKWYV[LJ[PVUWYVNYHTTPUNHUK
THRLZ\YL[OH[ HSSM\UKPUNYLJLP]LKPZKVJ\TLU[LKPU6*/(»Z -PUHUJPHS
;YHJRPUN:LY]PJLVY HUV[OLY YLSL]HU[PU[LYHNLUJ`TLJOHUPZTMVY [YHJRPUN
M\UKPUN"
ɿHNYLLVUHQVPU[JOPSKWYV[LJ[PVUZ[YH[LNPJWSHU PUJS\KPUNPKLU[PÄJH[PVUVMWYPVYP[`
ULLKZ KP]PZPVUVMSHIV\Y Y HNYLLKPUKPJH[VYZ HUK K HJVTTVUWLYMVYTHUJL
TVUP[VYPUNZ`Z[LT[V[YHJRWYVNYLZZHNHPUZ[VIQLJ[P]LZ"
standard  1
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
40
ɿ HNYLLWYVJLK\YLZMVY HKKYLZZPUN ZOVY[JVTPUNZPUWYVNYHTTLX\HSP[`VY
KL]PH[PVUZMYVTHNYLLKVIQLJ[P]LZ[OH[HYLPKLU[PÄLK[OYV\NO[OLWLYMVYTHUJL
TVUP[VYPUNZ`Z[LT"
ɿ PKLU[PM`WYVHJ[P]LS`HU`K\WSPJH[PVUZ PUJVUZPZ[LUJPLZVYNHWZPU[OLYLZWVUZL
HUK^VYR^P[OV[OLYZ[VLUZ\YL[OLZLHYLHKKYLZZLKX\PJRS`"
ɿ THRLZ\YL[OH[HNLUJ`Z[HMM WHY[ULYZHUKV[OLYYLSL]HU[HJ[VYZOH]LHJJLZZ
[V[OLZLZ[HUKHYKZPU[OLPYSHUN\HNLZ HUK[OH[[OL`OH]LHJJLZZ[V[OL
[YHPUPUNHUK[LJOUPJHSOLSW[OL`ULLK[VHWWS`[OLTPU[OLPYWYVNYHTTLZ"
ɿ HNYLLVUHQVPU[PUMVYTH[PVUZOHYPUNWYVJLK\YLZLL:[HUKHYK"
ɿ HKHW[ [LZ[HUKKPZZLTPUH[LJOPSKWYV[LJ[PVUTLZZHNLZZLL:[HUKHYK"
ɿ ZL[\WHNYLLTLU[Z^P[OV[OLYJOPSKWYV[LJ[PVUHJ[VYZMVYYLMLYYHSZVYJVTTVU
HK]VJHJ`"
ɿ HNYLLZOHYLKYH[LZVMWH`VYPUJLU[P]LZMVYJOPSKWYV[LJ[PVU^VYRLYZ"
ɿ RLLW[VHNYLLKWVSPJPLZPUYLSH[PVU[V[OLTLKPHZLL:[HUKHYK"
ɿ ZOHYLYLSL]HU[YLZV\YJLZ\ZPUN[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT"
ɿ YHPZLYLSL]HU[JOPSKWYV[LJ[PVUJVUJLYUZ^P[O[OLWYV[LJ[PVUZLJ[VYVYV[OLY
ZLJ[VYZ"HUK
ɿ KL]LSVWHJVVYKPUH[LKZ[YH[LN`MVYI\PSKPUNJHWHJP[`VMJOPSKWYV[LJ[PVU^VYRLYZ
MeasuremenT
6<;*64,05+0*(;69
6<;*64,
;(9.,;
( KVJ\TLU[LK Z[YH[LNPJ WSHU MVY Y [OL L JOPSK WYV[LJ[PVU
YLZWVUZLOHZILLUHNYLLKI`YLSL]HU[HUKYLZWVUZPISL
H\[OVYP[PLZ O\THUP[HYPHUHNLUJPLZHUKSVJHSJP]PSZVJPL[`
HJ[VYZ
@LZ
0TWSLTLU[H[PVU HNHPUZ[ [OL Z[YH[LNPJ WSHU U PZ Z YLN\SHYS`
TVUP[VYLK
4PUPT\TVUJL
X\HY[LY
(*;06505+0*(;69
(*;065;(9.,;
;LYTZ VM YLMLYLUJL MVY Y [OL JOPSK K WYV[LJ[PVU ^VYRPUN
NYV\WL_PZ[ZH[UH[PVUHSSL]LS ^P[OYLZWVUZPIPSP[PLZJSLHYS`
KLÄULK
@LZ
 *OPSKWYV[LJ[PVUHUKJVVYKPUH[PVU[YHPUPUN^LYLVYNHUPZLK
ILMVYLHULTLYNLUJ`
@LZ
( KLKPJH[LK JVVYKPUH[VY HWWVPU[LK UV V SH[LY Y [OHU VUL
^LLRHM[LY[OLVUZL[VM[OLLTLYNLUJ`
@LZ
7LYJLU[HNLVM JVVYKPUH[PVU TLJOHUPZTTLTILYZ^OV
YLN\SHYS`ZLUKPU>>>>PUMVYTH[PVU

7LYJLU[HNLVMZ\Y]L`LK*7WYHJ[P[PVUULYZ^OVÄUK[OL
*7JVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTZH[PZMHJ[VY`

56;,:
:VTL[HYNL[Z
JHUILTVKPÄLK
MVYLTLYNLUJPLZ
^OPJOOHWWLU
VM[LU VY
ZSV^ VUZL[
LTLYNLUJPLZ
;PTLSPULZOV\SK
ILKLÄULKMVY
LHJOJVU[L_[
standard  1
4PUPT\TZ[HUKHYKZMVYJOPSKWYV[LJ[PVUPUO\THUP[HYPHUHJ[PVU
41
Guidance notes
1. Responsibility for coordination:
0UTVZ[JVU[L_[Z[OLNV]LYUTLU[OHZ[OLTHPUYLZWVUZPIPSP[`MVYJV VYKPUH[PUN
JOPSKWYV[LJ[PVUHJ[P]P[PLZ HUKTH`SLHKVYJV SLHK[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT
>OLYL[OPZKVLZOHWWLU P[PZSPRLS`[VTHRL[OLL]LU[\HS[YHUZP[PVUVYWOHZL
V\[VM[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTMVSSV^PUN[OLLTLYNLUJ`ZPTWSLYHUKTVYL
LMMLJ[P]L0UZP[\H[PVUZ^OLYLP[PZUV[WVZZPISLMVYNV]LYUTLU[H\[OVYP[PLZ[VIL
WLYTHULU[TLTILYZVM[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT P[PZ[OLYLZWVUZPIPSP[`
VM[OLTLTILYZVM[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT[VSPHPZL^P[O[OLT HZT\JO
HZ PZWVZZPISLHUKHWWYVWYPH[L>P[OPU[OLPU[LYUH[PVUHSO\THUP[HYPHUJS\Z[LY
Z`Z[LT <50*,-PZYLZWVUZPISLMVY[OL*OPSK7YV[LJ[PVU(YLHVM9LZWVUZPIPSP[`
HUKPZYLZWVUZPISLMVYZL[[PUN\WHUKZ[HMÄUN[OLJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT VY
THRPUNZ\YL[OH[HUV[OLYVYNHUPZH[PVUKVLZ[OPZ*V SLHKLYZOPWVYSLHKLYZOPW
I`HUV[OLYVYNHUPZH[PVUHS[VNL[OLYHYLWVZZPISLH[IV[O[OLUH[PVUHSHUKZ\I
UH[PVUHSSL]LSZ;OLJOPSKWYV[LJ[PVUJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZTH[[OLUH[PVUHSSL]LS
\Z\HSS`MVYTZWHY[VMHIYVHKLYWYV[LJ[PVUJVVYKPUH[PVUTLJOHUPZT0UJVU[L_[Z
^OLYLHJS\Z[LYZ`Z[LTPZHJ[P]H[LK [OLHYLHVMYLZWVUZPIPSP[`VUJOPSKWYV[LJ[PVU
PZWSHJLK^P[OPU[OLWYV[LJ[PVUJS\Z[LYHUKP[ZJVVYKPUH[VYZZOV\SK^VYR^P[O
[OLWYV[LJ[PVUJS\Z[LYJVVYKPUH[VYZHUKV[OLYO\THUP[HYPHUJVVYKPUH[PVUNYV\WZ
[VTHRLZ\YL[OH[[OLJOPSKWYV[LJ[PVUYLZWVUZLPZ^LSSJVVYKPUH[LK^P[OPU[OL
V]LYHSSWYV[LJ[PVUYLZWVUZLHUK^P[OHSSV[OLYHZWLJ[ZVMO\THUP[HYPHUHJ[P]P[`
 6WDIðQJWKHFRRUGLQDWLRQPHFKDQLVP
(SSVJH[PUNYLZV\YJLZPZPTWVY[HU[MVYJVVYKPUH[PVUHUKTHUHNPUNPUMVYTH[PVU
*VVYKPUH[PVUTLJOHUPZTZPUSHYNL ZJHSLLTLYNLUJPLZHYLSPRLS`[VULLKH[SLHZ[
VULKLKPJH[LKJVVYKPUH[VYH[UH[PVUHSSL]LSHUKVULPUMVYTH[PVUTHUHNLTLU[
VMÄJLY HZ Z ^LSSHZHI\KNL[MVYLX\PWTLU[ [YH]LS [YHUZSH[PVU TLL[PUNZHUK
[YHPUPUNL]LU[Z*VVYKPUH[PVUH[Z\I UH[PVUHSSL]LSTH`HSZVPU]VS]LM\SS VY
WHY[ [PTLZ[HMM*VVYKPUH[PVUYVSLZ Z Z\JOHZJVVYKPUH[PUN[OLTH[PJ[LJOUPJHS
NYV\WZ VYNHUPZPUN N VY Y OVZ[PUN PU[LY HNLUJ` ` TLL[PUNZ VY Y L]LU[Z VY Y Z\I
UH[PVUHSJVVYKPUH[PVU HYLUV[YLZ[YPJ[LK[V[OLSLHKHNLUJ`HUKTH`IL[HRLU
VUI`HU`VULKLWLUKPUNVU[OLZP[\H[PVU:VTL[PTLZP[TH`ILLMÄJPLU[MVY
VYNHUPZH[PVUZ[VZOHYL[OLYVSLVMTHUHNPUNPUMVYTH[PVU^P[OHUV[OLYZLJ[VY
Z\JOHZ^OLUHKKYLZZPUNNLUKLY IHZLK]PVSLUJL L 4/7:: VYLK\JH[PVU
3. Provider of last resort:
>P[OPU[OLPU[LYUH[PVUHSO\THUP[HYPHUJS\Z[LYZ`Z[LT [OLSLHK K HNLUJ` HSZV
OHZ[OLºWYV]PKLYVMSHZ[YLZVY[»YLZWVUZPIPSP[`;OPZTLHUZ[OH[[OLHNLUJ`PZ
YLZWVUZPISLMVY THRPUNZ\YL[OH[NHWZPU[OLJOPSK WYV[LJ[PVUYLZWVUZLHYL
KLHS[^P[O:[YH[LNPLZMVYHKKYLZZPUNNHWZPUJS\KLHK]VJHJ`HUK\ZPUNM\Y[OLY
YLZV\YJLZ.HWZTH`ILNLVNYHWOPJI\[TH`HSZVIL[OLTH[PJ¶MVYPUZ[HUJL 
PUHKLX\H[LYLZWVUZLZ MVY HKVSLZJLU[Z ^VYRPUN N JOPSKYLU VYJOPSKYLU U ^P[O
KPZHIPSP[PLZ
standard  1
Documents you may be interested
Documents you may be interested